Items where Subject is "History and archaeology"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z
Number of items at this level: 597.

A

Ackoski, Jugoslav and Iliev, Andrej and Karovska Andonovska, Biljana and Jovanovski, Zoran (2018) RADLI - International project. [Project]

Aleksoski, Stevan and Cackov, Oliver and Aleksoski, Ognen (2015) The External Migrations in Macedonia during the Transition Period and Today. Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 6 . pp. 672-679. ISSN 2039-2117 (online)

Angelov, Goranco (2015) Д-р Боривоје Џимревски - музички фолклорист, теренски истражувач и еден од пионерите на македонската етноорганологија. In: Македонски фолклор. Институт за фолкор Марко Цепенков - Скопје, Skopje, pp. 13-22. ISBN ISSN 0542-2108

Apasiev, Dimitar (2022) Домашните семејни судења во старото Римско право. Годишен зборник 2022 - Правен факултет, УГД, XII (12). pp. 15-24. ISSN 1857-8713

Apasiev, Dimitar (2023) Јустинијановите „Институции“ – првиот византиски правен учебник со законска сила. Годишен зборник на Правниот факултет на УГД, XIII (13). ISSN 857-8713

Apasiev, Dimitar (2021) Corpus Iuris Civilis Romani - Контроверзите при создавањето на Јустинијановата кодификација. Годишен зборник на Правниот факуптет УГД, XI (11). pp. 21-30. ISSN 1857-8713

Apasiev, Dimitar (2010) За Плебејската идеологија. За социјализмот. pp. 100-162. ISSN ISBN: 978-9989-9800-5-3

Apasiev, Dimitar (2013) Иво Пухан: Кривичната постапка во Римското право (превод од српско-хрватски). [Dataset] (Unpublished)

Apasiev, Dimitar (2010) Јавно-правни институти на римското право реципирани во современите правни системи. Masters thesis, Правен факултет „Јустинијан Први“ - УКИМ, Скопје.

Apasiev, Dimitar (2012) Римското воено право. Годишен зборник на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип (2011/12), III (3). pp. 5-24. ISSN 1857-8713

Apasiev, Dimitar (2015) Римско право - Скрипта (Правосудниот систем во времето на Кралството). ISBN 978-608-244-190-0.

Apasiev, Dimitar (2015) Римско право - Практикум (Кодификациите на Римското право). ISBN 978-608-244-191-7.

Apasiev, Dimitar (2017) Закон судный людям - Первый старославянский правовой памятник. In: Юбилейного Всеславянского Съезда, May-June 2017, Moscow, Russia.

Apasiev, Dimitar (2017) Антички правни споменици - Хрестоматија. Manual. Magna Carta, Skopje.

Apasiev, Dimitar (2018) Кривичните судења пред римскиот Сенат во време на императорот Тибериј. In: Social changes in the global world - Fifth international scientific conference, 6-7 Sept 2018, Stip, Macedonia.

Apasiev, Dimitar (2009) Abecedar - the Macedonian Primer for Aegean Macedonians. In: The Name Issue - Greece and Macedonia. Matica Makedonska, Skopje, Republic of Macedonia, pp. 164-168. ISBN 978-9989-48-967-9

Apasiev, Dimitar (2015) CICERO - Disertissime Romuli Nepotum (I). Годишен зборник на Правен факултет 2015, V (5). pp. 19-32. ISSN 1857-8713

Apasiev, Dimitar (2013) Corpvs Ivris Civilis Romani – About Controversies During the Creation of the Justinian’s Codification. Balkan Social Science Review. ISSN 1857- 8772

Apasiev, Dimitar (2016) Римско судско право - I. Other. Magna Carta, Skopje.

Apasiev, Dimitar (2014) Римските воени судови (I дел). Годишен зборник на Правен факултет, IV. pp. 37-53. ISSN 1857-7229

Apasiev, Dimitar (2019) Римско право - Скрипта II. ISBN 978-608-244-661-5.

Apasiev, Dimitar (2019) Римско право - Практикум II. ISBN 978-608-244-662-2.

Apasiev, Dimitar (2016) Цицерон - Најречитиот од потомците на Ромул (II). Годишен зборник на Правен факултет. pp. 9-20. ISSN 1857-7229

Apasiev, Dimitar (2013) IUS Naturale- Подзаборавениот правец во Философијата на правото. Yearbook Faculty of Law - Goce Delcev University, Stip, II (2). pp. 33-52. ISSN 1857-7229

Apasiev, Dimitar (2014) Imperium Militiae(I). Iustinianus Primus Law Review, V - 1 (8). pp. 1-16. ISSN 1857-8683

Apasiev, Dimitar (2015) Iudicia Publica - Римското кривично процесно право (со посебен осврт на правосудниот систем во времето на Републиката). PhD thesis, Faculty of Law "Iustinianus Primus".

Apasiev, Dimitar (2009) Скриеното Ius Publicum во македонското уставно право- Конституционални елементи на современите правни системи реципирани од Римското јавно право. Liber amicorum professor Todor Dzunov (Зборник во чест на Тодор Џунов). pp. 780-803. ISSN ISBN: 978-9989-194-39-9

Apasiev, Dimitar (2009) Meeting with the ambassador Nikola Dimitrov. In: The Name Issue - Greece and Macedonia. Matica Makedonska, Skopje, Republic of Macedonia, pp. 475-477. ISBN 978-9989-48-967-9

Apasiev, Dimitar (2009) Precedent in UN history: On the S(c)eptic Pit in the Circus Western Balkan – the Experiment “Macedonia”. In: The Name Issue - Greece and Macedonia. Matica Makedonska, Skopje, Republic of Macedonia, pp. 295-318. ISBN 978-9989-48-967-9

Apasiev, Dimitar (2017) Цицерон - Rex eloquentiae (III). Годишен зборник на Правен факултет, 7. pp. 22-41. ISSN 1857-8713

Apasiev, Dimitar (2018) Правните аспекти на референдумот за т.н. Преспански договор меѓу Република Грција и „втората страна“ (case study). Годишен зборник на Правен факултет, VIII (8). pp. 5-17. ISSN 1857-8713

Apasiev, Dimitar and Andonovski, Jovan and Naumovski, Goce and Buckovski, Vlado and Polenak-Akimovska, Mirjana (2019) Реторика: Историски и современи аспекти. Ars Lamina, Skopje. ISBN 978-608-259-344-9

Apasiev, Dimitar and Ivanova, Elena (2017) Судењето на вештерките во Римското и во Средновековното право. Зборник на трудови од Четвртата меѓународна научна конференција „Општествените промени во глобалниот свет“, 4. pp. 177-193. ISSN ISBN 978-608-244-423-9

Apasiev, Dimitar and Kosevaliska, Olga (2015) Ius Militare – Military Courts in the Roman Law (I). International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 21 (1). pp. 389-397. ISSN 2307-4531

Apasiev, Dimitar and Stojanov, Trajce (2015) Stoicism and its Influence on the Roman Law. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 23 (1). pp. 88-92. ISSN 2307-4531

Atanasova, Ilinka and Nacev, Trajce (2017) Новооткриена работилница за стакло во Баргала. Balcanoslavica. ISSN 2545-4358

Atanasova, Ilinka and Nacev, Trajce (2019) Нови сознанија за стопанско-економскиот дел во Баргала. Macedoniae acta archeologica . ISSN 0350-1639

B

Barbareev, Kiril (2012) За Св.„Кирил и Методиј“. Службен весник на МПЦ.

Barbareev, Kiril (2010) За Македонија - копчата на светот(1). [Audio]

Butusova, Natalija and Stojkov, Stojko (2020) Subjective and objective in the national self-identification of Macedonians in Bulgaria. Balkan Social Science Review, 16. pp. 227-245. ISSN 1857-8772

C

Cackov, Oliver (2021) Моравската мисија на Кирил и Методиј значаен фактор за словенската писменост. Шeста меѓународна научна конференција „Филологија,култура и образование“, 6. (In Press)

Cackov, Oliver (2011) Климент Охридски -првиот словенски просветител и уцител на македонскиот народ. Годишен зборник на Факултет за образовни науки. pp. 39-43. ISSN 1409-9187

Cackov, Oliver (2022) Гоце Делчев- учител и револуционер во Штип. 150 godini od ragjanjeto na Goce Delcev. (In Press)

Cackov, Oliver (2022) Радио настава за време на пандемија. Четиридесет и втори научни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл". (In Press)

Cackov, Oliver (2023) Лесновскиот манастир - центар на Кратовско-лесновскста книжевна школа. In: Прва меѓународна научна конференција: „Македонија крстопат на епохи, цивилизации и култури“. Институт за историја и археологија, ФОН, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, 23 Nov 2023, Stip. (In Press)

Cackov, Oliver (2023) Весниците како средство за асимилирање во Македонија за време на Кралството. Факултет за Образовни науки УГД, Годишен зборник -Yearbook 2022-2023, 11/12. pp. 25-28. ISSN 1409-9187

Cackov, Oliver (2023) Објектите на културатакои се извори на знаење и премет на учење. Годишен зборник на Факултетот за образовни науки УГД ,Штип, 12. pp. 107-112. ISSN 1409-9187

Cackov, Oliver and Ilieva Nikolova, Anita (2021) Балканските војни и Првата светска војна. Other. Universitet Goce Delcev Stip, Stip.

Cackov, Oliver and Ilieva Nikolova, Anita (2023) Во сенка на вистината. Soni pres, Radovis. ISBN 9786082421544

Cackov, Oliver and Ilieva Nikolova, Anita (2023) Македонскиот фронт низ фотографии (1915-1918). Kloning, Stip. ISBN 978-608-242-149-0

Cackov, Oliver and Ilieva, Nikolovska, Anita (2023) Лексикон на Македонскиот фронт 1915-1918 година. 2 ри Август Штип, Stip. ISBN 978-608-4897-74-9

Cackov, Oliver and Josimovska, Verica (2024) Development of traffic in Stip (1918–1944). In: 45 th International Scientific Conference -TEACHER OF THE FUTURE, 23-26.05.2024, Budva,Montenegro.

Cackov, Oliver and Josimovska, Verica (2024) Development of traffic in Stip (1918–1944). Knowedge - International Journal, 64 (1). pp. 167-172. ISSN 2545-4439; 1857-923X

Cackov, Oliver and Josimovska, Verica (2022) The Macedonian-Thessaloniki front 1916-1918. In: 35th International Scientific Conference Knowledge without borders, 01–03 March 2022, Vrnjacka Banja, Serbia.

Cackov, Oliver and Josimovska, Verica (2022) The Macedonian-Thessaloniki front 1916-1918. Knowledge - International Journal, 51 (1). pp. 231-235. ISSN 2545-4439

Cackov, Oliver and Majhosev, Andon (2023) 100 години синдикален живот во Штип 1923-2023. 2-Avgust, Stip. ISBN 978-608-242-151-3

Cackov, Oliver and Nikolovska-Ilieva, Anita (2023) Сто години од масакрот во село Гарван (1923-2023). Општина Конче, Радовиш. ISBN 978-608-245-859-5 (In Press)

Cackov, Oliver and Nikolovska-Ilieva, Anita (2023) 25 -от час на Македонскиот фронт 1915-1918. 2 ри Август Штип, Stip. ISBN 978-608-4897-75-6

Cackov, Oliver and Pasterk, Olivera (2021) Migration periods in Macedonian history (XX century). Knowleage international journal, 45 (5). pp. 992-996. ISSN 1857-923X

Cackov, Oliver and Pasterk, Olivera (2021) The acculturation and integration of Macedonians in the United States of America. In: The acculturation and integration of Macedonians in the United States of America. Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany.. ISBN 978-620-3-30524-1

Cackov, Kiril and Cackov, Oliver (2017) Мише Развигоров - револуционерен деец учител и војвода. In: Международен научен симпозиум: Митове – стереотипи – мистификации, 29 Sept - 1 Oct 2017, Samokov, Bulgria.

Cackov, Oliver (2010) Гимназиското образование во Штип меѓу двете светски војни. Годишен зборник на ИНИСА, УГД - Штип, 1. pp. 65-70. ISSN 1857-7342

Cackov, Oliver (2013) Последиците од Првата балканска војна во Брегалничко-струмичкиот регион. In: Струмица и струмичко за време на Балканските војни 1912-1913, 2013, Струмица.

Cackov, Oliver (2011) Јосиф Ковачев - ученик и учител. Годишен зборник на ИНИСА, 2 (1). pp. 151-153. ISSN 1857-7342

Cackov, Oliver (2013) Активност македонског театра у српском печату измеЋу два светска рата. In: Културе у дијалогу. Комуникација и културни утицај. Филолошки Факултет Универзитета у Београду, Београд, pp. 293-299. ISBN 978-86-6153-0149-1

Cackov, Oliver (2013) Последиците од Првата балканска војна во Брегалничко-струмичкиот регион. In: Струмица и струмичко во времето на Балканските војни и Букурешкиот мировен договор. Завод за заштита на спомениците на културата у музеј Струмица, Струмица, pp. 179-184. ISBN 978-608-65524-1-1

Cackov, Oliver (2011) Јосиф Ковачев ученик и учител. Годишен зборник Институт за историја и археологија, 2. pp. 151-155. ISSN 1857-7342

Cackov, Oliver (2015) Познавањето на локалната историја е незаменлива компонента во едукацијата на ученикот во наставниот процес. In: Девети Цар-Шишманови дни в Самоков, 2-4 Oct 2015, Samokov, Bulgaria. (Unpublished)

Cackov, Oliver (2016) Зградата на ректоратот во Штип, објект што ги поврзува минатото, сегашноста и иднината. Годишен зборник 2015/2016 Факултет за образовни науки УГД-Штип.

Cackov, Oliver (2016) Учителот личност што треба да се следи и почитува. Научно - стручна трибина „Предизвиците и перспективите на учителската професија“, Факултет за образовни науки, Штип. ISSN ISBN: 978-608-244-365-2

Cackov, Oliver (2016) Иновации во историјата – процес со трајни и позитивни вредности. In: Десети Цар-Шишманови дни в Самоков тридесет и шести научни четения на асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“, 2-3 Oct 2016, Samokov, Bulgaria. (In Press)

Cackov, Oliver (2016) Учењето по пат на откривање незаменлива компонента во наставата по историја. In: Современото воспитание и образование - состојби, предизвици и перспективи- зборник на трудови. НУ-УБ „Гоце Делчев“ Штип, pp. 75-79. ISBN 978-608-242-037-0

Cackov, Oliver (2017) Историјата како фактор за зближување и почитување на нациите. In: Международния научен симпозиум Вяра и Култ, 2–4 Oct 2015, Samokov, Bulgaria.

Cackov, Oliver (2017) Универзалноста на Климентовото дело – неизгаслива светлина за сесловенските народи. Meѓународна научна конференција Климентовото дело. pp. 103-107. ISSN 978-608-244-404-8

Cackov, Oliver (2017) Влијанието на странските пропаганди врз книжевното творештво на миладиновци. Музејски летопис. ISSN 978-608-65524-9-7

Cackov, Oliver (2017) Револуционерното дело на Ванчо Прке. Годишен зборник на Факултет за образовни науки, VII. pp. 37-41. ISSN 1409-9187

Cackov, Oliver (2018) Историско културните односи на Македонија и Србија изразени преку творештвото на Тодор Маневиќ. In: Меѓународна научна конференција за меѓународните и интеркултурните релации „Врските меѓу Р.Македонија и Р.Србија низ вековите и денес“, Bitola, Republic of Macedonia.

Cackov, Oliver (2018) Планинарењето и велосипедизмот во наставата по историја. In: Modern trends of physical education and sports, Sofia, Bulgaria.

Cackov, Oliver (2019) Душан Будимировиќ и Сергеј Михајлов основоположници на театарскиот и музичкиот живот во Штип помеѓу двете светски војни. „ФИЛКО“: филологија, култура и образование. (In Press)

Cackov, Oliver (2019) Доне Штипјанчето-симбол на храброст и издржливост вграден во животите на сегашноста и иднината. Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“. (In Press)

Cackov, Oliver (2014) Штип од 1900-1912 година. Организација на резервните офицери на Република Македонија - ОРОРМ, Штип. ISBN 978-9989-2112-2-5

Cackov, Oliver (2016) Штип и штипско за време на Првата светска војна 1914 - 1918 година. Организација на резервни офицери на Р. Македонија. ISBN 978-9989-2112-4-9

Cackov, Oliver (2019) The Battle at the River Bregalnica in the Balkan Wars - Short-Term but Bloody. XXIII International Scientific Conference: Knowledge in practice.

Cackov, Oliver (2019) First battle line on Salonica Front 1916-1918. Knowledge - International Journal, Scientific Papers, 23 (3). ISSN 2545-4439

Cackov, Oliver (2019) Krivolak battle- example of a senseless human tragedy. Kkowledge – International Journal, 34.5. pp. 237-241. ISSN 1857-923X

Cackov, Oliver (2019) Military activities of Bulgarian and Serbian army during the First World War in 1915. Knowledge - International Journal, Scientific Papers, 30 (6). pp. 1441-1446. ISSN 2545-4439

Cackov, Oliver (2017) The latest military conflicts in Eastern Macedonia at the end of the First World War from a historical point of view. Institute of History and Archaeology FON, Goce Delcev University . ISSN 2671-3144

Cackov, Oliver and Cackov, Kiril (2012) Сергеј Михајлов – музички педагог ,творец и реализатор на првата опера во Македонија „Палјачи“ од Леонкавалов. In: V Македонско-руска научна конференција, 17-19 June 2012, Охрид.

Cackov, Oliver and Cackov, Kiril (2018) Словенската писменост на светите браќа Кирил и Методиj континуитет што ги поврзува словенските народи. In: Дванадесети Цар-шишманови дни в Самоков тридесет и осми научни четения на асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“, Samokov, Bulgaria. (In Press)

Cakarjanevski, Gorgi and Cepreganov, Todor (2014) Прва македонска народноослободителна ударна бригада. Documentation. НУ Музеј „Др Никола Незлобински”, Струга.

Cepreganov, Todor (2012) Политиката на Соединетите Американски Држави и на Велика Британија спрема Македонија во текот на Втората светска војна. Documentation. Институт за национална историја, Скопје.

Cepreganov, Todor (2013) Извештај од Патрик Хачисон Еванс, член на британска воена мисија во делот на Македонија во рамките на Грција во текот на Втората светска војна. MRTV.

Cepreganov, Todor (2013) Христо Силјанов и Првата балканска војна. In: 100 години од Балканските војни, научен собир, 3-4 Dec 2012, Skopje, Macedonia.

Cepreganov, Todor (2013) Струмица и Струмичко во Балканските војни (сеќавања на очевидци во извештајот на Карнигиевата комисија). Струмица и Струмичко во времето на Балканските војни и Букурешкиот мировен договор. Материјали од научниот собир одржан по повод 60 години од основањето на Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј -Струмица (1952-2012). 25-27 Oct 2013. pp. 13-18. ISSN 978-608-65524-1-1

Cepreganov, Todor (2014) Борка Талески во сеќавањето на Вера Ацева. In: Зборник на трудови: 70 години од убиството на Борка Талески и Лазо Филиповски - Лавски. ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески”, Прилеп, pp. 18-28. ISBN 978-608-4747-00-0

Cepreganov, Todor (2014) Балканот мегу Балканските војни и Европа без граници - реалност или утопија. Конзулска Битола и историските, современите и идните културни и уметнички врски мегу Република Македонија и Република Србија (Зборник на трудови од Мегународен научен собир). pp. 383-389. ISSN 978-608-65122-3-1

Cepreganov, Todor (2013) Евреите од Солун во британската дипломатска кореспонденција непосредно по завршувањето на Првата светска војна. „Гласник” на Институтот за национална историја, 57 (1-2). pp. 95-108. ISSN 0583-4961

Cepreganov, Todor (2014) Македонското средновековие во британските дипломатски извори. In: Самоиловата држава во историската, воено-политичката, духовната и културната традиција на Македонија, 24-26 Oct 2014, Strumica, Macedonia. (Unpublished)

Cepreganov, Todor (2014) Македонскиот национален идентитет во британската дипломатска кореспонденција. Украинско-Македонски научен зборник (6). pp. 99-106. ISSN 978-966-02-7146-3

Cepreganov, Todor (2015) Дали партиската организација во Македонија можеше да ги спаси Евреите? In: Дипломатијата и депортацијата на Евреите од Македонија во 1943 година, 27 Jan 2015, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Cepreganov, Todor (2015) Словачка во идејата за Подунавска Федерација. In: Втор меѓународен научен собир Македонско-словачки книжевни, јазични и културни врски, 2-3 July 2015, MANU, Skopje. (Unpublished)

Cepreganov, Todor (2015) Македонското прашање од Сан Стефано до Букурешт. In: Балканот: Луѓе, војни и мир. Универзитет „Кирил и Методиј”-Институт за национална историја, Скопје, pp. 83-88. ISBN 978-9989-159-68-8

Cepreganov, Todor (2016) Распаѓањето на СФРЈ. Faculty of Law, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Cepreganov, Todor (2016) Исток не отпиша - Запад не не запишуе. In: Некои дилеми и состојби во нашето општество (истражувања). Форум плус, Скопје.

Cepreganov, Todor (2016) Ѓорче Петров во администативната поделба на Македонија и во извештаите на Британските воени мисии во Македонија. Сто години населба „Ѓорче Петров“ (Научна трибина одржана на 15. 09. 2016 година во просториите на општината Ѓорче Петров).

Cepreganov, Todor (2016) Искористеноста на западните и балканските историски извори во македонската историографија и електронските извори. In: Меѓународна научна конференција „70 години Институт за историја - 70 години македонска историографија", 13-14 Dec 2016, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Cepreganov, Todor (2017) Киро Глигоров меѓу „сепаратизмот“ и „антикомунизмот“. In: Улогата на претседателот Киро Глигоров во меѓународното етаблирање на Република Македонија (по повод 100 години од раѓањето на Киро Глигоров, прв претседател на Република Македонија), 16 May 2017, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Cepreganov, Todor (2018) Реакцијата на амбасадорите на Велика Британија и САД за звстрискиот ултиматум на Кралството Србија. In: Почетоците на австриската дипломатија во Македонија со посебен осврт кон Австро-Унгарскиот конзулат во Битола/Монастир 1851-1919, 14-15 Oct 2018, Bitola, Macedonia. (Unpublished)

Cepreganov, Todor (2018) Д. Блахов во Британската документација. Димитар Влахов 1878-1953. pp. 1-211.

Cepreganov, Todor (2013) Черчил и Македонија 1941-1945. MRTV, Skopje.

Cepreganov, Todor (2013) Владимир Полежиновски - шеф на југословенската воена мисија во Франкфурт (Германија)(1945-1948). Д-р Владимир Полежиновски - живот и дело (Кичево, 6 декември 1912 - Скопје, 19 јуни 1980). pp. 85-96. ISSN 9989-159-50-5

Cepreganov, Todor (2019) Економската состојба во Македонија според британската дипломатска кореспонденција и извештаите на воените мисии (јануари 1945-август 1945). Историја, 54 (2). pp. 135-151.

Cepreganov, Todor (2014) Facing our past: Collective memory and history. In: Za idninata: Holokaust -komemoracija od nasata generacija, 25-30 Apr 2014, Skopje, Muzej na Holokaustot. (Unpublished)

Cepreganov, Todor (2014) Transition and the Macedonian historiography. In: History education beyond borders. How can we share our cultural heritage?, 31 March - 06 Apr 2014, Ohrid, Macedonia. (Unpublished)

Cepreganov, Todor and Angelovska-Panova, Maja and Zajkovski, Dragan (2014) The Macedonian Orthodox Church. In: Eastern Christianity and Politics in the Twenty - First Century. Routledge, Taylor and Francis Group, London and New York, pp. 426-438. ISBN 978-0-415-68490-3

Cepreganov, Todor and Cakarjanevski, Gorgi (2015) Прва македонско-косовска ударна бригада:Бригада на братството и единството ретроспектива. In: Шести меѓународен научен симпозиум „Афирмација, продлабочување и проширување, на вековните културни врски меѓу Р. Македонија и Р. Србија“, 30 Oct-1 Nov 2015, Bitola, Macedonia. (Unpublished)

Cepreganov, Todor and Cakarjanevski, Gorgi and Nikolova, Sonja (2014) Прилеп - Милениумско пулсирање 1014 - 2014, По првата светска војна до денес. In: Прилеп - Милениумско пулсирање. Локална самоуправа, Прилеп, pp. 158-173. ISBN 978-9989-767-66-1

Cepreganov, Todor and Dzingo, Teon and Josimovska, Verica and Cackov, Oliver and Nikolova, Sonja (2020) Македонскиот национален идентитет во британската и американската дипломатска и разузнавачка кореспонденција (1919-1945). Принт фактори, Скопје, Република Македонија. ISBN 978-608-245-540-2

Cepreganov, Todor and Dzinko, Teon and Avirovich, Irena and Nikolova, Sonja and Nechev, Zoran (2013) Велика Британија и Македонија Грчко-југословенска Федерација (1941-1942) - Документи. Documentation. Институт за национална историја, Скопје.

Cepreganov, Todor and Dzinko, Teon and Avirovik, Irena and Nikolova, Sonja (2016) Велика Британија и идеите за Подунавска федерација, конфедерација и унија. Zdruzenie na istoricarite na Republika Makedonija, Skopje. ISBN 978-9989-776-12-0

Cepreganov, Todor and Josimovska, Verica and Cackov, Oliver and Nikolova, Sonja and Dzinko, Teon (2017) Македонскиот национален идентитет во британската и американската дипломатска и обавештајна кореспонденција 1919-1945. [Project] (In Press)

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2014) Првата светска војна во македонската историографија. In: The Great War: Regional Approaches and Global Contexts, 18-21 June 2014, Sarajevo. (Unpublished)

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2015) Толеранцијата и учебниците по историја во мултиетничко и ултиконфесионално општество (македонски случај). In: Состојби, предизвици и перспективи во воспитанието и образованието во Република Македонија, 13 May 2015, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2015) Колку се застапени мирот и толеранцијата во учебниците по историја за основно и средно образование? In: Меѓународна научна конференција на Факултетот за образовни науки, 24-25 Sept 2015, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2015) Учеството на Евреите во НОД на Македонија. Евреите во Македонија. Историја, традиција, култура, јазик и религија. pp. 219-228.

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2016) Колку се застапени мирот и толеранцијата во учебниците историја за основно и средно образование? Образованието во XXI век – состојби и перспективи –Меѓународна научна конференција, Штип, 24 – 25 септември, 2015. ISSN ISBN 978-608-244-275-4

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2017) Британските идеи за федерации и за конфедерации на Балканот и во Југоисточна Рвропа за време на Втората светска војна. Историја, год .LII, бр. 1 (1). pp. 97-110. ISSN 0579-0263

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2017) Британските планови за повоеното уредување на Балканот и Југоисточна Европа. Project Report. Zdruzenie na istoricarite na Republika Makedonija, Skopje.

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2017) Британските идеи за федерации и за конфедерации на Балканот и во Југоисточна Европа за време на Втората светсла војна. Историја, Здружение на историчарите на Република Македонија, год. LII, бр. 1. pp. 97-110. ISSN 0579-0263 (Unpublished)

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2014) Евреите во Македонија во Народноослободителната војна 1941 - 1944. In: Евреите во Македонија историја, традиција, култура, јазик и религија - МАНУ, 18-19 Dec 2014, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2017) The Balkan Wars as a Reason for Migration of Jews from Macedonia. Journal of History, 52 (2). pp. 105-114. ISSN 0579-0263

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2015) The Balkan Wars as a Reason for Migration of the Jews from the Part of Macedonia in the Frame of the Kingdom of Serbia. In: Congress The Balkans and Migration on the 100-th Anniversary of the First World War, 2-4 December 2015, Istanbul. (Unpublished)

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2016) Comrade from UDB-а, destroy them all! In: Histories (Un)Spoken. Survival and Sociala-Professional Integration Strategies in Communist Political Prisoners' Families in Central and Eastern Europe in the '50s and '60s, 22-25 June 2016, Ramnicu Sarat, Romania. (Unpublished)

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja and Nechev, Zoran (2014) АВНОЈ - АСНОМ - ЈАЛТА - 8 Септември 1991 и македонската државност. In: АСНОМ и македонската државност, 28 Nov 2014, МАНУ, Скопје. (Unpublished)

D

Denkova, Jovanka (2015) An aspect on Macedonian language and culture. In: Second International Week Mobility - Erasmus, 16-20 March 2015, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Dimitrov, Nikola (2006) Чехот Новак (повод за понатамошки истражувања). Битола низ вековите, Педагошки факултет - Битола, 136 (9). pp. 61-77.

Dimitrov, Nikola and Taskov, Nako and Koteski, Cane and Mitreva, Elizabeta and Metodijeski, Dejan and Angelkova, Tanja and Josheski, Dushko and Filiposki, Oliver and Kovacevik, Kristina and Namicev, Petar (2015) Историско – географски пресек на туризмот и угостителството во Република Македонија. [Project] (Unpublished)

Donski, Aleksandar (2012) Бугарски сведоштва за обидот на Ванчо Михајлов да ја отцепи Пиринска Македонија од Бугарија. Современост, 61 (1). pp. 63-73. ISSN 0038-5972

Donski, Aleksandar (2010) Етно-културната засебност на античките Македонци во делото на Павсанија. Годишен Зборник 2010. pp. 127-136. ISSN 1857 - 7342

Donski, Aleksandar (2012) Cultural objects in Shtip since the time of the visit of Evliya Celebi. Conference of Evliya Celebi’s Balkans.

Donski, Aleksandar (2011) The visit of Mustafa Kemal Ataturk to an orthodox performance in Shtip in July 1909. 7th International Ataturk Congress.

E

Efremov, Jordan and Dimitrijeva-Kuzmanoska, Vanga (2018) Меѓународен проект – Меѓународни денови на културата на Власите. [Show/Exhibition]

F

Filov, Kire (2011) Развојот на просветната дејност во Штип пред, за време и по Јосиф Ковачев. Godisen zbornik na INISA, Univerzitet „Goce Delcev"-Stip. pp. 179-183. ISSN 1857-7342

Filov, Kire (2012) Борьба македонского народа за национальную свободу и единство во второй мировой войне. In: Mеждународная конференция "Государственный суверенитет в системе многосторонних мирополитических связей", 21-23 November, 2012, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина.

Filov, Kire (2013) Св. Климент Охридски – апостол на словенското просветно дело. Воспитание - списание за образовна теорија и практика, 8. ISSN 1857-5331

Filov, Kire (2013) Културниот и општествениот живот на Евреите во Македонија до депортацијата на 11 март 1943 година(по повод 70 годишнината од депортацијата на Евреите од Македонија). In: IV Меѓународна конференција: Меѓународен дијалог, исток - запад, Св. Николе.

Filov, Kire (2013) Како бугарската војска ја „ослободи" Македонија во 1941 и 1944 година. Macedonian Treasury, Electronic Magazine (11). pp. 14-19. ISSN 1857-8314

Filov, Kire (2011) Политичките и економските промени во Штип и Штипско низ архивската документација 1944-1946 година. Национална Установа - Универзитетска библиотека ,,Гоце Делчев" Штип. ISBN 978-9989-147-72-2

Filov, Kire (2008) Економските и политичките промени во Штип и штипско низ архивската документација, 1944-1946 година. Masters thesis, Универзитет „Св Кирил и Методи“ - Скопје.

Filov, Kire (2013) Educational activity of Emanuel Chuchkov Before and after Second World War. Teacher, International Јournal of Еducation, 5. pp. 69-75. ISSN 1857-8888

Filov, Kire (2014) Holokaust u Makedoniji. Hrvatski povijesni portal (11). pp. 66-67. ISSN 1846-4432

Filov, Kire (2012) Interview with Jonathan Evan Zohar, project manager at Euroclio. Macedonian Treasury, Electronic Magazine. ISSN 1857-8314

Filov, Kire (2014) Macedonian identity in the First World War. In: Међународна конференција "Архив, медији и култура сећања у Првом светском рату", 29-30 Oct 2014, Novi Sad, Vojvodina, Serbia.

Filov, Kire (2013) Njemački dokument o aktivnosti VMRO-a i Vanča Mihajlova u Drugom svjetskom ratu. Hrvatski povijesni portal (8). pp. 27-30. ISSN 1846-4432

Filov, Kire (2012) Oral History Interview Project Witnesses, Collaborators and Perpetrators, project in Macedonia. [Project] (In Press)

G

Gacova, Marina and Josimovska, Verica and Zakoska, Maja (2014) Педијатрија на подручју Македоније између два светска рата. In: VI Научно стручни скуп, Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура, 2-3 Oct 2014, Zajecar, R Srbija. (Unpublished)

Golakov, Kostadin (2021) Свети-Николе – главное поселение Овчепольской котловины, автор Н. Ристевски (превод на руски). Меѓународен центар за славјанска просвета - Свети Николе. ISBN 978-608-468-967-6

Golakov, Kostadin (2019) Студија за византиската дипломатика (Приватноправни акти) од И. П. Медведев (превод од руски). Арс студио Скопје. ISBN 978-608-239-420-6

I

Ignjatovic, Marija and Apasiev, Dimitar (2015) Quaestio maiestatis - суђење пред мајестатском квесцијом као редовним римским кривичним судом. The Legal System and Protection Against Discrimination (Collection of Papers), 1 (1). pp. 447-462. ISSN ISBN 978-86-6083-030-4

Iliev, Andrej (2010) Зародишот на македонскиот непокор. Штит - Магазин на Министерство за одбрана на Република Македонија (14). pp. 42-43. ISSN 1857-6710

Iliev, Andrej (2020) Историја на конфликтите во Обединетите арапски емирати (ОАЕ). STIT (125). pp. 44-47. ISSN 1857-6710

Iliev, Andrej (2019) Историја на современите конфликти во Сомалија. STIT (120). pp. 48-51. ISSN 1857-6710

Iliev, Andrej (2019) Историја на конфликтите во Нигерија. STIT (118). pp. 52-55. ISSN 1857-6710

Iliev, Andrej (2019) Историја на конфликтите во Јужен Судан. STIT (115). pp. 53-55. ISSN 1857-6710

Iliev, Andrej (2019) Историја на конфликтите во Саудиска Арабија. STIT (114). pp. 48-51. ISSN 1857-6710

Iliev, Andrej (2019) Историја на конфликтите во Пакистан. STIT (113). pp. 48-50. ISSN 1857-6710

Iliev, Andrej (2019) Историја на конфликтите во Франција. STIT (112). pp. 52-55. ISSN 1857-6710

Iliev, Andrej (2019) Историја на современите конфликти во Иран. STIT (111). pp. 48-51. ISSN 1857-6710

Iliev, Andrej (2018) Историја на конфликтите во Ирак. STIT (110). pp. 50-53. ISSN 1857-6710

Iliev, Andrej (2018) Историја на конфликтите во Авганистан. STIT (109). pp. 46-49. ISSN 1857-6710

Iliev, Andrej (2018) Историја на конфликтите во Северна Кореја. STIT (107). pp. 46-49. ISSN 1857-6710

Iliev, Andrej (2018) Историја на конфликтите во Сирија. STIT (105). pp. 14-17. ISSN 1857-6710

Iliev, Andrej (2018) Војната во Јемен. STIT (103). pp. 44-47. ISSN 1857-6710

Iliev, Andrej (2018) Случувањата во Либија по падот на Гадафи. STIT (102). pp. 40-43. ISSN 1857-6710

Iliev, Andrej (2020) Историја на конфликтите во Израел. STIT. ISSN 1857-6710

Iliev, Andrej (2010) Битолската битка од 16-19.11.1912 година. Штит (16). pp. 42-43. ISSN 1857-6710

Iliev, Andrej (2011) Карпошевото востание од 1689 година. Штит - Магазин на Министерство за одбрана на Република Македонија (18). pp. 42-43. ISSN 1587-6710

Iliev, Andrej (2011) Разловечкото востание од 1876 година. Штит - Магазин на Министерство за одбрана на Република Македонија. ISSN 1857-6710

Iliev, Andrej (2011) Брсјачката буна од 1881 година. Штит (23). pp. 46-47. ISSN 1857-6710

Iliev, Andrej (2010) Битката на Марица од 25/26.09.1371 година. Штит - Магазин на министерството за одбрана (13). pp. 42-43. ISSN 1857-6710

Iliev, Andrej (2019) Analysis of military-economic reforms in the Republic of North Macedonia with South-East European countries as a precondition for NATO accession. Contemporary Macedonian Defence – International Scientific Defence, Security and Peace Journal, XIX (37). pp. 95-112. ISSN 1409-8199

Iliev, Andrej and Cikarski, Zoran and Dojcinovski, Metodija (2013) The role of OSCE in the SEE countries. In: The Balkans between past and future: security, conflict resolution and Euro-Atlantic integration, 05-08 June 2013, Ohrid, Macedonia.

Iliev, Andrej and Gjurcevski, Dragan and Gjurcevski, Bogdan (2013) Global security through the prism of multiculturalism. In: IV- th International conference: Multiculturalism and contemporary society, 01 March 2013, Novi Sad, Republic of Serbia.

Iliev, Andrej and Glavinov, Aleksandar and Iliev, Jovan (2019) Republic of Slovenia and the migrant crisis: history and perspectives. International scientific conference the great powers influence on the security of small states, I. pp. 315-332. ISSN ISBN 978-608-4828-48-8 (Т. 1)

Iliev, Andrej and Grizev, Aleksandar (2019) Historical and social aspects of Ataturk's activity in Macedonia. International Journal of Knowledge, 35 (5). pp. 1563-1568. ISSN 2545 – 4439

Iliev, Andrej and Grizev, Aleksandar (2020) Historical and sociological aspects of Evlija Çelebi's travelogues for Macedonian cities. Knowledge - International Journal, Scientific Papers, 38 (5). pp. 1185-1190. ISSN 2545-4439

Iliev, Andrej and Grizev, Aleksandar (2020) Historical and sociological evidence for Isa Bey tomb in Konçe during Ottoman conquests. Knowledge - International Journal, Scientific Papers, 38 (5). pp. 1153-1159. ISSN 2545-4439

Iliev, Andrej and Grizev, Aleksandar and Stojkoski, Goce (2016) Historical reasons for refugee-immigrant crises and its overall social impact on the Southeast European countries. 9th International Scientific Conference Crisis Management Days, Book of Papers. pp. 691-701. ISSN ISBN 978-953-7716-74-5

Iliev, Andrej and Iliev, Jovan (2018) The Republic of Macedonia and the migrant crisis: history and perspectives. Contemporary Macedonian Defence – International Scientific Defence, Security and Peace Journal, 18 (35). pp. 39-56. ISSN 1409-8199

Iliev, Andrej and Ilieva, Nikolovska, Anita and Iliev, Peno (2013) Петровденскот масакр на Саланџак во 1913 година. Project Report. Solarisprint, Skopje, Skopje.

Iliev, Andrej and Ilieva, Nikolovska, Anita and Petrova, Emilija (2020) Historical retrospective of integration in NATO and European union of Republic of North Macedonia. In: International conference: "The Euro-Atlantic values in Balkan countries", 22-24 Sept 2020, Ohrid, Republic of North Macedonia.

Iliev, Andrej and Ilieva, Nikolovska, Anita and Petrovski, Aleksandar (2014) Macedonia in the interests of the Great powers before and during the First world war and the future security implications. In: International scientific conference Macedonia and the Balkans, a hundred years after the World War I – Security and Euroatlantic integrations, 3-5 June 2014, Ohrid, Republic of North Macedonia.

Iliev, Andrej and Ivanova, Elena and Petreski, Drage (2015) USSR- China relations in the Cold and post Cold war era. Wulfenia Journal, XXII (3). pp. 313-326. ISSN 1561-882X

Iliev, Andrej and Jovanovski, Zoran and Dojcinovski, Metodija (2019) Learning and Motivation. In: International scientific conference - Milcon 2019, 12 Nov 2019, Skopje, Army House.

Iliev, Andrej and Jovanovski, Zoran and Kozarev, Atanas (2019) Historical perspectives of euro-Atlantic path on Republic of Bosnia and Herzegovina. XIX international conference Innovatively and research in the function of technical and technological changes in transport, ecology and logistics, 9 (19). pp. 352-362. ISSN 2232-8807

Iliev, Andrej and Odzakov, Ferdinad (2020) Historical and legal aspects of cyber attacks on critical infrastructure. In: Cyber terrorism and extremism as a threat to critical infrastructure protection. ISBN 978-961-94444-8-1 . Ministry of Defense Republic of Slovenia, Slovenia, Joint Special Operations University from Tampa, USA and Institute for Corporative Security Studies, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Republic of Slovenia, pp. 151-162. ISBN 978-961-94011-2-5

Iliev, Andrej and Odzakov, Ferdinand and Ackoski, Jugoslav (2020) Historical retrospective and prevention from migration flows as a contemporary security challenges for Europe. In: X International Scientific Conference Archibald Reiss Days, 18-19 Nov 2020, Zemun, Belgrade, Republic of Serbia.

Iliev, Andrej and Petreski, Drage and Atila, Ago (2017) Hybrid warfare through the prism of Ukrainian crisis. International scientific conference Security concepts and policies - New generation of risks and threats, II. pp. 103-113. ISSN ISBN 978-608-4828-06-8 (Т. 2)

Iliev, Andrej and Petreski, Drage and Gjurcevski, Dragan and Dencevski, Trajce (2014) Evolutionary development of NATO ISAF mission and its future implications for global security. In: Fourth international scientific conference: „The science and the social development“, 09 May 2014, Skopje, Macedonia.

Iliev, Andrej and Petreski, Drage and Taneski, Nenad (2012) Retrospective of the stages of post-conflict peace building. In: Operations for post-conflict peace building.

Iliev, Andrej and Petreski, Drage and Velkovski, Aco (2016) Status and challenges of the defense reforms in the republic of Serbia for Euro-Atlantic integration. International Scientific Conference: Contemporary Trends in Social Control of Crime, 30-31 May 2016, Ohrid, 1 (1). ISSN ISBN 978-608-4532-94-1 (Т. 1)

Iliev, Andrej and Petrovski, Aleksandar and Petreski, Drage (2011) Компаративна анализа на безбедносната соработка во Европа и во Пацифик-Азија. Contemporary Macedonian Defence – International Scientific Defence, Security and Peace Journal (22). pp. 33-43. ISSN 1409-8199

Iliev, Andrej and Stojovski, Zlatko and Petreski, Drage (2018) Status and challenges on defense reforms in Bosnia and Herzegovina for Nato integration. International scientific conference Security system reforms as precondition for Euro-Atlantic integrations 04 - 06 June 2018, Ohrid volume I, I. pp. 129-143. ISSN ISBN 978-608-4828-32-7 (T. 1)

Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija (2013) Литературно читање од романот „Во театарот на светот“ од Целесте Бенџамин Трејси. In: Штипско културно лето 2013, 26 July 2013, Изложбена сала, Безистен, Штип. (Unpublished)

Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija and Krsteva, Marija (2012) Улогата на Македонија во создавањето и дисеминацијата на древните пишани знаци и азбучни сиcтеми низ вековите. In: 3rd International IJAS Conference on the Harvard Campus, 27-31 May 2012, Boston, Harvard Campus.

Ilieva, Nikolovska, Anita and Grizev, Aleksandar and Iliev, Andrej (2019) History of Heutagogy as a self-determinate learning. In: International scientific conference, 12 Nov 2019, Skopje, Army House.

Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2014) Between Social Transformation and Continuity: Bektashi Sufi Music Tradition in the Republic of Macedonia. Review of European Studies, 6 (2). pp. 63-80. ISSN 1918-7173

Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2016) Music Tradition of Yuruks: Western Part of the Republic of Macedonia. Documentation. LAP Lambert Academic Publishing GmbH&Co.KG, Schaltungsdienst Lange o.H.G.,Berlin.

J

Jancev, Mitko and Boev, Ivan (2021) Impact of gypsum from the Zgropolci landfill (Chemical Industry – HIV- Veles) on the sculptures at the archaeological site Stobi, North Macedonia. Natural resources and technologies, 15 (1). ISSN 1857-6966

Janevski, Vladimir (2016) Играта калочоина во западна Македонија. Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи. ISSN 978-608-65143-6-5

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2021) Dramaturg dr. Dušan Budimirović iz Zagreba – osnivač kazališta u Štipu. In: VI. Kongres hrvatskih povjesničara, 29 Sept – 2 Oct 2021, Rijeka.

Josimovska, Verica (2011) Украинските имигранти во Штип меѓу двете светски војни. In: Украинско-Македонски научен зборник. НАНУ, Национална библиотека на Украина, МАНУ, Киев, pp. 64-72. ISBN 978-966-02-6028-3

Josimovska, Verica (2022) Гоце Делчев-реалистичен визионер на македонското национално-ослободително движење. In: Научна конференција „150 години од раѓањето на Гоце Делчев“, 3-4 May 2022, Skopje. (In Press)

Josimovska, Verica (2023) Улогата на културните институции во истражувањето на роднокрајната историја. In: Трибина: „Комуникација, партнерство и соработка меѓу образовните, културните и други институции“, 5 Oct 2023, Stip.

Josimovska, Verica (2023) Добротворната улога на македонските мигрантски организации. In: Прва меѓународна научна конференција: „Македонија крстопат на епохи, цивилизации и култури“. Институт за историја и археологија, ФОН, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, 23 Nov 2023, Stip. (In Press)

Josimovska, Verica (2023) Гоце Делчев - Реалистичен визионер на македонското национално-ослободително движење. Годишен зборник, 11-12. pp. 32-35. ISSN 1409-9187 (In Press)

Josimovska, Verica (2023) Улогата на културните институции во проучувањето на историјата на родниот крај. Годишен зборник, 12 (12). pp. 60-65. ISSN 1409-9187 (In Press)

Josimovska, Verica (2023) Историскиот развој на медицината во Вардарска Македонија 1913 -1944. Клонинг, Штип, Штип. ISBN 978-608-242-150-6

Josimovska, Verica (2020) Austro-Hungarian Military Reports in Mirzsteg Reforms in Macedonia. Review of the Institute of History and Archaeology, RIHA, 7 (1). pp. 38-46. ISSN 2671-3144/e: 2671-3152

Josimovska, Verica and Cackov, Oliver (2022) Epidemics on the macedonian front (1916-1918). Knowlwdge - International Journal, 55 (5). pp. 1001-1005. ISSN 2545-4439 1857-923X

Josimovska, Verica and Cepreganov, Todor (2022) Епаминонда Поп Андонов во документите на АСНОМ. In: Четврти научен собир во чест на заштитниците на градот Стумица„Св. Петнаесет тивериополски свештеномаченици“, 6-7 Dec 2022, Strumica. (In Press)

Josimovska, Verica and Cepreganov, Todor (2023) Епаминонда Поп Андонов во документите на АСНОМ. In: Зборник на трудови: Епаминонда Поп Андонов и македонското народноослободително и антифашистичко движење за време на Втората светска војна (1941-1945). Завод за заштита на спомениците на културата и музеј-Струмица, pp. 53-64.

Josimovska, Verica and Cepreganov, Todor (2023) Епаминонда Поп Андонов во документите на АСНОМ. In: Зборник на трудови: Епаминонда Поп Андонов и македонското народноослободително и антифашистичко движење за време на Втората светска војна (1941-1945). Завод за заштита на спомениците на културата и музеј-Струмица, Струмица, pp. 53-64. ISBN 978-608-4845-22-5

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2014) Придонесот на учениците и учителите од штипското образование низ историјата за афирмација на театарската традиција на Штип. Театарски гласник (82/83). pp. 96-101. ISSN 0351-9600

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2003) Бошначкото маало во Штип до и по Балканските војни. In: Меѓународен научен симпозиум „Бошнаците на Балканот“, 13-14 Sept 2002, Skopje, Macedonia.

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2014) Жене које су пружиле медицинску помоћ Србији (уделу Македоније)У Првом светском рату. In: Историја медицине, фармације, ветерине и народна ѕдравствена култура, Зборник радова са VI научно-стручног скупа одржаног 2-3 октобра 2014 у Зајечару, књига 5. Историјски архив "Тимочка крајина" Зајечар, pp. 45-50. ISBN 978-86-84483-24-1

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2016) Образовни институции во Штип на српски наставен јазик во периодот 1913-1941 година. In: Афирмација, продлабочување и проширување на вековните културни врски меѓу Р.Македонија и Р.Србија (Зборник на трудови од Меѓународниот научен собир, одржан на 30-ти и 31-ви октомври 2015 година во Битола). Конзулат на Р.Србија во Р. Македонија – Битола, Битола, pp. 667-674. ISBN 978-608-65122-5-5

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2015) Војничките театри на Македонскиот фронт низ фотографскиот објектив (1916-1918). Театарски гласник (84/85). pp. 139-144. ISSN 0351-9600

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2017) Слепиот гуслар Филип Митре неисцрпен извор на „Кралски песни“ од XIX век. Muzika, 20 (23). pp. 59-64. ISSN 1409-6579

Josimovska, Verica (2010) Добродетелот Константин Анастасов (Хаџи Костадин, логотет). Годишен зборник на ИНИСА, УГД - Штип, 1. pp. 117-119. ISSN 1857-7342

Josimovska, Verica (2011) Делата на Јосиф Ковачев и времето во кое ги создаваше. Годишен зборник - Институт за историја и археологија, 2 (1). pp. 175-178. ISSN 1857-8802

Josimovska, Verica (2014) Педијатрија на подручју Македоније иѕмеђу два светска рата. In: Историја медицине, фармације, ветерине и народна ѕдравствена култура, Зборник радова са VI научно-стручног скупа одржаног 2-3 октобра 2014 у Зајечару, књига 5. Историјски архив "Тимочка крајина" Зајечар, pp. 101-108. ISBN 978-86-84483-24-1

Josimovska, Verica (2015) Основни облици на илегална санитетска служба за време на Втората светска војна. In: Научен собир - Македонија во Втората светска војна и потоа – 70 години од победата над фашизмот, 19 Oct 2015, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Josimovska, Verica (2015) Кабинетот по историја- учителка на животот. In: Научно - стручна трибина - Учителот и средината за учење и развој, 2 Oct 2015, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Josimovska, Verica (2016) Книжевноста како сведок на историјата. In: Меѓународна научна конференција, Филологија, култура и образование, УГД-Штип, Воронешки државен универзитет, 18-19 March 2016, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Josimovska, Verica (2016) Книжевноста како сведок на историјата. Зборник на трудови од Прва меѓународна научна конференција ФИЛКО - Филологија, култра и образование. pp. 345-350. ISSN ISBN: 978-608-244-308-9

Josimovska, Verica (2017) Социјално-здравствената заштита на децата во вардарскиот дел на Македонија во периодот меѓу двете светски војни. Гласник, Институт за национална историја, 61 (1). pp. 159-168. ISSN 0583-4961

Josimovska, Verica (2017) Стручното усовршување на наставникот по историја. In: Петта научно-стручна конференција со меѓународен карактер -„Современото воспитание и образование -состојби, предизвици и перспективи-“. Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Штип, pp. 176-179. ISBN 978-608-244-472-7

Josimovska, Verica (2018) Извештаите на воените претставници на Австро-Унгарија за спроведувањето на мирцштегските реформи во Македонија. In: Меѓународен научен симпозиум „Почетоците на австриската дипломатија во Македонија со посебен осврт кон Австро-Унгарскиот конзулат во Битола/Монастир 1851-1919 , 14-15 Nov 2018, Bitola, R. Macedonia. (In Press)

Josimovska, Verica (2016) Иновативни методи во учењето и проучувањето на чувствителни и контроверзни историски теми. In: Научно-стручна трибина „Предизвиците и перспективите на учителската професија“, 07 Oct 2016, Stip, Macedonia.

Josimovska, Verica (2017) Стручното усовршување на наставникот по историја. In: Петта научно-стручна конференција со меѓународен карактер „Современото воспитание и образование-состојби, предизвици и перспективи“, 17 May 2017, Stip, Macedonia.

Josimovska, Verica (2020) Научните концепции на д-р Андрија Штампар за организација на медицинската служба во Кралството на СХС. Yearbook, Faculty of Educational Sciences, IX (9). pp. 61-66. ISSN 1409-9187

Josimovska, Verica (2017) Евлија Челеби во посета на Штип пред неколку векови и неговите впечатоци оставени во ракопис од 1662 ГОД. In: Годишен Зборник на Факултет за образовни науки. Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Штип, pp. 26-33. ISBN ISSN: 1409 - 9187

Josimovska, Verica (2014) Епидемиите во вардарскиот дел на Македонија и борбата со нив за време на војните (1912-1918). 2 Avgust, Stip. ISBN 978-608-4662-21-1

Josimovska, Verica (2017) Штип и штипско во весникот „Политика“ (1919-1941). In: VII Меѓународен научен собир „Врските меѓу Р.Македонија и Р.Србија низ вековите и денес“ во организација на Конзулатот на Р.Србија во Р. Македонија, 19-21 May 2017, Bitola, Macedonia. (Unpublished)

Josimovska, Verica (2018) Штип и Штипско во весникот „Политика“ (1919-1941). In: Зборник на трудови од Меѓународна научна конференција, одржана на 19 и 20 мај 2017г. во Битола „Врските меѓу Р.Македонија и Р.Србија низ вековите и денес“. Козулат на Република Србија во Република Македонија, pp. 515-524. ISBN 978-608-65122-7-9

Josimovska, Verica (2016) Руските имигранти и културните настани во Штип во периодот 1923 – 1927 година. „Гласник” на Институтот за национална историја, 60 (1). pp. 199-208. ISSN 0583-4961

Josimovska, Verica (2015) Болничко–превентивни установи во вардарскиот дел на Македонија под бугарска управна власт (1941 – 1944). Гласник, Институт за национална историја, 252 (1-2). pp. 177-183. ISSN 0583-4961

Josimovska, Verica (2016) Конспиративно стационарно згрижување и лекување на територијата на Македонија во периодот 1941-1944. Annual Miscellaneous Collection, 6. pp. 87-98. ISSN 1409-9187

Josimovska, Verica (2015) Табу, време на страв и страдање, прогонувањето на Македонците во Бугарија во време на комунизмот (1944 -1989)од Стојко Стојков: рецензии-прикази. Гласник на институтот за национална историја, 59 (1-2). pp. 246-248. ISSN 0583-4961

Josimovska, Verica (2015) Higher education in the period of transition. In: International scientific conference: Education in XXI century – conditions and perspectives –, 24-25 Sept 2015, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Josimovska, Verica (2016) Higher education in the period of transition. In: Proceeding book of the International Scientific Conference -Education in XXI century – conditions and perspectives Stip, 24-25 Sept 2015. University ”Goce Delcev” - Stip, Faculty of Educational Science, Stip, pp. 353-355. ISBN 978-608-244-275-4

Josimovska, Verica (2017) Hospitals on the territory of Vardar Macedonia as part of Serbia during the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes/Yugoslavia (1918–1941). Vojnosanitetski pregled, 74 (10). pp. 997-1003. ISSN 0042-8450

Josimovska, Verica (2015) Medical assistance in Pirava 1931 trught images. Medicus, 20 (3). pp. 424-426. ISSN 1409-6366

Josimovska, Verica (2019) Professional development of the teacher-historian. In: Седма международна научна конференция "Съвременното образование - условия, предизвикателства и перспективи", 14-16 June 2019, Blagoevgrad, Bulgaria. (In Press)

Josimovska, Verica (2019) Professional development of the teacher-historian. In: Седма международна научна конференция „Съвременното образование условия,предизвикателства и перспективи“. ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, pp. 208-212. ISBN 978-954-00-0200-2

Josimovska, Verica (2015) Volunteer medical mission "American Women`s Hospitals" in Albania during and immediately the Great War. "Medicus", 20 (1). pp. 98-105. ISSN 1409-6366

Josimovska, Verica (2015) Volunteer medical mission “American women’s hospitals” in Macedonia and Kosovo during and immediately the Great War. "Medicus", 20 (2) (308). pp. 291-302. ISSN 1409-6366

Josimovska, Verica (2020) An active with crtical thinking student and individual efforts -a necessity in modern history teaching. Воспитание - списание за образовна теорија и практика, 11 (15). pp. 181-184. ISSN 1857-5331

Josimovska, Verica and Cackov, Oliver (2014) Ново Село како сликарска инспирација. In: Зборник на трудови, прв научен собир улогата на штипско Ново Село во македонската историја, 17 Oct 2014, Stip, Macedonia. 2-ри Август, Штип, pp. 31-39. ISBN 978 608 4662 24 2

Josimovska, Verica and Cackov, Oliver (2013) Културата и просветата во Штип во време на Балканските војни. In: Четврта меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: Исток-Запад“ (Култура, славјанство и економија), Apr 2013, Sveti Nikole, Macedonia.

Josimovska, Verica and Cackov, Oliver and Josimovska, Elena (2014) Животот во Штип по Букурешкиот мировен договор. In: Букурешкиот мировен договор, Македонија и Балканот - меѓународен научен собир по повод 100 -годишнината од потпишувањето на Букурешкиот мировен договор, 31 Oct-1 Nov 2013. Македонска Академија на науките и уметностите, Скопје, pp. 299-312. ISBN 978 608 203 119 4

Josimovska, Verica and Cepreganov, Todor (2020) Македонците во рамките на балканските земји меѓу двете светски војни. ISBN 978-608-244-712-4.

Josimovska, Verica and Cepreganov, Todor (2020) Македонците во рамките на балканските земји меѓу двете светски војни- Практикум. ISBN 978-608-244-711-7.

Josimovska, Verica and Cepreganov, Todor (2018) Документи за катастрофалниот земјотрес во Македонија од 1931 година. Review of the Institute of History and Archaeology, RIHA , 5 (1). pp. 26-41. ISSN 2671-3144 /e: 2671-3152 (In Press)

Josimovska, Verica and Eftimova, Biljana (2014) Почетоци и развој на штипската анестезија. In: V Конгрес на македонските анестезиолози (со меѓународно учество), 2-5 Oct 2014, UKIM - Skopje, Macedonia.

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2014) Евреите и еврејските маала во сопствената меморија и меморијата на своите сограѓани. In: Меѓународна конференција: Евреите во Македонија: историја, традиција, култура, јазик и религија по повод 70 години од возобновувањето на работата на еврејската заедница во Македонија по Втората светска војна (1944 - 2014), 18-19 Dec 2014, MANU - Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2014) Жене које су пружиле медицинску помоћ Србији (у делу Македоније) у Првом светском рату. In: VI Naucno-strucni sobir- Istorija medicine, farmacije, veterine i narodna zdravstvena kultura, 2-3 Oct 2014, Zajecar, R Srbija. (Unpublished)

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2013) Здравствената служба во Вардарска Македонија во време на Втората светска војна. In: IV Македонски конгрес за историја на медицината со меѓународно учество, 18-19 Apr 2013, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2015) Ратни дневници и рапорти лекара за рад у Македонији у Првом светском рату. In: VII научно-стручни скуп “Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура'' , 15–16 Oct 2015, Zajecar, Serbia. (Unpublished)

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2015) Девет децении од првата оперска сцена на репертоарот на штипскиот театар. СУМ: Списание за уметност. pp. 121-137. ISSN 1409-6455

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2017) Театарската дејност на соколските друштва во Македонија во периодот меѓу двете светски војни. Театарски гласник (88/89). pp. 103-110. ISSN 0351-9600

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2018) Реконструкција на бомбашкиот атентат во Штип од 1911 година. Гласник, 62 (1-2). pp. 86-100. ISSN 0583-4961

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2013) Сведоштва за Брегалничката епидемија 1913. In: Сто години од Балканските војни, Прилози од научен собир одржан 3-4 декември 2012 год. во Скопје. МАНУ, Скопје, pp. 495-510. ISBN 978-608-203-100-2

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2015) Образовни институции во Штип на српски наставен јазик во периодот 1913-1941 година. In: Шести меѓународен научен симпозиум „Афирмација, продлабочување и проширување, на вековните културни врски меѓу Р. Македонија и Р. Србија“, 30 Oct-1 Nov 2015, Bitola, Macedonia. (Unpublished)

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2015) The fate of the Jewish neighborhood in Stip after 11 March 1943. In: Евреите во Македонија, историја, традиција, култура, јазик и религија. Еврејска заедница во Република Македонија, Скопје, pp. 59-66. ISBN 978-608-65529-4-7

Josimovska, Verica and Josimovski, Josip (2006) Лекари на работа во Струмица од турскиот период до Втората светска војна. In: Зборник на трудови, Втор конгрес за историја на медицината со меѓународно учество, Струмица. МАИМ, Штип, pp. 55-59.

Josimovska, Verica and Josimovski, Josip (2006) Анета Јанакиева Томчова, прва жена лекар во Струмица. In: Зборник на трудови, Втор конгрес за историја на медицината со меѓународно учество, Струмица. Македонска асоцијација за историја на медицината, Штип, pp. 85-88. ISBN 9989-2122-3-6

Josimovska, Verica and Josimovski, Josip (2004) Колерата во 1913 година во Брегалничкиот регион. In: Зборник на трудови, Прв конгрес за историја на медицината. МАИМ, Штип, pp. 91-96. ISBN 9989-2122-2-8

Josimovska, Verica and Knezevic, Zoran (2018) Македонија и Македонците во извештаите на британската разузнавачка служба, 1942 – 1945 година. Journal of History, LIII (1). pp. 137-156. ISSN 0579-0263

Josimovska, Verica and Stojkov, Stojko (2016) Организирање на илегалната санитетска служба на територијата на Македонија в време на НОБ. Review of the Institute of History and Archaeology, RIHA, 3 (1). pp. 117-131. ISSN 2671-3144 eISSN: 2671-3152

Josimovska, Verica and Stojkov, Stojko (2016) Organization of illegal sanitation service in Macedonia during the WWII. Review of the Institute of History and Archaeology, RIHA, 3 (1). pp. 117-131. ISSN 2671-3144 eISSN: 2671-3152

Jovanov, Tamara (2023) 120 години од загинувањето на Гоце Делчев. [Show/Exhibition]

Jovanovska, Sashka (2019) A concept of writing in English language - basic sentence patterns. International Journal on Integrated Education, 2 (6). pp. 55-57. ISSN 2615 3785

K

Kertakova, Marija (2023) „100 години организирана театарска дејност” и „100 години од раѓањето на големиот великан, поет, основоположник на современата македонска поезија, револуционер, амбасадор и член на МАНУ Ацо Шопов” – промовирање на јубилејно издание - дебата. In: 100 години организирана театарска дејност, 20 Dec 2023, House of Culture "Aco Shopov" - Stip. National Theater - Stip.

Kordanovski, Mihail and Belcev, Tole (2015) Астрономски календар. БороГрафика, Скопје. ISBN 978-608-4539-06-3

Kostov, Jovan and Dzidrov, Misko and Boskov, Tatjana and Janevik-Ivanovska, Emilija (2022) ES-BALK - Développement de l'enseignement du français général et de spécialité dans les Balkans. [Project] (In Press)

Krsteva, Marija (2023) Balkan Biofictions. In: Webinar on Balkan Biofictions, Goce Delcev University, Microsoft Teams. (Unpublished)

Krsteva, Marija (2023) Research on Balkan Biofictions Supported by the Western Balkans Fund. [Project] (Submitted)

Krsteva, Marija (2023) Towards a Theory of Life-Writing Genre Blending. Routledge. ISBN 978-1-032-35642-6 (hbk) / 978-1-032-35644-0 (pbk) / 978-1-003-32779-0 (ebk)

Krsteva, Marija (2014) Раѓањето на Американската Демократија. Репер, VI (47). ISSN 1857-5900

Krsteva, Marija (2013) Американската идеологија во Здрав разум на Томас Пеин. Годишен зборник 2013 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 4. pp. 109-112. ISSN 1857-7059

Krsteva, Marija (2014) Индустриската револуција и големите градови во Америка. Репер, 6 (48). ISSN 1857-5900

Krsteva, Marija (2016) Artists, Lovers, Wives: Postmodern Re-Writings of Henry James‘s and Ernest Hemingway‘s Lives. In: European Association for American Studies Biennial Conference, Constanta, Romania April 22-25 2016. (Unpublished)

Krsteva, Marija (2016) Biographical fictions about the great American authors F.Scott Fitzgerald and Ernest Hemingway. Conference proceedings, First International Scientific Conference "Filko" - Philology, Culture and Education. pp. 439-448. ISSN 978-608-244-308-9

Krsteva, Marija (2018) Fictional Appropriation of Ernest Hemingway and F. Scott Fitzgerald. In: Conference "Traditions and Transitions", 28-30 Sept 2018, Sofia, Bulgaria. (Submitted)

Krsteva, Marija (2016) Intertextual references to J. Conrad’s novella Heart of Darkness in F. F. Coppola’s film Apocalypse Now. Меѓународна научна конференција „Климентовото Дело“ .

Kukubajska, Marija Emilija (2014) Од фолклор до фикција и факти во американската, европската и англиска литература. ISBN 978-608-244-060-6.

Kukubajska, Marija Emilija (2012) Народни прикзни за смртта и вечноста на фолклорната литература на Македонија и САД. Современост, 61 (1). pp. 47-62. ISSN 0038-5972

Kukubajska, Marija Emilija (2015) Антологија на античко-македонска поезија, Приредила и превела: д-р Марија Емилија Кукубајска. Емари институт, Штип. ISBN 978-608-4726-14-2

Kukubajska, Marija Emilija (2003) Македонијо, те сакаме во сите твои бои. In: Македонски јазик - Шесто одделение. Просветно дело, АД, Скопје.

Kukubajska, Marija Emilija (2015) Бахтин: Неговите крос-културни исток-запад концепти. Зборник на научни трудови од Шеста меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: Исток – Запад“, 2. pp. 143-145. ISSN 1857-9299

Kukubajska, Marija Emilija (2016) Перформанс - Кинеска Нова година, мини есеи, со аудио-визуелна презентација. [Performance]

Kukubajska, Marija Emilija (2014) Collection of Essays and Literary Criticism on American and British Postmodern Interpretations. ISBN 978-608-244-054-5.

Kukubajska, Marija Emilija (2014) Collection of Essays and Literary Criticism on American and British Postmodern Interpretations. ISBN 978-608-244-054-5.

Kukubajska, Marija Emilija (2015) The Theater of the Mask: Ben Johnson’s Stage, New-Age Carnivals and the World Anonymous. In: Salzburg Easter School - Feasting and Fasting Carnival Cultures .

Kukubajska, Marija Emilija (2014) A month full of poetry. American Corner, Shtip. (Unpublished)

Kukubajska, Marija Emilija and Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija and Krsteva, Marija (2014) Историја на британската и американската култура и цивилизација - скрипта. ISBN 978-608-244-059-0.

Kukubajska, Marija Emilija and Ilievska, Tatjana (2015) A Fabian Society, Frankfurt School: Utopia, Dystopia, “Reality”. Годишен зборник 2015 - Филолошки факултет. ISSN 1857-7059

Kukubajska, Marija Emilija and Krsteva, Marija (2015) Американски роман на 20. век - практикум. .

L

Ljorovski, Dimitar and Stojanovski, Strasko (2014) The kingdom of Greece and The First Balkan War: Aspirations and achievements. Security Dialogues – International Peer Reviewed, 4 (2). pp. 59-73. ISSN 1857-8055

Ljorovski, Dimitar and Stojanovski, Strasko and Nikolova, Magdalena (2015) Спорот за името меѓу Македонија и Грција: македонскиот идентитет и употребата на терминот „македонец“ во делот на Македонија под Грција. In: Second International Scientific Conference: Social Change in the Global World, 3-4 Sept 2015, Stip, Macedonia.

Ljorovski, Dimitar and Tasev, Donco and Stojanovski, Strasko (2019) Националната мобилизација во Република Грција во однос на Македонското прашање. Годишен зборник на Правен факултет. pp. 71-89. ISSN 1857-7229

M

Metodijeski, Dejan and Koviloski, Slavco (2013) Comparative approach to international tourism in the 19th century: the case of Macedonia. Haemus journal an Electronic Journal for the History and Archaeology of the Balkan Peninsula, 2. pp. 135-144. ISSN 1857- 8411

Micanov, Georgi and Haralampovski, Vance (2018) Завршен концерт -студенти од џез оддел. [Performance] (Unpublished)

N

Nacev, Trajce (2021) Основен проект конзервација и реставрација на средновековна црква Св.Четириесет севастиски маченици во селото Банско-Струмица. [Project]

Nacev, Trajce (2021) Основен проект за конзервација и реставрација на средновековната црква на во подножјето на локалитетот Цареви кули - Струмица. [Project]

Nacev, Trajce (2021) Ранохристијански лексикон. Trajce Nacev.

Nacev, Trajce (2023) Конзерваторски работи на западниот одбранбен ѕид од фортификацијата и на објект 10 на Цари Мали Град село Белчин - Самоков. [Project]

Nacev, Trajce (2023) Конзерваторско реставраторски работи на римскиот театар на археолошки локалитет Стоби 2023. [Project]

Nacev, Trajce (2021) Aрхеолошка проспекција со примена на геофизика на археолошкиот локалитет Исар – Марвинци. Macedoniae Acta Archaeologica.

Nacev, Trajce (2021) Kонзерваторско реставраторски работи на влезната партија на акрополот на средновековната тврдина Исар Штип. Macedoniae Acta Archaeologica.

Nacev, Trajce (2021) Kонзерваторско реставраторски работи на средновекиовната црква Св.40 Севастиски маченици во село Банско - Струмица. [Project]

Nacev, Trajce (2021) Kонзерваторско реставраторски работи на средновекиовната црква во подножјето на локалитетот Цареви Кули - Струмица. [Project]

Nacev, Trajce and Angelovski, Bosko (2023) Рударството во праисторијата и антиката во РС Македонија. In: XXVI Симпозиум на Македонското археолошко друштво.

Nacev, Trajce and Angelovski, Bosko (2022) Identification of Paion weapons from VI – V century BCE from the Macedonia. In: Internaciona scientific conference 75 year jubilee of the Institute of Art History and Archeology.

Nacev, Trajce and Atanasova, Ilinka (2023) Работилница за стакло во Баргала. In: XVII Цар-Шишманови дни.

Nacev, Trajce and Cvetanov, Dusko (2021) Средновековната црква во подножјето на локалитетот Цареви Кули – Струмица. In: Петнадесети Цар-шишманови дни в Самоков четиридесет и първи научни четения на асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“.

Nacev, Trajce and Cvetanov, Dusko (2022) Доцноантички и средновековни хипокаустични системи во Република Македонија. In: Научен симпозиум in honorem акад. Блага Алексова Од Доцната антика до Средниот век археолошки погледи во Македонија.

Nacev, Trajce and Cvetanov, Dusko (2023) Конзервација, реставрација и делумна реконстукција на средновековната црква во подножјето на средновековната тврдина Цареви Кули - Струмица. Археолошки информатор 2023.

Nacev, Trajce and Cvetanov, Dusko (2023) Археолошки локалитет Мал Кајаси – с.Банско / Струмица (археолошки итражувања и конзервација на средновековната црква). In: XVII Цар-Шишманови дни.

Nacev, Trajce and Cvetanov, Dusko (2022) Medieval church at the foot of the ”Carevi kuli“ (Tsar’s towers) site – Strumica. Годишник на Асоциация „Онгъл“, 21 (15).

Nacev, Trajce and Cvetanov, Dusko (2023) Приказ на градежна техника скриен сантрач систем (Semi opus cloisonné cum lignum) кај средновековни сакрални и профани објекти во Струмичкиот регион. Годишник на Асоцијација „ОНГЪЛ“, 22 (16).

Nacev, Trajce and Cvetanov, Dusko (2022) Приказ на градежна техника скриен сантрач систем (Semi opus cloisonné cum lignum) кај средновековни сакрални и профани објеки во Струмичкиот регин. In: Шестнадесети Цар-Шишманови дни в Самоков „Онгал“.

Nacev, Trajce and Cvetanov, Dusko and Jovanova, Simona (2023) Рановизантиска набљудителна (стражарска) кула „Пирго-Каљ’ната“ с. Мокриево – Струмичко. In: Mеѓународна научна конференција на Институтот за историја и археологија, при Факултетот на образовни науки, Универзитет Гоце Делчев – Штип.

Nacev, Trajce and Cvetanov, Dusko and Slamkov, Emil (2023) Пропигнејум - префурниуми и фурниуми кај римските, доцноантичките и средновековни бањи во Р. Македонија. In: Mеѓународна научна конференција на Институтот за историја и археологија, при Факултетот на образовни науки, Универзитет Гоце Делчев – Штип.

Nacev, Trajce and Hadzi-Angelov, Veselin (2023) Античната пътна комуникация Астибо – Шишманово кале. Известията на Исторически музей – Кюстендил, 23.

Nacev, Trajce and Hadziangelov, Veselin (2022) Античната пътна комуникация Астибо – Шишманово кале. In: Осма научна конференција “Пауталија-Велбожд-Ќустендил низ вековите", 5-7 Oct 2022, Kustendil, Bulgaria.

Nacev, Trajce and Pavlovski, Goce (2022) Конзерваторско реставраторски работи на summa cavea римскиот театар во Стоби. [Project]

Nacev, Trajce and Slamkov, Emil (2021) Конзервација и реставрација на фортификацијата на централниот комлекс на локалитетот Вардарски рид - Гевгелија. Археолошки информатор.

Nacev, Trajce and Stojanovski, Darko (2021) Палеолитот во Источна Македонија. [Project]

Nacev, Trajce and Stojanovski, Darko (2021) Археолошки истражувања на локалитетот Градиште - Пештера село Киселица, Делчево. Археолошки информатор.

Nacev, Trajce and Stojanovski, Darko (2023) Палеолитот во Источна Македонија: археолошко рекогносцирање на локалитетот од Средниот Палеолит Узун Мера, Мустафино, Свети Николе. [Project]

Nacev, Trajce and Stojanovski, Darko (2021) The stone tools of Uzun Mera, an open-air Middle Palaeolithic site in Eastern Macedonia. In: Шести меѓународен симпозиум по археолгоија.

Nacev, Trajce and Stojanvski, Darko (2022) Палеолитот во Источна Македонија, археолошко истражување на локалитетот Узун Мера, село Мустафино. [Project]

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2021) Начинот на орагнизирање на заштитата и спасувањето на луѓето и материјалните добра од опасности во штипско и карбинско низ праисторијата. In: Петнадесети Цар-шишманови дни в Самоков четиридесет и първи научни четения на асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“.

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2022) Начинот на организирање на заштитата и спасувањето на луѓето и материјалните добра од опасности во Штипско и Карбинско низ Праисторијата. Годишник на Асоциация „Онгъл“, 21 (15).

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2021) Процена на загрозеноста од елементарни непогоди кај христијанските верски храмови во општина Kарбинци. Годишник на асоциация „Oнгъл“, том 20, год. Xiv, 2021.

Nacev, Trajce (2003) Археолошки истражувања и конзерваторско-реставраторски работи на археолошки локалитет Градиште. Zbornik IX-X.

Nacev, Trajce (1998) Конзерваторско-реставраторски работи на археолошки локалитет Кале-Црвена Црква. Зборник VIII, VIII.

Nacev, Trajce (1996) Резултати од контролното археолошко ископување на локалитетот "Долна Бежанија" с. Криви Дол. Зборник VII.

Nacev, Trajce (1993) Фабули и игли од железнодопските наоѓалишта во Штипско. Macedoniae acta archeologica (13). ISSN 0350-1639

Nacev, Trajce (2013) Античката патна комуникација. Сборник доклади на научния симпозиум с международно участие, Самоков, Р. Бугарија.

Nacev, Trajce (2012) Резултати од заштитните археолошки истражувања на праисториските локалитети по трасата на хидросистемот Злетовица. In: Научен симпозиум во организација на Македонското археолошко научно друштво во Дојрана 2012 . (Submitted)

Nacev, Trajce (2012) Прилог кон проучувањето на Железното време во Брегалничкиот басен. In: Етнология на общуването, 5-7 октомври, 2012, Самоков, Р. Бугарија. (Submitted)

Nacev, Trajce (2012) Постојана археолошка поставка (оддел за праисторија) на НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј,Штип. [Show/Exhibition]

Nacev, Trajce (2012) Основен проект за конзерваторско-реставраторски работи на објект Северозападен одбранбен ѕид од фортификацијата на градот Стоби. [Project] (In Press)

Nacev, Trajce (2013) Градежни техники во античкипот период во Брегалничкиот басен. In: "Од плитар до малтер" - меѓународен археолошки симпозиум, Струмица, Струмица. (Unpublished)

Nacev, Trajce (2013) Вински региони во провинција Македонија Втора. In: Седми Цар-Шишманови дни в Самоков, 06 Sept 2013, Samokov, Bulgaria. (Unpublished)

Nacev, Trajce (2013) Одбраната и заштитата кај доцноантичките утврдувања во долината на река Брегалница. In: Научна конференција „Денови на Јустинијан", Скопје, Nov 2013, Скопје, Македонија. (Unpublished)

Nacev, Trajce (2013) Антиката во Брегалничкиот басен. НУЗЗКН и Музеј, Штип.

Nacev, Trajce (2013) Конзервација, реставрација и реконструкција на културно - историскиот комплекс Цари Мали Град кај с. Белчин, општина Самоков. In: Чудото Цари Мали Град. Фондација Възраждане на Белчин, pp. 121-135. ISBN 978-954-9369-24-3

Nacev, Trajce (2013) Античката патна комуникација во Брегалничкиот басен. Ethnology of communication, 12 (8). pp. 263-272. ISSN 1311-493X

Nacev, Trajce (2008) Доцноантичкиот град Баргала. Национална установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Штип.

Nacev, Trajce (2014) Прилог кон проучувањето на железното време во Брегалничкиот басен. Годишник на асоцијација "Онгъл", 9 (13). ISSN 1311-493X

Nacev, Trajce (2014) Мапирање на културното наследство во општина Карбинци Република Македонија и општина Струмјани Република Бугарија. [Project]

Nacev, Trajce (2014) Пајонски населби, утврдувања и некрополи по текот на р. Брегалница. [Project]

Nacev, Trajce (2014) Оживување на културното наследство во прекуграничниот регион на Општина Штип Р. Македонија и Општина Благоевград Р. Бугарија. [Project] (In Press)

Nacev, Trajce (2016) Вински региони во провинција Македонија Втора. Годишник на асоцијација "Онгъл". ISSN 1311-493X

Nacev, Trajce (2016) Основен проект за конзервација и реставрација на бедемот на централниот комплекс на локалитетот Вардарски рид, Гевгелија. [Project]

Nacev, Trajce (2017) Конзерваторско реставраторски работи на објект Мала терма на археолошкиот локалитет Баргала. Археолошки информатор.

Nacev, Trajce (2017) Конзерваторско-реставраторски работи на објект Стоа, на археолошкиот локалитет Вардарски Рид – Гевгелија. Balcanoslavica, 45 (1-2). ISSN 2545-4358

Nacev, Trajce (2017) Извештај од сондажните археолошки истражувања на територијата зафатена од проектот за изградба на карго аеродромот „Филип Втори“ близу Штип. [Project]

Nacev, Trajce (2017) Проект: Пајонски утврдувања, населби и некрополи по долината на река Брегалница. [Project]

Nacev, Trajce (2017) Конзерваторско реставраторски работи на бедемот на централниот комплекс на локалитетот Вардарски Рид Гевгелија. [Project]

Nacev, Trajce (2018) Атриуми во ранохристијанските епископски центри во Република Македонија. In: Научен собир култот за Св. Петнаесет тивериополски свештеномаченици во средновековната и во поновата епоха – историја, култура и традиција.

Nacev, Trajce (2018) Конзерваторско реставраторски работи на подот во малата црква на археолошкиот локалитет Баргала село Горен Козјак. Археол. Инф, 2. pp. 165-172.

Nacev, Trajce (2019) Ранохристијанска архитектура во источните области на Република Македонија. Trajce Nacev. ISBN 978-608-245-428-3

Nacev, Trajce (2020) Археолошка проспекција со примена на геофизика на археолошки факултет Исар - Марвинци. [Project]

Nacev, Trajce (2020) Извештај за Пештера „Топлата“, клисура Пешти, река Бабуна, Велес Сондажни археолошки ископувања. [Project]

Nacev, Trajce (2012) Основен проект за превентивнa заштита на објект Театар Археолошки локалитет Стоби - Градско. [Project]

Nacev, Trajce (2012) Извештај Од извршените археолошки истражувања на Могила 1 на локалитет Денкини Чуки село Конче - 2012 година. [Project] (Unpublished)

Nacev, Trajce (2005) Баргала, Конзерваторско-реставраторски работи (1996-1998г.). Macedoniae acta archeologica , 16. ISSN 0350-1639

Nacev, Trajce (2015) Прелименарен извештај за извршените систематски археолошки истражувања на Могила 2, Гањов Дол, о. Конче. [Project]

Nacev, Trajce (2012) Извештај: Од извршени конзерваторско реставраторски работи на објект Куќа со триклиниум на археолошкиот локалитет Стоби во 2011 година. [Project] (Submitted)

Nacev, Trajce (2012) Отчет за работата на научните консултанти по консервацията, реставрацията и реконструкциите на късноантичната крепост „Цари мали град” при с. Белчин за месец октомври 2012 г. [Project] (Submitted)

Nacev, Trajce (2012) Конзерваторско - реставраторски работи на објект Храм, Стоби, 2012 година. [Project] (Submitted)

Nacev, Trajce (2016) Пајонски утврдувања, населби и некрополи по долината на р. Брегалница - археолошки рекогносцирања Пијанец 2016. [Project]

Nacev, Trajce (2017) конзерваторско реставраторски работи на објект Театар на археолошкиот локалитет Скупи во (ноември – декември) 2017 година. [Project]

Nacev, Trajce (2018) Палеолитски локалитет Узун Мера, с Мустафино, Свети Николе Археолошки истражувања 2018. [Project]

Nacev, Trajce (2020) Конзерваторско реставраторски работи на објект Полукружен плоштад на археолошкиот локалитет Стоби во 2020. [Project]

Nacev, Trajce (2020) Проект Североисточната граница помеѓу Пајонија и Тракија до крајот на 6 век пред нашата ера. [Project]

Nacev, Trajce (2016) Bargala. Other. Cultural Heritage Protection Office, Ministry of Culture of the Republic of Macedonia.

Nacev, Trajce (2015) Fortification of the Medieval Fort Isar – Stip. Folia Archaeologica Balkanica, 3. pp. 455-476. ISSN 1857-5307

Nacev, Trajce (2013) Сакрална архитектура во градот Баргала од IV век до крајот на првата деценија на VII век. Зборник на трудови на Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип (3).

Nacev, Trajce (2016) Kонзерваторски работи на бедемот на централниот комплекс на локалитетот Вардарски рид. [Project]

Nacev, Trajce (2012) Sacral architecture in the city of Bargala from the IV century to the end of the first decade of VII century. Зборник на Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев” - Штип.

Nacev, Trajce (2012) The Winery of the Late Antique City of Bargala. Folia Archaeologica Balkanika (2).

Nacev, Trajce and Angelovski, Bosko (2019) Атриуми во ранохристијанските епископски центри во Република Македонија. Зборник на трудови Струмица.

Nacev, Trajce and Angelovski, Bosko (2019) Рударството во антиката во Р С МАкедонија. In: Меѓународна научна конференција.

Nacev, Trajce and Atanasova, Ilinka (2017) New findings regarding the economic part of Bargala. Review of the Institute of History and Archaeology RIHA. ISSN 2671-3144

Nacev, Trajce and Beldedovski, Zvonko (2006) Новооткриен термален објект во Баргала. Macedoniae acta archeologica (17). pp. 289-302. ISSN 0350-1639

Nacev, Trajce and Beldedovski, Zvonko (1996) Баргала, истражување од 1988 година со преглед на позначајните наоди од досегашните истражувања на средновековната некропола. Зборник, VII, VII.

Nacev, Trajce and Jovanov, Marjan (1996) Локалитет "Орлова Чука" - Тумул III. Macedoniae acta archeologica (14). pp. 46-55. ISSN 0350-1639

Nacev, Trajce and Karapetkov, Goran (2003) Нови наоди од железно време источно од реката Вардар. Зборник IX-X.

Nacev, Trajce and Mackovski, Andrej (2019) Палеолитската камена индустрија од локалитетот Узун Мера, с. Мустафино: утврдување на пост-депозиционите промени и техно-типолошка анализа. In: Симпозиум на МАНД.

Nacev, Trajce and Nikolov, Gordan (2014) Учење преку правење - работилници. Проект: „Оживување на културното наследство во прекуграничниот регион меѓу Бугарија и Македонија". [Project]

Nacev, Trajce and Nikolov, Gordan (2017) Procession of the icon of Virgin Mary from the Monastery of St. Stephen in the village Konce. In: Меѓународен научен собир „Процеси на културна интерференција. Балканот помеѓу истокот и западот“, 10-12 Sept 2017, Negotino, Macedonia. (In Press)

Nacev, Trajce and Nikolovski, Zvonimir and Veselinov, Dragan (2018) Античката патната комуникација Астибо - Визанум. Гласник. ISSN 0583-4961

Nacev, Trajce and Pavlov, Goce (2020) Конзервацијата и реставрацијата на супструкцијата од источната половина на summa cavea на театарот во Стоби. [Project]

Nacev, Trajce and Sekulov, Vane (2017) Археолошки истражувања на Могила „На Манастир“ с. Габревци општина Конче. Археолошки информатор. ISSN 2545-4536

Nacev, Trajce and Sekulov, Vane (2016) The tumulus of the domina from Gaynov Dol. Acta musei.

Nacev, Trajce and Sentevski, Nikola (2013) Основен проект за конзервација и реставрација на градбите во северозападниот агол на тврдината Скопско Кале(блокови VII – XIII). [Project] (Unpublished)

Nacev, Trajce and Shentevski, Nikola (2017) Основен проект за конзервација и реставрација на Кула 1 на археолошкиот локалитет "Кале - Стрезов Град" с.Челевец, Демир Капија. [Project]

Nacev, Trajce and Sterjov, Mitko and Janeva, Gordana and Beldedovski, Zvonko (2014) Музејски водич - праисторија. Мзејски водич, археолошка постапка, Нацинална установа и завод за заштита на спомениците на културата и музер - Штип, 2014.

Nacev, Trajce and Stojanov, Darko (2014) Неолитизација и развој на неолитните култури во Кочанската котлина. [Project]

Nacev, Trajce and Stojanov, Darko (2014) Градот Баргала од 7 до 12 в. In: Осми Цар-Шишманови дни в Самоков, 2014, Самоков, Р.Бугарија.

Nacev, Trajce and Stojanovski, Darko (2012) Извештај:од археолошките ископувања на локалитет Калимерово. [Project] (Submitted)

Nacev, Trajce and Stojanovski, Darko (2012) Извештај од археолошките ископувања на локалитет Калимерово. [Project] (In Press)

Nacev, Trajce and Stojanovski, Darko (2013) Прилог кон проучувањето на неолитската и енеолитската архитектура од средниот тек на река Брегалница - ракопис. Годишен зборник Факултет за образовни науки. pp. 103-112.

Nacev, Trajce and Stojanovski, Darko (2018) Економијата во Брегалничкиот басен во римскоантичкиот период. In: Мeѓу истокот и западот. Стоби и градовите во римските провинции на Балканот, 27-30 Sept 2018. (In Press)

Nacev, Trajce and Stojanovski, Darko (2018) Археолошките истражувања на локалитетот Киселичка Пештера, с.Киселица, Делчево. Археол. Инф, 2. pp. 27-34.

Nacev, Trajce and Stojanovski, Darko (2019) Нови сознанија за праисторијата во Централна и Источна Македонија: прелиминарни резултати од истражувањата во пештера Топлата (Велес) и Барутница (Амзабегово). In: Конференција Неолитот во Македонија.

Nacev, Trajce and Stojanovski, Darko (2019) Палеолитот во Источна Македонија, археолошко истражување на локалитетот Узун Мера, село Мустафино. [Project]

Nacev, Trajce and Stojanovski, Darko (2013) Пајонски утврдувања, населби и некрополи по долината на р. Брегалница-Малешевија, јуни–јули 2013 - прелиминарен извештај. [Project] (In Press)

Nacev, Trajce and Stojanovski, Darko (2019) Археолошки истражувања на Узун Мера, локалитет од Среден Палеолит во централниот дел на Овче Поле – 2017 и 2018. In: Симпозиум на МАНД.

Nacev, Trajce and Stojanovski, Darko (2020) Палеолитот во Источна Македонија, археолошко истражување на локалитетот Узун Мера, село Мустафино 2020. [Project]

Nacev, Trajce and Stojanovski, Darko (2017) Градот Баргала од 7 до 12 в. Осми Цар-Шишманови дни в Самоков, Р.Бугарија.

Nacev, Trajce and Stojanovski, Darko (2016) Неолитскиот локалитет Грнчарицa. Неолитот во Македонија: нови сознанија и перспективи, Центар за истражување на предисторијата.

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2014) Македонија и Балканот во Византискиот Комонвелт. Зборник на трудови од Меѓународниот симпозиум „Денови на Јустиниан I“. pp. 140-146. ISSN 978-608-4714-10-1

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2013) Доцноантичките цивилни утврдувања по долината на река Брегалница. „Гласник” на Институтот за национална историја, 57 (1-2). pp. 39-48. ISSN 0583-4961

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2014) Стратешките ведности на воените утврдувања во доцната антика по долината на Река Брегалница. Историја, Здружение на историчарите на Република Македонија, 49 (1). ISSN 0579-0263

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2014) Потенцијални ризиците и опасностите врз недвижното културно наследство во Ново Село. In: Штипско научно здружение „Прв научен собир улогата на штипско Ново Село во македонската историја“, Stip, Macedonia.

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2014) Трансформација на доцноантичките во средновековни утврдувања во Брегалничкиот басен. In: Меѓународниот научен симпозиум „Денови на Јустинијан I“ на специјална тема Самуиловата држава и Византија: Историја, култура, легенда, традиција, 17-18 Oct 2014, Skopje, Macedonija.

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2014) Одбраната и заштита кај доцноантичките утврдувања во долината на река Брегалница. Зборник на трудови од денови на Јустинијан I, Скопје 2014. ISSN 978-608-4714-10-1

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2015) Одбраната и заштитата во Македонија од антиката до Првата светска војна. In: Девети Цар-Шишманови дни в Самоков, 2-4 Oct 2015, Samokov, Bulgaria. (Unpublished)

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2015) Потенцијални ризиците и опасностите врз археолошките локалитети во горниот тек на река Брегалница. In: Трет меѓународен научен симпозиум „Денови на Јустинијан I“, 30–31 Oct 2015, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2015) Заштита на недвижното културно наследство преку едукација на учениците од основното и средното образование. In: Меѓународна научна конференција на Факултетот за образовни науки, 24-25 Sept 2015, Stip, Macedonia. (In Press)

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2015) Трансформација на доцноантичките во средновековни утврдувања во Брегалничкиот басен. Зборник на трудови од Меѓународниот симпозиум „Денови на Јустиниан I“. ISSN ISBN: 978-608-4714-13-2

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2015) Одбранбениот систем на градот Баргала. Гласник, Институт за национална историја, 59 (1). pp. 27-34. ISSN 0583-4961

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2015) Загрозување на недвижното културно наследство во Република Македонија од елементарни непогоди и потребата од мапирање и елаборирање на критични места. International Journal Scientific Papers, 11 (1). ISSN 1857- 92

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2015) Одбранбениот систем на градот Баргала. Гласник, Институт за национална историја, 59 (1). pp. 27-34. ISSN 0583-4961

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2016) Градежни техники во античкиот период во Брегалничкиот басен. Knowledge - International Journal, 14.2. pp. 720-723. ISSN 1857-92

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2016) Културната историја на Штип во праисторијата. Зборник на трудови, Прва меѓународна научна конференција „ФИЛКО“ - филологија, култура и образование. ISSN ISBN 978-608-244-308-9

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2015) Трансформација на доцноантичките во средновековни утврдувања во Брегалничкиот басен. Зборник на трудови од Меѓународниот симпозиум „Денови на Јустиниан I“. pp. 211-219. ISSN ISBN: 978-608-4714-13-2

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2016) Културната историја на градот Штип од антиката до доаѓањето на османлиите. In: Десетии Цар-Шишманови дни в Самоков (тридесет и шести научни четения на асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”). (In Press)

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2016) Неутврдени доцноантички населени места во Брегалничкиот басен. Историја, Здружение на историчарите на Република Македонија. ISSN 0579-0263

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2015) Потенцијални ризици и опасности врз археолошките локалитети во горниот тек на река Брегалница. Зборник на трудови од Меѓународниот симпозиум „Денови на Јустиниан I“. ISSN ISBN: 978-608-4714-13-2

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2017) Праисториски и раноантички утврдени населени места во Брегалничкиот басен. Гласник, Институт за национална историја. ISSN 0583-4961

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2017) Ризици и опасности од елементарни непогоди кај објектите и местата прогласени за културно наследство на територијата на Источниот регион. In: 5th International Scientific Symposium Days of Justinian I. (In Press)

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2017) Одбраната и заштитата во Македонија од антиката до Првата светска војна. Девети Цар-Шишманови дни в Самоков, Bulgaria.

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2017) Праисториски и раноантички утврдени места во Брегалничкиот Басен. Гласник, Институт за национална историја. ISSN 0583-4961

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2018) Заштитата на стопанските места во доцноантичкиот период во виничкиот, кочанскиот, штипскиот и светиниколскиот регион. In: Дванаесети Цар-Шишманови дни в Самоков , 05-07 Oct 2018, Samokov, Bulgaria. (In Press)

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2018) Културната историја на градот Штип од антиката до доаѓањето на османлиите. Годишник на асоцијација "Онгъл", 12 (16). ISSN 1311-493X

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2019) Ранохристијански центри во источните области на Република Северна Македонија. In: Тринадесети Цар-Шишманови дни Самоков .

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2019) Заштита на стопанските места во доцноантичкиот период во виничкиот, кочанскиот, штипскиот и светиниколскиот регион. Годишник на асоцијација "Онгъл". ISSN 1311-493X

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2019) Извршена корекција на ѕидовите од цемент, со земја, на светиот кладенец на Големата Базилика во Плиска. [Project]

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2021) Ранохристијански центри во источните области на Република Северна Македонија. Годишник на асоцијација "Онгъл". ISSN 1311-493X

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2020) Процена на загрозеност од елементарни непогоди кај христијанските верски храмови во Општина Штип. Зборник на трудови од Седмиот меѓународен симпозиум Денови на Јустинијан I.

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2020) Процена на загрозеност од елементарни непогоди кај христијанските храмови во Општина Карбинци. In: Четиринаесети Цар-Шишманови дни в Самоков.

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2017) Possible risks and dangers on archaeological sites along the lower flow of the river Bregalnitsa. Зборник на трудови од Четвртиот меѓународен симпозиум „Денови на Јустиниjан I“. ISSN ISBN: 978-608-4714-17-0

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2016) Protection of the economic places in the late antique period in the regions of the Malesevo and Pijanec. Review of the Institute of History and Archaeology RIHA. ISSN 2671-3144

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan and Hadzi-Angelov, Veselin (2017) Античката патна комуникација Астибо – Шишманово Кале. In: Единадесети Цар-Шишманови дни в Самоков - Тридесет и седми научни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“, 2017, Samokov, Bulgria. (In Press)

Nasev, Lence (2011) Поглед кон животот и дејноста на Јосиф Ковачев – истакнат македонски педагог и реформатор од Штип. Годишен зборник на ИНИСА, УГД - Штип, 2 (1). pp. 155-162. ISSN 1857-7342

Nikolovski, Zvonimir (2011) Свети Никита и Бесите во светлината на новите проучувања на Кумановската област. Macedoniae acta archaelogica (20). pp. 341-346. ISSN 0350-1639

Nikolovski, Zvonimir (2010) Неколку култни конституции од Кумановско. Годишен зборник - Институт за историја и археологија, 1 (1). 21 -26. ISSN 1857-8802

Nikolovski, Zvonimir (2012) Локалитетот „Стара Црква с.Довезенце - Кастел и културен простор“. Музејски гласник (11). pp. 44-53. ISSN 978-608-65387-3-6

Nikolovski, Zvonimir (2015) Типологија на фунерарните форми во североисточна Македонија. Музејски гласник, VIII (8). pp. 62-76. ISSN 1857-5374

Nikolovski, Zvonimir (2013) Прилог кон доцноантичките утврдувања во североисточниот дел на Македонија. Ethnology of communication, VIII (12). pp. 273-295. ISSN 1311-493X

Nikolovski, Zvonimir (2011) Осврт кон старото рударство и металургија во североисточна Македонија. Музејски гласник 2011, 6. pp. 171-186. ISSN P.P.1-265

Nikolovski, Zvonimir (2014) Segmentum II: Кратовско - Злетовската област во антиката. Музејски гласник, VII (7). pp. 36-51. ISSN 1857-5374

P

Paunović, Petar and Josimovska, Verica (2014) Prve zdravstvene ustanove na oslobođenoj teritoriji za vreme Solunskog fronta First health care institutions in the liberated territory during the Salonika front. Timočki medicinski glasnik - TMG, 39 (3). pp. 142-146. ISSN 0350-2899

Petreski, Drage and Iliev, Andrej and Cerimi, Shpejtim (2017) Logistic support in NATO led operations. Contemporary Macedonian Defence – International Scientific Defence, Security and Peace Journal, 17 (33). pp. 87-100. ISSN 1409-8199

Petreski, Drage and Iliev, Andrej and Taneski, Nenad and Cikarski, Zoran (2012) Chronological development of post-conflict peace building. In: Operations for post-conflict peace building, 12 July 2012, Krivolak, Republic of Macedonia.

Petreski, Drage and Iliev, Andrej and Velkovski, Aco (2015) Regional cooperation council of the SEE countries and the needs for defense reforms in the Republic of Montenegro for Euro-Atlantic integration. International scientific conference researching security: approaches, concepts and policies 2 - 3 June 2015 Ohrid, Republic of Macedonia Volume III Skopje, 2015, 3 (3). pp. 241-265. ISSN ISBN 978-608-4532-81-1 (т.3)

Petrova, Svetla and Nacev, Trajce (2019) The Sarcophagus with Amazonomachy from Bargala. Folia Archaeologica Balkanica. ISSN 1857-5307

R

Ristova, Cvetanka (2019) Spa through the lens of heritage in Macedonia. In: 10th CEI Regional Forum for Health, Wellness & Spa Industry, 22 Oct 2019, Belgrade, Serbia.

S

Shaini, Refide and Dimova, Violeta (2016) The role and importance of Ottoman office. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 12.2. pp. 338-341. ISSN 1857-92

Shentevski, Nikola and Nacev, Trajce (2015) Конзерваторско реставраторски работи на преградните бедеми на археолошкиот локалитет Кале - Скопје. [Project]

Shentevski, Nikola and Nacev, Trajce (2015) Конзерваторско реставраторски работи на палатата на археолкошкиот локалитет Кале. [Project]

Shentevski, Nikola and Nacev, Trajce (2015) Основен проект за конзервација, реставрација и реконструкција на сценската зграда на театарот во Скупи. [Project]

Smilkov, Katarina and Donski, Aleksandar (2013) Античкиот македонски лекар Нумениј и два негови рецепти за лекови. In: IV Македонски конгрес за Историја на медицината со меѓународно учество, 18-19 Apr 2013, Скопје.

Stojanovski, Strasko (2023) Нации и национализам. Other. Универзитет „Гоце Делчев“-Штип.

Stojanovski, Strasko (2023) Модели на градење на нациите и национализмите на Балканот. In: Прва меѓународна научна конференција на Институтот за историја и археологија, 23 Nov 2023, Stip.

Stojanovski, Darko and Arzarello, Marta and Nacev, Trajce (2018) Middle Palaeolithic stone-tool technology from the Central Balkans: The site of Uzun Mera (eastern Republic of Macedonia). Quaternary International, 476. pp. 63-69. ISSN 10406182

Stojanovski, Darko and Nacev, Trajce (2015) Неолитскиот локалитет Грнчарица. In: Aрхеолошката конференција „Неолитот во Македонија“, 23 Dec 2015, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Stojanovski, Darko and Nacev, Trajce (2019) Сондажни археолошки истражувања на пештера „Топлата“, клисура Пешти, Бабуна, Велес. [Project]

Stojanovski, Darko and Nacev, Trajce (2013) Grncharica, The misfit in the Balkan Neolithic? Pottery typology and the monochrome Neolithic phase in Macedonia. In: 19th EAA Annual Meeting, 4-8 Sept 2013, Pilsen, Czech Republic. (Unpublished)

Stojanovski, Darko and Nacev, Trajce and Arzarello, Marta (2014) Pottery typology and the monochrome Neolithic phase in the Republic of Macedonia. 28The Neolithic and Eneolithicin Southeast Europenew Approaches to Dating and Cultural Dynamics in the 6th to 4th Millennium BC, 28. pp. 9-19. ISSN 0723-1725

Stojanovski, Strasko (2009) Европа и Балканот: Историско наследство и конструкција на колективните идентитети. Evrodijalog, 11. pp. 173-186.

Stojanovski, Strasko (2010) Состојбите во Македонското револуционерно движење од потпишувањето на Мајскиот манифест до убиството на Тодор Александров. Godisen zbornik na INISA, pri UGD-Shtip, 1 (1). pp. 71-81. ISSN 1857-7342

Stojanovski, Strasko (2011) Територијалната основа на балканските национализми: Случајот на доцноосманлиска Македонија. In: Меѓународна научна конференција, „Македонија низ Вековите“, 11-12 ноември 2011, Филозофски Факултет- Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“. (Unpublished)

Stojanovski, Strasko (2013) Основни претпоставки за поставеноста на правниот систем во рамките на доцноосманлиската империја. Годишен зборник на Правниот факултет, Универзитет „Гоце Делчев”- Штип.

Stojanovski, Strasko (2016) Од Милет до Нација: Создавање на нациите и национализмите на Балканот. Other. Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Штип.

Stojanovski, Strasko (2016) Идентитетот кај Македонците муслимани: помеѓу етно-лингвистичките карактеристики и политичката мобилизација. In: Македонците со исламска религија во историски и современ контекст. МАНУ, pp. 55-80. ISBN 978-608-65143-6-5

Stojanovski, Strasko (2020) Млади, миграции, образование. Project Report. Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Штип.

Stojanovski, Strasko (2013) Од Букурешт до Букурешт: поделбата на Македонија и грчката политика во 20-от и почетокот на 21-от век. [Video]

Stojanovski, Strasko (2013) National Ideology and Its Transfer: Late Ottoman and Austro-Hungarian Relations. Macedonian Historical Review. pp. 133-151. ISSN 1857-7032

Stojanovski, Strasko (2012) Theritorial bases of Balkan nationalism: The case of late Ottoman Macedonia. In: Second Annual conference of the Balkan Sociological forum "Close but unknown neighbors: Balkan Sociological perspectives", 9, 10 November 2012, University "St. Kliment Ohridski", Sofia, Bulgaria.

Stojanovski, Strasko and Ananiev, Jovan (2015) Балканските војни- Сто години потоа: Користење на Историјата во функција на политичката мобилизација на Балканот. In: Меѓународна научна конференција Балканот: Луѓе, војни и мир по повод 100-годишнината од Балканските војни (65 години ИНИ), Институт за национална историја – Скопје, Македонија.

Stojanovski, Strasko and Ananiev, Jovan (2011) Toward European Identity: Role of national historiographies in creating Balkan myths. In: International conference "Identity in the Era of Globalization and Europeization", 3-4 Nov 2011, Rectorate of University "St. Cirilus and Methodius"- Skopje. (Unpublished)

Stojanovski, Strasko and Ananiev, Jovan (2012) Towards European identity: The role of national historiografies in creation of Balkan myths. Identity in the era of globalization and europeization. pp. 177-188. ISSN UDC/316.347:316.4.033-027.511(497)

Stojanovski, Strasko and Ljorovski, Dimitar (2011) Појавата на македонскиот протонационализам: употребата на терминот македонски јазик во грчките извори од почетокот на хх-тиот век. SPEKTAR, 29 (1). pp. 262-278. ISSN 0352-2423

Stojanovski, Strasko and Ljorovski, Dimitar (2011) Од Милет до нација: Компарација на моделите на формирање на македонскиот и турскиот идентитет во Доцноосманлиската империја. In: Меѓународен АТАТУРК конгрес, International ATATURK kongres, 17-22 Oktomvri, 2011, MANU, Skopje, Macedonia.

Stojanovski, Strasko and Ljorovski, Dimitar (2015) Раѓањето на македонската нација: етно-лингвистичките и територијално-политички основи на македонскиот идентитет. Годишен зборник на Правен факултет, IV. pp. 285-311. ISSN 1857-7229

Stojanovski, Strasko and Ljorovski, Dimitar (2017) Грчката „Македонска борба“ и грчката политика во Балканските војни и Букурешкиот договор. In: Македонско-Руски научен собир „Букурешкиот мировен договор (1913) и неговите долгорочни последици за Македонија и Југоисточна Европа“, 27-28 June 2013, Skopje, Macedonia.

Stojanovski, Strasko and Ljorovski, Dimitar (2012) Shaping the Nation: The Models of Macedonian, Turkish and Albanian Identity in Late Ottoman Period. In: Turkish - Albanian Macedonian Relations Past, Present and Future. ADAM-ACTOR, Turkey, pp. 27-48. ISBN 978-605-88676-2-8

Stojanovski, Strasko and Ljorovski, Dimitar and Marolov, Dejan (2017) Грчката политика и Македонското прашање. Годишен зборник на Правен факултет, 7. ISSN 1857-7229

Stojanovski, Strasko and Marolov, Dejan and Ananiev, Jovan (2014) Macedonian Question Reframed: Politics, Identity and Culture in Republic of Macedonia. Balkan Social Science Review, 4. pp. 295-323. ISSN 1857- 8772

Stojanovski, Strasko and Poposka, Zaneta (2020) Macedonians and Albanians: Stereotypes and Ethnic Distance. Balkan Social Science Review, 15. pp. 297-327. ISSN 1857- 8772

Stojkov, Stojko (2021) Многуимените други: Македонија како пресечна точка на другоста на средновековниот Балкан. In: Прилози за историјата на Македонија и македонската култура. Македонска академија на науките и уметностите, Skopje, pp. 147-165. ISBN 978-608-203-316-7

Stojkov, Stojko (2021) За македонците се говори – с тях не се говори - Българо-македонската историческа война. Marginalia.

Stojkov, Stojko (2021) Свети Климент - Учител на многу народи. In: Образованието од Климента до денес, 07.12.2021, Штип. (Submitted)

Stojkov, Stojko (2021) Историјата како оружје: митот за „насилната македонизација“ во бугарската политика и наука. Балканската историографија и современите предизвици. pp. 205-232. ISSN ISBN 978-9989-159-64-0

Stojkov, Stojko (2001) Застарен и погрешен приод во интерпретацијата на средновековната историја на македонскиот народ. Историја, 37 (1-2). pp. 127-132. ISSN 0579-0263

Stojkov, Stojko (2011) "Ниа сме синку християни", "Само и само християни". In: Отец Неофит Рилски. Епохата и наследството му в гр. Мелник, 7-9 Oct 2011, Мелник, Пиринска Македонија, Бугарија. (Submitted)

Stojkov, Stojko (2005) Македонското движение в България след падането на комунизма. Македонски глас.

Stojkov, Stojko (2022) Никола Вапцаров, "Ние сме македонци и нашето творчество трябва да бъде в служба на македонската кауза". Македонски културен клуб Никола Вапцаров, Благоевград, Благоевград. ISBN 978-619-188-947-1

Stojkov, Stojko (2021) Мехове стари - вино ново. Изгубените в идеологическите преводи, средновековни Балкани видени през призмата на понятието българи и идеята за български народ. In: Идентитет и интерпретации. Што е достижно во дијалогот меѓу Софија и Скопје?, 27 Feb 2021, Online. (Submitted)

Stojkov, Stojko (2021) Свети Климент - учител на многу народи. Годишен зборник на Факултетот за образовни науки, 10 (1). pp. 29-38. ISSN 1409-9187

Stojkov, Stojko (2019) Доста е со стратегијата тишина на јагнињата или (За бугарските национални фантазии). Нова Македонија.

Stojkov, Stojko (2023) Што тука значи некаква си личност: Вапцаров како Македонец и симбол на македонското малцинство во Бугарија. Македонски културен клуб Никола Вапцаров, Благоевград. (Unpublished)

Stojkov, Stojko (2023) Многуимените други, Македонија како пресечна точка на другоста на средновековниот Балкан (Идентитетски студии). Other. НУ Библиотека „Гоце Делчев“, Штип, Штип.

Stojkov, Stojko (2022) 1018 and after: new reality and new perceptions in Byzantine Balkans. Самуиловата држава илјада години потоа (1018–2018).

Stojkov, Stojko (2021) Некои забелешки за етницитетот и идентитетите кај населението во Македонија во 14 в. In: Научен собир 650 години од битката на Марица (1371 - 2021), 17 Dec 2021, Skopje. (Submitted)

Stojkov, Stojko (2022) Македонското малцинство во Бугарија во контекстот на бугаро-македонските односи од 1945 г. до денес. In: Трибина на Левичарски институт „Рацин“ по повод 150 години од раѓањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев. (Submitted)

Stojkov, Stojko (2020) From ‘Nations’ to ‘Archontias’ (II) Terms ‘Sclavinia’ and ‘Sclavoarchontia’ and Incorporation of Balkan Slavs in Byzantium. Slověne, International journal of Slavic studies, 9 (2). pp. 7-37. ISSN 2305-6754

Stojkov, Stojko (2021) The continuation of communist-era totalitarian policies in the European Union: the case of Bulgaria, the Macedonian minority and Macedonia’s EU integration. Security Dialogues, 12 (1). pp. 49-67. ISSN 1857-7172

Stojkov, Stojko (2020) The impact of the Policies of the Great Powers on the Emergence and Development of Balkan Nati. Review of Institute of History and Archeology, 7 (1). pp. 68-81.

Stojkov, Stojko (2005) Македонците во Бугариjа во борба за човекови права, 15 години легално македонско движење во Бугарија. ОМО "Илинден"-ПИРИН.

Stojkov, Stojko (2022) The term Slavs and its gradual obsolescence in Byzantine sources (IX – XII). In: 24th International Congress of Byzantine Studies, 22-27 August 2022, Venice. (Submitted)

Stojkov, Stojko and Samuil, Ratevski (2019) Чай от троскот: някои мисли за македонската нация. Народна волја, македонски вестник за теория, история, култура и изкуство. ISSN 1310-4136

Stojkov, Stojko (2014) Крунисувањето на Самуил за цар и митот за царот евнух. Гласник на институтот за национална историја, 58 (1-2). pp. 73-92. ISSN 0583-4961

Stojkov, Stojko (2014) Битолската плоча – дилеми и интерпретации. In: Самуиловата држава во историската, воено-политичката, духовната и културната традиција на Македонија, 24-26 Oct 2014, Strumica, Macedonia. (Unpublished)

Stojkov, Stojko (2014) Царство, етничности, наследства, интерпретации. In: Реферат прочитан на Свечениот собир и тркалезна маса по повод одбележувањето на 1000 години од битката на Беласица и смрта на цар Самуил, 06 Oct 2014, MANU - Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Stojkov, Stojko (2015) Осъдена надежда. Other. Правозащитен комитет толератност.

Stojkov, Stojko (2015) Објективни критериуми и право на самоопределување. In: Општествените промени во глобалниот свет Правен факултет Штип 2015, 03-05 Sept 2015, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Stojkov, Stojko (2015) Фикцијата на објективните критериуми против правото на самоопределување: примерот на македонското малцинство во Бугарија. Зборник на научни трудови, Втора научна меѓународна конференција Општествени промени во глобалниот свет, 03-04 септ. 2015, Штип, 2. pp. 660-676. ISSN 978-608-244-267-9

Stojkov, Stojko (2015) Македонское меньшинство в Болгарии и бессилие международной правозащитной системы. Человек в глобальном мире, материалы Международной научной конференции (Воронеж, 18–20 мая 2015 г.). ISSN ISBN 978-5-9273-2207-7

Stojkov, Stojko (2015) Прогонување на непостоечките. In: Macedonia: on the periphery of European modernity, 17-19 July 2015, Lerin, Greece. (Unpublished)

Stojkov, Stojko (2016) Изучувањето на македонската национална историја во бугарските училишта. Состојби, предизвици и перспективи во воспитанието и образованието во Република Македонија: зборник на трудови. ISSN 78-608-242-037-0

Stojkov, Stojko (2016) Византија во вториот милениум. ISBN 978-608-244-331-7.

Stojkov, Stojko (2017) Планирање на минатото - сонување на иднината: народи, етногенези и политика во бугарската и македонската медиевистика. 70години институт за историја - 70 години македонска историографија. pp. 177-216.

Stojkov, Stojko (2017) Свети Климент како наш и каков? Meѓународна научна конференција Климентово дело. pp. 175-194. ISSN ISBN 978-608-244-404-8

Stojkov, Stojko (2016) Планирање на минатото - сонување на иднината: народи, етногенези и политика во бугарската и македонската медиевистика (споредбена анализа). In: Меѓународна научна конференција 70 години институт за историја - 70 години македонска историографија, 12 Dec 2016, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Stojkov, Stojko (2016) Свети Климент како наш и каков. In: Меѓународна научна конференција Климентовото дело, 23-24 June 2016, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Stojkov, Stojko (2016) Свети Климент – епископ словенски / επισκοπου Βουλγαριας. In: Милениумското зрачење на св. Климент Охридски, 29-30 Oct 2016, Skopje, Macedonia. (Submitted)

Stojkov, Stojko (2018) МПЦ меѓу бермудскиот триаголник на православниот етнофилетизам и маѓепсаниот круг на очајот. Народна воля македонски вестник за теория, история, култура и изкуство.

Stojkov, Stojko (2015) По следите на истината или опит за прехвърляне на вината?! Makedonski glas, 35-36. pp. 13-15.

Stojkov, Stojko (2015) Фалшификация или актуализация на паметта? Народна воля македонски вестник за теория, история, култура и изкуство (12-4). pp. 10-11.

Stojkov, Stojko (2014) Национални мистификации – от песента до смъртта. Народна волја македонски вестник за теория, история, култура и изкуство, 12. pp. 10-11.

Stojkov, Stojko (2018) „Склавинија“ кај Теофилакт Симоката. Историја, 53 (1). pp. 15-40. ISSN 0579-0263

Stojkov, Stojko (2018) Свети Климент: Од Епископа словýнска до επισκοπου βουλγαριασ. Трансформација во разбирањето на категориите Словени и Бугари во византиските извори. In: Милениумското зрачење на Св. Климент Охридски Скопје, 28 – 29 октомври 2016 година Скопје. МАНУ, Скопје, pp. 219-238. ISBN 978-608-203-228-3

Stojkov, Stojko (2018) Историјата како оружје: митот за „насилната македонизација“ во бугарската политика и наука. In: 70 години Институт за национална историја, 09 Nov 2018, Skopje, Macedonia. (Submitted)

Stojkov, Stojko (2019) Самопризнания: Атанас Шопов за положението в Македония. Народна волја (8 - 12). p. 10. ISSN 1310-4136

Stojkov, Stojko (2019) За дебатите, блатото и догматите. Народна волја (10-11). p. 5. ISSN 1310-4136

Stojkov, Stojko (2019) Историята като палачинка. Народна волја (4-7). p. 10. ISSN 1310-4136

Stojkov, Stojko (2019) Македонско малцинство няма и не може да има“. Докога!? (Недостигащата гледна точка). Маргиналия.

Stojkov, Stojko (2018) Отрицание на отрицателите. Да погледнем истината в очите. Народна волја (4-12). p. 10. ISSN 1310-4136

Stojkov, Stojko (2018) 1018: Потоа. In: Самуиловата држава-1000 години потоа (1018-2018), 25-26 Oct 2018, Ohrid, Macedonia. (Submitted)

Stojkov, Stojko (2014) ТАБУ - време на страх и страдание, преследването на македонците в България по времето на комунизма (1944 - 1989). Documentation. Друштво на репресираните Македонци во Бугарија, Сандански, Бугарија.

Stojkov, Stojko (2019) Идентитет, наука и политика: идеите за етногенеза во македонската медиевистика 1944 – 1991 (II): Интерпретација на етногенезата во трудовите на македонските медиевисти во 1970-те и 1980-те. Review of the Institute of History and Archaeology RIHA, 6 (1). ISSN 2671-3144

Stojkov, Stojko (2018) Идентитет, наука и политика: идеите за етногенеза во македонската медиевистика 1944 – 1991. I. Развој на идеите за етногенезата од 1949 до 1970-те години. Review of the Institute of History and Archaeology RIHA, 5 (1). pp. 42-66. ISSN 2671-3144

Stojkov, Stojko (2016) Концепции за решавање на Македонското прашање на страните на весникот Пиринско дело (1945 – 1947). Гласник на институтот за национална историја, 1 (60). pp. 225-248. ISSN 0583-4961

Stojkov, Stojko (2015) Сценариј за документарната емисија: Македонците во бугарската политика (1948-2014). Македонска радио телевизија. (Submitted)

Stojkov, Stojko (2015) Bitola plate - dilemmas and interpretations. Самуиловата држава во историската, воено-полиитчката, духовната и културната традиција на Македонија, 2. pp. 80-105. ISSN ISBN 978-608-65524-6-6

Stojkov, Stojko (2016) Јазик Словенски во старословенските текстови (IX – XIV век). Историја, Здружение на историчарите на Република Македонија, 50/51 (1). pp. 121-146. ISSN 0579-0263

Stojkov, Stojko (2020) Persecution of “Non-Existent”: Repression of Macedonians in Bulgaria during the Communist Period (1944 – 1989). In: Macedonia & its Questions. Studies on Language and Culture in Central and Eastern Europe (34). Peter Lang, Berlin, pp. 205-255. ISBN 978-3-631-81911-1

Stojkov, Stojko (2019) Some Observations on the Appearance and Use of the Term Sclavinia in the Middle Ages. Гласник на институтот за национална историја, 63 (1-2). pp. 33-58. ISSN 0583-4961

Stojkov, Stojko (2015) Бугарскиот етнос и мултиетничка Бугарија: константа и еволуција на сфаќањата во византиските извори во X век. Гласник, 59 (1-2). pp. 63-86. ISSN 0583-4961

Stojkov, Stojko (2018) Царство, етницитет, наследства, интерпретации: Самoиловото царство меѓу националните митови и научните контроверзии. 1000 години од битката на Беласица и од смртта на цар Самоил. pp. 113-138. ISSN 978-9989-159-78-7

Stojkov, Stojko (2019) The term Sclavinia in Byzantine sources:Re-examination of the chronological framework. Monumenta, 4. pp. 413-435. ISSN 1857-999x

Stojkov, Stojko (2016) The term „Sclavinia“ - Byzantine invention, western influence? In: 23rd International Congress of Byzantine studies, 24 Aug 2016, Belgrade, Serbia. (Unpublished)

Stojkov, Stojko and Butusova, Natalija (2016) Государственная национальная политика как гарантия национального самоопределения (на примере России и Болгарии). Современное общество и право, 23 (2). pp. 91-99.

Stojkov, Stojko and Butusova, Natalija (2016) За гаранцијата на правата на македонското национално малцинство во Бугарија. Proceedings, International scientific conference Social change in the global world (2). ISSN ISBN: 978-608-244-353-9

Stojkov, Stojko and Butusova, Natalija (2018) О проблемах гарантирования прав македонского национального меньшинства в Болгарии. Сравнительное конституционное обозрение, 124 (3). pp. 15-32. ISSN 1812-7126

Stojkov, Stojko and Josimovska, Verica (2017) Идеите за етногенеза на македонскиот народ пред 1944. Review of the Institute of History and Archaeology, RIHA, 4 (1). pp. 80-93. ISSN 2671-3144 eISSN: 2671-3152 (In Press)

Stojkov, Stojko and Josimovska, Verica (2017) Идеите за етногенеза на македонскиот народ пред 1944 г. Review of the Institute of History and Archaeology, RIHA, 4 (1). pp. 80-93. ISSN 2671-3144 eISSN: 2671-3152

Stojkov, Stojko and Tevdovski, Ljuben (2016) Некои прашања во врска со бугарскиот поход против Берзитија. Review of the Institute of History and Archaeology, RIHA , 3 (1). pp. 90-109. ISSN 2671-3144 /e: 2671-3152

Stojkov, Stojkov (2020) From ‘Nations’ to ‘Archontias’ (I) ‘Sclavinia’ and ‘Sclavoarchontia’: Terms and Chronology. Slověne, International journal of Slavic studies , 9 (2). pp. 7-28. ISSN 2305-6754

T

Taleski, Vaso and Danilova, Marina (2013) Најзначајни откритија од областа на микробиологијата. In: Македонски конгрес за историја на медицината, 18-19 Apr 2013, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Tevdovski, Ljuben (2020) The Beauty of the Oikumene Has Two Edges: Nurturing Roman Imperialism in the “Glocalizing” Traditions of the East. In: Community and Identity at the Edges of the Classical World. Wiley Blackwell, Hoboken, NJ, USA, pp. 7-28.

Tevdovski, Ljuben (2019) On the Identities of Hellenistic Globalization - The Unified World of Diversity. Review of the Institute of History and Archaeology, 6 (1). pp. 114-126. ISSN ISSN 2671-3144

Tevdovski, Ljuben (2016) Traveling Brokers of Legitimacy - the Shared Proto-history of Classical Archaeology and Modern Diplomacy in Early Modern Europe. Review of the Journal of History and Archaeology, 3 (1). pp. 132-149. ISSN 2671-3144

Tevdovski, Ljuben (2018) The one world perspective - chronological overview of the development of Alexander’s Oikumene. Review of the Institute of History and Archaeology RIHA, 5 (1). pp. 92-119. ISSN 2671 - 3144

Tevdovski, Ljuben (2016) Between Classical Archaeology and Neo-orthodoxy – the Transformations, Identities and Challenges of the Political Elites in Contemporary Greece. Political Thought (52). pp. 9-34. ISSN 1409-9853

Tevdovski, Ljuben (2015) The Congress of Vienna: archaeology, nationalism and the values of the modern world. Political Thought (50). pp. 57-62. ISSN 1409-9853

Tevdovski, Ljuben (2016) History of Classical Archaeology and its Impact on the Identity, Culture and Politics of the European Nations. Macedonian political science journal , 7. pp. 105-117. ISSN 1857-9167

Tevdovski, Ljuben and Masalkovski, Ile (2020) Classicism and orientalism in the light of the new globalization theories. Journal of Liberty and International Affairs, 6 (3). pp. 123-136. ISSN 1857 - 9760

Tevdovski, Ljuben and Masalkovski, Ile (2020) The quest for unity - owning or sharing the traditions of the classical world. Horisons, International Scientific Journal - Social Sciences and Humanities, 27. pp. 119-133. ISSN 1857-9884

V

Veselinov, Dragan and Nacev, Trajce (2016) Одбранбени елементи кај доцноантичките утврдувања во Брегалничкиот басен. Гласник, Институт за национална историја, 60 (1). pp. 71-80. ISSN 0583-4961

Veselinov, Dragan and Nacev, Trajce (2018) Ризици и опасности од елементарни непогоди кај објектите и местата прогласени за културно наследство на територијата на Источниот регион. Зборник на трудови од Петтиот меѓународен симпозиум Денови на Јустинијан I. ISSN 978-608-4714-99-6

Veselinov, Dragan and Nacev, Trajce (2018) Влијанијата и последиците од елементарните непогоди кај спомениците од османлискиот период во Источниот регион. In: 6th International symposiuim "Days of Justinian I" .

Veselinov, Dragan and Nacev, Trajce (2019) Процена на загрозеност од елементарни непогоди кај христијанските верски храмови во Општина Штип. In: Mеѓународен симпозиум „Денови на Јустиниан I”.

Veselinov, Dragan and Nacev, Trajce (2019) Влијанијата и последиците од елементарните непогоди кај спомениците од османлискиот период во Источниот регион. Меѓународен симпозиум Денови на Јустинијан .

Z

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) Историја на музиката 1. ISBN 978-608-4708-59-9.

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2012) The Islamic Mystical Spiritual Music Tradition in the Era of New Musical Tendencies. Asian Social Science, 8 (6). pp. 170-175. ISSN 1911-2017

This list was generated on Tue Jun 25 08:52:55 2024 CEST.