Items where Author is "Mladenoski, Ranko"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 200.

Article

Mladenoski, Ranko (2020) Оксиморонот во „Нежното срце на варварот“ од Венко Андоновски (реобјава). Международный сборник научных трудов „Материалы по русско-славянскому языкознанию“, 35. pp. 271-281. ISSN ISBN: 978-5-4292-0199-3

Gorgieva-Ristevska, Marijana and Mladenoski, Ranko (2020) Семиологија на неантропоморфниот лик во романот „Ќерката на Математичарот“ од Венко Андоновски. Palimpsest International Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research, V (9). pp. 179-189. ISSN 2545-3998

Mladenoski, Ranko and Ivanova, Sofija (2020) Современата книжевност меѓу западниот антропоцентризам и источната теодицеја. Palimpsest International Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research, V (9). pp. 295-307. ISSN 2545-3998

Ivanova, Sofija and Mladenoski, Ranko (2020) Синонимните ликови во македонската драма меѓу двете светски војни. Годишен зборник на Филолошки факултет ‒ Штип, XI (15). pp. 35-44. ISSN 1857-7059

Mladenoski, Ranko (2020) Хипотекстот во поезијата на Блаже Конески. Зборник на трудови од Петтата меѓународна научна конференција ФИЛКО (филологија, култура, образование), V (5). pp. 223-232. ISSN ISBN 978-608-244-787-2

Mladenoski, Ranko (2019) Значењето на книжевниот текст како процес. Палимпсест, IV (7). pp. 273-284. ISSN 2545-3998

Mladenoski, Ranko (2019) Моделот на симболиката во творештвото на Матош. Palimpsest, IV (8). pp. 193-203. ISSN 2545-3998

Mladenoski, Ranko (2019) Оксиморонот во „Нежното срце на варварот“ од Венко Андоновски. Зборник на трудови од Четвртата меѓународна научна конференција ФИЛКО (филологија, култура, образование), IV (4). pp. 240-247. ISSN ISBN: 978-608-244-698-1

Mladenoski, Ranko (2018) Белетризирање на теоријата и теоретизирање на белетристиката. Палимпсест, III (5). pp. 313-329. ISSN 2545-3998

Mladenoski, Ranko (2018) Раскази на Етгар Керет на македонски јазик. Годишен зборник на Филолошки факултет ‒ Штип, IX (12). pp. 43-48. ISSN 1857-7059

Mladenoski, Ranko (2018) Поезијата во романите на Венко Андоновски. Зборник на трудови од Третата меѓународна научна конференција ФИЛКО (филологија, култура, образование), III (3). pp. 429-437. ISSN ISBN: 978-608-244-593-9

Mladenoski, Ranko (2017) Книжевните „дешифрирања“ на Венко Андоновски. Палимпсест, II (3). pp. 257-271. ISSN 2545-3998

Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko (2017) Контекстот св. Климент vs Прличев во македонската културна меморија. Зборник на трудови од Меѓународната научна конференција „Климентовото дело“, 1 (1). pp. 85-93. ISSN 978-608-244-404-8

Mladenoski, Ranko (2017) Симболиката на синтаксичките тријади во песната „Црква“ од Блаже Конески. Зборник на научни трудови од Осма меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: Исток – Запад“, IV (4). pp. 13-19. ISSN 1857-9302

Mladenoski, Ranko and Stefanovska, Danche (2017) Мултипликација на ликови-дублети во романот „Тунел“ од Петре М. Андреевски. Палимпсест, 2 (4). pp. 75-83. ISSN 2545-3998

Mladenoski, Ranko (2017) Поетскиот ораториум на Блаже Конески. Зборник на трудови од Втората меѓународна научна конференција ФИЛКО (филологија, култура, образование), II (2). pp. 409-417. ISSN ISBN 978-608-244-469-7

Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko (2016) Металитературните сегменти во „Театарски роман“ на Булгаков и во „Вештица“ на Андоновски. Зборник на трудови од Првата меѓународна научна конференција ФИЛКО (филологија, култура, образование), I (1). pp. 51-59. ISSN 978-608-244-308-9

Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko (2016) „Македонска крвава свадба“ – нови интерпретативни аспекти. Годишен зборник на Филолошки факултет – Штип, 7 (1). pp. 85-94. ISSN 1857-7059

Mladenoski, Ranko (2015) Монодрамски транскрипт за хероите на „Ножот“. XXI век: Балканскиот писател. pp. 52-61. ISSN 978-608-4501-40-4

Mladenoski, Ranko (2015) Наративните структури во романите на Славчо Ковилоски. Современост, 64 (1). pp. 65-81. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2015) Гаргара за душата. Современост, 64 (1). pp. 149-151. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2015) Дијалогизмот и интертекстуалноста во македонскиот роман. Зборник на научни трудови од Шеста меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: Исток – Запад“, 2 (6). pp. 99-102. ISSN 1857-9299

Mladenoski, Ranko (2015) Колумни за аномалиите во општеството и кај индивидуата. Современост, 64 (2). pp. 130-133. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2015) Провокативен феминистички поетски дискурс. Современост, 64 (2). pp. 145-147. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko and Belcev, Tole (2015) Театарскиот роман на Булгаков на македонски јазик. Современост, 64 (3). pp. 131-133. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2015) Суштинските дилеми за историјата и културата на античка Македонија. Македоника, 5 (13). pp. 3-44. ISSN 1857-7539

Mladenoski, Ranko (2015) Хетеролошките аспекти на романот „Бајазит и Оливера“ од Драги Михајловски. Спектар, 32 (65). pp. 98-108. ISSN 0352-2423

Mladenoski, Ranko (2015) Демаскирање на илузиите за „новите“ теории. Филолошки студии, 13 (1). pp. 361-371. ISSN 1857 6060

Mladenoski, Ranko and Belcev, Tole (2015) Македонски поеми и епови за најславниот македонски крал. Годишен зборник на Филолошки факултет ‒ Штип, 6. pp. 119-129. ISSN 1857-7059

Mladenoski, Ranko and Belcev, Tole (2015) Ликот на Александар III Македонски во македонскиот расказ од 20 век. Современост, 64 (3). pp. 79-82. ISSN 0038-5972

Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko (2014) Константин Кирил Филозоф во „Папокот на светот“. Зборник на трудови од XL Меѓународна научна конференција на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. pp. 91-102. ISSN 978-9989-43-371-9

Mladenoski, Ranko (2014) Синонимните ликови во романите на Венко Андоновски. Контекст (12). pp. 129-143. ISSN 1857-7377

Mladenoski, Ranko (2014) Македонецот К. Миладинов кај Хрватот С. Томаш. Зборник на трудови од Меѓународниот научен собир Македонско-хрватски книжевни, културни и јазични врски, Ohrid, 27-29 Sept 2013. pp. 679-687. ISSN 978-608-4744-00-9

Mladenoski, Ranko (2013) Интерференцијата на културните семиосфери во македонската книжевност низ ликот-знак Александар Македонски. Зборник на научни трудови од Четврта меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: Исток – Запад“. pp. 38-42. ISSN 978-608-4689-04-1

Mladenoski, Ranko and Belcev, Tole (2013) Епитафните модалитети во стиховите на Гане Тодоровски. Зборник на трудови од XXXIX Меѓународна научна конференција на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 2012. pp. 53-62. ISSN 978-9989-43-367-2

Mladenoski, Ranko (2013) Уделот на Георги Сталев во македонската книжевна историографија. Зборник на трудови од научниот собир „Творечкиот лик на Георги Сталев Поповски“. pp. 181-189. ISSN 978-608-234-021-0

Mladenoski, Ranko (2013) Александар Македонски како интеркултурен код во современиот македонски роман. Спектар (меѓународно списание за литературна наука), 31 (62). pp. 62-72. ISSN 0352-2423

Mladenoski, Ranko (2013) Историските и книжевните заблуди за античкиот свет. Книжевна академија (5-7). pp. 76-88. ISSN 1409-9438

Mladenoski, Ranko (2013) Односот на македонистите од 19 век кон античка Македонија. Годишен зборник на Филолошкиот факултет – Штип, 4. pp. 73-81. ISSN 1857-7059

Mladenoski, Ranko (2013) Македонската поезија од 20 век за Александар Македонски. Современост, 62 (1). pp. 54-64. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2013) Александар III Македонски во македонската поезија од 21 век. Современост (2). pp. 59-64. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2012) Песнички свет Елене Пренџове. Свеске (103). pp. 98-104. ISSN 1451-9976

Mladenoski, Ranko (2012) „Сутра данас ће постати јуче“, „Тврђава“, „Рецепт за добру песму“. Књижевне новине, LXIV (1197/8). p. 4. ISSN 0023-2416

Mladenoski, Ranko (2012) Тематско-мотивската структура на македонските фолклорни дела за Александар Македонски. Современост, 61 (1). pp. 29-41. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2012) Светото тројство на татковината. Современост, 61 (1). pp. 158-160. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2012) „Претсказанието“ на Атанас Македонец и еден расказ за Александар Македонски. Велес, XVI (16). pp. 55-61. ISSN 1409 - 6412

Mladenoski, Ranko (2012) Ликот на Александар Македонски во македонскиот роман од 20 век. Современост, 61 (2). pp. 52-65. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2012) Успешна естетско-драмска приказна (Славчо Ковилоски, Крале Марко (или Синот на Волкашин), монодрама, Современост, Скопје, Општина Прилеп, 2010). Театарски гласник (78/79). pp. 171-173. ISSN 0351-9600

Mladenoski, Ranko (2012) Деконструкции и рефлексии (Елена Пренџова, Пораки од морето, Дом на културата „Кочо Рацин“, Скопје, 2011). Современост, 61 (1). pp. 168-170. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2012) Романескна мозаична композиција (Славчо Ковилоски, Синот на кралот, Современост, Скопје, 2011). Современост, 61 (2). pp. 179-182. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2012) Нов македонистички труд на Калоѓера(Goran Kalogjera, Makedonsko devetnaesto stoljeće, Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj, Zagreb, 2011). Современост, 61 (2). pp. 193-200. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2012) Делата на Мажовски, Цепенков и Прличев за Александар III Македонски. Годишен зборник на Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ ‒ Штип, III (3). pp. 189-196. ISSN 1857-7059

Mladenoski, Ranko (2012) Александар III Македонски во македонскиот книжевен 20 век. Литературен збор, LIX (1-3). pp. 95-105. ISSN 0024-4791

Mladenoski, Ranko (2012) Александар III Македонски во современата македонска книжевност. Nie, I (2). pp. 39-45. ISSN 1857- 8004

Mladenoski, Ranko (2012) Ликот на Александар III Македонски во средновековната „Александрида“. Nie, I (1). pp. 7-25. ISSN 1857- 8004

Mladenoski, Ranko (2012) Racin’s Spirit in Blaze Koneski’s Verses. Зборник на трудови од XXXVIII Научна конференција на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура одржан во Охрид на 14-15 јули 2011 година. pp. 89-100.

Mladenoski, Ranko (2011) Поскурникот како клуч за античката порта. Современост, 60 (2). pp. 145-150. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2011) Книжевната интеркултурна и интердисциплинарна постколонијална критика. Литературен збор, 58 (1-6). pp. 147-155. ISSN 0024-4791

Mladenoski, Ranko (2011) Ликот на Александар Македонски во македонската драма. Театарски гласник (76/77). pp. 132-136. ISSN 0351-9600

Mladenoski, Ranko (2011) Поетскиот палимпсест на Блаже Конески. Зборник на трудови од Меѓународниот научен собир „Развојот на македонската литература“ во Скопје. pp. 409-424. ISSN 978-9989-886-84-3

Mladenoski, Ranko (2011) Culture, Otherness and Literature. Philological studies, V (I). pp. 201-211. ISSN 1857 6060

Mladenoski, Ranko (2011) Македонските народни умотворби за Александар III Македонски. Современост, 60 (2). pp. 51-64. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2011) Александар III Македонски во проектот „Веда Словена“ на Верковиќ и Гологанов. Годишен зборник на Филолошкиот факултет – Штип, 2. pp. 27-35. ISSN 1857-7059

Mladenoski, Ranko (2011) Macedonian-Croatian intercultural relations in the novel "The Witch" by Venko Andonovski. Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze, Knjiga III, Filozofski fakultet u Rijeci, 2011, III. pp. 161-172. ISSN 978-953-6104-81-9

Mladenoski, Ranko (2010) Семантичка дезинтеграција на ликот. Годишен зборник на Филолошкиот факултет – Штип, 1. pp. 89-97. ISSN 978-608-4504-16-0

Mladenoski, Ranko (2010) Roman jednostavne složenosti. Riječ, 5 (1-2). pp. 417-420. ISSN 1840-2534

Mladenoski, Ranko (2009) У лавиринту модерне комуникације. Ријеч, 3 (1-2). pp. 269-271. ISSN 1840-2534

Mladenoski, Ranko (2008) За одродувањето на сродниците. Современост, 57 (4). pp. 133-136. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2008) Драми за македонската драма. Современост, 57 (4). pp. 112-117. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2007) Театарскиот лет на македонскиот феникс. Театарски гласник, 68-69. pp. 97-99. ISSN 0351-9600

Mladenoski, Ranko (2007) Генезата на вечниот живот. Современост, 55 (2). pp. 117-125. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2007) Корените и меѓите на постоењето. Современост, 55 (5). pp. 140-146. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2007) Хуманистичка порака за вечноста на животот. Современост, 55 (4). pp. 132-134. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2007) Траги за книжевните струења во едно време. Културен живот, 51 (1-2). pp. 112-115. ISSN 0047-3731

Mladenoski, Ranko (2007) Деконструкциите кај Солев. Современост, 55 (1). pp. 70-79. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2007) Немерлива љубов кон Македонија. Библиотечен спектар (39). pp. 45-47. ISSN 1409-8350

Mladenoski, Ranko (2006) Деконструкција на ликот во прозата на Драги Михајловски. Современост, 54 (5). pp. 82-96. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2006) Ликови-референти во современата македонска проза. Зборник на трудови од XXXII Научна конференција на XXXVIII Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура во Охрид. pp. 185-198. ISSN 9989-43-238-4

Mladenoski, Ranko (2006) Наратолошки прирачник. Современост, 54 (3). pp. 125-133. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2006) Суштински студии за наративната граматика. Современост, 54 (4). pp. 121-129. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2006) Функциите на фуснотите во македонската книжевност. Портал, VI (19-20). pp. 55-60. ISSN 1409-9713

Mladenoski, Ranko (2006) Книга од душата за душата. Современост, 54 (2). pp. 132-135. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2006) Морална деградација на ликот (книжевно-теориски аспекти). Современост, 54 (2). pp. 94-104. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2006) За живото дело на Димитар Митрев. Современост, 54 (1). pp. 23-27. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2006) Полнозначност во едноставноста. Современост, 54 (3). pp. 147-150. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2006) Потрага за свежим поетским дискурсом. Градина, 42 (12). pp. 152-155. ISSN 0436-2616

Mladenoski, Ranko (2006) Велешко-франкофонски осврти. Велес, год. X (10). pp. 130-134. ISSN 1409-6412

Mladenoski, Ranko (2005) Патишта и крстопати. Културен живот, XLIX (4). pp. 121-123. ISSN 0047-3731

Mladenoski, Ranko (2005) Талија во градот на конзулите. Современост, 53 (3). pp. 126-127. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2005) За мудрата и автентична македонска приказна. Современост, 53 (4). pp. 127-131. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2005) Стихови за македонските делби. ЛИК, „Нова Македонија“, г. 61 (20616). p. 9. ISSN 0350-4298

Mladenoski, Ranko (2005) Збркана збирка. ЛИК, „Нова Македонија“, год.61 (20606). p. 9. ISSN 0350-4298

Mladenoski, Ranko (2005) Поема за македонските подеми и падови. Современост, 53 (5). pp. 157-158. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2005) Драмската мрежа на стварноста и фикцијата. Современост, 53 (5). pp. 142-144. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2005) Пет до дванаесет! Современост, 53 (3). pp. 77-83. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2005) Вредна книга за вреден автор. Современост, 53 (5). pp. 128-134. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2005) Вредни српско-македонски компаративни студии. Стожер, IX (87-89). pp. 40-41. ISSN 1500-6000

Mladenoski, Ranko (2005) Стихови за македонските делби. Нова Македонија (ЛИК), год.61 (20616). p. 9. ISSN 0350-4298

Mladenoski, Ranko (2005) Збркана збирка. Нова Македонија (ЛИК), год.61 (20606). p. 9. ISSN 0350-4298

Mladenoski, Ranko (2005) Едноставност и дискретна дидактика. ЛИК, „Нова Македонија“, Год.61 (20495). p. 14. ISSN 0350-4298

Mladenoski, Ranko (2005) Детерминации и дескрипции. Современост, Год.52 (2). pp. 132-134. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2005) Низ лавиринтите на злото. Современост, Год.53 (2). pp. 144-147. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2005) Сублимиран книжевно-историски преглед. Портал, 6 (13-14). pp. 113-115. ISSN 1409-9713

Mladenoski, Ranko (2005) Хрватско-македонски книжевни мостови. Современост, 53 (1). pp. 112-115. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2005) Деконструкција на постојното. ЛИК, „Нова Македонија“, 61 (20431). p. 14. ISSN 0350-4298

Mladenoski, Ranko (2005) Цитат, парафраза и плагијат (книжевно пиратство). Современост, 53 (1). pp. 79-84. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2004) Духот на слободоумните. Портал, 5 (9-10). pp. 114-115. ISSN 1409-9713

Mladenoski, Ranko (2004) Книга за книгите. Современост, 52 (1). pp. 146-148. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2004) Нагласен асемантизам. Портал, 5 (9-10). pp. 113-114. ISSN 1409-9713

Mladenoski, Ranko (2004) Книга за македонскиот преродбенски век. Портал, 5 (9-10). pp. 116-117. ISSN 1409-9713

Mladenoski, Ranko (2004) Синтеза на фолклорното и современото во циклусот „Марко Крале“ од Блаже Конески. Современост, 52 (1). pp. 64-76. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2004) Динамичен дискурс во променлив сетинг. Современост, 52 (2). pp. 71-79. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2004) Семантичките слоеви во „Папокот на светот“. Современост, 52 (3). pp. 69-83. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2004) Сонот на Асен Каваев. Стожер, 8 (81-83). pp. 39-40. ISSN 1500-6000

Mladenoski, Ranko (2004) Книга за гордите и непокорни Македонци. Спектар, 22 (43-44). pp. 245-249. ISSN 0352-2423

Mladenoski, Ranko (2004) Недефинирани книжевни дефиниции. Спектар, 22 (43-44). pp. 175-184. ISSN 0352-2423

Mladenoski, Ranko (2004) Борците и со збор. ЛИК, „Нова Македонија“, 60 (20375). p. 14. ISSN 0350-4298

Mladenoski, Ranko (2004) Наративните сегменти во романот „Пророкот од Дискантрија“ од Драги Михајловски (втор дел). Современост, 52 (5). pp. 79-88. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2004) Неслучајна критика за неслучаен автор. Современост, 52 (5). pp. 148-149. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2004) Книжевни преобразби на фолклорот. Стожер, 8 (78-80). p. 36. ISSN 1409-6005

Mladenoski, Ranko (2004) Анегдотски фолклорни записи. Културен живот, 49 (3). pp. 87-88. ISSN 0047-3731

Mladenoski, Ranko (2004) Поетска обнова на детството. Современост, 51 (4). pp. 157-158. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2004) Наративните сегменти во романот „Пророкот од Дискантрија“ од Драги Михајловски (прв дел). Современост, 51 (4). pp. 78-89. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2004) Бескрајната имагинација на малиот човек. Културен живот, 49 (3). pp. 56-63. ISSN 0047-3731

Mladenoski, Ranko (2003) Амоновите ликови во Чинговиот „Бабаџан“. Книжевна академија (2-3). pp. 105-132. ISSN 1409-9438

Mladenoski, Ranko (2003) Чекајќи ја егзегезата. Современост, 51 (1). pp. 48-60. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2003) Ѓаволестата енигма наречена жена. Современост, 51 (1). pp. 119-120. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2003) Парадоксална генеза. Книжевна академија (1). pp. 123-136. ISSN 1409-9438

Mladenoski, Ranko (2003) Потрага по семантиката на не-говорот. Портал (5-6). pp. 97-98. ISSN 1409-9713

Mladenoski, Ranko (2003) Книга за гордите и непокорни Македонци. Велес, 7 (7). pp. 110-115. ISSN 1409-6412

Mladenoski, Ranko (2003) Разграничени литературни вредности. Зборник на трудови од трибината за Методи Манев – 30 години творештво. pp. 54-59. ISSN 9989-9881-9-6

Mladenoski, Ranko (2003) Зајадливи стихови што боцкаат. Велес, 7 (7). pp. 137-140. ISSN 1409-6412

Mladenoski, Ranko (2003) Семантичките конструкти во песната „Црква“ од Блаже Конески. Литературен збор, 50 (5-6). pp. 55-63. ISSN 0024-4791

Mladenoski, Ranko (2003) Тагата по распарчената татковина. Спектар, 21 (41-42). pp. 294-296. ISSN 0352-2423

Mladenoski, Ranko (2003) Компаративна библиографска книга. Спектар, 21 (41-42). pp. 301-303. ISSN 0352-2423

Mladenoski, Ranko (2002) Генетскиот празничен код. Литературен збор, XLIX (5-6). pp. 141-144. ISSN 0024-4791

Mladenoski, Ranko (2002) Неверство кон моделот. Литературен збор, XLIX (1-2). pp. 143-146. ISSN 0024-4791

Mladenoski, Ranko (2002) Допирот на крајностите. Раст (1-4). pp. 72-83. ISSN 1409-9330

Mladenoski, Ranko (2002) Светот на сонот и светот на јавето. Литературен збор, XLIX (3-4). pp. 139-142. ISSN 0024-4791

Mladenoski, Ranko (2002) Дистинкции. Спектар, 20 (39-40). pp. 330-333. ISSN 0352-2423

Mladenoski, Ranko (2001) Деградирани карактери („полнење“ на ликот во „Дублер“ од Димитар Солев). Литературен збор, XLVIII (3-4). pp. 83-92. ISSN 0024-4791

Mladenoski, Ranko (2001) Деградирани карактери („полнење на ликот“ во романот „Дублер“ од Димитар Солев – втор дел). Литературен збор, XLVIII (5-6). pp. 49-59. ISSN 0024-4791

Book Section

Mladenoski, Ranko (2015) Сеопфатни книжевни и научни интерпретации. In: Радован П. Цветковски, Книжевни студии и поставки. Матица македонска, Скопје, pp. 383-392. ISBN 978-608-10-0296-6

Mladenoski, Ranko (2013) Успешен експеримент со кратката проза. In: Лоша тетка и други раскази, Славчо Ковилоски. Академски печат, Скопје, pp. 65-70. ISBN 978-608-231-111-1

Mladenoski, Ranko (2011) The eternal flame of the celestial fire (To the poetry of Petre Bakevski). In: Petre Bakevski, Celestial fire. St. Clement of Ohrid, National University Library – Skopje, Skopje, pp. 9-15. ISBN 978-608-232-105-9

Mladenoski, Ranko (2009) Едноставни приказни за обичниот човек. In: Радован П. Цветковски, Блиску до умот. Матица македонска, Скопје, pp. 302-309. ISBN 978-9989-48-957-0

Mladenoski, Ranko (2009) Carmina figurata од Елена Пренџова. In: Елена Пренџова, Таа. Академски печат, Скопје, pp. 71-75. ISBN 978-9989-172-88-5

Mladenoski, Ranko (2008) Сонувачите покрај Драва. In: Јосип Цвениќ, Кралица на ноќта. Мартина, Скопје, pp. 169-175. ISBN 978-9989-901-56-0

Mladenoski, Ranko (2008) Длабоките корени на иднината. In: Петре Бакевски, Небесен оган. Микена, Битола, pp. 5-21. ISBN 978-9989-55-061-4

Mladenoski, Ranko (2007) Стихови за човековата дехуманизација. In: Ели Маказлиева, Непознавање на познатото. Дирекција за култура и уметност, Скопје, pp. 97-108. ISBN 978-9989-872-37-2

Mladenoski, Ranko (2007) Минатото како лекција за сегашноста и за иднината. In: Стјепан Томаш, Златоустиот. Современост, Скопје, pp. 237-242. ISBN 978-9989-2690-0-4

Mladenoski, Ranko (2007) Родољубив и носталгичен поетски дискурс. In: Незаборавени. Агенција за иселеништво на Република Македонија; Друштво на писатели „Браќа Миладиновци“, Торонто (Канада), Скопје, pp. 82-85. ISBN 978-9989-2777-1-9

Mladenoski, Ranko (2006) Стихови во потрага по метафизичкото. In: Радован П. Цветковски, Сонето претчувство. Современост, Скопје, pp. 54-59. ISBN 9989-2428-5-2

Mladenoski, Ranko (2006) Стихови за вечната човечна љубов. In: Никола Алтиев, Таа. Современост, Скопје, pp. 61-68. ISBN 9989-2525-6-4

Mladenoski, Ranko (2005) Збор-два за преводот и за книгава. In: Горан Калоѓера, Браќата Миладиновци - легенда и стварност. Современост, Скопје, pp. 151-154. ISBN 9989-2428-1-Х

Mladenoski, Ranko (2004) Сложена и динамична композициска структура. In: Методи Манев, Корени на животот, корени на смртта. Друштво за наука, уметност и културна иницијатива, Свети Николе, pp. 260-277. ISBN 9989-923-07-8

Mladenoski, Ranko (2004) Литературно-фолклорни и јазични студии. In: Книжевната критика за делото на Радован П. Цветковски. Дирекција за култура и уметност, Скопје, pp. 222-224. ISBN 9989-872-27-9

Conference or Workshop Item

Mladenoski, Ranko (2019) Секциско предавање на тема „Оксиморонот во ’Нежното срце на варварот‘ од Венко Андоновски“. In: IV Меѓународна научна конференција „ФИЛКО – филологија, култура и образование“, 23–25 мај 2019 година, Филолошки факултет при Воронежки државен универзитет, Воронеж, Русија. (Submitted)

Mladenoski, Ranko (2018) Секциско предавање на тема „Поезијата во романите на Венко Андоновски“. In: III Меѓународна научна конференција ФИЛКО, 26-27 Apr 2018, Stip, Macedonia. (Submitted)

Mladenoski, Ranko (2017) Секциско предавање на тема „Поетскиот ораториум на Блаже Конески“. In: II Меѓународна научна конференција „ФИЛКО“ – филологија, култура и образование, 10-11 мај 2017 година, Воронешки државен универзитет, Руска Федерација. (Unpublished)

Mladenoski, Ranko (2017) Секциско предавање на тема „Симболиката на синтаксичките тријади во песната ’Црква‘ од Блаже Конески“. In: VIII Меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: Исток – Запад“, 28-29 Apr 2017, Sveti Nikole, Macedonia. (Unpublished)

Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko (2016) Секциско предавање на тема „Контекстот св. Климент vs Прличев во македонската културна меморија“. In: Меѓународна научна конференција „Климентовото дело“, 23 и 24 јуни 2016 година, Штип, Република Македонија. (Unpublished)

Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko (2016) Секциско предавање на тема „Металитературните сегменти во ’Театарски роман‘ на Булгаков и во ’Вештица‘ на Андоновски“. In: I Меѓународна научна конференција ФИЛКО, 18-19 March 2016, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Mladenoski, Ranko (2015) Секциско предавање на тема Дијалогизмот и интертекстуалноста во македонскиот роман. In: VI Меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: Исток – Запад“, 17-18 Apr 2015, Sveti Nikole, Macedonia. (Unpublished)

Mladenoski, Ranko (2013) Секциско предавање на тема Македонецот К. Миладинов кај Хрватот С. Томаш. In: IV Меѓународен научен собир „Македонско-хрватски книжевни, културни и јазични врски“, 27-29 Sept 2013, Ohrid, Macedonia. (Unpublished)

Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko (2013) Секциско предавање на тема Константин Кирил Филозоф во Папокот на светот. In: XL Меѓународна научна конференција на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, 29-30 June 2013, Ohrid, Macedonia. (Unpublished)

Mladenoski, Ranko (2013) Секциско предавање на тема Интерференција на културните семиосфери во македонската книжевност низ ликот-знак Александар Македонски. In: IV Меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: Исток – Запад“, 19-20 April 2013, Sveti Nikole, Macedonia. (Unpublished)

Mladenoski, Ranko and Belcev, Tole (2012) Секциско предавање на тема Епитафните модалитети во стиховите на Гане Тодоровски. In: 39та Меѓународна научна конференција на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, 20-21 July 2012, Ohrid, Macedonia. (Unpublished)

Mladenoski, Ranko (2012) Секциско предавање на тема Ликовите-дублети во романот Тунел од Петре М. Андреевски. In: VIII Македонско-северноамериканска конференција, 7-8 July 2012, Ohrid, Macedonia. (Unpublished)

Mladenoski, Ranko (2011) Секциско предавање на тема Македонско-хрватските интеркултурни релации во романот Вештица од Венко Андоновски. In: III Меѓународен научен собир за хрватско-македонските книжевни, јазични и културни врски, 23-25 March 2011, Rieka, Republika Hrvatska. (Unpublished)

Mladenoski, Ranko (2011) Секциско предавање на тема Рациновиот дух во стиховите на Блаже Конески. In: 38ма Меѓународна научна конференција на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, 14-15 July 2011, Ohrid, Macedonia. (Unpublished)

Book

Mladenoski, Ranko (2018) Теорија на книжевноста – учебник. Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, Република Македонија. ISBN 978-608-244-555-7

Mladenoski, Ranko (2016) Александар III Македонски во македонската книжевност. Македоника литера, Скопје, Република Македонија. ISBN 978-608-252-012-4

Mladenoski, Ranko (2014) Деконструкција на ликот. Македонска реч, Скопје. ISBN 978-608-225-097-7

Mladenoski, Ranko (2013) Промоции. Академски печат, Скопје. ISBN 978-608-231-102-9-9

Mladenoski, Ranko (2011) Книжевно-критички перцепции. Современост, Скопје, Република Македонија, Скопје. ISBN 978-608-4501-24-4

Mladenoski, Ranko (2011) Марионетки. Академски печат, Скопје. ISBN 978-608-231-042-8

Tocinovski, Vasil and Mladenoski, Ranko (2010) Избрани текстови од литературата за I година за средно стручно образование (за сите струки). Македонска искра, Скопје. ISBN 9989-157-82-0

Tocinovski, Vasil and Mladenoski, Ranko (2010) Избрани текстови од литературата за I година за учениците од другите заедници за средно стручно образование. Македонска искра, Скопје. ISBN 9989-157-81-2

Tocinovski, Vasil and Mladenoski, Ranko (2010) Македонски јазик и литература за II година за средно стручно образование (за сите струки). Министерство за образование и наука на Република Македонија, Скопје. ISBN 978-608-226-081-5

Mladenoski, Ranko (2008) Чуварот на тајната (раскази). Sovremenost, Skopje, Republika Makedonija. ISBN 978-608-4501-07-7

Mladenoski, Ranko and Tocinovski, Vasil and Paneva, Sonja and Lozanoski, Rasko (2006) Македонски јазик и литература за средно стручно образование за I година. Македонска искра, Скопје. ISBN 9989-157-78-2

Mladenoski, Ranko and Tocinovski, Vasil and Gjorgjeska, Ruza and Lozanoski, Rasko (2006) Македонски јазик и литература за учениците од другите заедници за I година. Македонска искра, Скопје. ISBN 9989-157-63-4

Mladenoski, Ranko (2005) Омразенија. Sovremenost, Skopje. ISBN 9989-9744-2-Х

Mladenoski, Ranko (2005) Чекајќи ја егзегезата. Современост, Скопје. ISBN 9989-9744-3-8

Tocinovski, Vasil and Mladenoski, Ranko (2003) Големиот скок. Феникс, Скопје. ISBN 9989-33-075-1

Mladenoski, Ranko (2003) „Црно семе“ од Ташко Георгиевски. Феникс, Скопје. ISBN 9989-33-076-X

Mladenoski, Ranko (2003) „Две Марии“ од Славко Јаневски. Феникс, Скопје. ISBN 9989-33-078-6

Project

Dimova, Violeta and Daskalovska, Nina and Kuzmanovska, Dragana and Karanikolova-Cocorovska, Lusi and Mladenoski, Ranko and Leontik, Marija and Celik, Mahmut and Marolova, Darinka and Koceva, Vesna and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana and Todorova, Marija and Ulanska, Tatjana and Tasevska, Marica and Grkova, Marija and Jakimovska, Svetlana and Velinova, Eva and Vitanova-Ringaceva, Ana and Negrievska, Nadica and Karanikikj Josimovska, Jovana and Sarafova, Natasa and Kostova, Kristina (2018) Eвалуација на наставата по јазик и книжевност во високото образование. [Project] (Submitted)

Dimova, Violeta and Karanikolova-Cocorovska, Lusi and Mladenoski, Ranko and Velkova, Sanja and Nikolenko, Delfina and Taseva, Packa (2016) Литературолошките и културолошките истражувања и нивната функција во оспособувањето на студентите идни наставници. [Project] (Submitted)

Dimova, Violeta and Karanikolova-Cocorovska, Lusi and Mladenoski, Ranko and Prodanovska, Vesna and Velkova, Sanja and Nikolenko, Delfina and Taseva, Packa (2016) Литературолошките и културолошките истражувања и нивната функција во оспособувањето на студентите идни наставници. [Project] (Submitted)

Dimova, Violeta and Denkova, Jovanka and Karanikolova-Cocorovska, Lusi and Ivanovska, Biljana and Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko and Daskalovska, Nina and Leontik, Marija and Celik, Mahmut and Kukubajska, Marija Emilija and Kusevska, Marija and Jakimovska, Svetlana and Kuzmanovska, Dragana and Marolova, Darinka and Velinova, Eva and Kirova, Snezana and Petkovska, Biljana and Todorova, Marija and Prodanovska, Vesna and Donev, Dragan and Koceva, Vesna and Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija and Krsteva, Marija and Markoska, Nadica and Karanikikj Josimovska, Jovana and Ulanska, Tatjana and Golakov, Kostadin and Tasevska, Marica and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2016) Ментор. [Project] (Submitted)

Mladenoski, Ranko (2011) Translation Project Macedonian Literature in English. [Project]

Mladenoski, Ranko (2008) Македонска книжевност во 130 тома. [Project]

Thesis

Mladenoski, Ranko (2010) Ликот на Александар Македонски како интерактивен код на културите во македонската книжевност. PhD thesis, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје.

Mladenoski, Ranko (2005) Семантичка дезинтеграција и морална деградација на ликот во прозата на Димитар Солев и Драги Михајловски. Masters thesis, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје.

Teaching Resource

Mladenoski, Ranko (2015) Практикум по наратологија. ISBN 978-608-244-176-4.

Mladenoski, Ranko (2014) Теорија на поезијата. ISBN 978-608-244-018-7.

Mladenoski, Ranko (2014) Практикум по теорија на поезијата. ISBN 978-608-244-092-7.

Mladenoski, Ranko (2012) Наратологија - рецензирана скрипта. ISBN 978-608-4504-87-0.

This list was generated on Thu Jun 17 04:27:50 2021 CEST.