Items where Subject is "Humanities > Philosophy, ethics and religion"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 91.

Article

Apasiev, Dimitar (2012) Римското воено право. Годишен зборник на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип (2011/12), III (3). pp. 5-24. ISSN 1857-8713

Apasiev, Dimitar (2017) Судењето на вештерките во Римското и во Средновековното право. Зборник на трудови од Четвртата меѓународна научна конференција „Општествените промени во глобалниот свет“, 4. pp. 177-193. ISSN ISBN 978-608-244-423-9

Apasiev, Dimitar (2015) CICERO - Disertissime Romuli Nepotum (I). Годишен зборник на Правен факултет 2015, V (5). pp. 19-32. ISSN 1857-8713

Apasiev, Dimitar (2016) Цицерон - Најречитиот од потомците на Ромул (II). Годишен зборник на Правен факултет. pp. 9-20. ISSN 1857-7229

Apasiev, Dimitar (2013) IUS Naturale- Подзаборавениот правец во Философијата на правото. Yearbook Faculty of Law - Goce Delcev University, Stip, II (2). pp. 33-52. ISSN 1857-7229

Apasiev, Dimitar (2014) Imperium Militiae(I). Iustinianus Primus Law Review, V - 1 (8). pp. 1-16. ISSN 1857-8683

Apasiev, Dimitar (2017) Цицерон - Rex eloquentiae (III). Годишен зборник на Правен факултет, 7. pp. 22-41. ISSN 1857-8713

Apasiev, Dimitar and Stojanov, Trajce (2015) Stoicism and its Influence on the Roman Law. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 23 (1). pp. 88-92. ISSN 2307-4531

Dimova, Violeta and Kukubajska, Marija Emilija (2015) „Emilina’s ABC Book“ – earliest childhood literacy supported by emotional intelligence development. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 10 (1). ISSN 1857-92

Iliev, Krste (2014) Препородот на витештвото и појавата на џентлменот во Велика Британија. Годишен зборник 2014 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 5 (5). pp. 103-112. ISSN 1857-7059

Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina (2016) The speech act of request and its expressions in German interlanguage of Macedonian learners. Knowledge: International Journal Scientific Papers, 12.1. pp. 371-377. ISSN 1857-92

Jakimova, Daniela (2010) Differences in educational achievements of pupils belonging to different ethnicities in R.Macedonia. Procedia - Social and Behavioral Sciences (5). ISSN 1877-0428

Krsteva, Marija (2014) Раѓањето на Американската Демократија. Репер, VI (47). ISSN 1857-5900

Krsteva, Marija (2013) Американската идеологија во Здрав разум на Томас Пеин. Годишен зборник 2013 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 4. pp. 109-112. ISSN 1857-7059

Krsteva, Marija (2014) Индустриската револуција и големите градови во Америка. Репер, 6 (48). ISSN 1857-5900

Krsteva, Marija (2013) Глобализацијата денес - Дали "локалното" е новото "глобално"? Годишен зборник 2013 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 4. pp. 109-113. ISSN 1857-7059

Krsteva, Marija (2016) Biographical fictions about the great American authors F.Scott Fitzgerald and Ernest Hemingway. Conference proceedings, First International Scientific Conference "Filko" - Philology, Culture and Education. pp. 439-448. ISSN 978-608-244-308-9

Krsteva, Marija (2016) Intertextual references to J. Conrad’s novella Heart of Darkness in F. F. Coppola’s film Apocalypse Now. Меѓународна научна конференција „Климентовото Дело“ .

Krsteva, Marija and Donev, Dragan (2015) Тематските преокупации во „Долга црнечка песна“ на Ричард Рајт. Годишен зборник 2015 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 6. ISSN 1857-7059

Kukubajska, Marija Emilija (2014) Книжевна историја и културниот идентитет како агенс за промени. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers. ISSN 1857-923X

Kukubajska, Marija Emilija (2012) Народни прикзни за смртта и вечноста на фолклорната литература на Македонија и САД. Современост, 61 (1). pp. 47-62. ISSN 0038-5972

Kukubajska, Marija Emilija (2015) Примери за слободата како сопствена антитеза. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 9. pp. 229-234. ISSN 1857-923X

Kukubajska, Marija Emilija (2015) Бахтин: Неговите крос-културни исток-запад концепти. Зборник на научни трудови од Шеста меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: Исток – Запад“, 2. pp. 143-145. ISSN 1857-9299

Kukubajska, Marija Emilija (2014) Редефинирање на семејните вредности во САД: Прогресивен идеализам со регресивна ерозија. Зборник на трудови од Прва меѓународна научна конференција „Општествените промени во глобалниот свет“. ISSN 978-608-244-129-0

Kukubajska, Marija Emilija (2011) Американски студии: Илегалните дроги меѓу американската младина. Годишен зборник 2011 - Филолошки факултет, 2. ISSN 1857-7059

Kukubajska, Marija Emilija (2015) Birds: Mythical Symbol of Migration, Beauty and Bestiality. Knowledge - International Journal, 11/1. ISSN 1857-92

Kukubajska, Marija Emilija and Aleksova-Danevska, Biljana (2014) Биоетика, мултикултура, мултилингвалност и аквизиција на странски јазик. Годишен зборник 2014 - Филолошки факултет, 5. ISSN 1857-7059

Kukubajska, Marija Emilija and Ilievska, Tatjana (2015) A Fabian Society, Frankfurt School: Utopia, Dystopia, “Reality”. Годишен зборник 2015 - Филолошки факултет. ISSN 1857-7059

Kukubajska, Marija Emilija and Jovanova Stojanova, Frosina (2013) Интердисциплинарна споредба: американската бит култура социјално активирана од постмодернизмот. Годишен зборник 2013 - Филолошки факултет. ISSN 1857-7059

Nikodinovska Krstevska, Ana (2010) Правото на самоопределување на народите и правото на сецесија како последна инстанца од правото на самоопределување. Годишен зборник на Правен факултет, 1 (1). pp. 197-211. ISSN 1857-7229

Pop Zarieva, Natalija (2012) Книжевните дела како средство и медиум за развивање позитивни морални вредности кај младите. Годишен зборник на Филолошки факултет, 3 (3). pp. 249-256. ISSN 1857-8667

Pop Zarieva, Natalija (2014) Улогата на измамата и маските во „Хамлет“. Зборник на трудови, Филолошки факултет, 5 (5). ISSN 1857- 8667

Pop Zarieva, Natalija (2013) Фикција или реалност: популарната кутура на 21 век и постмодерната литература. Годишен зборник 2011 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 5 (5). pp. 139-149. ISSN 1857-7059

Stojanov, Trajce (2006) Преглед на руската философија и утврдување на нејзините особености. Филозофија, 1 (19). pp. 49-83. ISSN 1409-9985

Stojanov, Trajce (2002) Скица на еден нихилизам. Воспитание, 3. pp. 88-91. ISSN 63034890

Stojanov, Trajce (2003) Попер, Кун и Фаерабенд за проблемот на научното откритие. Филозофија (8). pp. 101-112. ISSN 1409-9985

Stojanov, Trajce (2006) Мистична антропологија на обожувањето. Филозофија (17). pp. 89-115. ISSN 1409-9985

Stojanov, Trajce (2001) Тројцата сурови реалисти: Кјеркегор, Ниче и Достоевски. СУМ: Списание за уметност (31). pp. 112-124. ISSN 1409-6455

Stojanov, Trajce (2008) Моралниот лик на наставникот - предуслов за квалитетно етичко образование. Зборник на граѓанската асоцијација на учители (2). pp. 75-79. ISSN 1409-6455

Stojanov, Trajce (2005) За особеностите на руската философија. Годишен зборник на Факултетот за образовни науки (5-6). pp. 119-132. ISSN 1409-9187

Stojanov, Trajce (2005) Апофатизмот како темел и источник на источната мисла. Троичник (12). pp. 33-38.

Stojanov, Trajce (2010) Filozofski sistem Dostojevskog (pokušaj rekonstrukcije). Diacovensia, Vol.25 (XVIII). pp. 197-313. ISSN ISSN: 1330 -2655

Stojanov, Trajce (2009) Платон vs. Аристотел. СУМ: Списание за уметност (45). pp. 109-113. ISSN 1409-6455

Book Section

Apasiev, Dimitar (2006) Карл Попер дебата- Едукативна или формална дебата. In: Јавно говорење (Прирачник). USAID, Skopje, Republic of Macedonia, pp. 61-66.

Apasiev, Dimitar (2006) Глобализам или Нов светски тоталитаризам. In: Во пресрет на Десеттата ораторска вечер Иво Пухан. Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје, Република Македонија, pp. 51-54. ISBN 9989-759-73-1

Apasiev, Dimitar (2006) Студентска сервилност. In: Во пресрет на Десеттата ораторска вечер Иво Пухан. Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје, Република Македонија, pp. 98-100. ISBN 9989-759-73-1

Apasiev, Dimitar (2006) Тешко на победените. In: Во пресрет на Десеттата ораторска вечер Иво Пухан. Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје, Република Македонија, pp. 121-122. ISBN 9989-759-73-1

Apasiev, Dimitar (2009) Epilogue - On (Re)Cognitions, on Burden, on Truth, on Future, on Conflict-Management Methods. In: The Name Issue - Greece and Macedonia. Matica Makedonska, Skopje, Republic of Macedonia, pp. 695-702. ISBN 978-9989-48-967-9

Apasiev, Dimitar (2006) Macedonia Ante Portas. In: Во пресрет на Десеттата ораторска вечер Иво Пухан. Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје, Република Македонија, pp. 152-154. ISBN 9989-759-73-1

Apasiev, Dimitar (2006) Poetae Nascitur, Oratores Vero Fuint - Предговор на зборникот „Во пресрет на Десеттата ораторска вечер Иво Пухан“. In: Во пресрет на Десеттата ораторска вечер Иво Пухан. Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје, Република Македонија, pp. 3-6. ISBN 9989-759-73-1

Kukubajska, Marija Emilija (2003) Македонијо, те сакаме во сите твои бои. In: Македонски јазик - Шесто одделение. Просветно дело, АД, Скопје.

Monograph

Apasiev, Dimitar (2017) Антички правни споменици - Хрестоматија. Manual. Magna Carta, Skopje.

Apasiev, Dimitar (2016) Римско судско право - I. Other. Magna Carta, Skopje.

Conference or Workshop Item

Apasiev, Dimitar (2017) Закон судный людям - Первый старославянский правовой памятник. In: Юбилейного Всеславянского Съезда, May-June 2017, Moscow, Russia.

Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija (2013) Литературно читање од романот „Во театарот на светот“ од Целесте Бенџамин Трејси. In: Штипско културно лето 2013, 26 July 2013, Изложбена сала, Безистен, Штип. (Unpublished)

Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija (2014) Модернизам, постмодернизам и глобализација. In: Nauka i globalizacija, 17-19 May 2013, Filozofski fakultet Pale, Bosna i Hercegovina.

Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija (2014) Семејството и семејните вредности во глобалниот свет. In: Прва меѓународна научна конференција на тема: „Општествена промена во глобалниот свет“, 11-13 Sept 2014, Stip, Republic of Macedonia.

Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija (2012) Романот во Македонија и Америка во 20 век: Преку романите „Белата долина“ на Симон Дракул и „Бисерот“ на Џон Стеинбек и покрај разликите во тематиката, со сличен лирски сензибилитет и вечната идеја за борбата на доброто и злото. In: VIII Makedonsko-severnoamerikanska konferencija, 7-8 July 2012, Ohrid. (Unpublished)

Krsteva, Marija (2013) Јазичната ситуација на Балканот низ погледот на американскиот научник Виктор Фридман. In: Македонистиката меѓу традицијата и современите предизвици, 21-22 Nov 2013, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Krsteva, Marija (2016) Artists, Lovers, Wives: Postmodern Re-Writings of Henry James‘s and Ernest Hemingway‘s Lives. In: European Association for American Studies Biennial Conference, Constanta, Romania April 22-25 2016. (Unpublished)

Krsteva, Marija (2015) Biofictions as part of contemporary fiction. In: XII-а конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии, 15 May 2015, Sofia, Bulgaria. (Unpublished)

Krsteva, Marija (2015) Biofictions as part of contemporary fiction. In: XII-а конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии, 15 May 2015, Sofia, Bulgaria. (Unpublished)

Kukubajska, Marija Emilija (2015) The Theater of the Mask: Ben Johnson’s Stage, New-Age Carnivals and the World Anonymous. In: Salzburg Easter School - Feasting and Fasting Carnival Cultures .

Kukubajska, Marija Emilija (2015) To be or not to be a live kidney donor: A parent’s personal principle - cause for patient’s death. In: 10th World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health Law Zefat Bioethics Forum, 6-8 Jan 2015, Jerusalem, Israel. (Unpublished)

Pop Zarieva, Natalija (2013) "Centuries of American Women Poets" - Ann Bradstreet, Emily Dickinson, Emma Lazarus, Louise Bogan, Sylvia Plath, Ann Saxton, Diane Wakoski, Alice Walker, Erica Yong and Maya Angelou. In: Centuries of American women Poets, 6 March 2013, American Corner, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Stojanov, Trajce (2010) The philosophical system of Dostoevsky. In: Mente filosofica e squadro di scriptore (Philosophical Mind, Writer`s eye), 13-20 June 2010, Naples, Italy.

Stojanov, Trajce and Stojanova, Biljana and Kostov, Borce (2008) School for Aeternal values. In: IV International Scientific Conference on Education, 12-13 June 2008, Ohrid.

Stojanovski, Strasko (2010) Slav Muslim identity in the Balkan: the case of Makedonci muslimani in Dolna Reka. In: 5th Annual South East European Doctoral Student Conference, September 13 – 14 2010, Sofou str. CITY College bld., Thessaloniki - Greece. (Unpublished)

Zisovska, Elizabeta and Serafimov, Aleksandar and Panova, Gordana and Simeonovska Joveva, Elena (2013) Advances of information technology in communication with adolescent patients. In: 5th DAAD Summer School, 28 Aug-01 Sept 2013, Bar, Montenegro.

Zisovska, Elizabeta and Serafimov, Aleksandar and Panova, Gordana and Simeonovska Joveva, Elena (2013) Human rights of children and adolescent patients using mental health services. In: 5th DAAD Summer School, 28 Aug-01 Sept 2013, Bar, Montenegro.

Book

Kukubajska, Marija Emilija (2014) Информирана согласност - превод на македонски. Unesco Chair. ISBN 965-7077-22-2

Kukubajska, Marija Emilija (2015) Антологија на античко-македонска поезија, Приредила и превела: д-р Марија Емилија Кукубајска. Емари институт, Штип. ISBN 978-608-4726-14-2

Stojanov, Trajce (2008) Достоевски: Од подземјето до Богочовекот. Библиотека Филозофија (43). Az-Buki, Skopje, Macedonia. ISBN 978-9989-151-61-3

Thesis

Apasiev, Dimitar (2010) Јавно-правни институти на римското право реципирани во современите правни системи. Masters thesis, Правен факултет „Јустинијан Први“ - УКИМ, Скопје.

Apasiev, Dimitar (2015) Iudicia Publica - Римското кривично процесно право (со посебен осврт на правосудниот систем во времето на Републиката). PhD thesis, Faculty of Law "Iustinianus Primus".

Limani, Nuran (2012) Checking and assessment in teaching ethics of religions. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

Postolovski, Goran (2013) Historical Aspect of Bregalnitza Dioceses. Masters thesis, University Goce Delcev Shtip.

Stojanov, Trajce (2013) Основни проблеми и особености на руската религиска философија. PhD thesis, University "Ss Cyril i Methodius".

Stojanov, Trajce (2008) Философско-религиските импликации во творештвото на Ф.М. Достоевски. Masters thesis, University Ss. Cyril and Methodius - Skopje.

Performance

Kukubajska, Marija Emilija (2016) Перформанс - Кинеска Нова година, мини есеи, со аудио-визуелна презентација. [Performance]

Kukubajska, Marija Emilija (2015) Free like Birds (?). [Performance]

Dataset

Apasiev, Dimitar (2015) Претставка против Одлуката за комунален ред на општина Штип со која се забранува чување кучиња во зграда (2014). [Dataset]

Teaching Resource

Apasiev, Dimitar (2015) Римско право - Скрипта (Правосудниот систем во времето на Кралството). ISBN 978-608-244-190-0.

Apasiev, Dimitar (2015) Римско право - Практикум (Кодификациите на Римското право). ISBN 978-608-244-191-7.

Kukubajska, Marija Emilija (2014) Од фолклор до фикција и факти во американската, европската и англиска литература. ISBN 978-608-244-060-6.

Kukubajska, Marija Emilija (2014) Collection of Essays and Literary Criticism on American and British Postmodern Interpretations. ISBN 978-608-244-054-5.

Kukubajska, Marija Emilija (2014) Collection of Essays and Literary Criticism on American and British Postmodern Interpretations. ISBN 978-608-244-054-5.

Kukubajska, Marija Emilija and Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija (2015) Англиска литература 2: 16-18 век. ISBN 978-608-244-274-7.

Kukubajska, Marija Emilija and Krsteva, Marija (2015) Американски роман на 20. век - практикум. .

Other

Barbareev, Kiril (2012) За Св.„Кирил и Методиј“. Службен весник на МПЦ.

Kukubajska, Marija Emilija (2014) A month full of poetry. American Corner, Shtip. (Unpublished)

This list was generated on Fri Feb 23 14:13:28 2018 CET.