Items where Author is "Stojanovski, Strasko"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 104.

Article

Stojanovski, Strasko and Koceva Lazarova, Limonka and Todorova, Biljana (2020) Политики на високо образование: Веројатност во перцепциите на средношколците за студирање на универзитетите. Proceedings of the Seventh International Scientific Conference 'Social changes in the global world' (7). pp. 729-756. ISSN 978-608-244-778-0

Stojanovski, Strasko and Poposka, Zaneta (2020) Macedonians and Albanians: Stereotypes and Ethnic Distance. Balkan Social Science Review, 15. pp. 297-327. ISSN 1857- 8772

Todorova, Biljana and Stojanovski, Strasko and Denkova, Jadranka (2019) Социјална заштита на жртви на семејно насилство и ставови на јавното мислење. Годишен зборник - 2019, Правен факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, 9 (9). pp. 78-91. ISSN 1857-8713

Ljorovski, Dimitar and Tasev, Donco and Stojanovski, Strasko (2019) Националната мобилизација во Република Грција во однос на Македонското прашање. Годишен зборник на Правен факултет. pp. 71-89. ISSN 1857-7229

Nikodinovska Krstevska, Ana and Stojanovski, Strasko (2019) International Aspects and Identity Issues of the principle of Self-determination of people through the prism of the Prespa Agreement. Proceedings of the Sixth International Scientific Conference 'Social Changes in the Global World'. pp. 627-644. ISSN 978-608-244-647-9

Stojanovski, Strasko and Denkova, Jadranka and Marolov, Dejan (2018) Higher Education in Republic of Macedonia: Challenges and Perspectives. Balkan Social Science Review, 11. pp. 95-114. ISSN 1857- 8772

Stojanovski, Strasko and Marolov, Dejan (2017) Republic of Macedonia, the 30th Member of NATO? International Journal of Sciences: Basic and Applied Research. pp. 281-294. ISSN 2307-4531

Stojanovski, Strasko (2017) Говорот на омраза на интернет и социјалните мрежи. Стручно списание „Правен дијалог“, 14. pp. 19-25. ISSN 2915-4389

Denkova, Jadranka and Ananiev, Jovan and Stojanovski, Strasko (2017) Human resource management challenge for effective local government. Book of proceedings International May Conference on Strategic Management – IMKSM17, 19–21 May 2017, Bor, Serbia. pp. 426-436.

Stojanovski, Strasko and Ljorovski, Dimitar and Marolov, Dejan (2017) Грчката политика и Македонското прашање. Годишен зборник на Правен факултет, 7. ISSN 1857-7229

Marolov, Dejan and Stojanovski, Strasko (2017) Проширување на ЕУ, историски приказ и моментална состојба. Годишен зборник на Правен факултет. ISSN 1857-7229

Stojanovski, Strasko and Denkova, Jadranka and Ananiev, Jovan (2016) Перцепциите на граѓаните за транспарентноста и партиципативноста во процесот на донесување на одлуки во единиците на ликалната самоуправа во Источниот плански регион на Република Македонија. Годишен зборник на Правен факултет, 5. pp. 287-305. ISSN 1857-7229

Stojanovski, Strasko and Koceva, Daniela (2016) Религија и религиската дистанца во Република Македонија. Годишен зборник на Правен факултет. ISSN 1857-7229

Denkova, Jadranka and Stojanovski, Strasko and Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana (2016) Criteria and Standards in the Higher Education – Basis for Quality Higher Education Staff in Republic of Macedonia. Balkan Social Science Review, 7. pp. 87-111. ISSN 1857- 8772

Denkova, Jadranka and Ananiev, Jovan and Stojanovski, Strasko (2015) Clear rule and regulation in state department basic for effectiveness public administration. Holistica, Journal of Business and Public Administration Bucuresti, 6 (1). pp. 20-31. ISSN 2067-9785

Denkova, Jadranka and Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana and Majhosev, Andon and Stojanovski, Strasko (2015) Organizational and legal assumption for creating reliable public administration. International Journal of Current Research, 7 (3). pp. 14184-14188. ISSN 0975-833X

Stojanovski, Strasko and Ananiev, Jovan and Nikodinovska Krstevska, Ana (2015) Between Religion and Nation: The Identity of Makedonci muslimani in Republic of Macedonia. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 20 (2). pp. 194-201. ISSN 2307-4531

Stojanovski, Strasko and Ljorovski, Dimitar (2015) Раѓањето на македонската нација: етно-лингвистичките и територијално-политички основи на македонскиот идентитет. Годишен зборник на Правен факултет, IV. pp. 285-311. ISSN 1857-7229

Stojanovski, Strasko and Marolov, Dejan (2015) The Balkan Muslim discourse: Identity among the Muslims of Slavic origin. New Balkan Politics, 17. ISSN 1409-8709

Marolov, Dejan and Stojanovski, Strasko (2015) The Balkan Wars through the Prism of the Wider Theoretical Framework of the Concept of the “Security Dilemma”. Balkan Social Science Review, 5. ISSN 1857- 8772

Nikodinovska Krstevska, Ana and Ananiev, Jovan and Stojanovski, Strasko (2015) The Ukraine Crisis and New Security Challenges for Euro Atlantic Integrations. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 20 (1). pp. 254-259. ISSN 2307-4531

Stojanovski, Strasko and Marolov, Dejan and Ananiev, Jovan (2014) Macedonian Question Reframed: Politics, Identity and Culture in Republic of Macedonia. Balkan Social Science Review, 4. pp. 295-323. ISSN 1857- 8772

Stojanovski, Strasko and Ananiev, Jovan and Denkova, Jadranka (2014) The multiethnic coexistence on the Balkans. Journal pf Process Management - New Tehnologies International (JPMNT), 2 (2). pp. 70-76. ISSN 2334-735x

Stojanovski, Strasko (2014) Веберовата теорија за власта: типови на легитимна власт. Годишен зборник на Правен факултет, 3 (1). pp. 155-173. ISSN 1857-8713

Marolov, Dejan and Stojanovski, Strasko (2014) About the Terms "Yugoslavia" “Balkanization” and “Third Balkan War”. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research. ISSN 2307-4531

Ljorovski, Dimitar and Stojanovski, Strasko (2014) The kingdom of Greece and The First Balkan War: Aspirations and achievements. Security Dialogues – International Peer Reviewed, 4 (2). pp. 59-73. ISSN 1857-8055

Stojanovski, Strasko (2013) From “Balkanization” toward “West-Balkanization”: The Republic of Macedonia’s Euro- Atlantic prospects. Balkan Social Science Review, 1. pp. 201-216. ISSN 1857- 8772

Stojanovski, Strasko (2013) Основни претпоставки за поставеноста на правниот систем во рамките на доцноосманлиската империја. Годишен зборник на Правниот факултет, Универзитет „Гоце Делчев”- Штип.

Stojanovski, Strasko (2013) National Ideology and Its Transfer: Late Ottoman and Austro-Hungarian Relations. Macedonian Historical Review. pp. 133-151. ISSN 1857-7032

Ananiev, Jovan and Stojanovski, Strasko (2012) Citizens Inclusion in the Macedonian Political Life: A Base for Human Rights Development Approach. Proceeding Book from the International Conference: “Law, Management and Medias in the XXI-th Century”.

Stojanovski, Strasko and Ananiev, Jovan (2012) Towards European identity: The role of national historiografies in creation of Balkan myths. Identity in the era of globalization and europeization. pp. 177-188. ISSN UDC/316.347:316.4.033-027.511(497)

Stojanovski, Strasko and Ljorovski, Dimitar (2011) Појавата на македонскиот протонационализам: употребата на терминот македонски јазик во грчките извори од почетокот на хх-тиот век. SPEKTAR, 29 (1). pp. 262-278. ISSN 0352-2423

Stojanovski, Strasko (2011) Од Балкански национализми до Европски Супранационализам: Улогата на националната историја во градењето на колективната меморија. Evrodijalog. pp. 111-134.

Stojanovski, Strasko and Ananiev, Jovan (2011) Помеѓу политичката мобилизација и османлиското наследство: Балканскиот муслимански идентитет виден преку случајот на Македонците муслимани. Islamskata civilizacija na Balkanot. (Submitted)

Stojanovski, Strasko (2010) Состојбите во Македонското револуционерно движење од потпишувањето на Мајскиот манифест до убиството на Тодор Александров. Godisen zbornik na INISA, pri UGD-Shtip, 1 (1). pp. 71-81. ISSN 1857-7342

Stojanovski, Strasko (2010) Нациите и национализмите на Балканот: создавање на услови за градење на одржлив мир. Socioloska revija, 9 (1/2). pp. 171-186.

Stojanovski, Strasko (2009) Етно-лингвистичката и религиска основа на идентитетот кај Македонците муслимани: видени преку теориите за етничките групи и нивните граници на Фредрик Барт. Philological studies, 1. ISSN 18576060

Stojanovski, Strasko (2009) Европа и Балканот: Историско наследство и конструкција на колективните идентитети. Evrodijalog, 11. pp. 173-186.

Stojanovski, Strasko (2009) Нациите и национализмот на балканот. Годишен зборник на Правен факултет, 1. pp. 249-263. ISSN 1857-7229

Book Section

Stojanovski, Strasko (2016) Идентитетот кај Македонците муслимани: помеѓу етно-лингвистичките карактеристики и политичката мобилизација. In: Македонците со исламска религија во историски и современ контекст. МАНУ, pp. 55-80. ISBN 978-608-65143-6-5

Ananiev, Jovan and Nikodinovska Krstevska, Ana and Stojanovski, Strasko and Gidioski, Bobi and Mitev, Oliver and Petrov, Dusko and Trajkov, Petar (2016) Зошто идеологијата е важна: Есеи за национализам, политички идеологии и бирократија. In: Зошто идеологијата е важна: Есеи за национализам, политички идеологии и бирократија. Центар за правно политички истражувања, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, pp. 1-182. ISBN 978-608-244-289-1

Stojanovski, Strasko and Ljorovski, Dimitar (2012) Shaping the Nation: The Models of Macedonian, Turkish and Albanian Identity in Late Ottoman Period. In: Turkish - Albanian Macedonian Relations Past, Present and Future. ADAM-ACTOR, Turkey, pp. 27-48. ISBN 978-605-88676-2-8

Stojanovski, Strasko and Ananiev, Jovan (2010) Nationalistic competition over Internet: Legal Regulation and Social Impact. In: Glocal, Incide Social media. New York Coledge, Skopje.

Stojanovski, Strasko (2009) Обединување на македонското револуционерно дввижење под платформата на мајскиот манифест. In: Историја 2009. Сојуз на историчарите на Република Македонија, Скопје, pp. 71-93.

Stojanovski, Strasko (2008) Инкорпорирање на Македонците муслимани како дел од македонската нација. In: Историја. Сојуз на историчарите на Република Македонија, Skopje, pp. 141-158. ISBN 0579-0263

Monograph

Stojanovski, Strasko and Apasiev, Dimitar and Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena and Sutova, Milica and Todorova, Biljana (2020) Семејно насилство. Documentation. Goce Delcev University, Stip.

Stojanovski, Strasko (2020) Млади, миграции, образование. Project Report. Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Штип.

Todorova, Biljana and Apasiev, Dimitar and Ivanova, Elena and Sutova, Milica and Kosevaliska, Olga and Stojanovski, Strasko (2020) Семејно насилство. Project Report. Универзитет „Гоце Делчев“-Штип.

Todorova, Biljana and Apasiev, Dimitar and Ivanova, Elena and Sutova, Milica and Kosevaliska, Olga and Stojanovski, Strasko (2020) Семејно насилство. Project Report. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Штип.

Stojanovski, Strasko (2016) Од Милет до Нација: Создавање на нациите и национализмите на Балканот. Other. Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Штип.

Stojanovski, Strasko (2009) Колективниот идентитет кај Македонците муслимани. Other. Alfa 94, Skopje.

Conference or Workshop Item

Denkova, Jadranka and Majhosev, Andon and Stojanovski, Strasko (2020) Предности и недостатоци на Управниот спор во македонскиот правен систем. In: Седма меѓународна конференција - Општествените промени во глобалниот свет, Sept 2020, Stip.

Denkova, Jadranka and Ananiev, Jovan and Stojanovski, Strasko (2019) Одговорноста на администрацијата основен принцип во управната постапка. In: Општествените промени во глобалниот свет Правен факултет Штип 2015, 03-05 Sept 2019, Stip, Macedonia.

Denkova, Jadranka and Ananiev, Jovan and Stojanovski, Strasko (2018) Comparative analyzis of HRM in public administration. In: XIV International May Conference on Strategic Management: An international publication for theory and practice of Management Science, 25–27 May 2018, Bor, Serbia.

Marolov, Dejan and Stojanovski, Strasko (2018) Постизборни уставни дилеми и формирањето на Владата на Република Македонија. In: Петта меѓународна научна конференција: Општествените промени во глобалниот свет, 6-7 Sept 2018, Stip, Macedonia.

Stojanovski, Strasko and Denkova, Jadranka (2018) Миграции на маладите од Република Македонија; Демографски показатели и перцепции на јавното мислење. In: Петта меѓународна научна конференција: Општествените промени во глобалниот свет, 6-7 Sept 2018, Stip, Macedonia.

Stojanovski, Strasko and Marolov, Dejan (2018) The Name issue and Euro-Atlantic Integrations of Republic of Macedonia: The Public Opinion View. In: International Scientific Conference: Law in the context of addressing the challenges of the contemporary world, 13-14 Apr 2018, Nis, Serbia. (Submitted)

Stojanovski, Strasko and Ljorovski, Dimitar (2017) Грчката „Македонска борба“ и грчката политика во Балканските војни и Букурешкиот договор. In: Македонско-Руски научен собир „Букурешкиот мировен договор (1913) и неговите долгорочни последици за Македонија и Југоисточна Европа“, 27-28 June 2013, Skopje, Macedonia.

Stojanovski, Strasko and Denkova, Jadranka (2017) Медиумите и медиумското информирање во Република Македонија: Фактори на влијание на политичката мобилизација врз системот на јавното медиумско информирање. In: Четврта меѓународна научна конференција „Општествените промени во глобалниот свет“, 6-7 Sept 2017, Stip, Macedonia.

Marolov, Dejan and Stojanovski, Strasko (2017) Охридскиот рамковен договор наспроти Тиранската платформа. In: Четврта меѓународна научна конференција „Општествените промени во глобалниот свет“, 6-7 Sept 2017, Stip, Macedonia.

Marolov, Dejan and Stojanovski, Strasko (2016) Говор на омраза на социјалните медиуми во Република Македонија. In: Proceedings of The Third International Scientifc Conference: Social Change in the Global World, 1-2 Sept 2016, Center for Political and Legal Research, Faculty of Law, Goce Delchev University in Shtip, Macedonia.

Stojanovski, Strasko and Koceva, Daniela and Nikolova, Magdalena (2016) Религиската дистанца во Република Македонија. In: Меѓународна анучна конференција: Новите предизвици на социолошката имагинација (во чест на Чарлс Рајт Милс), 25-26 Nov 2016, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Stojanovski, Strasko (2016) The Influence of Social distance on Interethnic relations: The case of Republic of Macedonia. In: Contemporary concepts of crisis management, 14-16 Dec 2016, Ohrid, Macedonia. (Submitted)

Stojanovski, Strasko and Stojkovic, Natasa and Ananiev, Jovan and Kocaleva, Mirjana and Stojanova, Aleksandra and Zlatanovska, Biljana (2016) University Education in 21 century: Student attitudes toward high educational programs in Macedonia. In: ITRO 2015, 10 June 2016, Zrenjanin, Serbia.

Stojanovski, Strasko and Denkova, Jadranka (2016) The role of stereotypes in creating social distance and social inclusion in Republic of Macedonia. In: Proceedings of the Third International Scientific Conference: Social Change in the Global World, 1-2 Sept 2016, Stip, Macedonia.

Stojanovski, Strasko and Ananiev, Jovan (2015) Граѓанската партиципативност во процесот на донесување на одлуки во единиците на локалната самоуправа во Република Македонија. In: Second International Scientific Conference: Social Change in the Global World, 3-4 Sept 2015, Stip, Macedonia.

Ljorovski, Dimitar and Stojanovski, Strasko and Nikolova, Magdalena (2015) Спорот за името меѓу Македонија и Грција: македонскиот идентитет и употребата на терминот „македонец“ во делот на Македонија под Грција. In: Second International Scientific Conference: Social Change in the Global World, 3-4 Sept 2015, Stip, Macedonia.

Stojanovski, Strasko and Denkova, Jadranka (2015) Улогата на граѓанските организации во процесот на донесување на одлуки во единиците на локалната самоуправа на Република Македонија. In: First International Scientific Confetence: The Man in the Global World, 18-20 May 2015, Faculty of Law, University of Voronezh, Russia.

Stojanovski, Strasko and Ananiev, Jovan (2015) Балканските војни- Сто години потоа: Користење на Историјата во функција на политичката мобилизација на Балканот. In: Меѓународна научна конференција Балканот: Луѓе, војни и мир по повод 100-годишнината од Балканските војни (65 години ИНИ), Институт за национална историја – Скопје, Македонија.

Stojanovski, Strasko and Denkova, Jadranka and Ananiev, Jovan (2015) The Role of Public Administration in Decision Making Processes in Self-Goverment Units in Republic of Macedonia. In: International Conference "UN: Historical Traditions and Contemporary Law", 2-3 Oct 2015, Blagoevgrad, Bulgaria.

Stojanovski, Strasko and Ananiev, Jovan (2014) Културниот трансфер како основа за политичка мобилизација: Теоретски претпоставки за релациите помеѓу културата, етничката припадност и национализмот. In: International Scientific Conference "Cultural Memory", 5-7 Sept 2013, Centre for Culture and Cultural Studies, Skopje.

Denkova, Jadranka and Ananiev, Jovan and Stojanovski, Strasko (2014) Clear rule and regulation in state department basic for effectiveness public administration. In: The International Conference Global Economy and Governance, 10-12 Sept 2014, Bucharest, Romania. (Unpublished)

Ananiev, Jovan and Stojanovski, Strasko (2014) Дигитализация демократии- новая форма коммуникации в политической сфере. In: Международной научно-политической конференции: Интернет, Власть и Политика, 15-17 Nov 2013, Кемерово, Россия.

Denkova, Jadranka and Stojanovski, Strasko and Matlievska, Margarita (2014) Successful management of human resources, a basis for an effective public administration in RM. In: Петта меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: Исток – Запад“, 25-26 Apr 2014, Sveti Nikole, Republic of Macedonia.

Stojanovski, Strasko and Denkova, Jadranka and Trajkov, Petar (2014) Weber’s models of bureaucracy in the age of globalization. In: International Scientific Conference: "Social Change in the Global World", Stip, Macedonia.

Stojanovski, Strasko and Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana (2013) Младите и иднината: Мотиви за избор на образованието и потенцијалните можности за работа. In: International scientific conference: Socio-cultural issues and challenges of contemporaneity, 18-19 Oct 2013, Faculty of Filosophy, State Universety of Tetovo.

Stojanovski, Strasko (2012) Theritorial bases of Balkan nationalism: The case of late Ottoman Macedonia. In: Second Annual conference of the Balkan Sociological forum "Close but unknown neighbors: Balkan Sociological perspectives", 9, 10 November 2012, University "St. Kliment Ohridski", Sofia, Bulgaria.

Stojanovski, Strasko (2011) Територијалната основа на балканските национализми: Случајот на доцноосманлиска Македонија. In: Меѓународна научна конференција, „Македонија низ Вековите“, 11-12 ноември 2011, Филозофски Факултет- Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“. (Unpublished)

Stojanovski, Strasko and Ljorovski, Dimitar (2011) Од Милет до нација: Компарација на моделите на формирање на македонскиот и турскиот идентитет во Доцноосманлиската империја. In: Меѓународен АТАТУРК конгрес, International ATATURK kongres, 17-22 Oktomvri, 2011, MANU, Skopje, Macedonia.

Stojanovski, Strasko and Ananiev, Jovan (2011) Toward European Identity: Role of national historiographies in creating Balkan myths. In: International conference "Identity in the Era of Globalization and Europeization", 3-4 Nov 2011, Rectorate of University "St. Cirilus and Methodius"- Skopje. (Unpublished)

Ananiev, Jovan and Stojanovski, Strasko and Stojkovic, Natasa and Lazarova, Limonka (2010) Political, legal and mathematical forecasts on holding parliamentary elections in the Republic of Macedonia with closed or open lists. In: Closed or Open Lists organized by National Democratic Institute (NDI), 2010, Skopje.

Stojanovski, Strasko (2010) Slav Muslim identity in the Balkan: the case of Makedonci muslimani in Dolna Reka. In: 5th Annual South East European Doctoral Student Conference, September 13 – 14 2010, Sofou str. CITY College bld., Thessaloniki - Greece. (Unpublished)

Stojanovski, Strasko (2008) Draft Syllabus. In: Curriculum Developement Program, Political science IRES, "Understanding and Explaning Identity Transformation", 11-15. February 2008, Curriculum Resource Center, Central European University, Budapest, Hungary. (Unpublished)

Stojanovski, Strasko (2008) Multiethnic Coexistence in the Balkans: Conditions for Building Substantial Peace. In: “Ethnic Reconciliation in the Western Balkans: What Role for Academia?”, 5-6 Septembre 2008, University of Graz, Graz, Austria. (Unpublished)

Book

Stojanovski, Strasko (2018) Граѓанско општество - Учебник. Goce Delcev University, Stip, Macedonia. ISBN 978-608-244-562-5

Project

Miseva, Kristina and Ampovska, Marija and Ivanova, Elena and Stojanovski, Strasko (2018) Зборник на трудови од Петта научна меѓународна конференција Општествени промени во глобалниот свет. [Project]

Miseva, Kristina and Ampovska, Marija and Ivanova, Elena and Stojanovski, Strasko (2018) Зборник на трудови од Петта меѓународна научна конференција „Општествени промени во глобалниот свет: Секција млади истражувачи“. [Project]

Stojanovski, Strasko and Stoilov, Antonio and Matenicarski, Ile and Karova, Marina and Kiroska, Tanja and Stojanov, Zlatko and Andonova, Saska (2017) Детерминанти за образовна мотивација и миграција на младите во источнио и југоисточниот регион на Република Македонија. [Project] (Submitted)

Stojanovski, Strasko (2016) Проектни активности на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје. [Project] (Submitted)

Ananiev, Jovan and Stojanovski, Strasko and Poposka, Zaneta (2016) Прва летна школа за човекови права и кривично право. [Project] (Submitted)

Stojanovski, Strasko and Poposka, Zaneta (2016) Истражувачки извештај – Влијание на стереотипите и етничката дистанца за појава на дискриминација, говор на омраза и криминал од омраза. [Project]

Marolov, Dejan and Stojanovski, Strasko (2016) Проект: Младите за ЕУ - дебатен циклус ”ЕУ Ѕвезди”. [Project]

Stojanovski, Strasko and Ananiev, Jovan and Miseva, Kristina and Ampovska, Marija (2016) Трета меѓународна научна конференција Општествените промени во глобалниот свет. [Project]

Stojanovski, Strasko (2015) Говор на омраза на интернет. [Project]

Ananiev, Jovan and Denkova, Jadranka and Stojanovski, Strasko and Lazarova, Limonka and Natasa, Amidju (2014) Капацитет за партиципативност и транспарентност при носење на одлуки во единици на локална самоуправа во Источен плански регион. [Project] (In Press)

Stojanovski, Strasko and Denkova, Jadranka (2012) The World Justice Project/Rule of Law Index 2012. [Project]

Video

Stojanovski, Strasko (2014) „Осумаголник“, Канал 8: Центар за правно политички истражувања. [Video]

Stojanovski, Strasko (2014) Радио дебата на УГД ФМ „Кршењето на правните и моралните норми за време на протест е оправдано“. [Video]

Stojanovski, Strasko (2013) Од Букурешт до Букурешт: поделбата на Македонија и грчката политика во 20-от и почетокот на 21-от век. [Video]

Stojanovski, Strasko (2013) Радио дебата на УГД ФМ: „Револуциите како Арапската пролет (не)можат да донесат стабилна демократија. [Video]

Teaching Resource

Stojanovski, Strasko (2016) Граѓанско општество - практикум. ISBN 978-608-244-268-6.

Stojanovski, Strasko (2014) Граѓанско општество - Скрипта. ISBN 978-608-244-006-4.

Stojanovski, Strasko (2013) Социологија на правото- Скрипта. ISBN 978-608-4708-88-9.

Stojanovski, Strasko (2013) Социологија на правото - Практикум. ISBN 978-608-4708-89-6.

This list was generated on Thu Sep 23 14:28:44 2021 CEST.