Items where Author is "Josimovska, Verica"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 89.

Article

Josimovska, Verica (2023) Гоце Делчев - Реалистичен визионер на македонското национално-ослободително движење. Годишен зборник, 11-12. pp. 32-35. ISSN 1409-9187 (In Press)

Josimovska, Verica (2023) Улогата на културните институции во проучувањето на историјата на родниот крај. Годишен зборник, 12 (12). pp. 60-65. ISSN 1409-9187 (In Press)

Josimovska, Verica and Cackov, Oliver (2022) Epidemics on the macedonian front (1916-1918). Knowlwdge - International Journal, 55 (5). pp. 1001-1005. ISSN 2545-4439 1857-923X

Cackov, Oliver and Josimovska, Verica (2022) The Macedonian-Thessaloniki front 1916-1918. Knowledge - International Journal, 51 (1). pp. 231-235. ISSN 2545-4439

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2020) Театарските активности во Штип пред изведбата на првата опера во Македонија во 1925 година. Театарски гласник (94/95). pp. 55-59. ISSN 0351-9600

Josimovska, Verica (2020) Научните концепции на д-р Андрија Штампар за организација на медицинската служба во Кралството на СХС. Yearbook, Faculty of Educational Sciences, IX (9). pp. 61-66. ISSN 1409-9187

Josimovska, Verica (2020) Austro-Hungarian Military Reports in Mirzsteg Reforms in Macedonia. Review of the Institute of History and Archaeology, RIHA, 7 (1). pp. 38-46. ISSN 2671-3144/e: 2671-3152

Josimovska, Verica (2020) An active with crtical thinking student and individual efforts -a necessity in modern history teaching. Воспитание - списание за образовна теорија и практика, 11 (15). pp. 181-184. ISSN 1857-5331

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2018) Реконструкција на бомбашкиот атентат во Штип од 1911 година. Гласник, 62 (1-2). pp. 86-100. ISSN 0583-4961

Josimovska, Verica and Cepreganov, Todor (2018) Документи за катастрофалниот земјотрес во Македонија од 1931 година. Review of the Institute of History and Archaeology, RIHA , 5 (1). pp. 26-41. ISSN 2671-3144 /e: 2671-3152 (In Press)

Josimovska, Verica and Knezevic, Zoran (2018) Македонија и Македонците во извештаите на британската разузнавачка служба, 1942 – 1945 година. Journal of History, LIII (1). pp. 137-156. ISSN 0579-0263

Josimovska, Verica (2017) Hospitals on the territory of Vardar Macedonia as part of Serbia during the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes/Yugoslavia (1918–1941). Vojnosanitetski pregled, 74 (10). pp. 997-1003. ISSN 0042-8450

Stojkov, Stojko and Josimovska, Verica (2017) Идеите за етногенеза на македонскиот народ пред 1944. Review of the Institute of History and Archaeology, RIHA, 4 (1). pp. 80-93. ISSN 2671-3144 eISSN: 2671-3152 (In Press)

Josimovska, Verica (2017) Социјално-здравствената заштита на децата во вардарскиот дел на Македонија во периодот меѓу двете светски војни. Гласник, Институт за национална историја, 61 (1). pp. 159-168. ISSN 0583-4961

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2017) Театарската дејност на соколските друштва во Македонија во периодот меѓу двете светски војни. Театарски гласник (88/89). pp. 103-110. ISSN 0351-9600

Stojkov, Stojko and Josimovska, Verica (2017) Идеите за етногенеза на македонскиот народ пред 1944 г. Review of the Institute of History and Archaeology, RIHA, 4 (1). pp. 80-93. ISSN 2671-3144 eISSN: 2671-3152

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2017) Слепиот гуслар Филип Митре неисцрпен извор на „Кралски песни“ од XIX век. Muzika, 20 (23). pp. 59-64. ISSN 1409-6579

Josimovska, Verica and Stojkov, Stojko (2016) Organization of illegal sanitation service in Macedonia during the WWII. Review of the Institute of History and Archaeology, RIHA, 3 (1). pp. 117-131. ISSN 2671-3144 eISSN: 2671-3152

Josimovska, Verica (2016) Книжевноста како сведок на историјата. Зборник на трудови од Прва меѓународна научна конференција ФИЛКО - Филологија, култра и образование. pp. 345-350. ISSN ISBN: 978-608-244-308-9

Josimovska, Verica (2016) Кабинетот по историја - учителка на животот. Зборник на трудови од Научно - стручна трибина „Учителот и средината за учење и развој “, Факултет за образовни науки, Штип. pp. 21-24.

Josimovska, Verica (2016) Иновативни методи во учењето и проучувањето на чувствителни и контроверзни историски теми. Зборник на трудови од Научно - стручна трибина „Предизвиците и перспективите на учителската професија“. pp. 62-66.

Josimovska, Verica and Stojkov, Stojko (2016) Организирање на илегалната санитетска служба на територијата на Македонија в време на НОБ. Review of the Institute of History and Archaeology, RIHA, 3 (1). pp. 117-131. ISSN 2671-3144 eISSN: 2671-3152

Josimovska, Verica (2016) Руските имигранти и културните настани во Штип во периодот 1923 – 1927 година. „Гласник” на Институтот за национална историја, 60 (1). pp. 199-208. ISSN 0583-4961

Josimovska, Verica (2016) Конспиративно стационарно згрижување и лекување на територијата на Македонија во периодот 1941-1944. Annual Miscellaneous Collection, 6. pp. 87-98. ISSN 1409-9187

Josimovska, Verica (2016) Militiry hospitals in the Vardar Region of Macedonia from the Ottoman Period. Medicus, 21 (1). pp. 112-115. ISSN 1409-6366

Josimovska, Verica (2015) Volunteer medical mission “American women’s hospitals” in Macedonia and Kosovo during and immediately the Great War. "Medicus", 20 (2) (308). pp. 291-302. ISSN 1409-6366

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2015) Девет децении од првата оперска сцена на репертоарот на штипскиот театар. СУМ: Списание за уметност. pp. 121-137. ISSN 1409-6455

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2015) Војничките театри на Македонскиот фронт низ фотографскиот објектив (1916-1918). Театарски гласник (84/85). pp. 139-144. ISSN 0351-9600

Josimovska, Verica (2015) Болничко–превентивни установи во вардарскиот дел на Македонија под бугарска управна власт (1941 – 1944). Гласник, Институт за национална историја, 252 (1-2). pp. 177-183. ISSN 0583-4961

Josimovska, Verica (2015) Табу, време на страв и страдање, прогонувањето на Македонците во Бугарија во време на комунизмот (1944 -1989)од Стојко Стојков: рецензии-прикази. Гласник на институтот за национална историја, 59 (1-2). pp. 246-248. ISSN 0583-4961

Josimovska, Verica (2015) Medical assistance in Pirava 1931 trught images. Medicus, 20 (3). pp. 424-426. ISSN 1409-6366

Josimovska, Verica (2015) Volunteer medical mission "American Women`s Hospitals" in Albania during and immediately the Great War. "Medicus", 20 (1). pp. 98-105. ISSN 1409-6366

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2014) Придонесот на учениците и учителите од штипското образование низ историјата за афирмација на театарската традиција на Штип. Театарски гласник (82/83). pp. 96-101. ISSN 0351-9600

Paunović, Petar and Josimovska, Verica (2014) Prve zdravstvene ustanove na oslobođenoj teritoriji za vreme Solunskog fronta First health care institutions in the liberated territory during the Salonika front. Timočki medicinski glasnik - TMG, 39 (3). pp. 142-146. ISSN 0350-2899

Josimovska, Verica (2011) Делата на Јосиф Ковачев и времето во кое ги создаваше. Годишен зборник - Институт за историја и археологија, 2 (1). pp. 175-178. ISSN 1857-8802

Josimovska, Verica (2010) Добродетелот Константин Анастасов (Хаџи Костадин, логотет). Годишен зборник на ИНИСА, УГД - Штип, 1. pp. 117-119. ISSN 1857-7342

Book Section

Josimovska, Verica and Cepreganov, Todor (2023) Епаминонда Поп Андонов во документите на АСНОМ. In: Зборник на трудови: Епаминонда Поп Андонов и македонското народноослободително и антифашистичко движење за време на Втората светска војна (1941-1945). Завод за заштита на спомениците на културата и музеј-Струмица, pp. 53-64.

Josimovska, Verica and Cepreganov, Todor (2023) Епаминонда Поп Андонов во документите на АСНОМ. In: Зборник на трудови: Епаминонда Поп Андонов и македонското народноослободително и антифашистичко движење за време на Втората светска војна (1941-1945). Завод за заштита на спомениците на културата и музеј-Струмица, Струмица, pp. 53-64. ISBN 978-608-4845-22-5

Josimovska, Verica (2019) Professional development of the teacher-historian. In: Седма международна научна конференция „Съвременното образование условия,предизвикателства и перспективи“. ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, pp. 208-212. ISBN 978-954-00-0200-2

Josimovska, Verica (2018) Штип и Штипско во весникот „Политика“ (1919-1941). In: Зборник на трудови од Меѓународна научна конференција, одржана на 19 и 20 мај 2017г. во Битола „Врските меѓу Р.Македонија и Р.Србија низ вековите и денес“. Козулат на Република Србија во Република Македонија, pp. 515-524. ISBN 978-608-65122-7-9

Josimovska, Verica (2017) Стручното усовршување на наставникот по историја. In: Петта научно-стручна конференција со меѓународен карактер -„Современото воспитание и образование -состојби, предизвици и перспективи-“. Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Штип, pp. 176-179. ISBN 978-608-244-472-7

Josimovska, Verica (2017) Евлија Челеби во посета на Штип пред неколку векови и неговите впечатоци оставени во ракопис од 1662 ГОД. In: Годишен Зборник на Факултет за образовни науки. Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Штип, pp. 26-33. ISBN ISSN: 1409 - 9187

Josimovska, Verica (2016) Застапеноста на интеркултуралните вредности во системот на современото образование и воспитание. In: Современото воспитание и образование - состојби, предизвици и перспективи- зборник на трудови. НУ-УБ „Гоце Делчев“ Штип, Штип, pp. 37-40. ISBN 978-608-242-037-0

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2016) Образовни институции во Штип на српски наставен јазик во периодот 1913-1941 година. In: Афирмација, продлабочување и проширување на вековните културни врски меѓу Р.Македонија и Р.Србија (Зборник на трудови од Меѓународниот научен собир, одржан на 30-ти и 31-ви октомври 2015 година во Битола). Конзулат на Р.Србија во Р. Македонија – Битола, Битола, pp. 667-674. ISBN 978-608-65122-5-5

Josimovska, Verica (2016) Higher education in the period of transition. In: Proceeding book of the International Scientific Conference -Education in XXI century – conditions and perspectives Stip, 24-25 Sept 2015. University ”Goce Delcev” - Stip, Faculty of Educational Science, Stip, pp. 353-355. ISBN 978-608-244-275-4

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2015) The fate of the Jewish neighborhood in Stip after 11 March 1943. In: Евреите во Македонија, историја, традиција, култура, јазик и религија. Еврејска заедница во Република Македонија, Скопје, pp. 59-66. ISBN 978-608-65529-4-7

Josimovska, Verica and Cackov, Oliver (2014) Ново Село како сликарска инспирација. In: Зборник на трудови, прв научен собир улогата на штипско Ново Село во македонската историја, 17 Oct 2014, Stip, Macedonia. 2-ри Август, Штип, pp. 31-39. ISBN 978 608 4662 24 2

Josimovska, Verica and Cackov, Oliver and Josimovska, Elena (2014) Животот во Штип по Букурешкиот мировен договор. In: Букурешкиот мировен договор, Македонија и Балканот - меѓународен научен собир по повод 100 -годишнината од потпишувањето на Букурешкиот мировен договор, 31 Oct-1 Nov 2013. Македонска Академија на науките и уметностите, Скопје, pp. 299-312. ISBN 978 608 203 119 4

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2014) Социјално-здравствена заштита деце на територији данашње Македоније у годинама непосредно иза Великог рата. In: Istorija farmacije, veterine i narodna zdravstvena kultura, Zbornik radova sa V naucno - strucnog skupa, 1 Nov 2013. Istorijski arhiv "Timocka krajina", Zajecar, R Srbija, pp. 219-227. ISBN 978 86 84483 234

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2014) Жене које су пружиле медицинску помоћ Србији (уделу Македоније)У Првом светском рату. In: Историја медицине, фармације, ветерине и народна ѕдравствена култура, Зборник радова са VI научно-стручног скупа одржаног 2-3 октобра 2014 у Зајечару, књига 5. Историјски архив "Тимочка крајина" Зајечар, pp. 45-50. ISBN 978-86-84483-24-1

Josimovska, Verica (2014) Педијатрија на подручју Македоније иѕмеђу два светска рата. In: Историја медицине, фармације, ветерине и народна ѕдравствена култура, Зборник радова са VI научно-стручног скупа одржаног 2-3 октобра 2014 у Зајечару, књига 5. Историјски архив "Тимочка крајина" Зајечар, pp. 101-108. ISBN 978-86-84483-24-1

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2013) Сведоштва за Брегалничката епидемија 1913. In: Сто години од Балканските војни, Прилози од научен собир одржан 3-4 декември 2012 год. во Скопје. МАНУ, Скопје, pp. 495-510. ISBN 978-608-203-100-2

Josimovska, Verica (2011) Украинските имигранти во Штип меѓу двете светски војни. In: Украинско-Македонски научен зборник. НАНУ, Национална библиотека на Украина, МАНУ, Киев, pp. 64-72. ISBN 978-966-02-6028-3

Josimovska, Verica and Josimovski, Josip (2006) Лекари на работа во Струмица од турскиот период до Втората светска војна. In: Зборник на трудови, Втор конгрес за историја на медицината со меѓународно учество, Струмица. МАИМ, Штип, pp. 55-59.

Josimovska, Verica and Josimovski, Josip (2006) Анета Јанакиева Томчова, прва жена лекар во Струмица. In: Зборник на трудови, Втор конгрес за историја на медицината со меѓународно учество, Струмица. Македонска асоцијација за историја на медицината, Штип, pp. 85-88. ISBN 9989-2122-3-6

Josimovska, Verica and Josimovski, Josip (2004) Колерата во 1913 година во Брегалничкиот регион. In: Зборник на трудови, Прв конгрес за историја на медицината. МАИМ, Штип, pp. 91-96. ISBN 9989-2122-2-8

Monograph

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana and Petrovska, Sonja and Sivevska, Despina and Kitanova, Irena and Koceva, Daniela and Josimovska, Verica and Cackov, Oliver and Stojanov, Trajce (2020) Педагошки факултет, Факултет за образовни науки (1995-2020). Documentation. Универзитет „Гоце Делчев“, Штип.

Conference or Workshop Item

Josimovska, Verica (2023) Добротворната улога на македонските мигрантски организации. In: Прва меѓународна научна конференција: „Македонија крстопат на епохи, цивилизации и култури“. Институт за историја и археологија, ФОН, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, 23 Nov 2023, Stip. (In Press)

Josimovska, Verica (2023) Улогата на културните институции во истражувањето на роднокрајната историја. In: Трибина: „Комуникација, партнерство и соработка меѓу образовните, културните и други институции“, 5 Oct 2023, Stip.

Josimovska, Verica and Cepreganov, Todor (2022) Епаминонда Поп Андонов во документите на АСНОМ. In: Четврти научен собир во чест на заштитниците на градот Стумица„Св. Петнаесет тивериополски свештеномаченици“, 6-7 Dec 2022, Strumica. (In Press)

Josimovska, Verica (2022) Гоце Делчев-реалистичен визионер на македонското национално-ослободително движење. In: Научна конференција „150 години од раѓањето на Гоце Делчев“, 3-4 May 2022, Skopje. (In Press)

Cackov, Oliver and Josimovska, Verica (2022) The Macedonian-Thessaloniki front 1916-1918. In: 35th International Scientific Conference Knowledge without borders, 01–03 March 2022, Vrnjacka Banja, Serbia.

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2021) Dramaturg dr. Dušan Budimirović iz Zagreba – osnivač kazališta u Štipu. In: VI. Kongres hrvatskih povjesničara, 29 Sept – 2 Oct 2021, Rijeka.

Josimovska, Verica (2019) Professional development of the teacher-historian. In: Седма международна научна конференция "Съвременното образование - условия, предизвикателства и перспективи", 14-16 June 2019, Blagoevgrad, Bulgaria. (In Press)

Josimovska, Verica (2018) Извештаите на воените претставници на Австро-Унгарија за спроведувањето на мирцштегските реформи во Македонија. In: Меѓународен научен симпозиум „Почетоците на австриската дипломатија во Македонија со посебен осврт кон Австро-Унгарскиот конзулат во Битола/Монастир 1851-1919 , 14-15 Nov 2018, Bitola, R. Macedonia. (In Press)

Josimovska, Verica (2017) Застапеноста на интеркултуралните вредности во системот на современото образование и воспитание. In: Четврта научно-стручна конференција со меѓународен карактер „Современото воспитание и образование - состојби, предизвици и перспективи“, 18 May 2016, Stip, Macedonia.

Josimovska, Verica (2017) Стручното усовршување на наставникот по историја. In: Петта научно-стручна конференција со меѓународен карактер „Современото воспитание и образование-состојби, предизвици и перспективи“, 17 May 2017, Stip, Macedonia.

Josimovska, Verica (2017) Штип и штипско во весникот „Политика“ (1919-1941). In: VII Меѓународен научен собир „Врските меѓу Р.Македонија и Р.Србија низ вековите и денес“ во организација на Конзулатот на Р.Србија во Р. Македонија, 19-21 May 2017, Bitola, Macedonia. (Unpublished)

Josimovska, Verica (2016) Книжевноста како сведок на историјата. In: Меѓународна научна конференција, Филологија, култура и образование, УГД-Штип, Воронешки државен универзитет, 18-19 March 2016, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Josimovska, Verica (2016) Иновативни методи во учењето и проучувањето на чувствителни и контроверзни историски теми. In: Научно-стручна трибина „Предизвиците и перспективите на учителската професија“, 07 Oct 2016, Stip, Macedonia.

Josimovska, Verica (2015) Higher education in the period of transition. In: International scientific conference: Education in XXI century – conditions and perspectives –, 24-25 Sept 2015, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2015) Ратни дневници и рапорти лекара за рад у Македонији у Првом светском рату. In: VII научно-стручни скуп “Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура'' , 15–16 Oct 2015, Zajecar, Serbia. (Unpublished)

Josimovska, Verica (2015) Основни облици на илегална санитетска служба за време на Втората светска војна. In: Научен собир - Македонија во Втората светска војна и потоа – 70 години од победата над фашизмот, 19 Oct 2015, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Josimovska, Verica (2015) Кабинетот по историја- учителка на животот. In: Научно - стручна трибина - Учителот и средината за учење и развој, 2 Oct 2015, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Josimovska, Verica (2015) Високото образование во периодот на транзиција. In: Меѓународна научна конференција на Факултетот за образовни науки: Образованието во XXI век - состојби и перспективи., 24–25 Sept 2015, Stip, Macedonia.

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2015) Образовни институции во Штип на српски наставен јазик во периодот 1913-1941 година. In: Шести меѓународен научен симпозиум „Афирмација, продлабочување и проширување, на вековните културни врски меѓу Р. Македонија и Р. Србија“, 30 Oct-1 Nov 2015, Bitola, Macedonia. (Unpublished)

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2014) Евреите и еврејските маала во сопствената меморија и меморијата на своите сограѓани. In: Меѓународна конференција: Евреите во Македонија: историја, традиција, култура, јазик и религија по повод 70 години од возобновувањето на работата на еврејската заедница во Македонија по Втората светска војна (1944 - 2014), 18-19 Dec 2014, MANU - Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2014) Жене које су пружиле медицинску помоћ Србији (у делу Македоније) у Првом светском рату. In: VI Naucno-strucni sobir- Istorija medicine, farmacije, veterine i narodna zdravstvena kultura, 2-3 Oct 2014, Zajecar, R Srbija. (Unpublished)

Gacova, Marina and Josimovska, Verica and Zakoska, Maja (2014) Педијатрија на подручју Македоније између два светска рата. In: VI Научно стручни скуп, Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура, 2-3 Oct 2014, Zajecar, R Srbija. (Unpublished)

Josimovska, Verica and Eftimova, Biljana (2014) Почетоци и развој на штипската анестезија. In: V Конгрес на македонските анестезиолози (со меѓународно учество), 2-5 Oct 2014, UKIM - Skopje, Macedonia.

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2013) Здравствената служба во Вардарска Македонија во време на Втората светска војна. In: IV Македонски конгрес за историја на медицината со меѓународно учество, 18-19 Apr 2013, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Josimovska, Verica and Cackov, Oliver (2013) Културата и просветата во Штип во време на Балканските војни. In: Четврта меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: Исток-Запад“ (Култура, славјанство и економија), Apr 2013, Sveti Nikole, Macedonia.

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2003) Бошначкото маало во Штип до и по Балканските војни. In: Меѓународен научен симпозиум „Бошнаците на Балканот“, 13-14 Sept 2002, Skopje, Macedonia.

Book

Josimovska, Verica (2023) Историскиот развој на медицината во Вардарска Македонија 1913 -1944. Клонинг, Штип, Штип. ISBN 978-608-242-150-6

Cepreganov, Todor and Dzingo, Teon and Josimovska, Verica and Cackov, Oliver and Nikolova, Sonja (2020) Македонскиот национален идентитет во британската и американската дипломатска и разузнавачка кореспонденција (1919-1945). Принт фактори, Скопје, Република Македонија. ISBN 978-608-245-540-2

Josimovska, Verica (2014) Епидемиите во вардарскиот дел на Македонија и борбата со нив за време на војните (1912-1918). 2 Avgust, Stip. ISBN 978-608-4662-21-1

Project

Cepreganov, Todor and Josimovska, Verica and Cackov, Oliver and Nikolova, Sonja and Dzinko, Teon (2017) Македонскиот национален идентитет во британската и американската дипломатска и обавештајна кореспонденција 1919-1945. [Project] (In Press)

Teaching Resource

Josimovska, Verica and Cepreganov, Todor (2020) Македонците во рамките на балканските земји меѓу двете светски војни. ISBN 978-608-244-712-4.

Josimovska, Verica and Cepreganov, Todor (2020) Македонците во рамките на балканските земји меѓу двете светски војни- Практикум. ISBN 978-608-244-711-7.

This list was generated on Sun Apr 21 12:24:02 2024 CEST.