Items where Author is "Josimovska, Verica"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 59.

Josimovska, Verica (2019) Professional development of the teacher-historian. In: Седма международна научна конференция "Съвременното образование - условия, предизвикателства и перспективи", 14-16 June 2019, Blagoevgrad, Bulgaria. (In Press)

Josimovska, Verica (2018) Извештаите на воените претставници на Австро-Унгарија за спроведувањето на мирцштегските реформи во Македонија. In: Меѓународен научен симпозиум „Почетоците на австриската дипломатија во Македонија со посебен осврт кон Австро-Унгарскиот конзулат во Битола/Монастир 1851-1919 , 14-15 Nov 2018, Bitola, R. Macedonia. (In Press)

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2018) Реконструкција на бомбашкиот атентат во Штип од 1911 година. Гласник, 62 (1-2). pp. 86-100. ISSN 0583-4961

Josimovska, Verica (2018) Штип и Штипско во весникот „Политика“ (1919-1941). In: Зборник на трудови од Меѓународна научна конференција, одржана на 19 и 20 мај 2017г. во Битола „Врските меѓу Р.Македонија и Р.Србија низ вековите и денес“. Козулат на Република Србија во Република Македонија, pp. 515-524. ISBN 978-608-65122-7-9

Josimovska, Verica and Knezevic, Zoran (2018) Македонија и Македонците во извештаите на британската разузнавачка служба, 1942 – 1945 година. Journal of History, LIII (1). pp. 137-156. ISSN 0579-0263

Josimovska, Verica (2017) Hospitals on the territory of Vardar Macedonia as part of Serbia during the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes/Yugoslavia (1918–1941). Vojnosanitetski pregled, 74 (10). pp. 997-1003. ISSN 0042-8450

Stojkov, Stojko and Josimovska, Verica (2017) Идеите за етногенеза на македонскиот народ пред 1944. Review of the Institute of History and Archaeology, RIHA, 4 (1). pp. 80-93. ISSN 2671-3144 eISSN: 2671-3152 (In Press)

Josimovska, Verica (2017) Социјално-здравствената заштита на децата во вардарскиот дел на Македонија во периодот меѓу двете светски војни. Гласник, Институт за национална историја, 61 (1). pp. 159-168. ISSN 0583-4961

Josimovska, Verica (2017) Стручното усовршување на наставникот по историја. In: Петта научно-стручна конференција со меѓународен карактер -„Современото воспитание и образование -состојби, предизвици и перспективи-“. Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Штип, pp. 176-179. ISBN 978-608-244-472-7

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2017) Театарската дејност на соколските друштва во Македонија во периодот меѓу двете светски војни. Театарски гласник (88/89). pp. 103-110. ISSN 0351-9600

Josimovska, Verica (2017) Евлија Челеби во посета на Штип пред неколку векови и неговите впечатоци оставени во ракопис од 1662 ГОД. In: Годишен Зборник на Факултет за образовни науки. Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Штип, pp. 26-33. ISBN ISSN: 1409 - 9187

Josimovska, Verica (2017) Штип и штипско во весникот „Политика“ (1919-1941). In: VII Меѓународен научен собир „Врските меѓу Р.Македонија и Р.Србија низ вековите и денес“ во организација на Конзулатот на Р.Србија во Р. Македонија, 19-21 May 2017, Bitola, Macedonia. (Unpublished)

Cepreganov, Todor and Josimovska, Verica and Cackov, Oliver and Nikolova, Sonja and Dzinko, Teon (2017) Македонскиот национален идентитет во британската и американската дипломатска и обавештајна кореспонденција 1919-1945. [Project] (In Press)

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2017) Слепиот гуслар Филип Митре неисцрпен извор на „Кралски песни“ од XIX век. Muzika, 20 (23). pp. 59-64. ISSN 1409-6579

Josimovska, Verica and Stojkov, Stojko (2016) Organization of illegal sanitation service in Macedonia during the WWII. Review of the Institute of History and Archaeology, RIHA, 3 (1). pp. 117-131. ISSN 2671-3144 eISSN: 2671-3152

Josimovska, Verica (2016) Книжевноста како сведок на историјата. In: Меѓународна научна конференција, Филологија, култура и образование, УГД-Штип, Воронешки државен универзитет, 18-19 March 2016, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Josimovska, Verica (2016) Книжевноста како сведок на историјата. Зборник на трудови од Прва меѓународна научна конференција ФИЛКО - Филологија, култра и образование. pp. 345-350. ISSN ISBN: 978-608-244-308-9

Josimovska, Verica (2016) Кабинетот по историја - учителка на животот. Зборник на трудови од Научно - стручна трибина „Учителот и средината за учење и развој “, Факултет за образовни науки, Штип. pp. 21-24.

Josimovska, Verica (2016) Иновативни методи во учењето и проучувањето на чувствителни и контроверзни историски теми. Зборник на трудови од Научно - стручна трибина „Предизвиците и перспективите на учителската професија“. pp. 62-66.

Josimovska, Verica (2016) Застапеноста на интеркултуралните вредности во системот на современото образование и воспитание. In: Современото воспитание и образование - состојби, предизвици и перспективи- зборник на трудови. НУ-УБ „Гоце Делчев“ Штип, Штип, pp. 37-40. ISBN 978-608-242-037-0

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2016) Образовни институции во Штип на српски наставен јазик во периодот 1913-1941 година. In: Афирмација, продлабочување и проширување на вековните културни врски меѓу Р.Македонија и Р.Србија (Зборник на трудови од Меѓународниот научен собир, одржан на 30-ти и 31-ви октомври 2015 година во Битола). Конзулат на Р.Србија во Р. Македонија – Битола, Битола, pp. 667-674. ISBN 978-608-65122-5-5

Josimovska, Verica (2016) Руските имигранти и културните настани во Штип во периодот 1923 – 1927 година. „Гласник” на Институтот за национална историја, 60 (1). pp. 199-208. ISSN 0583-4961

Josimovska, Verica (2016) Конспиративно стационарно згрижување и лекување на територијата на Македонија во периодот 1941-1944. Annual Miscellaneous Collection, 6. pp. 87-98. ISSN 1409-9187

Josimovska, Verica (2016) Higher education in the period of transition. In: Proceeding book of the International Scientific Conference -Education in XXI century – conditions and perspectives Stip, 24-25 Sept 2015. University ”Goce Delcev” - Stip, Faculty of Educational Science, Stip, pp. 353-355. ISBN 978-608-244-275-4

Josimovska, Verica (2016) Militiry hospitals in the Vardar Region of Macedonia from the Ottoman Period. Medicus, 21 (1). pp. 112-115. ISSN 1409-6366

Josimovska, Verica (2015) Higher education in the period of transition. In: International scientific conference: Education in XXI century – conditions and perspectives –, 24-25 Sept 2015, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Josimovska, Verica (2015) Volunteer medical mission “American women’s hospitals” in Macedonia and Kosovo during and immediately the Great War. "Medicus", 20 (2) (308). pp. 291-302. ISSN 1409-6366

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2015) Ратни дневници и рапорти лекара за рад у Македонији у Првом светском рату. In: VII научно-стручни скуп “Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура'' , 15–16 Oct 2015, Zajecar, Serbia. (Unpublished)

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2015) Девет децении од првата оперска сцена на репертоарот на штипскиот театар. СУМ: Списание за уметност. pp. 121-137. ISSN 1409-6455

Josimovska, Verica (2015) Основни облици на илегална санитетска служба за време на Втората светска војна. In: Научен собир - Македонија во Втората светска војна и потоа – 70 години од победата над фашизмот, 19 Oct 2015, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Josimovska, Verica (2015) Кабинетот по историја- учителка на животот. In: Научно - стручна трибина - Учителот и средината за учење и развој, 2 Oct 2015, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2015) Образовни институции во Штип на српски наставен јазик во периодот 1913-1941 година. In: Шести меѓународен научен симпозиум „Афирмација, продлабочување и проширување, на вековните културни врски меѓу Р. Македонија и Р. Србија“, 30 Oct-1 Nov 2015, Bitola, Macedonia. (Unpublished)

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2015) Војничките театри на Македонскиот фронт низ фотографскиот објектив (1916-1918). Театарски гласник (84/85). pp. 139-144. ISSN 0351-9600

Josimovska, Verica (2015) Болничко–превентивни установи во вардарскиот дел на Македонија под бугарска управна власт (1941 – 1944). Гласник, Институт за национална историја, 252 (1-2). pp. 177-183. ISSN 0583-4961

Josimovska, Verica (2015) Табу, време на страв и страдање, прогонувањето на Македонците во Бугарија во време на комунизмот (1944 -1989)од Стојко Стојков: рецензии-прикази. Гласник на институтот за национална историја, 59 (1-2). pp. 246-248. ISSN 0583-4961

Josimovska, Verica (2015) Medical assistance in Pirava 1931 trught images. Medicus, 20 (3). pp. 424-426. ISSN 1409-6366

Josimovska, Verica (2015) Volunteer medical mission "American Women`s Hospitals" in Albania during and immediately the Great War. "Medicus", 20 (1). pp. 98-105. ISSN 1409-6366

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2015) The fate of the Jewish neighborhood in Stip after 11 March 1943. In: Евреите во Македонија, историја, традиција, култура, јазик и религија. Еврејска заедница во Република Македонија, Скопје, pp. 59-66. ISBN 978-608-65529-4-7

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2014) Евреите и еврејските маала во сопствената меморија и меморијата на своите сограѓани. In: Меѓународна конференција: Евреите во Македонија: историја, традиција, култура, јазик и религија по повод 70 години од возобновувањето на работата на еврејската заедница во Македонија по Втората светска војна (1944 - 2014), 18-19 Dec 2014, MANU - Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Josimovska, Verica and Cackov, Oliver (2014) Ново Село како сликарска инспирација. In: Зборник на трудови, прв научен собир улогата на штипско Ново Село во македонската историја, 17 Oct 2014, Stip, Macedonia. 2-ри Август, Штип, pp. 31-39. ISBN 978 608 4662 24 2

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2014) Жене које су пружиле медицинску помоћ Србији (у делу Македоније) у Првом светском рату. In: VI Naucno-strucni sobir- Istorija medicine, farmacije, veterine i narodna zdravstvena kultura, 2-3 Oct 2014, Zajecar, R Srbija. (Unpublished)

Gacova, Marina and Josimovska, Verica and Zakoska, Maja (2014) Педијатрија на подручју Македоније између два светска рата. In: VI Научно стручни скуп, Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура, 2-3 Oct 2014, Zajecar, R Srbija. (Unpublished)

Josimovska, Verica and Cackov, Oliver and Josimovska, Elena (2014) Животот во Штип по Букурешкиот мировен договор. In: Букурешкиот мировен договор, Македонија и Балканот - меѓународен научен собир по повод 100 -годишнината од потпишувањето на Букурешкиот мировен договор, 31 Oct-1 Nov 2013. Македонска Академија на науките и уметностите, Скопје, pp. 299-312. ISBN 978 608 203 119 4

Josimovska, Verica and Eftimova, Biljana (2014) Почетоци и развој на штипската анестезија. In: V Конгрес на македонските анестезиолози (со меѓународно учество), 2-5 Oct 2014, UKIM - Skopje, Macedonia.

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2014) Социјално-здравствена заштита деце на територији данашње Македоније у годинама непосредно иза Великог рата. In: Istorija farmacije, veterine i narodna zdravstvena kultura, Zbornik radova sa V naucno - strucnog skupa, 1 Nov 2013. Istorijski arhiv "Timocka krajina", Zajecar, R Srbija, pp. 219-227. ISBN 978 86 84483 234

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2014) Придонесот на учениците и учителите од штипското образование низ историјата за афирмација на театарската традиција на Штип. Театарски гласник (82/83). pp. 96-101. ISSN 0351-9600

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2014) Жене које су пружиле медицинску помоћ Србији (уделу Македоније)У Првом светском рату. In: Историја медицине, фармације, ветерине и народна ѕдравствена култура, Зборник радова са VI научно-стручног скупа одржаног 2-3 октобра 2014 у Зајечару, књига 5. Историјски архив "Тимочка крајина" Зајечар, pp. 45-50. ISBN 978-86-84483-24-1

Josimovska, Verica (2014) Педијатрија на подручју Македоније иѕмеђу два светска рата. In: Историја медицине, фармације, ветерине и народна ѕдравствена култура, Зборник радова са VI научно-стручног скупа одржаног 2-3 октобра 2014 у Зајечару, књига 5. Историјски архив "Тимочка крајина" Зајечар, pp. 101-108. ISBN 978-86-84483-24-1

Josimovska, Verica (2014) Епидемиите во вардарскиот дел на Македонија и борбата со нив за време на војните (1912-1918). 2 Avgust, Stip. ISBN 978-608-4662-21-1

Paunović, Petar and Josimovska, Verica (2014) Prve zdravstvene ustanove na oslobođenoj teritoriji za vreme Solunskog fronta First health care institutions in the liberated territory during the Salonika front. Timočki medicinski glasnik - TMG, 39 (3). pp. 142-146. ISSN 0350-2899

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2013) Здравствената служба во Вардарска Македонија во време на Втората светска војна. In: IV Македонски конгрес за историја на медицината со меѓународно учество, 18-19 Apr 2013, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Josimovska, Verica and Cackov, Oliver (2013) Културата и просветата во Штип во време на Балканските војни. In: Четврта меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: Исток-Запад“ (Култура, славјанство и економија), Apr 2013, Sveti Nikole, Macedonia.

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2013) Сведоштва за Брегалничката епидемија 1913. In: Сто години од Балканските војни, Прилози од научен собир одржан 3-4 декември 2012 год. во Скопје. МАНУ, Скопје, pp. 495-510. ISBN 978-608-203-100-2

Josimovska, Verica (2011) Делата на Јосиф Ковачев и времето во кое ги создаваше. Годишен зборник - Институт за историја и археологија, 2 (1). pp. 175-178. ISSN 1857-8802

Josimovska, Verica (2010) Добродетелот Константин Анастасов (Хаџи Костадин, логотет). Годишен зборник на ИНИСА, УГД - Штип, 1. pp. 117-119. ISSN 1857-7342

Josimovska, Verica and Josimovski, Josip (2006) Лекари на работа во Струмица од турскиот период до Втората светска војна. In: Зборник на трудови, Втор конгрес за историја на медицината со меѓународно учество, Струмица. МАИМ, Штип, pp. 55-59.

Josimovska, Verica and Josimovski, Josip (2006) Анета Јанакиева Томчова, прва жена лекар во Струмица. In: Зборник на трудови, Втор конгрес за историја на медицината со меѓународно учество, Струмица. Македонска асоцијација за историја на медицината, Штип, pp. 85-88. ISBN 9989-2122-3-6

Josimovska, Verica and Josimovski, Josip (2004) Колерата во 1913 година во Брегалничкиот регион. In: Зборник на трудови, Прв конгрес за историја на медицината. МАИМ, Штип, pp. 91-96. ISBN 9989-2122-2-8

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2003) Бошначкото маало во Штип до и по Балканските војни. In: Меѓународен научен симпозиум „Бошнаците на Балканот“, 13-14 Sept 2002, Skopje, Macedonia.

This list was generated on Thu Dec 5 13:00:58 2019 CET.