Items where Author is "Apasiev, Dimitar"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 110.

Article

Apasiev, Dimitar (2023) Јустинијановите „Институции“ – првиот византиски правен учебник со законска сила. Годишен зборник на Правниот факултет на УГД, XIII (13). ISSN 857-8713

Apasiev, Dimitar (2022) Домашните семејни судења во старото Римско право. Годишен зборник 2022 - Правен факултет, УГД, XII (12). pp. 15-24. ISSN 1857-8713

Apasiev, Dimitar (2021) Corpus Iuris Civilis Romani - Контроверзите при создавањето на Јустинијановата кодификација. Годишен зборник на Правниот факуптет УГД, XI (11). pp. 21-30. ISSN 1857-8713

Apasiev, Dimitar (2020) Формално-правните причини поради кои т.н. „Закон за употреба на јазиците“ не е закон (case study). Годишен зборник на Правен факултет, 10 (10). pp. 15-22. ISSN 1857-8713

Apasiev, Dimitar (2019) Улогата и значењето на Државното правобранителство во македонскиот правосуден систем - II дел. Proceedings - VI International Scientific Conference ''Social Changes in the Global World'', 6 (1). pp. 161-174.

Apasiev, Dimitar and Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena (2018) Начелото на законитост – нужен коректив против арбитрерноста на државните органи во кривичната постапка. Годишен зборник на Правен факултет, VIII (8). pp. 54-69. ISSN 1857-8713

Apasiev, Dimitar (2018) Правните аспекти на референдумот за т.н. Преспански договор меѓу Република Грција и „втората страна“ (case study). Годишен зборник на Правен факултет, VIII (8). pp. 5-17. ISSN 1857-8713

Ampovska, Marija and Kambovski, Igor and Apasiev, Dimitar (2018) The role and significance of the State’s Attorney Office in the judicial system of the Republic of Macedonia (II). Balkan Social Science Review, XII (12). pp. 37-57. ISSN 1857- 8799

Apasiev, Dimitar and Kambovski, Igor and Ampovska, Marija (2018) Улогата и значењето на Државното правобранителство во правосудниот систем на Република Македонија (I). International magazine for social sciences “VIZIONE “ Skopje, XXXI (31). pp. 145-154. ISSN 1409-8962/ 1857-9221 (online)

Kosevaliska, Olga and Apasiev, Dimitar and Ivanova, Elena (2018) Начелото на законитост – нужен коректив против, арбитрерноста на државните органи во кривичната постапка. Годишен зборник на Правен факултет (8). pp. 54-69. ISSN 1857 – 8713

Ampovska, Marija and Kambovski, Igor and Apasiev, Dimitar (2018) Улогата и значењето на Јавното правобранителство во правосудниот систем на Република Македонија (II) - The Role and Significance of the State`s Attorney Office in the Judicial System of the Republic of Macedonia (II). Balkan Social Science Review, 12 (12). pp. 37-57. ISSN 1857- 8772

Apasiev, Dimitar and Kambovski, Igor and Ampovska, Marija (2018) The role and significance of the State Attorney's Office in the justice system of the Republic of Macedonia (I). Visions Magazine (31). pp. 145-157. ISSN 1857- 9221

Apasiev, Dimitar and Kambovski, Igor and Ampovska, Marija (2018) The role and significance of the State Attorney's Office in the justice system of the Republic of Macedonia. Vizione, 31 (31). pp. 145-154. ISSN 1857- 9221

Ampovska, Marija and Kambovski, Igor and Apasiev, Dimitar (2018) The role and significance of the State's Attorney Office in the judicial system of the Republic of Macedonia(II). Balkan Social Science Review, 12 (12). pp. 37-57. ISSN 1857- 8772

Apasiev, Dimitar (2017) Цицерон - Rex eloquentiae (III). Годишен зборник на Правен факултет, 7. pp. 22-41. ISSN 1857-8713

Apasiev, Dimitar and Ivanova, Elena (2017) Судењето на вештерките во Римското и во Средновековното право. Зборник на трудови од Четвртата меѓународна научна конференција „Општествените промени во глобалниот свет“, 4. pp. 177-193. ISSN ISBN 978-608-244-423-9

Apasiev, Dimitar (2016) Цицерон - Најречитиот од потомците на Ромул (II). Годишен зборник на Правен факултет. pp. 9-20. ISSN 1857-7229

Apasiev, Dimitar and Ampovska, Marija (2016) Locatio conductio од Римското право и неговите современи „правни наследници“ (I). Зборник на трудови од Трета меѓународна научна конференција Општествените промени во глобалниот свет, 1. pp. 463-482. ISSN 978-608-244-353-9

Apasiev, Dimitar (2015) CICERO - Disertissime Romuli Nepotum (I). Годишен зборник на Правен факултет 2015, V (5). pp. 19-32. ISSN 1857-8713

Ignjatovic, Marija and Apasiev, Dimitar (2015) Quaestio maiestatis - суђење пред мајестатском квесцијом као редовним римским кривичним судом. The Legal System and Protection Against Discrimination (Collection of Papers), 1 (1). pp. 447-462. ISSN ISBN 978-86-6083-030-4

Apasiev, Dimitar and Stojanov, Trajce (2015) Stoicism and its Influence on the Roman Law. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 23 (1). pp. 88-92. ISSN 2307-4531

Apasiev, Dimitar and Kosevaliska, Olga (2015) Ius Militare – Military Courts in the Roman Law (I). International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 21 (1). pp. 389-397. ISSN 2307-4531

Apasiev, Dimitar (2015) Правото на штрајк и неговото остварување во практиката. Стручно списание: Правник, 23 (275). pp. 50-54. ISSN 1409-5238

Stojanov, Trajce and Apasiev, Dimitar (2015) Stoicism and its Influence on the Roman Law. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 23 (1). pp. 88-92. ISSN 2307-4531

Apasiev, Dimitar (2014) Римските воени судови (I дел). Годишен зборник на Правен факултет, IV. pp. 37-53. ISSN 1857-7229

Ampovska, Marija and Apasiev, Dimitar (2014) Еволуција на „ноксалната одговорност“ од римското право во „одговорност за друг“ во современото македонско право. Зборник на трудови - Втора меѓународна научна конференција „Влијанието на научно-технолошкиот развиток во областа на правото, економијата, културата, образованието, и безбедноста во Република Македонија“, 2 (2). pp. 378-388. ISSN ISBN 978-608-4714-11-8

Apasiev, Dimitar (2014) Противуставноста на одредбите за Синдикална репрезентативност во Законот за работните односи. Правник - Стручно списание, 23 (262). pp. 8-13.

Apasiev, Dimitar (2014) Imperium Militiae(I). Iustinianus Primus Law Review, V - 1 (8). pp. 1-16. ISSN 1857-8683

Apasiev, Dimitar (2013) Corpvs Ivris Civilis Romani – About Controversies During the Creation of the Justinian’s Codification. Balkan Social Science Review. ISSN 1857- 8772

Apasiev, Dimitar (2013) Sindikalizam u Republici Makedoniji: činjenični i pravni položaj (1991-2013). Novi Plamen, 17 (18-19). pp. 154-159.

Apasiev, Dimitar (2013) Граѓанското здружување и неолиберализмот - Како НВО-секторот во Македонија го задуши општествениот активизам. Годишник во чест на 18 години од основањето на политичките студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“, 47-48. pp. 135-149. ISSN 0583-5062

Apasiev, Dimitar (2013) IUS Naturale- Подзаборавениот правец во Философијата на правото. Yearbook Faculty of Law - Goce Delcev University, Stip, II (2). pp. 33-52. ISSN 1857-7229

Apasiev, Dimitar (2012) Римското воено право. Годишен зборник на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип (2011/12), III (3). pp. 5-24. ISSN 1857-8713

Ampovska, Marija and Apasiev, Dimitar (2012) Еволуција на ноксалната одговорност од римското право во одговорност за друг во современото македонско право. Зборник на трудови - Втора меѓународна научна конференција „Влијанието на научно-технолошкиот развиток во областа на правото, економијата, културата, образованието, и безбедноста во Република Македонија“. pp. 378-389. ISSN ISBN 978-608-4714-11-8

Apasiev, Dimitar (2011) За „Нумерологијата“ на неолибералистичкиот глобализам (сиромаштијатa - второ име на структурното насилство). Security Dialogues – International Peer Reviewed, II (3). ISSN 1857-8055

Apasiev, Dimitar (2010) За Плебејската идеологија. За социјализмот. pp. 100-162. ISSN ISBN: 978-9989-9800-5-3

Apasiev, Dimitar (2009) Скриеното Ius Publicum во македонското уставно право- Конституционални елементи на современите правни системи реципирани од Римското јавно право. Liber amicorum professor Todor Dzunov (Зборник во чест на Тодор Џунов). pp. 780-803. ISSN ISBN: 978-9989-194-39-9

Book Section

Apasiev, Dimitar (2020) Траги од третманот на семејно насилство во римското приватно право. In: Семејно насилство. Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Штип, pp. 7-26. ISBN 978-608-244-749-0

Apasiev, Dimitar (2014) Бела Книга за професионалните и работни права на новинарите (правни коментари). In: Бела Книга за професионалните и работни права на новинарите. ССНМ - Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници , Скопје, pp. 21-71. ISBN 978-608-65669-0-6

Apasiev, Dimitar (2014) Libri i bardhë përr të drrejjtat prroffesiionalle dhe të punës të gazetarrëve (Koment juridik). In: Libri i bardhë përr të drrejjtat prroffesiionalle dhe të punës të gazetarrëve. ССНМ - Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници [Independent Union of Journalists and Media Workers], Skopje, pp. 21-71. ISBN 978-608-65669-0-6

Apasiev, Dimitar (2013) Book-review: The Name Issue - Greece and Macedonia. In: Balkan Social Science Review. Goce Delcev University - Faculty of Law, Stip, Republic of Macedonia.

Apasiev, Dimitar (2011) Досие „Работнички права“. In: Работни спорови - Позитивни примери од судската пракса. "Protection and promotion of the workers rights" ( III). Movement for Social Justice – "LENKA", Skopje, Republic of Macedonia, pp. 9-21. ISBN 978-608-65134-2-9

Apasiev, Dimitar (2011) Македонската регулатива за работните спорови. In: Работните спорови - Позитивни примери од судската пракса. "Protection and promotion of the workers rights" (III). Movement for Social Justice – "LENKA", Skopje, Republic of Macedonia, pp. 22-32. ISBN 978-608-65134-2-9

Apasiev, Dimitar (2011) Хероите на работничката класа vs Апологетите на правниот позитивизам. In: Работни спорови - Позитивни примери од судската пракса. "Protection and promotion of the workers rights" (III). Movement for Social Justice – "LENKA", Skopje, Republic of Macedonia, pp. 299-318. ISBN 978-608-65134-2-9

Apasiev, Dimitar (2011) Case-study: Триманова против Стоби (Спор за неисплатена испратнина) - 2009. In: Работни спорови - Позитивни примери од судската пракса. Movement for Social Justice – "Lenka", Skopje, Republic of Macedonia, pp. 281-288. ISBN 978-608-65134-2-9

Apasiev, Dimitar (2011) Case-study: Кукулев против Радио Велес (Спор за неисплатени плати и придонеси) - 2006. In: Работни спорови - Позитивни примери од судската пракса. Movement for Social Justice – "Lenka", Skopje, Republic of Macedonia, pp. 147-153. ISBN 978-608-65134-2-9

Apasiev, Dimitar (2011) Case-study: Папазова против Градска Аптека (Спор за неисплатени надоместоци) - 2008. In: Работни спорови - Позитивни примери од судската пракса. Movement for Social Justice – "Lenka", Skopje, Republic of Macedonia, pp. 218-226. ISBN 978-608-65134-2-9

Apasiev, Dimitar (2011) Case-study: Б.А. против Порцеланка (Спор за неисплатени плати) - 1999. In: Работни спорови - Позитивни примери од судската пракса. Movement for Social Justice – "Lenka", Skopje, Republic of Macedonia, pp. 248-256. ISBN 978-608-65134-2-9

Apasiev, Dimitar (2010) Закон за работните односи. In: Обезвреднување на трудот - Анализа на трудово-правната легислатива во периодот на транзицијата. Movement for Social Justice – "LENKA", Skopje, Republic of Macedonia, pp. 13-66. ISBN 978-608-65134-0-5

Apasiev, Dimitar (2010) Работничките права во Процесните закони. In: Обезвреднување на трудот - Анализа на трудово-правната легислатива во периодот на транзицијата. Movement for Social Justice – "LENKA", Skopje, Republic of Macedonia, pp. 145-151. ISBN 978-608-65134-0-5

Apasiev, Dimitar (2010) Законот за стечајците. In: Обезвреднување на трудот - Анализа на трудово-правната легислатива во периодот на транзицијата. Movement for Social Justice – "LENKA", Skopje, Republic of Macedonia, pp. 171-172. ISBN 978-608-65134-0-5

Apasiev, Dimitar (2009) Abecedar - the Macedonian Primer for Aegean Macedonians. In: The Name Issue - Greece and Macedonia. Matica Makedonska, Skopje, Republic of Macedonia, pp. 164-168. ISBN 978-9989-48-967-9

Apasiev, Dimitar (2009) Epilogue - On (Re)Cognitions, on Burden, on Truth, on Future, on Conflict-Management Methods. In: The Name Issue - Greece and Macedonia. Matica Makedonska, Skopje, Republic of Macedonia, pp. 695-702. ISBN 978-9989-48-967-9

Apasiev, Dimitar (2009) List of Acronyms. In: The Name Issue - Greece and Macedonia. Matica Makedonska, Skopje, Republic of Macedonia, pp. 713-717. ISBN 978-9989-48-967-9

Apasiev, Dimitar (2009) Meeting with the ambassador Nikola Dimitrov. In: The Name Issue - Greece and Macedonia. Matica Makedonska, Skopje, Republic of Macedonia, pp. 475-477. ISBN 978-9989-48-967-9

Apasiev, Dimitar (2009) Precedent in UN history: On the S(c)eptic Pit in the Circus Western Balkan – the Experiment “Macedonia”. In: The Name Issue - Greece and Macedonia. Matica Makedonska, Skopje, Republic of Macedonia, pp. 295-318. ISBN 978-9989-48-967-9

Apasiev, Dimitar (2008) Абецедар - Македонскиот буквар за Егејците. In: Спорот за името - Грција и Македонија. ЈП „Службен весник на Рeпублика Македонија“, Скопје, Република Македонија, pp. 148-152. ISBN 978-9989-48-967-9

Apasiev, Dimitar (2008) Преседан во историјата на Обединетите Нации. In: Спорот за името - Грција и Македонија. ЈП „Службен весник на Рeпублика Македонија“, Скопје, Република Македонија, pp. 269-285. ISBN 978-9989-48-967-9

Apasiev, Dimitar (2008) Резиме од средбата со г. Никола Димитров. In: Спорот за името - Грција и Македонија. ЈП „Службен весник на Рeпублика Македонија“, Скопје, Република Македонија, pp. 454-456. ISBN 978-9989-48-967-9

Apasiev, Dimitar (2006) Биографија на проф. д-р Иво Пухан. In: Во пресрет на Десеттата ораторска вечер Иво Пухан. Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје, Република Македонија, pp. 9-10. ISBN 9989-759-73-1

Apasiev, Dimitar (2006) Глобализам или Нов светски тоталитаризам. In: Во пресрет на Десеттата ораторска вечер Иво Пухан. Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје, Република Македонија, pp. 51-54. ISBN 9989-759-73-1

Apasiev, Dimitar (2006) Студентска сервилност. In: Во пресрет на Десеттата ораторска вечер Иво Пухан. Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје, Република Македонија, pp. 98-100. ISBN 9989-759-73-1

Apasiev, Dimitar (2006) Тешко на победените. In: Во пресрет на Десеттата ораторска вечер Иво Пухан. Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје, Република Македонија, pp. 121-122. ISBN 9989-759-73-1

Apasiev, Dimitar (2006) Macedonia Ante Portas. In: Во пресрет на Десеттата ораторска вечер Иво Пухан. Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје, Република Македонија, pp. 152-154. ISBN 9989-759-73-1

Apasiev, Dimitar (2006) Poetae Nascitur, Oratores Vero Fuint - Предговор на зборникот „Во пресрет на Десеттата ораторска вечер Иво Пухан“. In: Во пресрет на Десеттата ораторска вечер Иво Пухан. Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје, Република Македонија, pp. 3-6. ISBN 9989-759-73-1

Apasiev, Dimitar (2006) Карл Попер дебата- Едукативна или формална дебата. In: Јавно говорење (Прирачник). USAID, Skopje, Republic of Macedonia, pp. 61-66.

Monograph

Stojanovski, Strasko and Apasiev, Dimitar and Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena and Sutova, Milica and Todorova, Biljana (2020) Семејно насилство. Documentation. Goce Delcev University, Stip.

Todorova, Biljana and Apasiev, Dimitar and Ivanova, Elena and Sutova, Milica and Kosevaliska, Olga and Stojanovski, Strasko (2020) Семејно насилство. Project Report. Универзитет „Гоце Делчев“-Штип.

Todorova, Biljana and Apasiev, Dimitar and Ivanova, Elena and Sutova, Milica and Kosevaliska, Olga and Stojanovski, Strasko (2020) Семејно насилство. Project Report. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Штип.

Apasiev, Dimitar (2017) Антички правни споменици - Хрестоматија. Manual. Magna Carta, Skopje.

Apasiev, Dimitar (2016) Римско судско право - I. Other. Magna Carta, Skopje.

Apasiev, Dimitar and Polenak Akimovska, Mirjana (2006) Во пресрет на Десеттата ораторска вечер „Иво Пухан“. Documentation. Faculty of Law "Justinianus I", Skopje, Republic of Macedonia.

Conference or Workshop Item

Apasiev, Dimitar (2018) Кривичните судења пред римскиот Сенат во време на императорот Тибериј. In: Social changes in the global world - Fifth international scientific conference, 6-7 Sept 2018, Stip, Macedonia.

Apasiev, Dimitar (2017) Закон судный людям - Первый старославянский правовой памятник. In: Юбилейного Всеславянского Съезда, May-June 2017, Moscow, Russia.

Apasiev, Dimitar and Ivanova, Elena (2016) Криминолошки аспекти на проституцијата – со посебен осврт на античката правна уреденост. In: Social change in the global world, 1 Sept 2016, Stip, Macedonia.

Apasiev, Dimitar and Stojanov, Trajce (2016) Vindiciae Contra Tyrannos:Right of tyrannicide in the Medieval Christian and Islamic political-legal philosophy. In: Second International Philosophical Dialogue East-West Law between Politics and Ethics, 05-07 Oct 2016, Macedonian Academy of Sciences and Arts, Skopje. (In Press)

Apasiev, Dimitar (2015) Медиумите и човековите права - политички и правни аспекти (Работничките права на македонските новинари). In: The Man in the Global World, 18-20 May 2015, Voronezh, Russia.

Apasiev, Dimitar (2014) Правно мислење по повод предложените нацрт уставни Амандмани на УРМ (XXXIII – XXXIX). In: Јавна расправа по повод нацрт-амандманите на Уставот на РМ, 18 Sept 2014, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Apasiev, Dimitar and Saveski, Zdravko and Kovachevski, Aleksandar and Vasilev, Kire (2010) Анализа на трудово-правната легислатива во периодот на транзицијата - Најважни теоретски сознанија. In: Protection and Promotion of the Workers Rights, 15.IX.2010, Skopje (Republic of Macedonia).

Book

Apasiev, Dimitar and Andonovski, Jovan and Naumovski, Goce and Buckovski, Vlado and Polenak-Akimovska, Mirjana (2019) Реторика: Историски и современи аспекти. Ars Lamina, Skopje. ISBN 978-608-259-344-9

Apasiev, Dimitar and Boshkovski, Stefan and Karapanchev, Sasho and Kovachevski, Aleksandar and Mihajlovska, Iva and Mishevski, Igor and Sekuloski, Goran (2011) Работни спорови - Позитивни примери од судската пракса. Movement for Social Justice – "Lenka", Skopje, Republic of Macedonia. ISBN 978-608-65134-2-9

Saveski, Zdravko and Apasiev, Dimitar and Kovachevski, Aleksandar and Vasilev, Kire (2010) Обезвреднување на трудот - Анализа на трудово-правната легислатива во периодот на транзицијата. "Protection and promotion of the workers rights" . Movement for Social Justice – "Lenka", Skopje, Republic of Macedonia. ISBN 978-608-65134-0-5

Apasiev, Dimitar and Skaric, Svetomir and Patchev, Valdimir (2009) The Name Issue - Greece and Macedonia. Matica Makedonska, Skopje, Republic of Macedonia. ISBN 978-9989-48-967-9

Skaric, Svetomir and Apasiev, Dimitar and Patchev, Valdimir (2008) Спорот за името - Грција и Македонија. ЈП „Службен Весник на Рeпублика Македонија“, Skopje, Republic of Macedonia. ISBN 978-9989-617-78-2

Project

Kambovski, Igor and Ampovska, Marija and Apasiev, Dimitar and Ivanova, Elena and Zdraveva, Ana (2017) Улогата и значењето на Државното правобранителство во правосудниот систем на Република Македонија -The role and significance of the State Attorney's Office in the justice system of the Republic of Macedonia. [Project] (Submitted)

Thesis

Apasiev, Dimitar (2015) Iudicia Publica - Римското кривично процесно право (со посебен осврт на правосудниот систем во времето на Републиката). PhD thesis, Faculty of Law "Iustinianus Primus".

Apasiev, Dimitar (2010) Јавно-правни институти на римското право реципирани во современите правни системи. Masters thesis, Правен факултет „Јустинијан Први“ - УКИМ, Скопје.

Dataset

Apasiev, Dimitar (2018) Претставка против Законот за минимална плата и Одлука на Уставниот суд на РМ (2018). [Dataset]

Apasiev, Dimitar (2015) Претставка против Одлуката за комунален ред на општина Штип со која се забранува чување кучиња во зграда (2014). [Dataset]

Apasiev, Dimitar (2013) Иво Пухан: Кривичната постапка во Римското право (превод од српско-хрватски). [Dataset] (Unpublished)

Apasiev, Dimitar (2013) Претставка против измените на Законот за работните односи (2009) и касаторна Одлука на Уставниот суд на РМ. [Dataset]

Apasiev, Dimitar (2012) Претставка против измените на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување (2011) + касаторна Одлука на Уставниот суд на РМ. [Dataset] (Submitted)

Apasiev, Dimitar (2012) Opinio Iuris- Експертско правно мислење по повод измените на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност (1997). [Dataset] (Submitted)

Apasiev, Dimitar (2012) Opinio Iuris- Правна аргументација во корист на тужениот велешки екологист Игор Смилев. [Dataset] (Submitted)

Apasiev, Dimitar (2011) Претставка против Законот за безбедност и здравје при работа (2007) + касаторна Одлука на Уставниот суд на РМ. [Dataset] (Submitted)

Apasiev, Dimitar (2011) Претставка против измените на Законот за вработување и осигурување во случај на навработеност (2004) + касаторна Одлука на Уставниот суд на РМ. [Dataset] (Submitted)

Apasiev, Dimitar (2010) Претставка против измените на Законот за вработување и осигурување во случај на навработеност (2008) + касаторна Одлука на Уставниот суд на РМ. [Dataset] (Submitted)

Apasiev, Dimitar (2010) Case-study: Досие „ЛОЗАР“ - Студија на случај за правата на стечајните работници од велешкиот агрокомбинат. [Dataset] (Submitted)

Apasiev, Dimitar (2010) Opinio Iuris - Експертско правно мислење по повод Предлог-измените на Законот за работни односи (2005). [Dataset] (Submitted)

Teaching Resource

Apasiev, Dimitar (2019) Римско право - Скрипта II. ISBN 978-608-244-661-5.

Apasiev, Dimitar (2019) Римско право - Практикум II. ISBN 978-608-244-662-2.

Apasiev, Dimitar (2019) Законот за судовите - Авторски пречистен текст. . (Unpublished)

Apasiev, Dimitar (2015) Римско право - Скрипта (Правосудниот систем во времето на Кралството). ISBN 978-608-244-190-0.

Apasiev, Dimitar (2015) Римско право - Практикум (Кодификациите на Римското право). ISBN 978-608-244-191-7.

Other

Apasiev, Dimitar (2015) Грански колективен договор за новинари и медиумски работници во Република Македонија (Преднацрт-верзија). ССНМ - Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници во РМ.

Apasiev, Dimitar (2015) Предлог Закон за амнестија на невработените лица. Движење за социјална правда „Ленка“, Skopje. (Submitted)

Apasiev, Dimitar (2012) Павел Рудницки: Антиглобализмoт - Андрагогија на улицата (превод од англиски јазик). Movement for Social Justice – "Lenka", Skopje, Republic of Macedonia.

Apasiev, Dimitar (2011) Рајнер Рилинг: Отаде кризата - Ојачување на jавното! (превод од англиски јазик). Movement for Social Justice – "Lenka", Skopje, Republic of Macedonia.

Apasiev, Dimitar (2008) Мирослав Печујлиќ: Глобализација - Двете лица на светот (превод од српски јазик). Association "Magna Carta" - Veles, Skopje, Republic of Macedonia.

Apasiev, Dimitar (2007) Александар Зиновјев: Глобализацијата - како Војна од нов тип (превод од руски јазик). Association "Magna Carta" - Veles, Skopje, Republic of Macedonia.

This list was generated on Fri Jul 12 20:28:46 2024 CEST.