Items where Division is "Faculty of Economics" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | J | K | M | N | P | R | S | T | V
Number of items: 154.

A

Andonovski, Miroslav and Dimitrova, Janka (2012) Concepts for implementation of global management in Macedonia aimed at internationalization of the national economy. In: SYMORG 2012, XIII International Symposium,Innovative management and business performance, June, 5-9.2012, Zlatibor.

B

Bezovski, Zlatko (2012) Е-Бизнис Клубот при УГД на Канал 5 телевизија. [Video]

Bezovski, Zlatko (2012) Conditions and perspectives of the electronic commerce in Republic of Macedonia. First International Conference for Business, Economy and Finance- ICBEF 2012, 1 (1). pp. 157-164. ISSN 1857-8373

Bezovski, Zlatko and Davcev, Ljupco and Paceskoski, Vlatko (2012) Traffic sources for travel related web sites in Albania. Conference Proceedings-1st International Conference South-East European Countries toward European Integration 20th October 2012 Elbasan – Albania. pp. 199-206. ISSN 2221-5956

C

Cabuleva, Kostadinka and Cikarska, Ljubica and Radosavljevik-Bojceva, Marina (2012) Улогата и значењето на медиумите во промоцијата на производите–со посебен осврт на компанијата Витаминка АД, Прилеп. Меѓународна научна конференција „Улогата на медиумите во промоцијата на производите и услугите“. pp. 224-237.

D

Davcev, Ljupco (2012) Развој на ИПР. [Video]

Davcev, Ljupco (2012) Криза во текстилството. [Video]

Davcev, Ljupco (2012) Миграција во источниот регион. [Video]

Davcev, Ljupco (2012) Недоверба во Еврото. [Video]

Davcev, Ljupco (2012) Што мисли народот-дебатна емисија. [Video]

Davcev, Ljupco (2012) Изумираат селата во источна Македонија. Нова Македонија.

Davcev, Ljupco (2012) Источна Македонија најсиромашна во Европа. Нова Македонија.

Davcev, Ljupco (2012) Стандардот во 2012. [Video]

Davcev, Ljupco (2012) The Importance of Operational Risk. International conference: “Trends and Challenges in the Economic Development”, 10-11 May 2012. pp. 343-352. ISSN 978-954-21-0603-6

Davcev, Ljupco (2012) Managing with the business performances through application of business intelligence. Conference proceedings, First International Conference for Business, Economy and Finance- ICBEF 2012. pp. 152-160. ISSN 978-608-4504-88-7

Davcev, Ljupco and Kulakov, Andrea (2012) The impact of the information technology on the business sector development. ICEIRD 2012 Proceedings. pp. 194-199. ISSN 978-954-07-3346-3

Davcev, Ljupco and Ljubotenska, Ana (2012) The structure of GDP-indicator for economic model for development of Macedonian economy. ICEIRD 2012 Proceedings. pp. 186-194. ISSN 978-954-07-3346-3

Davcev, Ljupco and Marjanova Jovanov, Tamara (2012) Улогата и значењето на инвестициското банкарство во финансиската индустрија. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip. pp. 211-218. ISSN 1857- 7628

Davcev, Ljupco and Marjanova Jovanov, Tamara (2012) Разликите помеѓу инвестициското и комерцијалното банкарство. Yearbook, Faculty of Economics, 4 (4). pp. 161-171. ISSN 1857- 7628

Davcev, Ljupco and Marjanova Jovanov, Tamara (2012) Соединувања и преземања (М & A) и улогата на инвестициските банки во овие процеси. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 4 (4). pp. 109-119. ISSN 1857- 7628

Davcev, Ljupco and Paceskoski, Vlatko and Bezovski, Zlatko (2012) The role of operational risk in the risk management function. Conference Proceedings-1st International Conference South-East European Countries towards European Integration 20th October 2012 Elbasan, Albania. pp. 419-424.

Davcev, Ljupco and Paceskoski, Vlatko and Bezovski, Zlatko (2012) The role of operational risk in the riskmanagement function. Conference Proceedings-1st International Conference South-East European Countries towards European Integration 20th October 2012 Elbasan – Albania. pp. 419-424. ISSN 2221-5956

Dimitrova, Janka (2012) Современите ИТ - решенија во функција на подобрување на бизнис климата во Република Македонија. In: PANCON- konferencija na DATALAB MK Skopje. (Unpublished)

Dimitrova, Janka (2012) Сиромаштијата – најцрното лице на кризата. In: „Лицата на кризата“, 9-10.03.2012, Европски Универзитет Скопје, Република Македонија.

Dimitrova, Janka (2012) Принципите на светската трговска организација во функција на забрзување на интегративните процеси на земјите во развој. In: „Меѓународен дијалог: исток-запад“, 15 до 17 март, 2012, ПВУ Меѓународен Славјански Институт “Г.Р.Державин” Св.Николе.

Dimitrova, Janka (2012) Ќе стане ли реалност професијата овластен сметководител во Република Македонија? In: From Liberalization to Globalization, 13-15.09.2012, Goce Delcev University - Stip, Faculty of Economics.

Dimitrova, Janka (2012) Ревизорското мислење за финансиските извештаи во улога на глобален информатор. In: ICBEF – From Liberalization to Globalization, 13-15.09.2012, University “Goce Delcev”- Stip, Faculty of Economics.

Dimitrova, Janka (2012) Одговорноста на сметководителите, менаџментот и ревизорите за веродостојноста, квалитетот и кредибилитетот на финансиските извештаи. In: Конвергенција на основите на финансиското известување во услови на економска криза и позиционирање на сметководствената професија во рамките на овој процес, 15-17.11.2012, Сојуз на сметководители на Република Македонија, Струга.

Dimitrova, Janka (2012) Портфолио анализа – алатка за диверзификација на ризикот при инвестирањето. Годишен зборник 2012, Економски факултет. ISSN 1857- 7628

Dimitrova, Janka (2012) Со знаење до подобар бизнис. [Project]

Dimitrova, Janka (2012) Obrazovanje u skladu sa potrebama privrede. In: XVIII Skup trendovi razvoja, 27.02-01.03.2012, Univerzitet u Novom Sadu i Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad.

Dimitrova, Janka (2012) Problems with the implementation of international standards for financial reporting and international audit standards. In: Challenges in Contemporary Economy, IBS Press, 22-23.06.2012, International Business School Botevgrad, Bugarija.

Dimitrova, Janka (2012) Saving - Investment - Development. In: Trends and challenges in the development of the economy, 10–11.05.2012, Faculty of Economics - Varna.

Dimitrova, Janka and Andonovski, Miroslav (2012) Промоцијата – алатка за успешна приказна на производот (од идејата за производство до продажбата на производот). In: „Улогата на медиумите во промоцијата на производите и услугите“, 14-ти и 15-ти јуни 2012, Европски универзитет, Република Македонија, Скопје.

F

Fotov, Risto (2012) Економско- финансиски аспекти на процесот на глобализацијата. In: Меѓународна конференција - Штип.

Fotov, Risto (2012) Размислувања за висината на општата стапка на данокот на додадена вредност. Дискусија на научниот собир.

Fotov, Risto (2012) Биланс на плаќања. Универзитет „Гоце Делчев", Штип. ISBN 978-608-4504-70-2

Fotov, Risto (2012) Banking Crises in Emerging Economies and Transition. In: Konferencija Varna.

Fotov, Risto and Fotova, Katerina (2012) Глобалната финансиска kриза и нејзините последици по светската економија. In: Konferencija Ekonomski Fakultet.

Fotov, Risto and Gorgieva-Trajkovska, Olivera (2012) Конвергенција на финансиското известување во услови на глобализацијата и кризите како феномени на современиот развој. In: Конвергенција на основите на финансиското известување во услови на економска криза и позиционирање на сметководствената професија во рамките на овој процес. Сојуз на сметководители на Република Македонија, Струга, pp. 61-88. ISBN 978-9989-747-31-1

Fotov, Risto and Jovanova, Blagica (2012) Стокообменъш между Р.Македония и Р.България. Управување со бизнис. pp. 151-160.

Fotov, Risto and Jovanova, Blagica (2012) Exchange of goods between Macedonia and Bulgary. Svistov - Bulgaria.

Fotov, Risto and Panov, Zoran (2012) Знаењето како најважен претприемачки ресурс. /.

G

Gaber, Stevan and Gruevski, Ilija (2012) International tax efficiency considerations of contemporary corporate income tax reform. In: From Liberalization to Globalization: Challenges in the Changing World. First International Conference on Business, Economics and Finance, 1 (1). Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, Macedonia, pp. 552-564.

Gaber, Stevan and Gruevski, Ilija (2012) Tax issues of the international capital flows (with special analysis of the international corporate tax position of Republic of Macedonia). In: From Liberalization to Globalization: Challenges in the Changing World. First International Conference on Business, Economics and Finance, 1 (1). Faculty of Economics, Goce Delcev University, Stip, Macedonia, pp. 541-552.

Georgiev, Gorgi (2012) „Economic-Social Aspects of the Lisbon Treaty”. Masters thesis, University Goce Delcev - Stip.

Georgieva Svrtinov, Vesna (2012) Финансиска либерализација и финансиска стабилност. Working Paper. Македонска ризница, Куманово.

Georgieva Svrtinov, Vesna and Petkovski, Mihail (2012) The impact of capital controls on maintaining macroeconomic and financial stability in emerging market economies. Turkish Asian Center for Strategic Studies.

Georgieva Svrtinov, Vesna and Petkovski, Mihail and Dodeva, Jasminka (2012) The macroeconomic effects of remittances in Southeast Europe. International Institute for Middle East and Balkan studies.

Gogova Samonikov, Marija and Fotov, Risto and Nikolova, Elena (2012) Innovative methods on managing of resources in banks, caused by the influences of the current crisis on the working process of these institutions. Revista Economică, 3 (62). pp. 113-121. ISSN 1582-6260

Gogova Samonikov, Marija and Nikolova, Elena (2012) Historical financial flows compared with the actual financial crisis. International conference: Trends and Challenges in the Economic Development, 10-11 May, 2012.

Gogova Samonikov, Marija and Nikolova, Elena (2012) Management of banking operations to avoid crises. Conference Proceedings-1st International Conference South-East European Countries toward European Integration 20th October 2012 Elbasan – Albania. pp. 144-149. ISSN 2221-5956

Gogova Samonikov, Marija and Nikolova, Elena and Temelkov, Zoran (2012) Deposit or investment in voluntary pension fund – case study in the Republic of Macedonia. Conference Proceedings-1st International Conference South-East European Countries toward European Integration 20th October 2012 Elbasan – Albania. pp. 39-42. ISSN 2221-5956

Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena (2012) Финансиските кризи низ историјата споредени со кризата од 2007. Conference proceedings, First International Conference for Business, Economy and Finance- ICBEF 2012. pp. 25-36. ISSN 978-608-4504-88-7

Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena (2012) Financial crises through history compared with the crisis from 2007. LAP - Lambert Academic Publishing, Germany. ISBN 978-3-8454-0700-5

Gorgieva-Trajkovska, Olivera (2012) Кредитна политика и стратегија на портфолиото на кредитни пласмани на банките. Годишен зборник 2012, Економски факултет. ISSN 1857- 7628

Gorgieva-Trajkovska, Olivera (2012) Личноста на претприемачот. Годишен зборник 2012, Економски факултет. ISSN 1857- 7628

Gorgieva-Trajkovska, Olivera (2012) Financial Crisis and Access to Liquidity of Companies. In: Zbornik so trudovi od megunarodna naucna konferencija "Tendencii i predizvikatelstva v razvitieto na ikonomikata". Ekonomski fakultet Varna, NR Bugarija, pp. 89-96. ISBN 978-954-21-0600-5

Gorgieva-Trajkovska, Olivera (2012) International project TIAPS - Training of Internal Auditors in Public Sector of Republic of Macedonia. [Project]

Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Jovanova, Blagica (2012) Влијание на глобализацијата врз процесот на сметководствена хармонизација. In: Прва меѓународна конференција за бизнис, економија и финансии “од либерализација до глобализација”- предизвици во светот што се менува, 13-15 Септември 2012, Штип, Република Македонија.

Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Jovanova, Blagica (2012) The impact of the global financial crisis on small and medium enterprises financing. In: International Scientific Conference "Faces of the Crisis", March, 2012, "Europian University" Skopje, Republic of Macedonia.

Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Koleva, Blagica (2012) Основи на каматата - детерминанти и предвидување. Гоишен зборник 2012, Економски факултет. ISSN 1857- 7628

Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Kostadinovski, Aleksandar (2012) Financial reporting quality and investment efficiency. Challenges in Contemporary Economy, IBS Press 2012.

Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Kostadinovski, Aleksandar and Jovanova, Blagica (2012) Transition to internatioanl financial reporting standards – needs and problems. In: Contemporary managerial practices VII. projects and regions. University of Burgas, Burgas, Bulgaria, pp. 379-385. ISBN 1313-8758

Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Kostadinovski, Aleksandar and Jovanova, Blagica (2012) The role of promotion in creation of positive accounting firm image. Conference Proceedings, International Conference “The Role of Media in Promotion of Product and Service”, Skopje, Macedonia. ISSN 978-608-4691-01-3

Gruevski, Ilija (2012) Corporate tax reform in Republic of Macedonia. Conference Proceedings-1st International Conference South-East European Countries toward European Integration 20th October 2012 Elbasan – Albania. ISSN 2221-5956

Gruevski, Ilija and Gaber, Stevan (2012) Даноците и меѓународните текови на капиталот со посебен осврт врз меѓународната даночна конкурентност на РМ. Conference proceedings, First International Conference for Business, Economy and Finance- ICBEF 2012. ISSN 978-608-4504-88-7

Gruevski, Ilija and Gaber, Stevan (2012) Даночните реформи во насока на унапредување на меѓународните текови на капиталот. Conference proceedings, First International Conference for Business, Economy and Finance- ICBEF 2012. ISSN 978-608-4504-88-7

J

Josheski, Dushko and Lazarov, Darko (2012) Feldstein-Horioka puzzle for a panel of 14 CEE countries: Empirical evidence. Macroeconomics: Production & Investment eJournal, 5 (28).

Josheski, Dushko and Lazarov, Darko (2012) New Keynesian Macroeconomics: Empirically Tested in the Case of Republic of Macedonia. Macroeconomics: Aggregative Models eJournal, 5.

Josheski, Dushko and Lazarov, Darko (2012) Nominal effective exchange rate neutrality: the case of Macedonia. CEA Journal of Economics, 7 (1). pp. 17-24. ISSN 1857-5250

Josheski, Dushko and Lazarov, Darko and Fotov, Risto and Koteski, Cane (2012) Causal relationship between wages and prices in UK: VECM analysis and Granger causality testing. Econometrics: Applied Econometric Modeling in Microeconomics e-Journal, Vol 2 (17).

Jovanova, Blagica (2012) Сравнителен теоретичен анализ на теориите от класическия подход и възможности за приложението им в съвременната бизнес практика. Меѓународна научна конференција, Трендови и предизвици во развојот на економијата.

Jovanova, Blagica and Gorgieva-Trajkovska, Olivera (2012) Financial statements as "Business card" of business. International Business School Botevgrad, Challenges in Contemporary Economy, IBS Press 2012.

Jovanova, Blagica and Kostadinovski, Aleksandar (2012) Management on a human resource. In: International Scientific Conference: Faces of the Crisis, Mart, 2012, Skopje.

Jovanova, Blagica and Kostadinovski, Aleksandar (2012) Marketingjat kato osnva za podobrjavane na pazarnija djal, finansofata stabilnost, konkurentosposobnostta i kacestvoto na obsluzvane na osiguritelnoto druzestvo. In: Zastrahovatelnijat i osiguritelnijat pazar reaznosti, vizija, ocekvanija i prioriteti za upravlenie na promjanata, 3 - 4 noemvri 2011, Sofija.

Jovanova, Blagica and Kostadinovski, Aleksandar and Gorgieva-Trajkovska, Olivera (2012) Control and audit - tools for preventing economy frauds. Free University, Contemporary Managerial Practices VII. Projects and Regions, Burgas.

Jovanova, Blagica and Kostadinovski, Aleksandar and Gorgieva-Trajkovska, Olivera (2012) Internal Audit in Banks in a Function of Risk Management. 5TH International Conference –Crisis Management Days, 24 and 25 May 2012, Velika Gorica, Croatia.

Jovanova, Blagica and Kostadinovski, Aleksandar and Gorgieva-Trajkovska, Olivera (2012) Opportunities for cooperation between Macedonia and Bulgaria in the field of tourism as a tool against poverty. International Conference "Regional Development in Bulgaria: Trends and perspektive" Sofiјa- Bulgaria.

K

Koleva, Blagica and Kostadinovski, Aleksandar and Gorgieva-Trajkovska, Olivera (2012) Видови на интерна ревизија на финансиското работење. Годишен зборник 2012. ISSN 1857-7628

Kostadinovski, Aleksandar (2012) Последиците од економската криза врз процесот на конвергенција и хармонизација на финансиското известување. Зборник на трудови, XIV. pp. 377-400.

Kostadinovski, Aleksandar and Gorgieva-Trajkovska, Olivera (2012) Benefits of improving the financial reporting in Republic of Macedonia. In: 1 st International conference - South-East European Countries towards European Integration, 20 October 2012, Elbasan - Albania.

Kostadinovski, Aleksandar and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Jovanova, Blagica (2012) Conflicts of interest in the accounting and auditing profession. In: Sovremenni upravlenski praktiki VII proekti i regioni, Burgas.

Kostadinovski, Aleksandar and Jovanova, Blagica (2012) Трошоци и придобивки од меѓународните стандарди за финансиско известување. In: ICBEF - International Conference for business, economics and finance, 13-15.09.2012, Economic Faculty - Stip.

Kostadinovski, Aleksandar and Jovanova, Blagica (2012) Estimating current capital structure. In: Деветта меѓународна научна конференција -Challenges in contemporary economy, 22-23 јуни 2012, Ботевград.

Kostadinovski, Aleksandar and Jovanova, Blagica (2012) Koncepcija za obedinjavane na riska v zdravstvenoto osigurjavane. In: Deseta nacionalna konferencija - Zastrahovatelnijat i osiguritelnijat pazar: Realnosti, vizija, ocekvanija i prioriteti za upravlenie na promjanata, 3-4 noemvri 2011, Sofija.

M

Madzova, Violeta (2012) Сто и предизвиците за финансирање на меѓународната трговија. Трета меѓународна научна конференција - Меѓународен дијалог: исток - запад (култура, славјанство и економија). pp. 410-413. ISSN 978-608-4559-04-7

Madzova, Violeta (2012) Концептот на општествена одговорност на претпријатијата. Влијанието на општествената одговорност на прeтпријатијата врз социјалната вклученост на ранливите групи. pp. 9-18.

Madzova, Violeta (2012) The Banks and Sustainable Development. In: Third International Symposium on Sustainable Development - ISSD 2012.

Madzova, Violeta (2012) Can Basel III Prevent Future Financial Crisis? In: Международна научна конференция „Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката”.

Madzova, Violeta (2012) Can the implementation of the EU 2020 strategy assure sustainable growth in global crisis period? “Financial education and research at universities in Bulgaria, Strategy Europe 2020”, Svishtov, Bulgaria. ISSN 978-954-23-0796-9

Madzova, Violeta (2012) The Impact of the International Banking on the Macedonian Banking Sector in the Global Financial Crisis. In: First International Conference for Business, Economy and Finance- ICBEF 2012, Stip, Macedonia.

Madzova, Violeta and Davcev, Ljupco (2012) The aspects and activities of international banking. Conference Proceedings-First International Conference on Business, Economics and Finance 2012. pp. 493-500. ISSN 1857-8373

Magdinceva Sopova, Marija and Postolov, Kiril (2012) Конкурентноста на малите претпријатија во услови на изразени глобализациски процеси. In: First International Conference for Business, Stip, R.Macedonia.

Marjanova Jovanov, Tamara (2012) Comparative analysis of present marketing strategy: David vs. Goliath in confectionery industry. International Conference Proceedings, Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies, 2 (2). pp. 400-408. ISSN 2233-1034

Marjanova Jovanov, Tamara (2012) Marketing Research of the Chocolate Market in Macedonia. Marketing, 43 (1).

Marjanova Jovanov, Tamara (2012) Marketing and SMEs: Can an Organization of Any Size Use Marketing Plans? Conference of the International Journal of Arts & Sciences, 5 (3). pp. 169-173. ISSN 1943-6114

Marjanova Jovanov, Tamara and Davcev, Ljupco and Stojanovski, Mitre (2012) Анализа на тековната состојба и идни трендови на пазарот на кондиторски производи. Yearbook, Faculty of Economics, 4 (4). pp. 135-144. ISSN 1857- 7628

Marjanova Jovanov, Tamara and Stojanovski, Mitre (2012) Предизвици и решенија на промовирање на производи за широка потрошувачка од аспект на малите и средни претпријатија во РМ. Зборник на трудови, „Улогата на медиумите во промоцијата на производите и услугите“. ISSN 978-608-4691-01-3

Marjanova Jovanov, Tamara and Stojanovski, Mitre (2012) Раст на пазарот преку градење и предвидување на побарувачката: низ призмата на МСП. Conference proceedings, First International Conference for Business, Economy and Finance- ICBEF 2012, 1. pp. 213-227. ISSN 978-608-4504-88-7

Marjanova Jovanov, Tamara and Stojanovski, Mitre (2012) Marketing knowledge and strategy for SMEs: Can they live without it? Thematic Collection of papers of international significance: "Reengineering and entrepreneurship under the contemporary conditions of enterprise business". pp. 131-143. ISSN 978-86-6125-065-1

Marjanova Jovanov, Tamara and Temjanovski, Riste (2012) Медиумите наспроти претпријатијата - улога во креирањето на промотивната порака и медиа планот. In: „Улогата на медиумите во промоцијата на производите и услугите", 14-15 June 2012, Македонско здружение за маркетинг „Маркетинг“ - Скопје.

Marjanova Jovanov, Tamara and Temjanovski, Riste (2012) Медиумите наспроти претпријатијата - Улога во креирањето на промотивната порака и медиа планот. Зборник на трудови, „Улогата на медиумите во промовирањето на производите и услугите“. ISSN 978-608-4691-01-3

Matlievska, Margarita (2012) Осврт на проектот „Спас на Дојранското Езеро”. Зборник на трудови од Научно-стручна трибина на тема „Туризмот во Дојранскиот регион”. 20 Apr 2012, Дојран, Република Македонија. pp. 65-74.

Matlievska, Margarita (2012) Фискалната политика во функција на заштита на животната средина. Proceeding of the First International Conference for Business, Economy and Finance “From Liberalization to Globalization: Challenges in a Changing World” Stip, 3-5 September, 2012. pp. 381-388. ISSN ISBN 978-608-4504-88-7

Matlievska, Margarita (2012) Управување со заштитата на животната средина -правно-аналитички аспекти на законот за животна средина. Годишник на Правен факултет Кичево, Универзитет „Св Климент Охридски“, Битола . pp. 65-86. ISSN ISSN 1857-8764

Matlievska, Margarita (2012) Constitutional and legal base for sustainable development in Macedonia. Conference Proceedings-1st International Conference South-East European Countries toward European Integration, 20th October 2012. Elbasan, Albania. pp. 590-594. ISSN 2221-5956

Matlievska, Margarita (2012) FDI’s Attracting - the Case of the Republic of Macedonia -. BH Economic Forum (04/201). pp. 243-257. ISSN 1986-681X

Matlievska, Margarita and Denkova, Jadranka (2012) Policies coordination in public administration in the Republic of Macedonia. The IABPAD Conference Proceedings, 19-22 April 2012, Dallas Texas USA.. pp. 729-749.

Matlievska, Margarita and Denkova, Jadranka (2012) Public Policies Management - Mission Impossible? -The Case of the Republic of Macedonia -. In: International Journal of Arts and Sciences Conference, Harvard University campus, Cambridge, Massachusetts, USA, 27-31 May, 2012. Proceedings Vol. 5, No. 2. ISSN: 1943-6114 Copyright © 2012 UniversityPublications.net.

Matlievska, Margarita and Nikolova, Elena (2012) Legal Aspects of Environment Policies in the Republic of Macedonia. Сборник доклади от международна научна конференция , II. pp. 287-295. ISSN ISBN 978-954-21-0600-5

Matlievska, Margarita and Petrevska, Biljana (2012) Managing investment conditions: The case of Macedonia. Conference Proceedings-1st International Conference South-East European Countries toward European Integration, 20th October 2012. Elbasan, Albania. pp. 357-364. ISSN 2221-5956

Miceski, Trajko (2012) The effective strategic leadership in the global competitive environment. In: First International Conference for Business, Economy and Finance-ICBEF 2012 - From Liberalization to Globalization, September 13 - 15, 2012, Stip, R.Makedonija.

Miceski, Trajko and Cabuleva, Kostadinka and Miladinov, Goran (2012) Влијанието на странските директни инвестиции во Р.Македонија врз вработеноста за период 1997-2011 година. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 4 (1). ISSN 1857- 7628 (Unpublished)

Miceski, Trajko and Pasovska, Silvana (2012) Реинжинерингот како метод и пристап за адаптирање при организациските промени. Прва меѓународна конференција: Бизнис, економија и финансии - Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.

Miceski, Trajko and Pasovska, Silvana (2012) Процес на промени во маркетинг стратегијата и структурата. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 4 (1). ISSN 1857- 7628 (Unpublished)

Miceski, Trajko and Pasovska, Silvana (2012) Formulation of the marketing strategies of the companies for a successful presentation at the global market. In: First International Conference for Business, Economy and Finance-ICBEF 2012 - From liberalization to Globalization, September 13 - 15, 2012, Stip, R.Makedonija.

Miteva-Kacarski, Emilija (2012) CEFTA 2006 – Effects, challenges and opportunities. Trends and Challenges in the Economic Development, University of Economics-Varna.

Miteva-Kacarski, Emilija and Paceskoski, Vlatko (2012) Нецаринскиот протекционизам во регионот Југоисточна Европа. Зборник на трудови Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. pp. 19-27. ISSN 1857- 7628

N

Nedanovski, Pece and Blinkov, Darko and Matlievska, Margarita (2012) Enforcement and compliance of environmental legislation in water sector in the Republic of Macedonia. BALWOIS Proceedings 2012. pp. 660-674. ISSN ISBN 978-608-4510-10-9

Nikolova, Elena and Fotov, Risto and Gogova Samonikov, Marija (2012) “Knowledge management for SMEs in the knowledge based economy”. 19th International Economic Conference – IECS 2012: “The Persistence of the Global Economic Crisis: Causes, Implications, Solutions”, 15 June, 2012, Sibiu, Romania. pp. 373-380.

Nikolova, Elena and Gogova Samonikov, Marija (2012) “SMEs innovation and growth in EU”. XIII International Symposium SymOrg 2012: “Innovative Management and Business Performance”, 5-9 June, 2012, Zlatibor, Serbia. pp. 679-685.

Nikolova, Elena and Gogova Samonikov, Marija (2012) “Systemic approach to teamwork - a model for team building”. International conference: “Trends and Challenges in the Economic Development”, 10-11 May, 2012, 4. pp. 294-299. ISSN 978-954-21-0603-6

P

Paceskoski, Vlatko (2012) Лицемерието на современиот капитализам. Faktor.mk.

Paceskoski, Vlatko (2012) Руски рулет со светската економија. Faktor.mk.

Paceskoski, Vlatko and Bezovski, Zlatko and Davcev, Ljupco (2012) Globalization, growth, and poverty. Conference Proceedings-1st International Conference South-East European Countries toward European Integration 20th October 2012 Elbasan – Albania. pp. 28-30. ISSN 2221-5956

Paceskoski, Vlatko and Sajnoski, Krste (2012) Globalization and developing countries. First International Conference for Business. pp. 357-370. ISSN ISSN 1857-8373

Petreski, Goce and Lazarov, Darko (2012) Емпириска анализа на детерминантите на економскиот раст и нивото на доходот во контекст на новата теорија на раст. Прилози, Македонска академија на науки и уметности - МАНУ. ISSN 0350-1698

Postolovski, Goran (2012) “Risks management in banking”. Masters thesis, University ,,Goce Delcev,, - Stip.

R

Radosavljevic Lazarevska, Ana (2012) Реформите во институциите на Европска унија. Masters thesis, University Goce Delcev - Stip.

Radosavljevik-Bojceva, Marina and Cabuleva, Kostadinka and Temelkov, Zoran (2012) EU financial assistance to Western Balkan Countries with special focus on Albania. First International Conference-South-East European Countries towards European Integration.

S

Sajnoski, Krste (2012) Care for the stability of the euro in resolving the debt crisis in the Eurozone. Трета меѓународна научна конференција - Меѓународен дијалог: исток - запад (култура, славјанство и економија). ISSN 978-608-4559-04-7

Sajnoski, Krste (2012) Exchange rate of the denar in an export oriented development strategy. Journal of sustainable development, Integradet business faculty - Skopje. ISSN 1857-6095

Sajnoski, Krste (2012) Inequity as a cause of financial and debt crisis. „Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката“, Икономически Универзитет Варна.

Sajnoski, Krste and Miteva-Kacarski, Emilija (2012) Влијанието на медиумите врз интересот за тргување со хартии од вредност. Зборник на трудови од меѓународна научна конференција на тема: „Улогата на медиумите во промоцијата на производите и услугите“.

Sajnoski, Krste and Miteva-Kacarski, Emilija and Radosavljevik-Bojceva, Marina (2012) The instability of Euro zone and the threats of its collapse. Faces of the crisis.

Sajnoski, Krste and Paceskoski, Vlatko (2012) The Macedonian economy in the process of globalization. First International Conference for Business, 1 (1). pp. 370-381. ISSN ISSN 1857-8373

Stefanov, Ivan (2012) “Creating Famous Business Ethics and Social Responsibility in Organizations in Function to Make a Own Style for Competitive Advantage“. Masters thesis, University ,,Goce Delcev,, - Stip.

T

Taneva, Natasha (2012) "The impact of internal motivation on improving the performances in organizations". Masters thesis, Goce Delcev University - Stip.

Temjanovski, Riste (2012) Clinical and practical education of Macedonian students: normative standards versus practical real form. In: XVIII Skup trendovi razvoja “Internacionalizacija univerziteta” - TREND 2012, 27.02.-01.03.2012, Kopaonik, Konaci Suncani vrhovi R.of Serbia.

Temjanovski, Riste (2012) E Business. Goce Delcev University - Stip, Republic of Macedonia. ISBN 978-608-4504-51-1

Temjanovski, Riste (2012) Information as power for encouraging new opportunities in entrepreneurship. In: Деветата Международна научно-практическа конференция-2012 е Предизвикателства пред съвременната икономика, 2-23 June, Ботевград.

Temjanovski, Riste (2012) Model of successful economic system through the prism of cultural creative economy. In: Третата меѓународна научна конференција «Меѓународен дијалог: Исток-Запад» , Март, 15-17 2012, Свети Николе - Р.Македонија.

Temjanovski, Riste (2012) New economy in digital era: the virtuous circle of technology and growth. In: Knowledge bassed economy-challenges and prospectives, 30 May 2012, Skopje.

Temjanovski, Riste (2012) Republic of Macedonia and neighbourhood economic cooperation: past trends and future perspectives in transport infrastructure. In: “From Liberalization to Globalization – Challenges in the Changing World”, 13th –15th September 2012, University “Goce Delcev”-Stip Faculty of Economics.

Temjanovski, Riste (2012) Social marketing and promotion of public transport services in function of sustainable development. In: „Улогата на медиумите во промоцијата на производите и услугите”, Скопје, 14-ти и 15-ти јуни 2012, Македонско здружение за маркетинг „Маркетинг“ - Скопје.

Temjanovski, Riste (2012) Towards sustainable transport policy and harmonizing external trade by mode of transport: Macedonian case. In: 3rd International Symposium on Sustainable Development, 31 May - 1 June, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

Temjanovski, Riste (2012) Transport corridors: challenges and constraints for economic development. Yearbook, III (3). pp. 33-44. ISSN 1857- 7628

Temjanovski, Riste (2012) The railway connection between Macedonia and Bulgaria: mode of strengthening economic collaboration. In: Trends and challenges in the economic development, 10-11 May, 2012, Varna, R.Bulgaria - University of Economics.

Temjanovski, Riste and Marjanova Jovanov, Tamara (2012) Кризата – извор на претприемнички можности: адаптација на (маркетинг) стратегијата кон новите пазарни услови. Proceedings from International scientific conference: Faces of the crisis. pp. 565-577.

V

Veselinova, Elena and Fotov, Risto (2012) Knowledge Management for SMEs in the Knowledge-Based Economy. Konferencija-Romanija.

Veselinova, Elena and Gogova Samonikov, Marija (2012) „Ланецот на вредности како извор на конкурентска предност на текстилните претпријатија“. Conference proceedings, First International Conference for Business, Economy and Finance- ICBEF 2012. pp. 194-203. ISSN 978-608-4504-88-7

Veselinova, Elena and Gogova Samonikov, Marija (2012) SMEs innovation and growth in EU. Management Journal for Theory and Practice Management (64). pp. 87-94. ISSN 1820-0222

Vladimirovska, Hristina (2012) “The Management of Organizational Change as a Basic Determinant of Long Term Development of the Enterprise“. Masters thesis, University Goce Delcev - Stip.

This list was generated on Sun May 20 01:08:04 2018 CEST.