Items where Division is "Faculty of Economics" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | D | G | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V
Number of items: 33.

A

Arsova, Monika and Temjanovski, Riste (2019) Strategy for market segmentation and differentiation: contemporary marketing practice. Journal of Economics, 4 (1). pp. 27-35. ISSN 1857-9973

Arsova, Monika and Temjanovski, Riste and Jovanov, Tamara (2019) Globalization and its impact on the logistic systems of companies and new market challenges. Macedonian International Journal of Marketing, 5 (10). pp. 6-17. ISSN 1857-9787

D

Dimitrova, Janka (2019) Организациски и сметководствени контролни системи. University Goce Delcev, Stip. ISBN 978-608-244-587-8

Dimitrova, Janka and Paneva, Ninka (2019) Internal audit in the public sector in Republic of Macedonia. Journal of Economics. pp. 52-59. ISSN 1857-9973

Dimovska, Emilija (2019) Стратегиски алтернативи за влегување во меѓународниот бизнис. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

G

Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Koleva, Blagica (2019) Финансиско сметководство. Универзитет Гоце Делчев Штип. ISBN 978-608-244-603-5

I

Iceva, Natasa (2019) Осознавање и занемарување на пречките во комуникација заради развивање добра деловна комуникација. Masters thesis, Goce Delcev University Stip.

Iseni, Naser (2019) Преферирање на правилно однесување на индивидуите и групите во организациските системи. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

J

Jakimova, Ivona and Dimitrova, Janka (2019) Мерење и сумирање на ревизорскиот ризик. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 11 (17). pp. 89-106. ISSN 1857- 7628

Janev, Ilija (2019) Импактот на обуките врз мотивираноста на вработените и квалитетот на работата. Masters thesis, Goce Delcev University Stip.

Jovanov, Tamara (2019) Продажен процес, унапредување на продажбата и однесување со потрошувачи во малопродажба. In: Обука на продажен персонал во приватниот сектор, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. (Unpublished)

Jovanov, Tamara and Davcev, Ljupco and Sofijanova, Elenica (2019) Пазарната ориентација како деловна ориентација кон која треба да се стремат МСП. Македонско меѓународно списание за маркетинг, 5 (9). pp. 117-124. ISSN 1857-9795

Jovanov, Tamara and Sofijanova, Elenica and Badarovski, Todor and Serafimovikj, Gordana (2019) SERVQUAL: мерење на задоволството на потрошувачите како маркетиншка активност. Македонско меѓународно списание за маркетинг, 5 (10). pp. 18-34. ISSN 1857-9795

Jovanov, Tamara and Sofijanova, Elenica and Davcev, Ljupco and Temjanovski, Riste and Mitev, Goran (2019) Make It Happen: Marketing Processes for Competitive Market Positioning of Firms in Transitional Economy. Eurasian Business Perspectives, Eurasian Studies in Business and Economics 10/1, 10 (1). pp. 387-406. ISSN 2364-5067

K

Katrandzieva, Liljana (2019) Обуката и развојот на човечките ресурси, како неопходност за успех, во современото работење на организациските субјекти со фокус на банкарскиот сектор. Masters thesis, Goce Delcev University Stip.

Koleva, Blagica and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Miteva-Kacarski, Emilija (2019) Сметководствените информации – квалитетна алатка за ефективен перфоманс на претпријатијата. Универзитет „Гоце Делчев" - Штип, Годишен зборник, 17. ISSN 1857-7628

L

Lazarov, Darko (2019) A Comparative Analysis of Macedonian and Bulgarian Growth Model: Current Perspective and Future Challenges. In: Bulgarian-Macedonian Talks, 24-27 January, 2019, Pravets, Bulgaria. (Submitted)

Lazarov, Darko (2019) New Methodology for increasing the Export Competitiveness of Macedonian economy. In: 4th Meeting of Exporters' Club , 28 February, 2019, Economic Chamber of Macedonia. (Unpublished)

M

Miteva-Kacarski, Emilija (2019) Надворешна трговија (скрипта). ISBN 978-608-244-600-4.

Miteva-Kacarski, Emilija (2019) Надворешна трговија (практикум). ISBN 978-608-244-600-4.

Mustenikov, Borce (2019) Управување со човечките ресурси со осврт во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија. Masters thesis, Goce Delcev University Stip.

N

Nikolovska, Ljupka (2019) Лидерот како пример на однесување и фактор за подобрување на организациската култура. Masters thesis, Goce Delcev University Stip.

P

Pitropova Suslevska, Biljana (2019) Aнализа и имплементација на „зелен маркетинг“ во Република Македонија, со посебен фокус на промоција на здравата исхрана. Masters thesis, Goce Delcev University Stip.

R

Ristevska, Stefanija and Temjanovski, Riste (2019) Online stores - the world trend and experience in Republic of Macedonia. Macedonian International Journal of Marketing, 5 (9). pp. 44-62. ISSN 1857-9787

S

Simone, Scagnelli and Vasile, Lorenzo and Apostolov, Mico (2019) Survival Drivers of Post-Incubated Start-Ups: The Effect of Academic Governance. International Journal of Innovation Management, 23 (7). ISSN 1363-9196

Stefanov, Dejan (2019) Развој на тимовите како клучен фактор во ефективното и ефикасното работење во банкарскиот сектор. Masters thesis, Goce Delcev University Stip.

T

Taseva, Katerina and Dimitrova, Janka (2019) Улогата и значењето на интерната ревизија кај банките. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 11 (17). pp. 77-87. ISSN 1857- 7628

Temjanovski, Riste (2019) Transport policy and landlocked countries: how to minimize geographical handicap and keep abreast of global business competences. In: 5th Internatonal Scientific Confernce Geobalcanica 2019, 13-14 June 2019, Sofia, Republic of Bulgaria.

Temjanovski, Riste (2019) The social marketing strategy and transport policy to improving the quality of life in urban area. In: 5th Internatonal Scientific Confernce Geobalcanica 2019, 13-14 June 2019, Sofia, Republic of Bulgaria.

Temjanovski, Riste and Arsova, Monika (2019) Review of global menace of road traffic accidents with special reference to Macedonia - a economic and health perspective. Journal of Economics, 4 (1). pp. 1-8. ISSN 1857-9973

V

Veselinova, Elena (2019) Стратегиски менаџмент во текстилната индустрија. ISBN 978-608-244-625-7.

Veselinova, Elena (2019) Стратегиски менаџмент во текстилната индустрија - практикум. ISBN 978-608-244-626-4.

Veselinova, Elena and Gogova Samonikov, Marija (2019) Evaluating the Brand With Radical Transparency. In: Brand Culture and Identity: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. IGI Global, Hershey, PA, USA. ISBN DOI: 10.4018/978-1-5225-7116-2.ch006

This list was generated on Thu Sep 19 01:35:50 2019 CEST.