Items where Author is "Mirascieva, Snezana"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 191.

Article

Mirascieva, Snezana (2023) Педагогијата -вчера, денес, утре низ дискурсот интерперсонална педагошка комуникација. Yearbook Faculty of Educational Science, 12. pp. 10-15. ISSN 1409-9187

Mirascieva, Snezana (2023) Меѓу надарено и талентирано предучилишно дете - проблеми и дилеми. Yearbook Faculty оf Educational Science 2023, 12. pp. 23-30. ISSN 1409-9187

Mirascieva, Snezana (2023) Рефлексијата на современата технологија во градењето на партнерски однос меѓу детето, воспитувачот и семејството. Yearbook Faculty оf Educational Science 2023, 12. pp. 45-51. ISSN 1409-9187

Mirascieva, Snezana (2022) Оценувањето во воспитно-образовниот процес. Годишен зборник - Факултет за образовни науки, 11. pp. 8-12. ISSN 1409-9187

Baruti, Shukrije and Mirascieva, Snezana (2021) Articulation disorders as a concomitant disorder of incoherence of speech - stuttering. Воспитание Journal оf Educational Sciences Theory аnd Practice, 16 (2). pp. 62-69.

Mirascieva, Snezana (2020) Учебникот – нов предизвик на медиумската дидактика. Yearbook, Faculty of Educational Sciences. ISSN 1409-9187

Koceva, Daniela and Mirascieva, Snezana (2020) Рефлексијата на одделни телевизиски содржини и појавата на насилство кај децата. Conference proceedings, Fifth International Scientific Conference "Filko" - Philology, Culture and Education. ISSN ISBN: 978-608-244-787-2

Mirascieva, Snezana (2020) Didactic aspects in distance teaching. Vospitanie - Journal of educational sciences, theory and practice. ISSN 1857-8705

Mirascieva, Snezana and Risovski, Zoran (2020) Social media and social interaction to young people. Vospitanie - Journal of educational sciences, theory and practice. ISSN 1857-8705

Mirascieva, Snezana (2020) The didactic function of information technology in the educational process. Yearbook, Faculty of Educational Sciences. ISSN 1409-9187

Koceva, Daniela and Baruti, Shukrije and Mirascieva, Snezana (2020) Јазикoт и говорот во функција на општествена и индивидуална адаптација. Conference proceedings, Fifth International Scientific Conference "Filko" - Philology, Culture and Education. ISSN ISBN: 978-608-244-787-2

Koceva, Daniela and Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Kitanova, Irena (2019) Types of violent behaviors in schools and prevention measures of school violence. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers. ISSN 1857-923X

Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2019) Comparative Perception of the Position and Treatment of Gifted Children in the Czech Republic and the Republic of Macedonia. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR). ISSN 2307-4531

Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2019) Didactic issues in higher education and the future development of society. Седма международна научна конференция „Съвременното образование условия,предизвикателства и перспективи“ . ISSN ISBN: 978-954-00-0200-2

Koceva, Daniela and Mirascieva, Snezana (2019) Intercultural schools need of modern society. Седма международна научна конференция „Съвременното образование условия,предизвикателства и перспективи“ . ISSN ISBN: 978-954-00-0200-2

Koceva, Daniela and Mirascieva, Snezana (2019) Education - need of culture. Conference proceedings, Fourth International Scientific Conference, FILKO, Philology, Culture and Education. ISSN ISBN: 978-608-244-698-1

Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2019) Детската градина и нейната роля во граденето на общество на бъдещето. Сборник Съвременни тенденции в предучилищното възпитание. ISSN 2367-5284

Mirascieva, Snezana (2019) Учебникот – нов предизвик на медиумската дидактика. Yearbook, Faculty of Educational Sciences. ISSN 1409-9187

Koceva, Daniela and Mirascieva, Snezana (2018) From mass media and culture to mass society. Balkan Social Science Review, Vol.12. ISSN 1857-8772

Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2018) Ethical dimensions of teaching in interacting relations teacher –student. Vospitanie - Journal of educational sciences, theory and practice, 10 (14). ISSN 1857-8705

Koceva, Daniela and Mirascieva, Snezana (2018) Dilemmas of multiculturalism. Contemporary Education - Condition,Challenges and Perspectives VI International Scientific Conference – Proceeding Book –. ISSN ISBN: 978-608-244-525-0

Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2018) Modeling of perspective concepts in education - planning and management -. Proceeding book: Contemporary education - condition, challenges and perspectives, VI International Scientific Conference. ISSN ISBN 978-608-244-525-0

Koceva, Daniela and Mirascieva, Snezana (2018) Развојот на културата под влијание на комуникациските медиуми. Зборник на трудови од Третата меѓународна научна конференција ФИЛКО (филологија, култура, образование). ISSN ISBN: 978-608-244-593-9

Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2018) Образование и практика:Нови истражувања за унапредување на воспитно-образовната практика. Зборник на трудови од Третата меѓународна научна конференција ФИЛКО (филологија, култура, образование). ISSN ISBN: 978-608-244-593-9

Mirascieva, Snezana (2017) Интеракцијата во наставата - од обележје до модел. Годишен зборник Факултет за образовни науки . ISSN 1409-9187

Mirascieva, Snezana and Cackov, Oliver (2017) Зошто да се биде учител – причини, предизвици и перспективи. Зборник на трудови Петта научно-стручна трибина „Да се биде учител...“. ISSN 978-608-244-470-3

Mirascieva, Snezana (2017) Evaluation in education - conditions, challenges and perspectives. Third International Conference “Education across Borders” Education and Research across Time and Space. ISSN 978-9989-100-50-5

Mirascieva, Snezana (2017) За односот меѓу учителот и ученикот - од Климента до денес. International Scientific Conference St.Kliment’s Lifework. ISSN 978-608-244-404-8

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Kitanova, Irena and Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2017) The educator as a creativity ancourager in children. Unapređenje kvalitete života djece i mladih. pp. 99-102. ISSN 1986-9886

Mirascieva, Snezana and Hosl, Tatjana (2017) За некои елементи во концептите на македонскиот систем на предучилишно воспитание и образование и Валдорф градинките во Германија. Зборник на трудови: Современото воспитание и образование - состојби, предизвици и перспективи - 2017. ISSN 978-608-244-472-7

Boskovska, Emilija and Tasevska, Daniela and Mirascieva, Snezana (2017) Мотивирање на наставниците (педагошките специјалисти). Зборник на трудови: Современото воспитание и образование - состојби, предизвици и перспективи - 2017. ISSN 978-608-244-472-7

Koceva, Daniela and Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Kitanova, Irena (2017) Образованието на Ромите и неговите слабости. Зборник на трудови Современото воспитание и образование -состојби, предизвици и перспективи-. pp. 164-169. ISSN ISBN: 978-608-244-472-7

Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Koceva, Daniela and Kitanova, Irena (2017) Фактори на успешна комуникација на менаџерот во училиштето. Зборник на трудови: Современото воспитание и образование - состојби, предизвици и перспективи - 2017. ISSN ISBN: 978-608-244-472-7

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana and Kitanova, Irena and Koceva, Daniela (2017) Приоритети на современото училиште од воспитен аспект. Зборник на трудови: Современото воспитание и образование - состојби, предизвици и перспективи - 2017. ISSN ISBN: 978-608-244-472-7

Kitanova, Irena and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2017) Активно слушање во наставата и поучувањето. Зборник на трудови: Современото воспитание и образование - состојби, предизвици и перспективи - 2017. ISSN ISBN: 978-608-244-472-7

Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Stavreva Veselinovska, Snezana (2017) Application of new techniques and technologies in kindergartens from the perspective of preschool teachers. Competences of preschool teachers for the knowledge society, 1 (1). pp. 92-104.

Mirascieva, Snezana (2016) Modern teaching for modern education. Conditions, challenges and perspectives in education in the Republic of Macedonia, 4 (1). pp. 34-37. ISSN ISBN: 978-608-242-037-0

Mirascieva, Snezana (2016) Teachers for teachers - about some experiences in the pedagogical views on evaluation, self-evaluation and providing quality in the education and teaching -. International Journal for Education, Research and Training. ISSN 1857-9841

Koceva, Daniela and Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Kitanova, Irena (2016) Култура, глобализација, идентитет. Зборник на трудови, Прва меѓународна научна конференција „ФИЛКО“ - филологија, култура и образование. ISSN ISBN 978-608-244-308-9

Koceva, Daniela and Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Kitanova, Irena (2016) Интеркултурните компетенции – предизвик за наставниците во мултикултурните општества. Научно - стручна трибина „Предизвиците и перспективите на учителската професија“, Факултет за образовни науки, Штип. ISSN ISBN: 978-608-244-365-2

Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Koceva, Daniela and Kitanova, Irena (2016) За предизвиците и перспективите на професијата учител. Научно - стручна трибина „Предизвиците и перспективите на учителската професија“, Факултет за образовни науки, Штип. ISSN ISBN: 978-608-244-365-2

Mirascieva, Snezana and Petkova, Violeta (2016) Содржините на наставните програми по балет во основните музички училишта - предизвик за учителот. Научно - стручна трибина „Предизвиците и перспективите на учителската професија“, Факултет за образовни науки, Штип. ISSN ISBN: 978-608-244-365-2

Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Koceva, Daniela (2016) Средината за учење и актерите во неа. Научно - стручна трибина „Учителот и средината за учење и развој “, Факултет за образовни науки, Штип. ISSN ISBN: 978-608-244-364-5

Koceva, Daniela and Mirascieva, Snezana (2016) Семејството како средина за учење и позитивен развој. Научно - стручна трибина „Учителот и средината за учење и развој “, Факултет за образовни науки, Штип. ISSN ISBN: 978-608-244-364-5

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana and Kitanova, Irena and Koceva, Daniela (2016) Современото училиште како организациски систем. Зборник на трудови, Прва меѓународна научна конференција „ФИЛКО“ - филологија, култура и образование. ISSN ISBN 978-608-244-308-9

Kitanova, Irena and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2016) Читање и работата со текст во одделенска настава. Зборник на трудови, Прва меѓународна научна конференција „ФИЛКО“ - филологија, култура и образование. ISSN ISBN 978-608-244-308-9

Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Kitanova, Irena (2016) Поврзаноста меѓу образованието, практиката и воспитно-образовните цели во општествен контекст. Зборник на трудови, Прва меѓународна научна конференција „ФИЛКО“ - филологија, култура и образование. ISSN ISBN 978-608-244-308-9

Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Koceva, Daniela (2016) About some educational goals in teaching-socio-cultural problem or a challenge modern education. Proceeding book Education in XXI century – conditions and perspectives – International Scientific Conference Stip, 24-25 Sept 2015. ISSN ISBN: 978-608-244-275-4

Koceva, Daniela and Mirascieva, Snezana (2016) New educational policies and their reflections on social developments. Proceeding book Education in XXI century – conditions and perspectives – International Scientific Conference Stip, 24-25 Sept 2015. ISSN ISBN: 978-608-244-275-4

Mirascieva, Snezana (2016) The teaching as bipolar / interaction process. Yearbook. Faculty of Educational Science. ISSN 1409-9187

Mirascieva, Snezana (2015) About some challenges in the practicum of future teachers and kindergarten teachers in multicultural environments. Proceeding of the First International Conference on “Practicum of Future Pedagogues, Teachers and Kindergarten Teachers in Multicultural Environments - Experiences and Challenges”, 2015. pp. 114-121. ISSN ISBN 978-608-238-086-5

Mirascieva, Snezana and Arsova, Nada (2015) Домашните задачи на учениците и поддршката на родителите. Зборник на трудови од научно-стручна трибина „Компетенциите и професионалниот развој на учителот во 21 век“, 03.10.2014, Факултет за образовни науки, Штип, 2015. pp. 119-127. ISSN 978-608-244-245-7

Mirascieva, Snezana (2015) Наставникот - некогаш и денес. Зборник на трудови од научно-стручна трибина „Наставникот - некогаш, денес, утре”, 2015. pp. 5-10. ISSN 978-608-244-116-0

Mirascieva, Snezana (2015) Компетенциите и професионалниот развој на учителот во 21 век. Зборник на трудови од научно-стручна трибина „Компетенциите и професионалниот развој на учителот во 21 век“, 03.10.2014. Факултет за образовни науки, Штип, 2015 (2). pp. 2-8. ISSN 978-608-244-245-7

Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Stavreva Veselinovska, Snezana (2015) Воспитанието и образованието низ призмата на идните перспективи и развоj. Зборник на трудови - Состојби, предизвици и перспективи во воспитанието и образованието во Република Македонија, 2015. pp. 2-6. ISSN 978-608-242-021-9

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2015) The language of education and the recommended bilingualism in the country. Наука 21 века: Вопросы, гипотезы, ответы научный журнал (6). ISSN 2307-5902

Koceva, Daniela and Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2015) The parents’ level of education and its influence on the educational achievements of students from different ethnic groups. International Journal of Current Research, 7 (10). pp. 22041-22045. ISSN 0975-833X

Koceva, Daniela and Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana (2015) Стручната подготвеност на наставниците за реализација на наставата по религиското образование во Република Македонија. Зборник на трудови од Научно - стручна трибина „Наставникот - некогаш, денес, утре“. pp. 95-99. ISSN ISBN:978-608-244-116-0

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana and Stavreva Veselinovska, Snezana and Kitanova, Irena (2015) Менаџмент – процес подложен на постојани промени. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 9. pp. 72-77. ISSN 1857-92

Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2015) Состојбата во воспитанието и образованието денес е предизвик за утрешнината и перспектива за иднината. Зборник на трудови - Состојби, предизвици и перспективи во воспитанието и образованието во Република Македонија. ISSN ISBN:978-608-242-021-9

Koceva, Daniela and Mirascieva, Snezana (2015) Социјализација и е-учење. Зборник на трудови - Состојби, предизвици и перспективи во воспитанието и образованието во Република Македонија. pp. 165-168. ISSN ISBN: 978-608-242-021-9

Stavreva Veselinovska, Snezana and Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2015) Предизвикот на глобалниот свет - од философија на антропоцентризам до философија на екоцентизам. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 9 (1). pp. 163-168. ISSN 1857-923X

Mirascieva, Snezana and Petrovska, Sonja (2015) Family and School - Creators of a Child’s Educational Context. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 20 (1). pp. 334-348. ISSN 2307-4531

Mirascieva, Snezana (2014) Ефективната настава од перспектива на комуникацијата. Настава и учење- савремени приступи и перспективе. pp. 335-346. ISSN 978-86-6191-028-9

Mirascieva, Snezana (2014) По патот на учителот Димитар Мирасчиев. Улогата на Штипско Ново Село во македонската историја. pp. 262-266. ISSN 978-608-4662-24-2

Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2014) Religious education in the function of multiculturalism from Macedonian perspective. 9-th International Balkan Education and Science Congress. pp. 1281-1284.

Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2014) Some aspects of Macedonian multiculturalism in textbooks for primary education. 9-th International Balkan Education and Science Congress, Edirne. pp. 86-89.

Mirascieva, Snezana (2014) Възпитателя и предучилищното дете в съвременното общество. Сборник Съвременни тенденции в предучилищното възпитание. pp. 13-17. ISSN 2367-5284

Mirascieva, Snezana (2014) Рефлексијата на некои тенденции во современото воспитание и образование. Современото воспитание и образование-состојби, предизвици и перспективи. pp. 11-15. ISSN 978-608-242-001-1

Koceva, Daniela and Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana (2014) Глобализацијата и нејзиното влијание врз образованието. Philosophica - International Journal of Social and Human Sciences, 1 (1-2). pp. 128-131. ISSN 1857-8454

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Kirova, Snezana and Mirascieva, Snezana and Petrovski, Vlado (2014) Карактеристики на успешен воспитувач. Педагошка ревија (1-2). pp. 29-35. ISSN 1409-9187

Mirascieva, Snezana (2014) Самооценување на студентите во наставата по дидактика како современа тенденција на наставничките факултети. Савремене тенденције у наставним и ваннаставним активностима на Учитељским (Педагошким) факултетима- тематски зборник. pp. 207-215. ISSN 978-86-6301-011-6

Mirascieva, Snezana (2014) Рефлексивноста на одделни теориски учења врз моделирање на ефективна воспитно-образовна комуникација. Воспитание - списание за образовна теорија и практика, 9 (13). pp. 11-17. ISSN 1857- 8705

Mirascieva, Snezana (2014) The self-evaluation and quality of knowledge. International Journal "Knowledge" Scientific and Applicative Papers, 4. pp. 637-641. ISSN 978-608-65653-8-1

Mirascieva, Snezana (2013) Синергичан приступ македонском образовном систему у функцији повећања квалитета образовања. Nastava i ucenje: Kvalitet vaspitno-obrazovnog procesa. pp. 103-110. ISSN 978-86-6191-015-9

Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2013) Мултикултурните општества и етничко-културната дистанца. Philosophica. pp. 94-96.

Mirascieva, Snezana (2013) Од традиционално кон инклузивно образование/училиште/настава/наставник. Book of abstracts "Modern aspects of special education and rehabilitation of persons with disabilities". pp. 114-115. ISSN 978-608--238-026-1

Mirascieva, Snezana (2013) Оценка на работата в детската градина. Сборник Съвременни тенденции в предучилищното възпитание. pp. 18-22. ISSN 978-954-395-094-2

Mirascieva, Snezana (2013) Образованието и воспитанието - од традиција до современост-. Зборник на трудови од научно- стручна расправа на тема „Образованието и воспитанието - од традиција до современост“. ISSN 978-9989-147-96-8

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana and Petrovski, Vlado (2013) Teachers and modern educational information technology. Наука 21 века: Вопросы, гипотезы, ответы научный журнал (3). ISSN 2307-5902

Petrovski, Vlado and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana (2013) Tolerance in multicultural societies: Practices to mitigate ethnic and cultural distance. Наука 21 века: Вопросы, гипотезы, ответы научный журнал (3). pp. 3-117. ISSN 2307-5902

Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana (2013) Мултукултурализмот во образовниот систем на Р. Македонија. Воспитание, списание за образовна теорија и практика, Штип, 2012/2013, 8 (12). pp. 93-101.

Mirascieva, Snezana and Petrovski, Vlado (2013) Комуникациските компетенции потребни на менаџерот во образованието. Education between tradition and modernity, 2. pp. 497-505. ISSN 978-608--238-012-4

Mirascieva, Snezana (2013) Theory and practice of communication in the educational process. Education between tradition and modernity, 1. pp. 428-432. ISSN 978-608-238-011-7

Mirascieva, Snezana (2012) Съвременни тенденции в предучилищното възпитание в Република Македония-за някои наши опити-. Свременни тенденции в предучилишното взпитание. ISSN 978-954-395-078-2

Mirascieva, Snezana (2012) За една нова концепциска платформа на наставата во насока на зголемена ефикасност и продуктивност. Воспитание списание за образовна теорија и практика, 8 (12). pp. 101-110.

Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2012) Теории образования. Педагогика и современность, 1 (2). pp. 71-79. ISSN 2304-9065

Mirascieva, Snezana (2012) Съвременни тенденции в предучилищното възпитание в Република Македония-за някои наши опити. Свременни тенденции в предучилишното взпитание. pp. 18-23. ISSN 978-954-395-078-2

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana (2012) Библиотекарь как менеджер в школьной библиотеке. Педагогика и современность (2). pp. 178-186. ISSN 2304-9065

Mirascieva, Snezana and Petrovski, Vlado and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2012) Роль директора в формировании профессионального развития учителей. Педагогика и современность (2). pp. 141-149. ISSN 2304-9065

Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana (2012) Multiculturalism in the educational system of the Republic of Macedonia. Воспитание, 8 (12). pp. 93-100.

Mirascieva, Snezana (2012) Professional Development of the Teachers from the Angle of School Managers. Annual Miscellaneous Collection (1). pp. 19-30. ISSN 1409-9187

Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2011) Современиот образовен менаџмент основа за успешно функционирање на образовните институции. The VI International Balkan Congress for Education and Science: The modern society and education (1466). pp. 127-130. ISSN 978-9989-823-33-6

Mirascieva, Snezana (2011) Професионалното развитие на възпитателите от детските градини в Република Македония - проблеми и перспективи -. Съвременни тенденции в предучилищното възпитание, 2. pp. 8-12. ISSN 978-954-395--061-4

Mirascieva, Snezana (2011) Teaching in the religious education in the Republic of Macedonia today. Procedia-Social and Behavioral Journal. ISSN 1877-0428

Mirascieva, Snezana (2011) Didactical principles in the teaching and education for human relations. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15. pp. 1401-1403. ISSN 1877-0428

Mirascieva, Snezana and Petrovski, Vlado and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2011) Educational institutions, communication with public and quality of the life. The VI International Balkan Congress for Education and Science: The modern society and education. pp. 53-59. ISSN 978-9989-823-33-6

Mirascieva, Snezana (2011) For some new Tendency in the Process of Evaluation in Teaching. The VI International Balkan Congress for Education and Science: The modern society and education. pp. 391-396. ISSN 978-9989-823-33-6

Petrovski, Vlado and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana (2011) Modern educational management, a basis for successful functioning of educational institutions. The VI International Balkan Congress for Education and Science: The modern society and education. pp. 127-130. ISSN 978-9989-823-33-6

Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2011) Multiculturalism, globalization and the implications on education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15 (256). pp. 1366-1371. ISSN 1877-0428

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana and Kirova, Snezana (2011) Solving the problem of waste. Procedia Social and Behavioral Sciences 15 (2011) 1475–1478, 15. pp. 1475-1478.

Mirascieva, Snezana (2010) Didactical-methodical aspects of planning the educative work at the Macedonian educational system. Образовање и усавршавање наставника - дидактичко-методички приступ. pp. 139-144. ISSN 978-86-6191-000-5

Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana and Jakimova, Daniela (2010) Multiculturalism and the bilingualism in The Republic of Macedonia. Годишник Наука - Образование- Изкуство, 4. pp. 22-27. ISSN 1313-5236

Mirascieva, Snezana (2010) The contemporary teaching and the social competences of the student. Годишник Наука-образование-Изкуство през 21ви век, 4. pp. 95-101. ISSN 1313-5236

Mirascieva, Snezana (2010) The changes in the curricula in function of the improvement of the quality in education. Management and Education, 6 (3). pp. 222-225. ISSN 13126121

Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2010) Empaty as a human value in modern education; Partnership in teaching - a base for student development. Зборникк на апстракти - Петти научен собир "Образование за хумано општество". pp. 2-4.

Mirascieva, Snezana (2010) Умения за 21 век. Сборник „Свременни тенденции в предучилишното взпитание“. pp. 23-26. ISSN 978-954-395-043-0

Mirascieva, Snezana (2010) Project-based learning through appliance of ICT in the teaching. Информационни технологии в обучението І - ІV клас. pp. 170-173. ISSN 978-954--680-671-0

Mirascieva, Snezana (2010) The integrated access in the preparation and planning of the teaching process at the primary schools in Republic of Macedonia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2 (2). ol. 2, no. 2, pp. 5059-5065, 2010. ISSN 1877-0428

Mirascieva, Snezana (2010) Теоретически постулати на комуникацията в обучението. Student's personal development in modern education and society, IV. pp. 171-178. ISSN 1314-1996

Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2010) Multiculturalism and the bilingualism in the Republic of Macedonia. Naukata, obrazovanieto i izkustvoto prez 21-vi vek, Godisnik, 4 (569). pp. 22-27. ISSN 1313-5236

Kroteva, Marijana and Mirascieva, Snezana (2010) The necessity of cultural knowledge during the foreign language studies. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2 (2). pp. 5066-5068. ISSN 1877-0428

Mirascieva, Snezana (2009) Професионалното развитие на възпитателите в детските градини в Република Македония - за един наш опит. Предучилищното детство и отговорностите на съвременното общество. pp. 45-50. ISSN 978-954-471-095-8

Mirascieva, Snezana (2009) Циљеви и задаци у концепцијама основног васпитања и образовања у Републици Македонији. Образовање и усавршавање наставника - циљеви и задаци васпитно-образовног рада, 2009. pp. 243-248. ISSN 978-86-80695-88-4

Kroteva, Marijana and Mirascieva, Snezana (2009) Finding a clue for the gifted and talented children. Talented and gifted creators of progress (theory and practice) (2). pp. 101-106.

Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2009) Family as a factor of education in the Republic of Macedonia - an ethnic dimension. Педагогическото образование в България. Състояние и тенденции. pp. 386-388.

Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Petrovski, Vlado (2007) With partnership between teachers and parents to a more effective teaching. Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика.

Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2007) Education and its role in the changes in modern society. Европа като културно пространство. pp. 33-35.

Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Petrovski, Vlado (2007) IKT u nastavnoj komunikaciji u cilju stvaranja društva znanja i učenja. Tehnologija informatika obrazovanje (4). pp. 528-532.

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana and Petrovski, Vlado (2007) Primena multimedijalnih tehnologija. Tehnologija informatika obrazovanje (4). pp. 661-663. ISSN 978-86-908273-4-3

Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Petrovski, Vlado (2007) The new communication media - new possibilities in the development of the culture. Европа като културно пространство . pp. 137-138.

Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Petrovski, Vlado (2006) A positive relation between the teacher and the pupil in teaching - a condition for a more successful teaching. Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европеиската интеграция. pp. 457-459.

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana (2004) Modern school from student's angle. Searching excellence in education. pp. 221-224.

Mirascieva, Snezana (2003) Социолошко - културните теории - еден од основните теориски постулати на наставната комуникација. Annual Miscellaneous collection (2003/2004) (3-4). pp. 24-30.

Book Section

Mirascieva, Snezana and Simonovska, Elizabeta and Mitkovska - Jovanova, Snezana (2021) Математика низ игра, збор и разговор за деца од 4 до 6 години. In: Математика низ игра, збор и разговор за деца од4 до 6години. Просветно дело, Скопје. ISBN 978-608-228-508-5

Memeti, Memet and Damovska, Lena and Mirascieva, Snezana and Atanasovska, Tatijana and Muhikj, Maja and Kochoska, Jasminka and Koceva, Daniela and Ahmeti, Kustrim and Tasevska, Alma (2020) Multicultural education: Concepts and Methods Handbook. In: Multicultural education, Concepts and Methods: Handbook. Centre for Balkan Cooperation, LOJA. ISBN 978-608-66247-2-9

Koceva, Daniela and Mirascieva, Snezana (2018) Мултикултурно образование Концепти и методи. In: Мултикултурно образование Концепти и методи. Центар за Балканска Соработка ЛОЈА. ISBN 978-608-66247-0-5

Mirascieva, Snezana (2014) Бендот на Петко. In: Бендот на Петко. Општествена култура - сликовници, 1 . ОХО, Скопје, pp. 29-33. ISBN 978-608-4645-26-9

Mirascieva, Snezana (2014) Како Петко не си ги заврши обврските? In: Како Петко не си ги заврши обврските? Општествена култура - сликовници, 1 . ОХО, Скопје, pp. 28-33. ISBN 978-608-4645-28-3

Mirascieva, Snezana (2014) Голманот Риско. In: Голманот Риско. Општествена култура - сликовници, 1 . OXO, Скопје, pp. 28-33. ISBN 978-608-4645-27-6

Mirascieva, Snezana (2014) Приказна за Ото, Ото и Ото. In: Приказна за Ото, Ото и Ото. Општествена култура - сликовници, 1 . OXO, Скопје, pp. 34-39. ISBN 978-608-4645-29-0

Mirascieva, Snezana (2014) Волшебната комета. In: Волшебната комета. Општествена култура - сликовници, 1 . OXO, Скопје, pp. 36-41. ISBN 978-608-4645-30-6

Monograph

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana and Petrovska, Sonja and Sivevska, Despina and Kitanova, Irena and Koceva, Daniela and Josimovska, Verica and Cackov, Oliver and Stojanov, Trajce (2020) Педагошки факултет, Факултет за образовни науки (1995-2020). Documentation. Универзитет „Гоце Делчев“, Штип.

Conference or Workshop Item

Mirascieva, Snezana (2023) Педагогија - јуче, данас, сутра кроз дискурс интерперсоналне педагошке комуникације. In: international scientific conference Pedagogy- yesterday, today, tomorrow, 26 May 2023, Filozofski fakultet Novi Sad, Republika Srbija.

Mirascieva, Snezana (2021) Таму каде што се среќаваат традицијата и сегашноста. In: Образованието од Климента до денес, 07 Dec 2021, Stip. (In Press)

Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2019) Детската градина и нейната роля во граденето на общество на бъдещето. In: Meждународна научно-практическа конференция „Съвременни тенденции в предучилищното възпитание“..

Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2019) Didactic issues in higher education and the future development of society. In: Седма международна научна конференция „Съвременното образование условия,предизвикателства и перспективи“.

Koceva, Daniela and Mirascieva, Snezana (2019) Intercultural schools need of modern society. In: Седма международна научна конференция „Съвременното образование условия,предизвикателства и перспективи“.

Koceva, Daniela and Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Kitanova, Irena (2019) Types of violent behaviors in schools and prevention measures of school violence. In: Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers.

Mirascieva, Snezana (2018) Списанијата за деца-медиум во воспитно-образовниот процес. In: Употребната вредност на литературата за деца во списанијата: Росица, Другарче, Развигор, Наш свет во воспитно-образовниот процес, 16 noemvri 2018, NUCK "Anton Panov" Strumica. (Submitted)

Mirascieva, Snezana (2018) Интегрираниот пристап во работата со деца од предучилишна возраст,. In: Дидактичко-методските аспекти и литературно-уметничките специфики на списанието за најмали „Росица“ и прирачната литература за предучилишната програма,, 26-27 april 2018, Multimedijalen centar, Ekonomsk fakultet, Univerzitet "Goce Delcev" Stip. (Submitted)

Koceva, Daniela and Mirascieva, Snezana (2018) Развојот на културата под влијание на комуникациските медиуми. In: Третата меѓународна научна конференција ФИЛКО (филологија, култура, образование), 26-27 Apr 2018, Stip, Macedonia.

Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2018) Образование и практика:Нови истражувања за унапредување на воспитно-образовната практика. In: Третата меѓународна научна конференција ФИЛКО (филологија, култура, образование)., 26-27 Apr 2018, Stip, Macedonia.

Koceva, Daniela and Mirascieva, Snezana (2018) Dilemmas of multiculturalism. In: VI International Scientific Conference - Contemporary Education - Condition, Challenges and Perspectives, 11-12 May 2018, Stip, Macedonia.

Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2018) Modeling of perspective concepts in education - planning and management -. In: VI International Scientific Conference, Contemporary education - condition, challenges and perspectives, 11-12 May 2018, Stip, Macedonia.

Kitanova, Irena and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2017) Читањето како потреба и радост. In: Education at the crossroads-conditions, challenges, solutions and perspective, 10-11 Nov 2017, Bitola, Macedonia. (In Press)

Koceva, Daniela and Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Kitanova, Irena (2017) Образованието на Ромите и неговите слабости. In: Современото воспитание и образование -состојби, предизвици и перспективи.

Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Koceva, Daniela and Kitanova, Irena (2017) Фактори на успешна комуникација на менаџерот во училиштето. In: Современото воспитание и образование - состојби, предизвици и перспективи .

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Kitanova, Irena and Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2017) The educator as a creativity ancourager in children. In: VIII Međunarodna naučno-stručna konferencija „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“, 23-25 June 2017, Aranđelovac, Serbia.

Kitanova, Irena and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2016) Читањето и работата со текст во одделенска настава. In: First International Scientific Conference FILKO - Philology, Culture and Education, 18-19 March 2016, Stip, Macedonia.

Kitanova, Irena and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2016) Possibilities and forms of work with talented student in elementary school. In: Научно - стручна трибина „Предизвиците и перспективите на учителската професија“, 7 Oct 2016, Stip, Macedonia.

Koceva, Daniela and Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Kitanova, Irena (2016) Интеркултурните компетенции – предизвик за наставниците во мултикултурните општества. In: Научно - стручна трибина „Предизвиците и перспективите на учителската професија“.

Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Koceva, Daniela (2016) За предизвиците и перспективите на професијата учител. Научно - стручна трибина „Предизвиците и перспективите на учителската професија“. In: Научно - стручна трибина „Предизвиците и перспективите на учителската професија“.

Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Koceva, Daniela (2016) About some educational goals in teaching-socio-cultural problem or a challenge modern education. In: Education in XXI century – conditions and perspectives – International Scientific Conference Stip,.

Koceva, Daniela and Mirascieva, Snezana (2016) New educational policies and their reflections on social developments. In: Education in XXI century – conditions and perspectives – International Scientific Conference.

Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Koceva, Daniela (2015) За некои воспитни цели во наставата - социо-културен проблем или предизвик на современото воспитание и образование. In: Меѓународна научна конференција на Факултетот за образовни науки: Образованието во XXI век - состојби и перспективи, 24–25 Sept 2015, Stip, Macedonia. (Submitted)

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana and Stavreva Veselinovska, Snezana (2015) Организација, организациска култура и клима во основното училиште. In: Состојби, предизвици и перспективи во воспитанието и образованието во Република Македонија, 13 May 2015, Stip, Macedonia.

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana and Stavreva Veselinovska, Snezana and Kitanova, Irena (2015) Menagement process subject to constant change. In: Fifth International Conference: Knowledge Capital of the Future, 22-25 May 2015, Bansko, Bulgaria.

Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Stavreva Veselinovska, Snezana (2015) Воспитанието и образованието низ призмата на идните перспективи и развоj. In: Состојби, предизвици и перспективи во воспитанието и образованието во Република Македонија: зборник на трудови, Stip, Macedonia.

Mirascieva, Snezana (2014) About some challenges in the practicum of future teachers and kindergarten teachers in multicultural environments. In: International Conference “Practicum of Future Pedagogues, Teachers and Kindergarten Teachers in Multicultural Environments – Experiences and Challenges”, 27-29 Nov 2014, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2014) Religious education in function of multiculturalism from Macedonian perspective. In: 9th International Balkan Education and Science Congress, 16-18 Oct 2014, Trakya University, Edirne, Turkey.

Koceva, Daniela and Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana (2014) Education and the labour market in R. Macedonia in the globalization context. In: 3rd World Conference on Design, Arts and Education, 02-03 May 2014, Dubrovnik, Croatia. (Submitted)

Mirascieva, Snezana (2013) ИКТ в обучението по Дидактика. In: Професионална подготовка на бъдещия учител за възпитателна работа, 22 Nov 2013, Югозападен Университет “Неофит Рилски” Благоевград, Факултет по педагогика.

Mirascieva, Snezana and Petrovski, Vlado and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2013) Предизвиците на современото воспитание и образование во контекст на самооценувањето на учениците како социо-културен проблем. In: Социо-културни проблеми и предизвиците на современоста, 18-19 Oct 2013, Tetovo, Macedonia.

Mirascieva, Snezana (2013) From traditional to inclusive education / school / teaching / teacher. In: Fourth International Conference "Modern aspects of special education and rehabilitation of persons with disabilities", 17-19 Oct 2013, Ohrid, Macedonia.

Mirascieva, Snezana and Akeksovska, Marina (2013) Оценка на работата в детската градина. In: Четиринадесета международна научно-практическа конференция на тема :”Съвременни тенденции в предучилищното възпитание, 13-14 June 2013, Sandanski, Bulgaria.

Mirascieva, Snezana (2012) Предизвиците и перспективите на предучилишното воспитание и образование. In: Предучилишното воспитание и образование - состојби, предизвици и перспективи, 20 Oct 2012, Штип. (Unpublished)

Mirascieva, Snezana and Petrovski, Vlado and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2011) Educational institutions, communication with public and quality of the life. In: VI International Balkan Congress for Education and Science: The modern society and education, 29 Sept -1 Oct 2011.

Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2011) Современиот образовен менаџмент основа за успешно функционирање на образовните институции. In: VI International Balkan Congress for Education and Science: The modern society and education, Ohrid.

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana (2011) Bloom‟s Taxonomy (Classification of Cognitive Areas – Analyzing, Creating, Evaluating). In: VI International Balkan Congress for Education and Science: The modern society and education.

Mirascieva, Snezana (2010) Non violent communication in the teaching in a function of creation of simulative learning environment and keeping the lifelong learning style. In: Vти научен собир „Образование за хумано општество“, 28-29 May 2010, Ohrid, Macedonia.

Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2010) Partnership in teaching - a base for student development. In: Vти научен собир „Образование за хумано општество“, 28-29 May 2010, Ohrid, Macedonia.

Mirascieva, Snezana and Petrovski, Vlado (2010) The democratic relations in the teaching in a direction towards creative and simulative learning environment. In: Vти научен собир „Образование за хумано општество“, 28-29 May 2010, Ohrid, Macedonia.

Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2008) The multiethnic and the reflections on the education in the Republic of Macedonia. In: Scientific Conference "Intercultural dialogue and integration", 12-13 May 2008, Blagoevgrad, Bulgraia.

Book

Mirascieva, Snezana (2022) Педагошка комуникација. а) Педагошка комуникација -- Високошколски учебници . Faculty of Educational Science, Goce Delcev University – Stip, Stip. ISBN 978-608-244-940-1

Mirascieva, Snezana and Simonovska, Elizabeta (2017) Играв јас, сега играј ти. Просветно дело Скопје. ISBN 978-608-228-285-5

Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana (2013) Муликултурализам и интеркултурна комуникација. Универзитет „Гоце Делчев“, Штип. ISBN 978-608--4708-36-0

Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana (2010) Методика на наставата по Религиско образование. Универзитет „Гоце Делчев“, Штип. ISBN 978-608-4504-20-7

Mirascieva, Snezana (2010) Прирачник за наставата по изборниот предмет Етика во религиите. BIro za razvoj na obrazovanieto, Skopje. ISBN 9786082060248

Mirascieva, Snezana (2007) Комуникацијата меѓу наставникот и ученикот во основното училиште. Педагошки факултет „Гоце Делчев”, Штип. ISBN 978-9989-2622-1-0

Mirascieva, Snezana (1997) Лабораториската работа на учениците како можност за примена на проблемската настава. НБ „Гоце Делчев”, Штип. ISBN 37.26:371:388

Project

Koceva, Daniela and Mirascieva, Snezana and Emilija, Petrova Gjorgjeva (2023) Универзитетски курикулум за интеркултурна работа со млади. [Project]

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2021) Универзитетски курикулум за интеркултурна работа со млади. [Project]

Mirascieva, Snezana and Petrovska, Sonja and Koceva, Daniela (2020) Универзитетски курикулум за интеркултурна работа со млади. [Project]

Mirascieva, Snezana and Petrovska, Sonja and Koceva, Daniela (2019) Универзитетски курикулум за интеркултурна работа со млади. [Project]

Petrovska, Sonja and Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2018) Универзитетски курикулум за интеркултурна работа со млади. [Project]

Petrovska, Sonja and Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2017) Универзитетски курикулум за интеркултурна работа со млади. [Project]

Petrovska, Sonja and Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2016) Универзитетски курикулум за интеркултурна работа со млади. [Project]

Petrovska, Sonja and Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2015) Универзитетски курикулум за интеркултурна работа со млади. [Project]

Mirascieva, Snezana and Petrovska, Sonja and Petrovski, Vlado (2014) Универзитетски курикулум за интеркултурна работа со млади. [Project]

Mirascieva, Snezana (2012) Интеграција на еколошкото образование во македонскиот образовен систем. [Project]

This list was generated on Mon Feb 26 02:07:43 2024 CET.