Items where Author is "Miteva-Kacarski, Emilija"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 77.

Article

Miteva-Kacarski, Emilija and Cabuleva, Kostadinka (2021) Дигитална трговија: предизвици и можности за земјите во развој. Knowledge – International Journal, 45.1. pp. 271-275. ISSN 2545-4439

Georgieva Svrtinov, Vesna and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Miteva-Kacarski, Emilija and Koleva, Blagica (2020) Влијанието на пандемијата предизвикана од вирусот Ковид-19 врз македонската економија. Годишен зборник, Економски факултет. ISSN 1857-7628

Miteva-Kacarski, Emilija and Cabuleva, Kostadinka and Georgieva Svrtinov, Vesna (2020) Analysis of the trade relations between the Republic of North Macedonia and the Republic of Serbia. Knowledge - International Journal, Scientific Papers, 41 (1). pp. 143-149. ISSN 2545-4439

Georgieva Svrtinov, Vesna and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Koleva, Blagica and Miteva-Kacarski, Emilija (2020) Анализа на влијанието на бруто домашниот производ врз берзанскиот индекс МБИ 10 во Република Северна Македонија. Зборник на трудови, Економски факултет. ISSN 1857- 7296

Miteva-Kacarski, Emilija and Cabuleva, Kostadinka and Georgieva Svrtinov, Vesna (2020) Влијанието на Ковид 19 врз трговијата со услуги. Godisen zbornik, 20. pp. 55-62. ISSN 1857-7628

Georgieva Svrtinov, Vesna and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Miteva-Kacarski, Emilija and Koleva, Blagica (2020) The impact of Covid-19 on Western Balkans economies. Journal of Economics. ISSN 1857-9973

Miteva-Kacarski, Emilija and Cabuleva, Kostadinka and Georgieva Svrtinov, Vesna (2020) The impact of the Covid-19 pandemic on international trade. Knowledge - International Journal, Scientific Papers, 40 (1). pp. 127-131. ISSN 2545-4439

Cabuleva, Kostadinka and Miteva-Kacarski, Emilija (2019) Анализа на процесот на регионализација на Република Северна Македонија. Knowledge - International Journal, Scientific Papers, 35.5. pp. 1613-1618. ISSN 2545-4439

Koleva, Blagica and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Miteva-Kacarski, Emilija (2019) Сметководствените информации – квалитетна алатка за ефективен перфоманс на претпријатијата. Универзитет „Гоце Делчев" - Штип, Годишен зборник, 17. ISSN 1857-7628

Cabuleva, Kostadinka and Miteva-Kacarski, Emilija and Paceskoski, Vlatko (2019) Анализа на трговските релации меѓу Европската Унија и Русија. Godisen zbornik, 18. pp. 79-84. ISSN 1857-7628

Georgieva Svrtinov, Vesna and Dimitrova, Janka and Miteva-Kacarski, Emilija and Nikoloski, Krume (2019) Фактори кои влијаат на бруто домашниот производ во Република Северна Македонија. Годишен зборник, Економски факултет, 18. ISSN 1857-7628

Miteva-Kacarski, Emilija and Cabuleva, Kostadinka and Koleva, Blagica (2019) Анализа на глобалните трговски текови за временскиот период 2008-2018 година. Godisen zbornik, 18. pp. 39-45. ISSN 1857-7628

Georgieva Svrtinov, Vesna and Sofijanova, Elenica and Nikoloski, Krume and Miteva-Kacarski, Emilija (2019) Determinants of Bank Credit Risk: Empirical Evidence for Commercial Banks from Republic of North Macedonia. Journal of Economics. ISSN 1857-9973

Koleva, Blagica and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Miteva-Kacarski, Emilija (2018) Cost accounting in function of quality management. MAC- MME 2018 Multidisciplinary Academic Conference on Management, Marketing and Economics in Prague, Czech Republic. ISSN 978-80-88085-22-5

Paceskoski, Vlatko and Miteva-Kacarski, Emilija and Cabuleva, Kostadinka (2018) Foreign direct investments and effects in development countries. Journal of Economics, 3 (2). pp. 41-49. ISSN 1857-9973

Miteva-Kacarski, Emilija and Cabuleva, Kostadinka and Paceskoski, Vlatko (2018) Analyses of the trade relations between the Republic of Macedonia and Greece. KNOWLEDGE – International Journal, 26.1 (1). pp. 221-226. ISSN 2545-4439

Miteva-Kacarski, Emilija and Cabuleva, Kostadinka and Paceskoski, Vlatko (2018) Analysis of the trade relations between the Republic of Macedonia and the Czech Republic. European Journal of Business, Economics and Accountancy, 6 (3). pp. 59-70. ISSN 2056-6018

Miteva-Kacarski, Emilija (2018) Revealed comparative advantage in trade between the Republic of Macedonia and CEFTA 2006. Economic Review – Journal of Economics and Business, 16 (1). pp. 59-70. ISSN 1512-8962

Cabuleva, Kostadinka and Miteva-Kacarski, Emilija and Paceskoski, Vlatko (2018) Анализа на трговските релации меѓу Европската Унија и Кина. Годишен зборник 2018, Економски факултет, 15. pp. 189-196. ISSN 1857-7628

Dimitrova, Janka and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Miteva-Kacarski, Emilija (2017) The capital market functioning in the countries of former Jugoslavija in the period 2007 - 2017. Journal of Economics, 2 (2). pp. 14-27. ISSN 1857-9973

Miteva-Kacarski, Emilija and Paceskoski, Vlatko and Koleva, Blagica (2017) Анализа на трговските релации меѓу Република Македонија и Република Бугарија. Knowledge - International journal, 20 (2). pp. 627-632. ISSN 2545-4439 1857-923X

Miteva-Kacarski, Emilija and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Dimitrova, Janka (2017) Analysis of the trade relations between the Republic of Macedonia and the Republic of Albania. Journal of Economics, Vol 2 (1). ISSN 1857-9973

Bunjaku, Flamur and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Miteva-Kacarski, Emilija (2017) Cryptocurrencies – advantages and disadvantages. Journal of Economics, 2 (1). ISSN 1857-9973

Lazarov, Darko and Lakovic, Tanja and Miteva-Kacarski, Emilija (2017) Does Financial Information Transparency and Objectivity Matter for Stock Market Development? A Panel Regression Analysis for The Selected European Countries. Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu (482). pp. 121-129. ISSN 1899-3192

Lazarov, Darko and Lakovic, Tanja and Miteva-Kacarski, Emilija (2017) The Quality of Financial Information and Stock Market Development: A Panel Data Study for the European Economies. "Contemporary Trends and Challenges in Finance", Springer Proceedings in Business and Economics , 22. pp. 145-153. ISSN 2198-7254

Miteva-Kacarski, Emilija (2017) Учеството на малите и средните претпријатија во меѓународната трговија: можности и предизвици. Годишен зборник на Економски факултет, УГД, 11. pp. 49-60. ISSN 1857-7296

Koleva, Blagica and Miteva-Kacarski, Emilija and Markova, Verica (2017) Анализа на трошоците и нивното влијание врз ефикасноста на работењето на претпријатијата. Универзитет „Гоце Делчев” - Штип, Економски факултет, XIII. pp. 131-139. ISSN 1857-7628

Miteva-Kacarski, Emilija (2016) Comparative advantage of the Macedonian export in the Croatian market. Journal of Economics, 1 (2). ISSN 1857- 9973

Dimitrova, Janka and Nikoloski, Krume and Miteva-Kacarski, Emilija (2016) Поврзаноста на корпоративното управување и остварените финансиски резултати со изразените ревизорски мислења за финансиските извештаи. Eleventh International Scientific Conference "Knowledge in practice", 16-18 Dec 2016 Bansko, Bulgaria, 15.1 (11). pp. 121-128. ISSN 1857-92

Miteva-Kacarski, Emilija and Dimitrova, Janka (2016) Трговските импликации на Брегзит. Eleventh International Scientific Conference "Knowledge in practice", 15.2 (11). pp. 605-610. ISSN 1857-92

Miteva-Kacarski, Emilija (2016) Предизвиците и ефектите од спроведувањето на договорот за олеснување на трговијата во рамките на СТО. Годишен зборник 2016, Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, 9. ISSN 1857-76-28

Miteva-Kacarski, Emilija (2016) Алтернативни извори на финансирање на трговијата. Годишен зборник на Економски факултет, X. ISSN 1857-7296

Miteva-Kacarski, Emilija (2016) Analysis of the trade relations between the Republic of Macedonia and the Republic of Kosovo. Journal of Economics, 9. ISSN 1857-9973

Lazarov, Darko and Miteva-Kacarski, Emilija and Nikoloski, Krume (2016) An empirical analysis of stock market development and economic growth: the case of Macedonia. South East European Journal of Economics and Business, 11 (2). pp. 71-81. ISSN 2233-1999 (online)

Miteva-Kacarski, Emilija and Stanceva-Gigov, Iskra and Cabuleva, Kostadinka (2015) Analysis of the trade relations between the Republic of Macedonia and the Federal Republic of Germany. Economic review: Journal of Economics and Business, 12 (3). pp. 37-43. ISSN 1512-8962

Miteva-Kacarski, Emilija and Cabuleva, Kostadinka (2015) Меѓународната трговија пред и после глобалната економска криза. Годишен Зборник 2015, Економски факултет, УГД-Штип, 7. pp. 41-48. ISSN 1857- 7628

Miteva-Kacarski, Emilija and Cabuleva, Kostadinka (2015) Улогата на земјите во развој во меѓународната трговија. Годишен зборник 2015, Економски факултет, 8. ISSN 1857- 7628

Miteva-Kacarski, Emilija (2014) Нецаринскиот протекционизам во одделни земји во развој. The International Scientific Conference “Knowledge-Capital of the Future”(held in Bansko, 27-30 Nov 2014) Special Edition, 4. pp. 357-361. ISSN 2334-7449 (Online)

Nikoloski, Krume and Dimitrova, Janka and Koleva, Blagica and Miteva-Kacarski, Emilija (2014) From Industrial Relations to Employment Relations with Focus on Employee Relations. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 18 (2). pp. 112-124. ISSN 2307-4531

Miteva-Kacarski, Emilija and Cabuleva, Kostadinka (2014) Економија базирана на знаење - глобални трендови и импликации. Zbornik na trudovi Evropski Univerzitet.

Paceskoski, Vlatko and Miteva-Kacarski, Emilija (2014) Нерамномерната распределба на доходот во ера на глобализација. Годишен зборник 2014, Економски факултет, УГД-Штип, 6. pp. 99-108. ISSN 1857- 7628

Miteva-Kacarski, Emilija and Paceskoski, Vlatko (2014) Последиците од мултилатералните трговски договори во рамките на СТО за земјите во развој. Годишен зборник 2014, Економски факултет, УГД-Штип, 6. pp. 117-124. ISSN 1857- 7628

Miteva-Kacarski, Emilija (2014) The Non-tariff Barriers in the Developed Countries (The Case of USA, EU and Japan). Applied Sciences and Business Economics Journal, 1 (2). ISSN 2312-9832

Miteva-Kacarski, Emilija and Cabuleva, Kostadinka (2013) Влијанието на договорот за „доброволно” ограничување на извозот врз глобалните трговски текови. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip. ISSN 1857- 7628

Cabuleva, Kostadinka and Miteva-Kacarski, Emilija and Radosavljevik-Bojceva, Marina (2013) Analysis of the labour market in the Republic of Macedonia according to the level of education. European Journal of Business and Economics, 8 (4). ISSN 1804-9699

Cabuleva, Kostadinka and Miteva-Kacarski, Emilija and Radosavljevik-Bojceva, Marina (2013) Western Balkans tariff systems on non-agricultural products. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip. ISSN 1857- 7628

Sajnoski, Krste and Miteva-Kacarski, Emilija (2012) Влијанието на медиумите врз интересот за тргување со хартии од вредност. Зборник на трудови од меѓународна научна конференција на тема: „Улогата на медиумите во промоцијата на производите и услугите“.

Miteva-Kacarski, Emilija (2012) CEFTA 2006 – Effects, challenges and opportunities. Trends and Challenges in the Economic Development, University of Economics-Varna.

Miteva-Kacarski, Emilija and Paceskoski, Vlatko (2012) Нецаринскиот протекционизам во регионот Југоисточна Европа. Зборник на трудови Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. pp. 19-27. ISSN 1857- 7628

Sajnoski, Krste and Miteva-Kacarski, Emilija and Radosavljevik-Bojceva, Marina (2012) The instability of Euro zone and the threats of its collapse. Faces of the crisis.

Miteva-Kacarski, Emilija and Paceskoski, Vlatko (2011) Анализа на ефектите на увозните квоти. Godisen zbornik na Ekonomski fakultet, Univerzitet „Goce Delcev“ -Stip.

Fotov, Risto and Miteva-Kacarski, Emilija (2010) Меѓународната трговија како импулс за економски раст. International conference: The economy and business in post-recession, UKLO, Faculty of Economics - Prilep.

Miteva-Kacarski, Emilija (2010) Европска централна банка. Godisen zbornik na Ekonomski fakultet, Univerzitet "Goce Delcev" Stip.

Miteva-Kacarski, Emilija (2010) Трговските текови во глобализираниот свет. Godisen zbornik na Ekonomski fakultet, Univerzitet "Goce Delcev" Stip.

Book Section

Sajnoski, Krste and Matlievska, Margarita and Gaber, Stevan and Miteva-Kacarski, Emilija and Nikolova, Elena (2011) Global imbalances and the dollar. In: Economics and Management in the 21st Century-Solutions for Sustainability and Growth. International Jubilee Scientific Conference, 1 . Tsenov Academic Publishing House, Svishtov, pp. 169-176. ISBN 978-954-23-0677-1 (t.1)

Miteva-Kacarski, Emilija and Gorgieva-Trajkovska, Olivera (2011) Benefits of trade facilitation as a simpler procedure for world trade growth. In: Economics and Management in the 21-st Century-Solutions for Sustainability and Growth. Tsenov Academic Publishing House, pp. 188-194. ISBN 978-954-23-0679-5(t.3)

Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Miteva-Kacarski, Emilija (2011) Implementation of international financial reporting standards (IFRS) and their impact on economic growth. In: Economics and Management in the 21-st century-Solutions for Sustainability and Growth. Tsenov Academic Publishing House, Svishtov, Svishtov, Bulgaria, pp. 53-61. ISBN 978-954-23-0678-89 (t.2)

Paceskoski, Vlatko and Miteva-Kacarski, Emilija (2011) Процесот на економска глобализација во светската економија низ призмата на виртуализација и транснационализација. In: Годишен зборник на Економски факултет 2011. Универзитет „Гоце Делчев" - Штип.

Conference or Workshop Item

Dimitrova, Eftimija and Georgieva Svrtinov, Vesna and Miteva-Kacarski, Emilija and Dimitrova, Janka (2019) Analysis of the budget and the public debt of Republic of Macedonia in the period 2008-2018. In: XII. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management .

Paceskoski, Vlatko and Nikoloski, Krume and Miteva-Kacarski, Emilija (2017) International debt and developing countries. In: Challenges of tourism and business logistics in the 21st century »ISCTBL 2017«, 24-25 Oct 2017, Gevgelija, Republic оf Macedonia.

Paceskoski, Vlatko and Nikoloski, Krume and Miteva-Kacarski, Emilija (2017) Process of globalization in the world economy. In: Challenges of tourism and business logistics in the 21st century »ISCTBL 2017«, 24-25 Oct 2017, Gevgelija, Republic оf Macedonia.

Paceskoski, Vlatko and Nikoloski, Krume and Miteva-Kacarski, Emilija (2017) International debt and developing countries. In: Challenges of tourism and business logistics in the 21st century »ISCTBL 2017«, 24-25 Oct 2017, Gevgelija, Republic оf Macedonia.

Paceskoski, Vlatko and Nikoloski, Krume and Miteva-Kacarski, Emilija (2017) Process of globalization in the world economy. In: Challenges of tourism and business logistics in the 21st century »ISCTBL 2017«, 24-25 Oct 2017, Gevgelija, Republic оf Macedonia.

Miteva-Kacarski, Emilija (2016) Анализа на трговските релации меѓу Република Македонија и Русија. In: VI Меѓународна научна и практична конференција:Управување на развојот на економските и регионалните системи: евроазиски изгледи, 30-31 May 2016, Stip, Macedonia.

Miteva-Kacarski, Emilija and Cabuleva, Kostadinka (2013) Нецаринскиот протекционизам во услови на глобална економска криза. In: Трета меѓународна научна конференција „Промените во глобалното општество“, 6-7 June 2013, Скопје.

Book

Fotov, Risto and Belcev, Tole and Fotova, Katerina and Miteva-Kacarski, Emilija and Veselinova, Elena (2013) Економско-финансиски лексикон. Goce Delcev University, Stip. ISBN 978-608-4708-42-1

Project

Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Miteva-Kacarski, Emilija (2020) VOCCESS online. [Project]

Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Miteva-Kacarski, Emilija and Jovanov, Tamara (2020) Creation of Regional Entrepreneurial Centers in East of N.Macedonia. [Project]

Temjanovski, Riste and Lazarov, Darko and Miteva-Kacarski, Emilija and Paceskoski, Vlatko and Arsova, Monika (2018) Transport infrastructure as well as a generic resource to boosting the economic growth of the Republic of Macedonia. [Project] (Submitted)

Dimitrova, Janka and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Miteva-Kacarski, Emilija and Dimitrova, Eftimija (2018) Shared Entrepreneurship Environment for Creative Youth. [Project]

Nikoloski, Krume and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Lazarov, Darko and Dimitrova, Janka and Miteva-Kacarski, Emilija and Georgieva Svrtinov, Vesna and Koleva, Blagica (2015) Влијанието на квалитетното финансиско известување и корпоративно управување врз ефикасноста на инвестициите и пазарот на капитал во РМ. [Project]

Thesis

Miteva-Kacarski, Emilija (2014) Влијанието на нецаринскиот протекционизам врз глобалните трговски текови. PhD thesis, Економски институт, Универзитет „Свети Кирил и Методиј” Скопје.

Miteva-Kacarski, Emilija (2009) Каузалната поврзаност на трговијата и процесот на економска глобализација. Masters thesis, Економски институт, Универзитет „Свети Кирил и Методиј” Скопје.

Teaching Resource

Miteva-Kacarski, Emilija (2019) Надворешна трговија (скрипта). ISBN 978-608-244-600-4.

Miteva-Kacarski, Emilija (2019) Надворешна трговија (практикум). ISBN 978-608-244-600-4.

Miteva-Kacarski, Emilija (2014) Нецарински протекционизам - скрипта. ISBN 978-608-244-071-2.

Miteva-Kacarski, Emilija (2014) Нецарински протекционизам - практикум. ISBN 978-608-244-072-9.

This list was generated on Wed Jun 23 05:29:07 2021 CEST.