Items where Division is "Faculty of Educational Science" and Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | I | J | K | M | N | P | S | T | V | Z
Number of items: 172.

A

Apasiev, Dimitar and Stojanov, Trajce (2016) Vindiciae Contra Tyrannos:Right of tyrannicide in the Medieval Christian and Islamic political-legal philosophy. In: Second International Philosophical Dialogue East-West Law between Politics and Ethics, 05-07 Oct 2016, Macedonian Academy of Sciences and Arts, Skopje. (In Press)

B

Barbareev, Kiril (2016) An integrative approach to early childhood development and education – the model of Israel. In: Third International Conference “Education across Borders” Education and Research across Time and Space (1100th Death Anniversary of St. Clement of Ohrid) , 6-7 Oct 2016, Bitola, Macedonia.

Bujar, Adili (2016) Some basic principles of the intercultural education. Centrum International Scientific Yournal (5). pp. 134-143. ISSN 1857-8640

C

Cackov, Oliver (2016) Зградата на ректоратот во Штип, објект што ги поврзува минатото, сегашноста и иднината. Годишен зборник 2015/2016 Факултет за образовни науки УГД-Штип.

Cackov, Oliver (2016) Учителот личност што треба да се следи и почитува. Научно - стручна трибина „Предизвиците и перспективите на учителската професија“, Факултет за образовни науки, Штип. ISSN ISBN: 978-608-244-365-2

Cackov, Oliver (2016) Иновации во историјата – процес со трајни и позитивни вредности. In: Десети Цар-Шишманови дни в Самоков тридесет и шести научни четения на асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“, 2-3 Oct 2016, Samokov, Bulgaria. (In Press)

Cackov, Oliver (2016) Учењето по пат на откривање незаменлива компонента во наставата по историја. In: Современото воспитание и образование - состојби, предизвици и перспективи- зборник на трудови. НУ-УБ „Гоце Делчев“ Штип, pp. 75-79. ISBN 978-608-242-037-0

Cackov, Oliver (2016) Штип и штипско за време на Првата светска војна 1914 - 1918 година. Организација на резервни офицери на Р. Македонија. ISBN 978-9989-2112-4-9

Cackov, Oliver and Kroteva, Marijana (2016) The tourism attraction and language competences for promotion touristic resources. Tourism in function of development of the Republic of Serbia. ISSN 978-86-89949-09/4

Cepreganov, Todor (2016) Распаѓањето на СФРЈ. Faculty of Law, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Cepreganov, Todor (2016) Исток не отпиша - Запад не не запишуе. In: Некои дилеми и состојби во нашето општество (истражувања). Форум плус, Скопје.

Cepreganov, Todor (2016) Ѓорче Петров во администативната поделба на Македонија и во извештаите на Британските воени мисии во Македонија. Сто години населба „Ѓорче Петров“ (Научна трибина одржана на 15. 09. 2016 година во просториите на општината Ѓорче Петров).

Cepreganov, Todor (2016) Искористеноста на западните и балканските историски извори во македонската историографија и електронските извори. In: Меѓународна научна конференција „70 години Институт за историја - 70 години македонска историографија", 13-14 Dec 2016, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Cepreganov, Todor and Dzinko, Teon and Avirovik, Irena and Nikolova, Sonja (2016) Велика Британија и идеите за Подунавска федерација, конфедерација и унија. Zdruzenie na istoricarite na Republika Makedonija, Skopje. ISBN 978-9989-776-12-0

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2016) Колку се застапени мирот и толеранцијата во учебниците историја за основно и средно образование? Образованието во XXI век – состојби и перспективи –Меѓународна научна конференција, Штип, 24 – 25 септември, 2015. ISSN ISBN 978-608-244-275-4

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2016) Comrade from UDB-а, destroy them all! In: Histories (Un)Spoken. Survival and Sociala-Professional Integration Strategies in Communist Political Prisoners' Families in Central and Eastern Europe in the '50s and '60s, 22-25 June 2016, Ramnicu Sarat, Romania. (Unpublished)

I

Ignatov, Georgi and Popeska, Biljana and Sivevska, Despina and Ilieva, Iskra (2016) The role of the University as a factor for organizing the leisure time of students from Teaching Faculties of Sofia University St.Kliment Ohridski, Goce Delcev University in Stip, Macedonia and Ruse University Angel Kancev. In: Modern tendencies in physical education and sport, 11 Nov 2016, Sofia, Bulgaria.

J

Josimovska, Elena and Josimovska, Verica (2016) Образовни институции во Штип на српски наставен јазик во периодот 1913-1941 година. In: Афирмација, продлабочување и проширување на вековните културни врски меѓу Р.Македонија и Р.Србија (Зборник на трудови од Меѓународниот научен собир, одржан на 30-ти и 31-ви октомври 2015 година во Битола). Конзулат на Р.Србија во Р. Македонија – Битола, Битола, pp. 667-674. ISBN 978-608-65122-5-5

Josimovska, Verica (2016) Книжевноста како сведок на историјата. In: Меѓународна научна конференција, Филологија, култура и образование, УГД-Штип, Воронешки државен универзитет, 18-19 March 2016, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Josimovska, Verica (2016) Книжевноста како сведок на историјата. Зборник на трудови од Прва меѓународна научна конференција ФИЛКО - Филологија, култра и образование. pp. 345-350. ISSN ISBN: 978-608-244-308-9

Josimovska, Verica (2016) Кабинетот по историја - учителка на животот. Зборник на трудови од Научно - стручна трибина „Учителот и средината за учење и развој “, Факултет за образовни науки, Штип. pp. 21-24.

Josimovska, Verica (2016) Иновативни методи во учењето и проучувањето на чувствителни и контроверзни историски теми. Зборник на трудови од Научно - стручна трибина „Предизвиците и перспективите на учителската професија“. pp. 62-66.

Josimovska, Verica (2016) Застапеноста на интеркултуралните вредности во системот на современото образование и воспитание. In: Современото воспитание и образование - состојби, предизвици и перспективи- зборник на трудови. НУ-УБ „Гоце Делчев“ Штип, Штип, pp. 37-40. ISBN 978-608-242-037-0

Josimovska, Verica (2016) Иновативни методи во учењето и проучувањето на чувствителни и контроверзни историски теми. In: Научно-стручна трибина „Предизвиците и перспективите на учителската професија“, 07 Oct 2016, Stip, Macedonia.

Josimovska, Verica (2016) Руските имигранти и културните настани во Штип во периодот 1923 – 1927 година. „Гласник” на Институтот за национална историја, 60 (1). pp. 199-208. ISSN 0583-4961

Josimovska, Verica (2016) Конспиративно стационарно згрижување и лекување на територијата на Македонија во периодот 1941-1944. Annual Miscellaneous Collection, 6. pp. 87-98. ISSN 1409-9187

Josimovska, Verica (2016) Higher education in the period of transition. In: Proceeding book of the International Scientific Conference -Education in XXI century – conditions and perspectives Stip, 24-25 Sept 2015. University ”Goce Delcev” - Stip, Faculty of Educational Science, Stip, pp. 353-355. ISBN 978-608-244-275-4

Josimovska, Verica (2016) Militiry hospitals in the Vardar Region of Macedonia from the Ottoman Period. Medicus, 21 (1). pp. 112-115. ISSN 1409-6366

Josimovska, Verica and Stojkov, Stojko (2016) Организирање на илегалната санитетска служба на територијата на Македонија в време на НОБ. Review of the Institute of History and Archaeology, RIHA, 3 (1). pp. 117-131. ISSN 2671-3144 eISSN: 2671-3152

Josimovska, Verica and Stojkov, Stojko (2016) Organization of illegal sanitation service in Macedonia during the WWII. Review of the Institute of History and Archaeology, RIHA, 3 (1). pp. 117-131. ISSN 2671-3144 eISSN: 2671-3152

Jovanova-Mitkovska, Snezana (2016) Квалитетното образование и руралната средина. In: First International Scientific Conference FILKO - Philology, Culture and Education, 18-19 March 2016, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Jovanova-Mitkovska, Snezana (2016) Социометриски истражувања - потреба, значење. In: Четвртата научно- стручна конференција со меѓународен карактер на тема „Современото воспитание и образование - состојби, предизвици и перспективи“, 18 May 2016, Stip, Macedonia. (In Press)

Jovanova-Mitkovska, Snezana (2016) Техники на учење во високошколската настава. In: Четвртата научно- стручна конференција со меѓународен карактер на тема „Современото воспитание и образование - состојби, предизвици и перспективи“, 18 May 2016, Stip, Macedonia. (Submitted)

Jovanova-Mitkovska, Snezana (2016) Логичко мисловни операции неопходни за формирање на почетните математички поими. Годишен зборник на Факултетот за образовни науки, 6 (1). pp. 59-65. ISSN 1409-9187

Jovanova-Mitkovska, Snezana (2016) Да се биде учител! In: Научно-стручна трибина на тема „Предизвиците и перспективите на учителската професија“, 07 Oct 2016, Stip, Macedonia. (In Press)

Jovanova-Mitkovska, Snezana (2016) Професионалните знаења и компетенции на наставниците по физичко воспитување. Pedagogical magazine, 7 (1-2). pp. 5-12. ISSN 2545-4307

Jovanova-Mitkovska, Snezana (2016) What kind of a mentor teacher do we want? 10th International Balkan Education and Science Congress on the topic of “Educatıon and globalızatıon”. pp. 278-287. ISSN ISBN 978-9989-823-64-0

Jovanova-Mitkovska, Snezana and Bocvarova, Jadranka and Smilkov, Nikola and Pasterk, Olivera (2016) Intercultural Medical Communication in Europe–IMED-COMM-EU. TOI TOI TOI Guidelines.

Jovanova-Mitkovska, Snezana and Popeska, Biljana (2016) Менторите (ментор наставник, ментор професор) и интегрираната методичка пракса. In: Юбилейна международна научна конференция Усъвършенстване на подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти в съвременното образование, 25–26 Nov 2016, Университетски център „Бачиново“. (In Press)

Jovanova-Mitkovska, Snezana and Popeska, Biljana (2016) Улогата на менторот наставник (тутор) во реализација на методската пракса. In: First International Scientific Conference FILKO - Philology, Culture and Education, 18-19 March 2016, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Jovanova-Mitkovska, Snezana and Popeska, Biljana (2016) Инклузивноста - индикатор за квалитетно образование. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 12.1. pp. 29-35. ISSN 1857-92

Jovanova-Mitkovska, Snezana and Popeska, Biljana (2016) Ефективната, ефикасна соработка со родителите/предиѕвик ѕа наставникот во современото училиште. In: Научно-стручна трибина на тема „Предизвиците и перспективите на учителската професија“, 07 Oct 2016, Stip, Macedonia. (In Press)

Jovanova-Mitkovska, Snezana and Popeska, Biljana (2016) Ефективната, ефикасна соработка со родителите - предизвик за наставникот во современото училиште. In: Научно-стручна трибина на тема „Предизвиците и перспективите на учителската професија “, 07 Oct 2016, Stip, Macedonia.

Jovanova-Mitkovska, Snezana and Popeska, Biljana (2016) Correct time management - condition for greater efficiency. 10th International Balkan Education and Science Congress on the topic of “Educatıon and globalızatıon”. pp. 269-277. ISSN ISBN 978-9989-823-64-0

Jovanova-Mitkovska, Snezana and Popeska, Biljana (2016) Menagement with time, academic obligation and posibilities for active break for the teaching staff at the Facylty of Educational Sciences at Goce Delcev University in Stip-Macedonia. Activities in Physical Education and Sport, International Journal of Scientific and Professional Issues in Physical Education and Sport, 6 (2). pp. 257-260. ISSN 1857-7687

K

Kitanov, Blaze and Kitanova, Irena (2016) Тајната на ружата во Малиот принц на Егзипери. In: First International Scientific Conference FILKO - Philology, Culture and Education, 18-19 March 2016, Stip, Macedonia.

Kitanov, Blaze and Kitanova, Irena (2016) Писмата на Антоан де Сент Егзипери до мајка му. Annual Miscellaneous Collection, 6. ISSN 1409-9187

Kitanov, Blaze and Kitanova, Irena (2016) For some symbolist features in “The Little Prince” from Antoine De Sent Exupéry. In: 10th International Balkan Congress on Education and Science "Education and Globalization", 17-19 Sept 2015, Ohrid, Macedonia.

Kitanov, Blaze and Kitanova, Irena (2016) Интерпретација на лирската песна во IV и V одделение. In: International scientific conference: Education in XXI century – conditions and perspectives –, 24-25 Sept 2015, Stip, Macedonia.

Kitanov, Blaze and Kitanova, Irena (2016) Interpretation of a lyric poem in IV and V grade. In: International scientific conference: Education in XXI century – conditions and perspectives –, 24-25 Sept 2015, Stip, Macedonia.

Kitanova, Irena (2016) Методска структура на час за интерпретација на сказна. In: International scientific conference: Education in XXI century – conditions and perspectives –, 24-25 Sept 2015, Stip, Macedonia.

Kitanova, Irena (2016) Content analysis (interpretation) of a text in class teaching (interpretation). In: 10th International Balkan Congress on Education and Science "Education and Globalization", 17-19 Sept 2015, Ohrid, Macedonia.

Kitanova, Irena (2016) Methodical structure of a lesson for interpretation of a fairy tale. In: International scientific conference: Education in XXI century – conditions and perspectives –, 24-25 Sept 2015, Stip, Macedonia.

Kitanova, Irena and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2016) Читањето и работата со текст во одделенска настава. In: First International Scientific Conference FILKO - Philology, Culture and Education, 18-19 March 2016, Stip, Macedonia.

Kitanova, Irena and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2016) Читање и работата со текст во одделенска настава. Зборник на трудови, Прва меѓународна научна конференција „ФИЛКО“ - филологија, култура и образование. ISSN ISBN 978-608-244-308-9

Kitanova, Irena and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2016) Possibilities and forms of work with talented student in elementary school. In: Научно - стручна трибина „Предизвиците и перспективите на учителската професија“, 7 Oct 2016, Stip, Macedonia.

Koceva, Daniela (2016) Културата, културните разлики и предрасуди. Annual Miscellaneous Collection, 6. pp. 49-58. ISSN 1409-9187

Koceva, Daniela (2016) Bronislaw Malinovski`s functinal view. Review of the Institute of History and Archaeology RIHA. ISSN 2671-3144

Koceva, Daniela (2016) Mеѓуетничките односи во образовниот систем. Conditions, challenges and perspectives in education in the Republic of Macedonia. ISSN ISBN: 978-608-242-037-0

Koceva, Daniela (2016) Mеѓуетничките односи во образовниот систем. In: Conditions, challenges and perspectives in education in the Republic of Macedonia.

Koceva, Daniela (2016) Religion and Migration. LAP LAMBERT Academic Publishing . ISBN 978-3-659-89718-4

Koceva, Daniela and Mirascieva, Snezana (2016) Семејството како средина за учење и позитивен развој. Научно - стручна трибина „Учителот и средината за учење и развој “, Факултет за образовни науки, Штип. ISSN ISBN: 978-608-244-364-5

Koceva, Daniela and Mirascieva, Snezana (2016) New educational policies and their reflections on social developments. Proceeding book Education in XXI century – conditions and perspectives – International Scientific Conference Stip, 24-25 Sept 2015. ISSN ISBN: 978-608-244-275-4

Koceva, Daniela and Mirascieva, Snezana (2016) New educational policies and their reflections on social developments. In: Education in XXI century – conditions and perspectives – International Scientific Conference.

Koceva, Daniela and Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Kitanova, Irena (2016) Култура, глобализација, идентитет. Зборник на трудови, Прва меѓународна научна конференција „ФИЛКО“ - филологија, култура и образование. ISSN ISBN 978-608-244-308-9

Koceva, Daniela and Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Kitanova, Irena (2016) Интеркултурните компетенции – предизвик за наставниците во мултикултурните општества. Научно - стручна трибина „Предизвиците и перспективите на учителската професија“, Факултет за образовни науки, Штип. ISSN ISBN: 978-608-244-365-2

Koceva, Daniela and Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Kitanova, Irena (2016) Интеркултурните компетенции – предизвик за наставниците во мултикултурните општества. In: Научно - стручна трибина „Предизвиците и перспективите на учителската професија“.

M

Mirascieva, Snezana (2016) Modern teaching for modern education. Conditions, challenges and perspectives in education in the Republic of Macedonia, 4 (1). pp. 34-37. ISSN ISBN: 978-608-242-037-0

Mirascieva, Snezana (2016) Teachers for teachers - about some experiences in the pedagogical views on evaluation, self-evaluation and providing quality in the education and teaching -. International Journal for Education, Research and Training. ISSN 1857-9841

Mirascieva, Snezana (2016) The teaching as bipolar / interaction process. Yearbook. Faculty of Educational Science. ISSN 1409-9187

Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Kitanova, Irena (2016) Поврзаноста меѓу образованието, практиката и воспитно-образовните цели во општествен контекст. Зборник на трудови, Прва меѓународна научна конференција „ФИЛКО“ - филологија, култура и образование. ISSN ISBN 978-608-244-308-9

Mirascieva, Snezana and Petkova, Violeta (2016) Содржините на наставните програми по балет во основните музички училишта - предизвик за учителот. Научно - стручна трибина „Предизвиците и перспективите на учителската професија“, Факултет за образовни науки, Штип. ISSN ISBN: 978-608-244-365-2

Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Koceva, Daniela (2016) Средината за учење и актерите во неа. Научно - стручна трибина „Учителот и средината за учење и развој “, Факултет за образовни науки, Штип. ISSN ISBN: 978-608-244-364-5

Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Koceva, Daniela (2016) За предизвиците и перспективите на професијата учител. Научно - стручна трибина „Предизвиците и перспективите на учителската професија“. In: Научно - стручна трибина „Предизвиците и перспективите на учителската професија“.

Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Koceva, Daniela (2016) About some educational goals in teaching-socio-cultural problem or a challenge modern education. Proceeding book Education in XXI century – conditions and perspectives – International Scientific Conference Stip, 24-25 Sept 2015. ISSN ISBN: 978-608-244-275-4

Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Koceva, Daniela (2016) About some educational goals in teaching-socio-cultural problem or a challenge modern education. In: Education in XXI century – conditions and perspectives – International Scientific Conference Stip,.

Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Koceva, Daniela and Kitanova, Irena (2016) За предизвиците и перспективите на професијата учител. Научно - стручна трибина „Предизвиците и перспективите на учителската професија“, Факултет за образовни науки, Штип. ISSN ISBN: 978-608-244-365-2

Mitevska Petruseva, Katerina and Popeska, Biljana (2016) Establishing the relation between teacher and the student in a context of teacher`s educational role - perspective of the future physical education teachers. Research in Kinesiology, 44 (2). pp. 257-261. ISSN 1857- 7679

N

Nacev, Trajce (2016) Вински региони во провинција Македонија Втора. Годишник на асоцијација "Онгъл". ISSN 1311-493X

Nacev, Trajce (2016) Основен проект за конзервација и реставрација на бедемот на централниот комплекс на локалитетот Вардарски рид, Гевгелија. [Project]

Nacev, Trajce (2016) Пајонски утврдувања, населби и некрополи по долината на р. Брегалница - археолошки рекогносцирања Пијанец 2016. [Project]

Nacev, Trajce (2016) Bargala. Other. Cultural Heritage Protection Office, Ministry of Culture of the Republic of Macedonia.

Nacev, Trajce (2016) Kонзерваторски работи на бедемот на централниот комплекс на локалитетот Вардарски рид. [Project]

Nacev, Trajce and Sekulov, Vane (2016) The tumulus of the domina from Gaynov Dol. Acta musei.

Nacev, Trajce and Stojanovski, Darko (2016) Неолитскиот локалитет Грнчарицa. Неолитот во Македонија: нови сознанија и перспективи, Центар за истражување на предисторијата.

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2016) Градежни техники во античкиот период во Брегалничкиот басен. Knowledge - International Journal, 14.2. pp. 720-723. ISSN 1857-92

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2016) Потребата, значењето и придонесот на ,,Процената на загрозеноста на безбедноста од сите ризици и опасности“ кај недвижното културно наследство во Република Македонија. Knowledge: International Journal Scientific Papers, 13.2. pp. 175-178. ISSN 1857-92

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2016) Потенцијални ризици и опасности од елементарни непогоди врз средновековните православни цркви во Штип. Knowledge - International Journal, 12.1. pp. 417-420. ISSN 1857-92

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2016) Културната историја на Штип во праисторијата. Зборник на трудови, Прва меѓународна научна конференција „ФИЛКО“ - филологија, култура и образование. ISSN ISBN 978-608-244-308-9

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2016) Културната историја на градот Штип од антиката до доаѓањето на османлиите. In: Десетии Цар-Шишманови дни в Самоков (тридесет и шести научни четения на асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”). (In Press)

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2016) Неутврдени доцноантички населени места во Брегалничкиот басен. Историја, Здружение на историчарите на Република Македонија. ISSN 0579-0263

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2016) Protection of the economic places in the late antique period in the regions of the Malesevo and Pijanec. Review of the Institute of History and Archaeology RIHA. ISSN 2671-3144

Nikolovska, Violeta (2016) Се навредуваме или си оддаваме почит? In: Научен собир: Јазикот наш денешен - јазикот наш насушен.. (In Press)

Nikolovska, Violeta (2016) Б. Конески - кодификатор на македонскиот стандарден јазик. In: International Scientific Conference - St. Kliment`s lifework, Stip, Macedonia. (In Press)

Nikolovska, Violeta (2016) За метафоричните концепти и културата. Меѓународен дијалог: Исток - запад (култура, славјанство и економија), 3 (4). pp. 1-6. ISSN 1857-9299

Nikolovska, Violeta (2016) Народниот идеал на Мисирков прочитан денес во однос на македонскиот литературен јазик. In: Меѓународна научна конференција „Мисирков - предизвик за нови проучувања во науката“, 2-3 Nov 2016, Strumica, Macedonia. (In Press)

Nikolovska, Violeta (2016) Генеративен пристап кон синтаксата. Violeta Nikolovska, Skopje. ISBN 978-608-66020-0-0

Nikolovska, Violeta (2016) Фраземите со компонента срце во македонскиот и во рускиот јазик. In: Slavjanskij vjestnik: Istorija i perspektivi. Istoriko-filologiceskij fond im. A. A. Hovanskogo, Voronezskij gosudarstvenij universitet, pp. 85-92. ISBN 978-5-89609-459-3

Nikolovska, Violeta (2016) Српско-македонските културни врски во 19 век (врз примерот на делото на Ѓ. Пулевски. In: Афирмација, продлабочување и проширување на вековните културни врски меѓу Р. Македонија и Р. Србија. Конзулат на Р. Србија во Р. Македонија - Битола, Битола, pp. 115-120. ISBN 978-608-65122-5-5

Nikolovska, Violeta (2016) Language culture - a segment of language education. Proceeding book Education in XXI century – conditions and perspectives – International Scientific Conference Stip, 24-25 Sept 2015. pp. 9-14. ISSN 978-608-244-275-4

Nikolovska, Violeta (2016) Transpositional usage of forms of grammatical tenses. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers. ISSN 1857-92

Nikolovska, Violeta (2016) The idioms with the component heart in English and in Macedonian. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers. ISSN 1857-92

P

Petrova Gjorgjeva, Emilija (2016) Видови асоцијално однесување кај младите средношколци. In: Научно - стручна трибина „Учителот и средината за учење и развој “, Факултет за образовни науки, Штип, 07 Oct 2016, Stip, Macedonia.

Petrova Gjorgjeva, Emilija (2016) The cooperative activity of the teacher for the development of the educational process. Education and research across time and space, Conference Proceedings.

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Kocev, Mitko (2016) Educational funcion of the school in contemporary society. In: Education in XXI century – conditions and perspectives – International Scientific Conference, 24-25 Sept 2015, Stip, Macedonia.

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana and Kitanova, Irena and Koceva, Daniela (2016) Современото училиште како организациски систем. Зборник на трудови, Прва меѓународна научна конференција „ФИЛКО“ - филологија, култура и образование. ISSN ISBN 978-608-244-308-9

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Simonovska, Lidija (2016) The achieved knowledge, skills and abilities of students of pedagogical fasulity "Goce Delcev" Stip as a "sine non" for successful mastering of the physical education curriculum. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers. pp. 107-109. ISSN 1857-92

Petrovska, Sonja and Bocvarova, Jadranka (2016) Preparing teachers for work in an inclusive classroom in Republic of Macedonia (Study programs at the Faculties for teacher training). In: International week “Diversity and Inclusive education”, Salzburg, Austria.

Petrovska, Sonja and Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2016) Универзитетски курикулум за интеркултурна работа со млади. [Project]

Petrovska, Sonja and Sivevska, Despina and Popeska, Biljana (2016) Key Aspects of Teacher Quality – National and International Documents. In: Central and Eastern European LUMEN Conference: New Approaches in Social and Humanistic Sciences: NASHS 2015, 11-13 Sept 2015, Chisinau, Republic of Moldova.

Petrovska, Sonja and Sivevska, Despina and Runceva, Jadranka (2016) Inclusive Education-Advantages and Disadvantages. In: 6 th International Conference LUMEN RSACV 2015, 16-19 April 2015, Iasi, Romania.

Popeska, Biljana (2016) Можностите на училницата за реализација на настава по физичко и здравствено образование. In: Научно - стручна трибина „Учителот и средината за учење и развој “, 02 Oct 2015, Stip, Macedonia.

Popeska, Biljana (2016) Manifestation, assesment and development of coordination at Macedonian childen in early school period. In: Global Forum 2016 for Physical Education Pedagogy: “Technology, Networking and Best Practice in Physical Education and Health: Local to Global”, 26-28 May 2016, Ankara, Turkey. (Submitted)

Popeska, Biljana (2016) University Outdoor Sports in Republic of Macedonia. In: 2016 International Conference on Sport Pedagogy, Health, and Wellness (ICSPHW), 18-21 Nov 2016, Manila, Phillippines. (In Press)

Popeska, Biljana and Jovanova-Mitkovska, Snezana (2016) Интеграциско-корелациска поврзаност на содржините од наставните предмети по физичко и здравствено образование и општество во одделенската настава. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 12.1. pp. 57-63. ISSN 1857-92

Popeska, Biljana and Jovanova-Mitkovska, Snezana (2016) Имплементација на Brain Break во училиштата во Македонија и претставување на искуствата во меѓународни рамки. In: Научно-стручна трибина на тема „Предизвиците и перспективите на учителската професија“, 07 Oct 2016, Stip, Macedonia. (In Press)

Popeska, Biljana and Jovanova-Mitkovska, Snezana (2016) Integration and correlation concepts in physical education. Research in Kinesiology, 44 (2). pp. 262-269. ISSN 1857- 7679

Popeska, Biljana and Jovanova-Mitkovska, Snezana (2016) Имплементација на brain break во училиштата во Република Македонија и преставување на искуствата во меѓународни рамки. In: Научно-стручна трибина „Предизвиците и перспективите на учителската професија“, 07 Oct 2016, Stip, Macedonia.

Popeska, Biljana and Jovanova-Mitkovska, Snezana and Barbareev, Kiril and Janevski, Vladimir (2016) HOPSports On Line Streaming (OLS) Brain Breaks (BB) Research Project. [Project] (Unpublished)

Popeska, Biljana and Jovanova-Mitkovska, Snezana and Smilkov, Nikola and Dimkov, Trajce (2016) Состојби и перспективи на универзитетскиот спорт во Република Македонија и некои Балкански земји со осврт на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 13.3. ISSN 1857-92

Popeska, Biljana and Mitevski, Orce (2016) Compatibility between motor ability of seven year old children with physical education contents noted in national physical education curriculum for second grade. Activities in Physical Education and Sport, International Journal of Scientific and Professional Issues in Physical Education and Sport, 6 (1). pp. 143-150. ISSN 1857-7687

Popeska, Biljana and Sivevska, Despina (2016) Sport activities and interests for sport during leisure time at the students of Faculty of Educational Sciences, University Goce Delcev in Stip. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 13.3. pp. 443-448. ISSN 1857-92

S

Sivevska, Despina (2016) Leisure time in contemporary society. International Journal Knowledge, 13.3. pp. 437-442. ISSN 1857-92

Sivevska, Despina and Pesova, Biljana and Popeska, Biljana (2016) Students’ Attitudes Toward Lifelong Learning. In: 6 th International Conference LUMEN RSACV 2015, 16-19 April 2015, Iasi, Romania.

Smilkov, Nikola (2016) „Конверзации“. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2016) Треперење. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2016) Сеќавања. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2016) Мал формат 2016. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2016) Iscekivanje. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2016) Vertical form. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2016) Virski festival. [Show/Exhibition]

Stavreva Veselinovska, Snezana (2016) Environmental education in service of sustainable development from the social-environmental aspect. Yearbook, Faculty of Educational Sciences, 6 (1). pp. 5-15. ISSN 1409-9187

Stavreva Veselinovska, Snezana (2016) Heavy metals pollution in muscle, craw, kidney, liver and plant food given to chickens in the area around Probishtip. Центр наукових публікацій збірник наукових публікацій «Велес», 1. pp. 46-53. ISSN 6827-2341

Stavreva Veselinovska, Snezana (2016) How to bring school closer to students, how to tailor school to them. 10th International Balkan Education and Science Congress on the topic of “Educatıon and globalızatıon”, 1. pp. 81-89. ISSN ISBN 978-9989-823-64-0

Stavreva Veselinovska, Snezana (2016) Preparing tomorrow's science teachers to use new technology. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 12 (1). pp. 59-64. ISSN 1857-92

Stavreva Veselinovska, Snezana (2016) Risk assessment of hygienic air quality upon preschool children’s health in kindergarten “Vera Ciriviri Trena” in Shtip. In: Education in XXI century – conditions and perspectives – International Scientific Conference, 24-25 Sept 2015, Stip, Macedonia.

Stavreva Veselinovska, Snezana and Kirova, Snezana (2016) Корелација и интеграција на наставните содржини со еколошка тематика на часовите по англиски јазик во основното образование во Р. Македонија. Зборник на трудови / Прва меѓународна научна конференција филологија, култура и образование, 18-19 март 2016, Штип. pp. 878-886. ISSN ISBN 978-608-244-308-9

Stavreva Veselinovska, Snezana and Kirova, Snezana (2016) Application of ICT in teaching biology. Proceedings TIO 2016. pp. 290-300.

Stavreva Veselinovska, Snezana and Kirova, Snezana (2016) Environmental education and methods for successful learning. International Journal Scientific Papers, 13 (3). pp. 73-78. ISSN 1857- 92

Stavreva Veselinovska, Snezana and Kirova, Snezana (2016) The impact of educational work on children through the use of content from different educational areas on social and emotional development. In: Актуальные проблемы социальной психологии Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 26 Apr 2017, Novosibirsk, Russia.

Stavreva Veselinovska, Snezana and Kirova, Snezana (2016) The pedagogical benefits and pitfalls of applying tools for teaching and learning laboratory practices in the biological sciences. Proceedings TIO 2016 - 6th International Conference Technics and Informatics in Education. pp. 280-289.

Stavreva Veselinovska, Snezana and Kirova, Snezana and Gigova, Lidija (2016) Teaching profession as a process of life long learning. International Scientific Investigations, 1 (11). pp. 139-148. ISSN 4684-1407

Stavreva Veselinovska, Snezana and Mihailovich Podkolzin, Mihail and Fedorovich Chuprov, Leonid (2016) У Журнала Юбилей. Наука. Мысль, 9 (1). pp. 5-7. ISSN 2224-0152

Stavreva Veselinovska, Snezana and Petrovska, Sonja (2016) Incitement of mental activities and creativity of pupils in the process of their active engagement in natural education teaching. Yearbook, Faculty of Educational Sciences, 6 (1). pp. 17-31. ISSN 1409-9187

Stavreva Veselinovska, Snezana and Stojanov, Trajce (2016) From eco-ethics to eco-awareness. In: Conditions, challenges and perspectives in education in the Republic of Macedonia, Dec 2016, Stip, Macedonia.

Stojanov, Trajce (2016) Егзистенцијалии: џебна философија во стихови. Национална установа - Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ – Штип, Stip. ISBN 978-608-242-027-1

Stojanov, Trajce (2016) Достоевски како литерализација на философијата на Соловјов. In: Прва меѓународна научна конференција - ФИЛКО: филологија, култура и образование, 18-19 March 2016, Stip, Macedonia.

Stojanov, Trajce (2016) Една можна критика на Бахтиновата интерпретација на Достоевски. Palimpsest International Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research, 1 (2). pp. 115-126. ISSN 2545-3998

Stojanov, Trajce (2016) Калокагатија како воспитен идеал. In: Научно-стручна трибина на тема „Предизвиците и перспективите на учителската професија“, 07 Oct 2016, Stip, Macedonia.

Stojanov, Trajce (2016) St. Kliment as Ethicist. In: Меѓународна научна конференција Климентовото дело, 23-24 June 2016, Stip, Macedonia.

Stojanov, Trajce (2016) Uloga „Ruske ideje“ u suvremenom ruskom identitetu: tri izvora ruskog totalitarnog narativa. In: Balkanske zemlje između Rusije i EU – „Meki Trbuh“ Europe?, 17 Nov 2016, Velika dvorana Školske knjige, Zagreb. (In Press)

Stojanov, Trajce (2016) Платон vs. Аристотел: философско-религиските основи на културните разлики во Европа. In: Меѓународен дијалог: исток - запад» (психологија, филозофија, лингвистика, културологија и образование, 4 June 2016, Sveti Nikole, Macedonia.

Stojanov, Trajce and Stavreva Veselinovska, Snezana (2016) Од екоетика до екосвест. In: Современото воспитание и образование - состојби, предизвици и перспективи. Научно - стручна конференција со меѓународен карактер, 14 May 2014, Stip, Macedonia.

Stojanov, Trajce and Stojanova, Slavica (2016) Образованието како место за изградба на добар граѓанин. In: Современото воспитание и образование - состојби, предизвици и перспективи. Научно - стручна конференција со меѓународен карактер, 14 May 2014, Stip, Macedonia.

Stojkov, Stojko (2016) Изучувањето на македонската национална историја во бугарските училишта. Состојби, предизвици и перспективи во воспитанието и образованието во Република Македонија: зборник на трудови. ISSN 78-608-242-037-0

Stojkov, Stojko (2016) Византија во вториот милениум. ISBN 978-608-244-331-7.

Stojkov, Stojko (2016) Планирање на минатото - сонување на иднината: народи, етногенези и политика во бугарската и македонската медиевистика (споредбена анализа). In: Меѓународна научна конференција 70 години институт за историја - 70 години македонска историографија, 12 Dec 2016, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Stojkov, Stojko (2016) Свети Климент како наш и каков. In: Меѓународна научна конференција Климентовото дело, 23-24 June 2016, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Stojkov, Stojko (2016) Свети Климент – епископ словенски / επισκοπου Βουλγαριας. In: Милениумското зрачење на св. Климент Охридски, 29-30 Oct 2016, Skopje, Macedonia. (Submitted)

Stojkov, Stojko (2016) Концепции за решавање на Македонското прашање на страните на весникот Пиринско дело (1945 – 1947). Гласник на институтот за национална историја, 1 (60). pp. 225-248. ISSN 0583-4961

Stojkov, Stojko (2016) Македонското малцинство во Бугарија од признавање кон негирање 1948 – 1989. Годишен зборник на ФОН, 6 (1). pp. 67-86.

Stojkov, Stojko (2016) Јазик Словенски во старословенските текстови (IX – XIV век). Историја, Здружение на историчарите на Република Македонија, 50/51 (1). pp. 121-146. ISSN 0579-0263

Stojkov, Stojko (2016) The term „Sclavinia“ - Byzantine invention, western influence? In: 23rd International Congress of Byzantine studies, 24 Aug 2016, Belgrade, Serbia. (Unpublished)

Stojkov, Stojko and Tevdovski, Ljuben (2016) Некои прашања во врска со бугарскиот поход против Берзитија. Review of the Institute of History and Archaeology, RIHA , 3 (1). pp. 90-109. ISSN 2671-3144 /e: 2671-3152

Stoyanova, Lyudmila and Minkovska, Daniela and Goranova, Mariana and Aleksieva, Adelina and Gancheva, Veska and Evtimova, Maria and Zdravev, Zoran and Nakov, Ognyan (2016) Output 4 Integrating E-Learning and Open Educational Resources into Classroom” – iOERc. Erasmus + Programme, Key Action 2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for school education. (Submitted)

Stoyanova, Lyudmila and Minkovska, Daniela and Zdravev, Zoran and Aleksieva, Adelina and Nakov, Ognyan and Goranova, Mariana and Bojkov, Dimitar and Gancheva, Veska and Evtimova, Maria (2016) Output 1 Integrating E-Learning and Open Educational Resources into Classroom” – iOERc. Erasmus + Programme, Key Action 2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for school education. (Submitted)

T

Tevdovski, Ljuben (2016) Traveling Brokers of Legitimacy - the Shared Proto-history of Classical Archaeology and Modern Diplomacy in Early Modern Europe. Review of the Journal of History and Archaeology, 3 (1). pp. 132-149. ISSN 2671-3144

Tevdovski, Ljuben (2016) Between Classical Archaeology and Neo-orthodoxy – the Transformations, Identities and Challenges of the Political Elites in Contemporary Greece. Political Thought (52). pp. 9-34. ISSN 1409-9853

Tevdovski, Ljuben (2016) History of Classical Archaeology and its Impact on the Identity, Culture and Politics of the European Nations. Macedonian political science journal , 7. pp. 105-117. ISSN 1857-9167

Tufekcievski, Aleksandar and Popovski, Zoran and Popeska, Biljana and Dimovski, Vlado and Aceski, Aleksandar and Dukoski, Goce and Kiroska, Elena (2016) Упатство за планирање на спортски активности кај деца од предучилишна возраст. Кондиција, 4. pp. 1-15. ISSN 1857-9620

V

Veselinov, Dragan and Nacev, Trajce (2016) Одбранбени елементи кај доцноантичките утврдувања во Брегалничкиот басен. Гласник, Институт за национална историја, 60 (1). pp. 71-80. ISSN 0583-4961

Z

Zdravev, Zoran and Zlatanovska, Biljana and Kocaleva, Mirjana and Krstev, Aleksandar and Barbareev, Kiril and Stojanovic, Igor (2016) Output 2 Integrating E-Learning and Open Educational Resources into Classroom” – iOERc. Erasmus + programme, Key Action 2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for school education. (Submitted)

This list was generated on Tue Oct 3 09:03:55 2023 CEST.