Items where Author is "Karanikolova, Lusi"

Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Book
Number of items: 23.

Article

Karanikolova, Lusi (2013) Македонски vis a vis српски менталитет (О „елементима традиције“ у „Бегалка“ Васила Иљоског и „Зона Замфирова“ Стевана Сремца). Зборник радова с међународног научног скупа Културе у дијалогу, Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд. ISBN 978-86-6153-181-1.

Karanikolova, Lusi (2013) Мини-жанрите во „Горски венец“ (Исказите-формули како единици на културниот систем). Зборник радова, Меѓународни славистички собир Његошеви дани 4, Котор, Универзитет Црне Горе, Филозофски факултет, Никшиќ, 2013. pp. 81-90. ISSN ISBN 978-86-7798-083-2 / 821.163.4.09-13

Karanikolova, Lusi (2012) Метафората „земја“ во „Дневник по многу години“. Зборник на трудови од меѓународниот научен симпозиум-Блаже Конески и македонскиот јазик, литература и култура, Скопје, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје,2012. pp. 527-536. ISSN ISBN 978-608-234-016-6

Karanikolova, Lusi (2012) Ема Бовари или: за ликотворечката функција на детаљот. Francuskiot jazik, knizevnost i kultura vo frankofonski kontekst (8). pp. 348-357. ISSN 978-608-234-015-9

Karanikolova, Lusi (2012) Историското и наративното време во романот „Под игото“ од Иван Вазов. Зборник од Единаесетти славистички четенија, Софија. pp. 322-330. ISSN 978-954-07-3458-3

Karanikolova, Lusi (2012) „Вербалниот детаљ во ’Пиреј’ (За женскиот стенограматски говор)“. Меѓународно списание „СПЕКТАР“. pp. 60-69. ISSN 821.163.3-1.09

Karanikolova, Lusi (2012) За расказноста во лирски контекст (Кон „Ѓулабии“ на Станко Враз). Годишен зборник 2012-Филолошки факултет, Универзитет„Гоце Делчев“ - Штип.

Karanikolova, Lusi (2011) Неподносливата „едноставност“ на таинственото (Кон ентитетите „тајна“ и „таинственост“ во расказите Ковчег и Реквием за Рубина Фаин од Славко Јаневски). XXXVII Научна конференција на XLIII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура,(Охрид, 15-16 јули, 2010), Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 2011. pp. 271-279. ISSN 978-9989-43-305-4

Karanikolova, Lusi (2011) Има ли ден?! …за нив…и за нас (За поезијата на Кочо Рацин и музиката на Тоше Проески). Context 9, Review for Comarative Literature and Cultural Research, Институт за македонска литература, Скопје. pp. 115-121. ISSN 1857-7377

Karanikolova, Lusi (2011) Поетската елоквенција на Прличев и Мажураниќ (Морфологија и семантика на два описни ентитета во „Сердарот“ и „Смртта на Смаил-ага Ченгиќ“). Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze održanog u Rijeci od 23. do 25 ožujka 2011, Knjiga III, Filozofski fakultet. pp. 103-111. ISSN 987-953-6104-81-9

Karanikolova, Lusi (2011) За феноменот на „тврдоглавоста“ („македонизмите“ во романот „Тврдоглави“ од Славко Јаневски). Меѓународно списание на Институтот за македонска литература „Спектар“, бр.58, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје. pp. 426-432. ISSN 0352-2423

Karanikolova, Lusi (2011) Интервју со поетот кој не успеа да умре (Реквием за Гане Тодоровски, последниот великан на македонската култура) Една година од смртта на Гане Тодоровски (1929-2010). Литературен збор 1 – 6, Скопје. pp. 131-136. ISSN 0024-4791

Karanikolova, Lusi (2010) Дескриптивната микроструктура во романот „Див занес“ од Атанас Вангелов. Зборник на трудови од меѓународен македонистички собир, 29-31 август 2008 . pp. 505-514. ISSN 978-9989-724-88-6

Karanikolova, Lusi (2010) Со „цвет“ за „цветот“. Зборник од научниот собир посветен на проф. д-р Атанас Вангелов (15-16.12.2009), Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје, 2010. pp. 221-229. ISSN 978-9989-724-89-3

Karanikolova, Lusi (2009) Митот за Ахил или феноменот на исклучителното херојство. Годишник на трудови, Прв приватен универзитет Европски универзитет-Република Македонија, Скопје, 2009. pp. 351-359. ISSN 1857-6117

Karanikolova, Lusi (2008) Приказна(и) за судбините човечки. Зборник на трудови, Прв приватен универзитет, Европски универзитет-Република Македонија, Скопје, 2008. pp. 53-61. ISSN 978-9989184-75-8

Karanikolova, Lusi (2008) Фокусот на „ексцентричноста“ во расказите на Хулио Кортасар. Годишник на трудови, година I, број 1, Прв приватен универзитет, Европски универзитет-Република Македонија, Скопје, 2008. pp. 91-98. ISSN 1857-6117

Karanikolova, Lusi (2003) „Урбаниот“ детаљ во поезијата на Гане Тодоровски. Зборник на трудови во чест на Гане Тодоровски, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје, 2003 . pp. 119-127. ISSN 9989-724-32-6

Karanikolova, Lusi (1999) Описното рамниште во прозата на Конески. Придонесот на Блаже Конески за македонската култура, Посебно издание, Меѓународен научен собир, 17 и 18 декември, 1998 година, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје, 1999 . pp. 283-298. ISSN 1409-8075

Book

Karanikolova, Lusi (2013) Детаљот во „Ана Каренина“ и „Пиреј“. „Феникс“, Скопје, Скопје. ISBN 978-9989-33-634-8

Karanikolova, Lusi (2012) Наратоструктури-читања. „ГАЛИКУЛ“, Скопје. ISBN 978-608-65215-5-4

Karanikolova, Lusi (2011) Описот во прозата. Авторско издание финансиски поддржано од Министерство за култура на РМ. ISBN 987-9989-57-745-1

Karanikolova, Lusi (2010) Техники на усно и писмено изразување. Европски универзитет-Република Македонија, Скопје. ISBN 978-608-4574-27-9

This list was generated on Sat Jul 24 18:59:26 2021 CEST.