Items where Division is "Faculty of Music Art" and Year is 2013

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | D | G | H | I | J | K | L | M | N | P | S | T | V | Z
Number of items: 179.

A

Angelov, Goranco (2013) Целовечерен концерт на студентите по Традиционални инструменти од катедрата за Етнокореологија, во класата на Доц. м-р Горанчо Ангелов. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2013) Киберфолклор „Зурлаџиска музика, пред и по интернет глобализацијата“. In: Добредојдовте во Киберија, белешки од дигиталниот свет, 20-21 June 2013, Софија, Р. Бугарија. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2013) Музичките инструменти во македонските народни песни. Годишен зборник 2012 - Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 107-130. ISSN 1857- 8659

Angelov, Goranco (2013) Ќемене, гусла, гусле, ќемане, г’дулка. In: Славишки зборник. ЛУ Градски Музеј – Крива паланка, Крива Паланка, pp. 157-168.

Angelov, Goranco (2013) Значењето на теренските истражувања во зачувувањето на народните музички инструменти. In: Трети национални младежки четения по етнология, 05 Dec 2013, Blagoevgrad, Bulgaria. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2013) Доц. м-р Горанчо Ангелов со ансамблот ЕТНИКУМ. Концерт на традиционална музика на манифестацијата Штипска пастрамајлијада 2013 год. во организација на Општина Штип. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2013) Новогодишен концерт 2013 на студентите по традиционални инструменти од класата на Доц. м-р Горанчо Ангелов, Катедра за Етнокореологија. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2013) Горанчо Ангелов и ансамблот „Етникум“, концерт во Берово на Фестивалот Форест Фест-Берово, 7 и 8 декември 2013. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco and Hristov, Josif (2013) Доц. м-р Горанчо Ангелов, гостин на гајда и кавал на Годишниот концерт на учениците по народни инструменти од Средното и основното музичко училиште „Сергеј Михајлов“ - Штип. [Video] (Unpublished)

D

Dzorleva, Tatjana (2013) Учебно помагало на студентите по пијано од Татјана Џорлева. ISBN 978-608-4708-54-4.

Dzorleva, Tatjana (2013) Пијано концерт на Дејан Стојанов во класата на проф. Татјана Џорлева. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana (2013) Пијано концерт на Татјана Џорлева. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana (2013) Концерт Музичка академија - УГД 2013. [Performance] (Unpublished)

Dzorleva, Tatjana and Potevska, Emilija (2013) ЦД Пијано 4 раце Потевска-Џорлева. [Audio]

Dzorleva, Tatjana and Stojanov, Dejan (2013) Пијано концерт на Дејан Стојанов, студент во класата на проф. д-р Татјана Џорлева. [Performance] (Unpublished)

G

Gavrilovski, Goce (2013) Рудо јагне - детски хор. [Performance]

Gavrilovski, Goce (2013) DMM-2013, Concert: Gavrilovski Goce, suite, partita for piano, solo: Осамен, Напевен воздив (2011) Polytechnics- The music of the XX-th Century. [Performance]

Gavrilovski, Goce (2013) “The Dawn”- Concert Vocalize / Vocal Cantata, Album with 9 scenes for mixed choir, awarded in Russia-2013. [Performance]

Gavrilovski, Goce (2013) Gavrilovski Goce- Daj duj, for sopran & piano. [Performance]

Gavrilovski, Goce (2013) Gavrilovski Goce- Zableja rudo jagne, for child choir. [Performance]

Gavrilovski, Goce (2013) Goce Gavrilovski- Rudo jagne zableka za detski hor. [Performance]

Gavrilovski, Goce (2013) Piano Cycle- Gavrilovski Goce- Concert in NY- USA. [Performance] (Submitted)

H

Haralampovski, Vance (2013) Концертен настап. Masters thesis, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.

I

Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) Музичкото образование, идниот наставен кадар, современите образовни тенденции. Muzika, 15 (18). pp. 57-64. ISSN 1409-6579

Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) Музичката традиција во Коџаџик – колепката на семејството на Ататурк. Documentation. Islam & Leshkova-Zelenkovska.

Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) Модификации во исламската мистична духовна музика во Република Македонија во услови на глобалните музички текови. In: Трета Светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизациски дијалог, 10-13 May 2013, Скопје. (Unpublished)

Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) The continuity of the musical tradition in the modern education. In: International Conference Inovations, Challenges and Tendencies in the Post Moder Education, 12-13 Sept 2013, Stara Zagora, Bulgaria.

J

Jakimovska, Jana (2013) Book cover illustration for Бели заби. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2013) Book cover illustration for Како да се упокои вампир. [Artefact]

Jakimovska, Jana (2013) Participation in the First Regional GIF Festival, GIFEST, Subotica, Serbia. In: Prvi regionalni festival gifova GIFEST, 01 June 2013, Subotica, Serbia.

Jakimovska, Jana (2013) Participation in the group exhibition Utopias/Dystopias: Documents. [Show/Exhibition]

Janevski, Vladimir (2013) Прес конференција. [Video]

Janevski, Vladimir (2013) Етнокореолошки карактеристики на македонските народни ора (по избрани примери). Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје. ISBN 978-9989-642-1

Janevski, Vladimir (2013) Изложба - Стари кошули млади невести. Стари кошули млади невести. (In Press)

Janevski, Vladimir (2013) Концертна турнеа на студентите во Јапонија. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir (2013) Концертна турнеа во Македонија. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir (2013) Форми и облици во македонскиот играорен репертоар. Фестивал за народни игри и песни, Илинденски денови - Битола, 5 (5). pp. 5-16.

Janevski, Vladimir (2013) Комитско оро. Македонска академија на науките и уметностите: Сто години од Балканските војни, Скопје.

Janevski, Vladimir (2013) Промоција на книгата „Народната носија во Овче Поле“. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir (2013) ...И ние сме деца... [Video]

Janevski, Vladimir (2013) Коде се Мијаците. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir and Andonovski, Marjan and Atanasov, Sasko (2013) Теренско истражување во Радовишко поле. [Image] (In Press)

Janevski, Vladimir and Angelov, Goranco (2013) Годишен концерт - Ревија на народни носии, инструменти, песни и ора. [Video]

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko (2013) Пустец. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko (2013) Каршијак. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko (2013) Ораовички собор. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko (2013) Чангулово. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko and Andonovski, Marjan and Atanasov, Sasko and Kostov, Stojance (2013) Едукативни семинари во Јапонија. [Image] (In Press)

Janevski, Vladimir and Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Jovanov, Ilco and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Skarik, Milica and Gavrilovski, Goce (2013) Факултет за музичка уметност. [Video]

Jankoski, Marjan and Mihajlovski, Angele (2013) Изведба на целовечерен камерен концерт. [Performance]

Jankoski, Marjan and Mihajlovski, Angele (2013) Изведба на целовечерен солистички концерт. [Performance]

Jankoski, Marjan and Mihajlovski, Angele (2013) Изведба на целовечерен солистички концерт. [Performance]

Jankoski, Marjan and Mihajlovski, Angele (2013) Изведба на целовечерен солистички концерт. [Performance]

Jankoski, Marjan and Mihajlovski, Angele and Petrov, Sasko and Naumovski, Stojance (2013) Изведба на целовечерен камерен концерт. [Performance]

Jankoski, Marjan and Zaprov, Zapro and Spasov, Dragan (2013) Селектор и промотор на концертна дејност. [Performance]

Jankoski, Marjan and Zaprov, Zapro and Spasov, Dragan (2013) Селектор и промотор на концертна дејност. [Performance]

Jankov, Ivana (2013) Музичките изразни средства и нивните особености во вокалната кантата „Псалми“ од композиторот Стојан Стојков. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

Jovanov, Ilco (2013) Корени, Стефаново оро. [Composition]

Jovanov, Ilco (2013) Корени, Илчово оро. [Composition]

Jovanov, Ilco (2013) Корени, Трајаново оро. [Composition]

Jovanov, Ilco (2013) Корени, Планинско оро. [Composition]

Jovanov, Ilco (2013) Корени,Тринаесторка-Отињанско оро. [Composition]

Jovanov, Ilco (2013) Корени,Бојанино оро. [Composition]

Jovanov, Ilco (2013) Корени,Александрово оро. [Composition]

Jovanov, Ilco (2013) Корени, Штипско моминско оро. [Composition]

Jovanov, Ilco (2013) Корени,Разиграно оро. [Composition]

Jovanov, Ilco (2013) Корени, Весела Штипјанка. [Composition]

Jovanov, Ilco (2013) Корени, Мантовска игра. [Composition]

Jovanov, Ilco (2013) Корени,Облешевско оро. [Composition]

Jovanov, Ilco (2013) Корени, Играорен колорит. [Composition]

Jovanov, Ilco (2013) Корени, Бескрајна светлина. [Composition]

Jovanov, Ilco (2013) Корени, Копнеж. [Composition]

Jovanov, Ilco (2013) Корени, Печалбарски мерак. [Composition]

Jovanov, Ilco (2013) Корени, Промотивно издание. [Composition]

Jovanov, Ilco (2013) Основни карактеристики на музичкиот фолклор во Република Македонија. Годишен зборник 2012, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 131-134. ISSN 1857-7296

Jovanov, Ilco (2013) Солфеж - скрипта. ISBN 978-608-4708-47-6.

Jovanov, Ilco (2013) Награденa композиција - Пирин Фолк 2013. [Composition]

Jovanov, Ilco and Kitanovski, Antonijo and Sekulovski, Aleksandar (2013) Концерт Чешки Центар 2013. [Performance] (Unpublished)

K

Kitanovski, Antonijo (2013) Тони Китановски, Астибо џез фестивал - Штип. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2013) Тони Китановски, музика за филмот „Само за губитници“ на режисерот Иво Трајков. [Audio]

Kitanovski, Antonijo (2013) Тони Китановски, Пиволенд фестивал, Скопје 2013. Утрински весник.

Kitanovski, Antonijo (2013) Concert performance of Toni Kitanovski & Cherkezi Orchestra at CRR Concert Hall, Istanbul, 02.05.2013. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2013) Dame Gruev, documentary. [Video]

Kitanovski, Antonijo (2013) Тони Китановски, Sounscapes Festival, Bazel, Switzerland 2013. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2013) Toni Kitanovski & Cherkezi Orchestra, Stuttgart 2013. [Performance]

L

Lazarevski, Vladimir (2013) Анализа и интерпретациски проблеми на Квинтетот за обоа и гудачи од англискиот композитор Арнолд Бакс. Muzika, 15 (18). pp. 101-108. ISSN 1409-6579

Lazarevski, Vladimir (2013) Концерт на мјузик прогресив квартет во амбасадата на САД во Скопје по повод 4 јули - Ден на независност на САД. [Performance]

Lazarevski, Vladimir (2013) Concert of Ars Barroca ensemble with soloist Vladimir Lazarevski, Vladimir Krstev, Paskal Krapovski & Kalin Panajotov - K.Palanka - Grad na kulturata vo RM 2013. [Performance]

Lazarevski, Vladimir (2013) Concert of Music Progressive quartet & West Coast Symphony at Christ Church Cathedral - Vancouver, CA. [Performance]

Lazarevski, Vladimir (2013) Concert of Music Progressive quartet & West Coast Symphony at St. John's School - Vancouver, CA. [Performance]

Lazarevski, Vladimir (2013) Concert of Music progressive quartet at the Stip culture summer festival 2013. [Performance]

Lazarevski, Vladimir and Krstev, Vladimir (2013) Concert of Ars Barroca ensemble with soloist Vladimir Lazarevski, Vladimir Krstev, Paskal Krapovski & Kalin Panajotov - BITFEST 2013. [Performance]

Lazarevski, Vladimir and Krstev, Vladimir and Krapovski, Paskal (2013) Concert of Music progressive quartet at Cellar Jazz club. [Performance] (In Press)

Lazarevski, Vladimir and Krstev, Vladimir and Krapovski, Paskal and Gavrilovski, Goce (2013) Concert of Music progressive quartet at Lucid Jazz lounge - Seattle. [Performance]

Lazarevski, Vladimir and Krstev, Vladimir and Krapovski, Paskal and Videnovic, Marko (2013) Album "Dreaming" Music Progressive Quartet. [Audio]

Lazarevski, Vladimir and Pavlovski, Branko (2013) Камерен концерт „Made in Macedonia" - Дувачки квинтет „НОВА“ - ДММ 2013. [Performance]

Lazarevski, Vladimir and Pavlovski, Branko and Miteva, Zlatka (2013) Концерт на Камерно академско трио во црквата Св. Софија, Охрид. [Performance]

Lazarevski, Vladimir and Skarik, Milica (2013) Album "Paul Hindemith and the oboe". [Audio]

M

Micanov, Goce and Sekulovski, Aleksandar and Kitanovski, Antonijo (2013) ICT Innovations Conference 2013. [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele (2013) Подиум на млади пијанисти - "Вечер на Бетовен". [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele (2013) Концерт на студентите од катедрата по пијано ФМУ - Штип 2013. [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele and Nasev, Lence (2013) Практикум по Музичко образование со методика за одделенска настава. ISBN 978-608-4708-32-2.

Mihajlovski, Angele and Nasev, Lence (2013) Музичко образование со методика. ISBN 978-608-4708-33-9.

Mihajlovski, Angele and Potevska, Emilija and Dzorleva, Tatjana (2013) Концерт во сеќавање на проф. Стела Слејанска-Стојаноска. [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele and Stojanov, Dejan (2013) Edvard Grieg, Piano Concerto in a minor, 2nd movement. [Performance]

Miteva, Zlatka (2013) Italian Flute Convention 2013 in Rome, Italy Auditorium Parco della Musica - Accademia Nazionale di Santa Cecilia. http://www.riverberisonori.it/cms2010.

Miteva, Zlatka and Pavlovski, Branko and Trbojevik, Natasa (2013) Koncert na Trio Academiko vo crkvata sv. Sofija, Ohrid. [Performance]

Miteva, Zlatka and Pavlovski, Branko and Trbojevik, Natasa (2013) Концерт на камерна музика - Trio Academico во мултимедијалниот центар - Кочани. [Performance]

Miteva, Zlatka and Pavlovski, Branko and Trbojevik, Natasa (2013) Концерт на Trio Academico во уметничка галерија „Безистен“ - Штип. [Performance]

N

Nakova, Anita (2013) Новата суита, како дел од македонскиот пијанистички опус - пијанистичка анализа на "Суита"од Томислав Зографски. In: Струшка музичка есен, 13-15 Sept 2013, Struga, Macedonia.

Nakova, Anita (2013) Пијанистичка анализа на - „Класична суита” од композиторот Тома Прошев. In: European Piano Teachers Association, Macedonian Branch, Annual Conference, 23 Nov 2013, Music High School "Ilija Nikolovski - Lui". (Unpublished)

Nakova, Anita (2013) На крилата на музиката. [Performance]

Nasev, Lence (2013) Уметност, култура и музичко образование. Воспитание - списание за образовна теорија и практика, 8 (12). pp. 71-74. ISSN 1857-5331

Nasev, Lence (2013) Музичко образование и потреба за доживотно учење. Воспитанието и образованието меѓу традиционалното и современото, ISBN 978-608-238-012-4, 2. pp. 222-228.

Nasev, Lence (2013) Музичката форма на жанрот Симфониета. Other. Маска, ISBN 978-608-4505-14-3.

Nasev, Lence (2013) Можности за корелација меѓу предметите музичко образование и македонски јазик во основното образование. In: Меѓународна научна конференција: Македонистиката меѓу традицијата и современите предизвици, 21-22 Nov 2013, Skopje, Macedonia.

Nasev, Lence (2013) Белези на музичките традиции во Македонија низ вековите. In: Традиција као инспирација, Међународни научни скуп, 12-13 Apr 2013, Бања Лука.

Nasev, Lence (2013) Integrating music and dance into school curriculum. Activities in Physical Education and Sport, International Journal of Scientific and Professional Issues in Physical Education and Sport, 3 (1). pp. 95-97. ISSN 1857-7687

Nasev, Lence (2013) Mogućnosti za korelaciju nastave muzike i fizičkog vaspitanja. In: BARTF 2013, Umetnost i kultura danas, I nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem, 11-12 Oct 2013, Niš, Serbia.

Nasev, Lence (2013) Толкување на првиот став од Думбартон-Oкс, концерт за камерен оркестар од Игор Стравински. Зборник радова за VII Мећународног научног скупа: Музика и неизрециво & Историја уметности - методи и методологија и њихова примена, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац,. ISBN 978-86-85991-54-7, 3. pp. 189-192.

P

Popovski, Saso (2013) Музички проект „Флај“, Бит Фест Битола. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso (2013) Вовед во Џез Теорија 2. ISBN 978-608-4708-55-1.

Popovski, Saso and Micanov, Goce and Sekulovski, Aleksandar (2013) Menada. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Sekulovski, Aleksandar (2013) Џез концерт отворање на фестивалот на филмска камера “ Браќа Манаки“ – Битола. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Sekulovski, Aleksandar and Blagoev, Vencislav and Josifovski, Oliver (2013) Концерт на современ џез, БИТ ФЕСТ Битола. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Sekulovski, Aleksandar and Micanov, Goce (2013) Концерт на современ џез, Дом на култура „Тошо Арсов“ – Виница. [Performance] (Unpublished)

Popovski, Saso and Sekulovski, Aleksandar and Micanov, Goce (2013) Џез концерт, Мултимедиален центар Менада, Скопје,. [Performance] (Unpublished)

Potevska, Emilija (2013) Concert in honor of Petar Petrovic Njegos. [Performance] (Unpublished)

Potevska, Emilija (2013) Emilija Potevska Piano Recital at MC Gallery, New York, USA. [Composition] (Unpublished)

Potevska, Emilija (2013) Piano recital in Rome. [Performance] (Unpublished)

Potevska, Emilija and Mihajlovski, Angele (2013) Potevska/Mihajlovski - Bela Bartok - Concert for piano and orchestra No. 3. [Performance] (Unpublished)

S

Skarik, Milica (2013) Рецитал „Песни“ Михаило Арсенски - тенор и Милица Шкариќ - пијано. [Performance]

Skarik, Milica (2013) Камерен концерт со Паскал Краповски - виолончело, Гонца Богоромова - сопран и Милица Шкариќ - пијано, Уметничка галерија „Безистен“ Штип. [Performance]

Skarik, Milica (2013) Музички работилници за „Модели на импровизација за почетната настава по пијано во Р. Македонија“. In: Музички работилници за „Модели на импровизација за почетната настава по пијано во Р. Македонија“, 18 Apr - 3 July 2013, Државни музички училишта во Штип, Кочани, Тетово, Велес, Битола, Скопје.

Stevanovski, Filip (2013) Музиката на Дјук Елингтон. Masters thesis, Goce Delcev University.

Stevkovski, Goce (2013) Концертен настап со програма 1. Cherokee - Ray Noble (1938) 2. Groovin' High Dizzy - Gillespie Sextet (1945) 3. My Favorite Things - Richard Rodgers (1959) 4. Mr pc - John Coltrane (1960) 5. Impressions - John Coltrane (1961) 6. Watermelon Man - Herbie Hancock (1962) 7. The Sidewinder Lee Morgan (1964) 8. Cantaloupe Island - Herbie Hancock (1964). Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

Stojanoski, Hristo (2013) Проекција на документарно видео за настанот „Сеќавање на Стела Слејанска“, автор на видеото: Христо Стојаноски. [Video]

Stojanoski, Hristo (2013) Новогодишен концерт на студентите од Вокално инструментален оддел, Мултимедијален центар УГД Штип. [Performance]

Stojanoski, Hristo (2013) Аудицијата за студенти од државните универзитети со Македонската филхармонија. [Performance]

Stojanoski, Hristo (2013) „Земјата и Хората“ Р. Бугарија, гала концерт. [Performance]

Stojanoski, Hristo (2013) Концерт на студентите од катедрата по пијано при ФМУ – Штип. [Performance] (Submitted)

Stojanoski, Hristo (2013) 21-от интернационален натпревар за инструменталисти и композитори „Земјата и хората“ Р. Бугарија како добитник на 3-то место. [Performance]

Stojanoski, Hristo (2013) Пијано концерт ОМУ „Ристо Јуруков“-Кочани (27 јануари 2013). [Performance] (Submitted)

Stojanoski, Hristo (2013) Пијано концерт „Ликовен салон“-Велес (4 февруари 2013). [Performance] (Unpublished)

Stojanoski, Hristo (2013) Piano 4 Hands: Emilija Potevska & Tatjana Dzorleva. [Audio]

Stojanoski, Hristo and Dzorleva, Tatjana (2013) Водич низ пијанистичките техники - рецензирана скрипта. ISBN 978-608-4708-90-2.

Stojanoski, Hristo and Mihajlovski, Angele and Dzorleva, Tatjana and Potevska, Emilija (2013) Организатор, селектор, промотор и учесник на настанот „Сеќавање на Стела Слејанска“. [Performance]

T

Trajanov, Boris (2013) G. Verdi Attila- Ezio- Aria & Cabaletta from the full performance in Macedonian Opera in Skopje, 01.03.2013. [Performance]

Trajkova, Nevenka and Mirascieva, Elena (2013) Концерт флејта и пијано, настап на д-р Невенка Трајкова со студент по флејта на втор циклус студии при ФМУ - УГД. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka and Miteva, Zlatka (2013) Новогодишен концерт на студентите од вокално инструменталниот оддел од ФМУ при Универзитет Гоце Делчев - Штип 2013, Настап на д-р Невенка Трајкова со студент од класата на Проф. м-р Златка Митева. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa (2013) Уметничка соработка на пијано на „ Концертен театарски перформанс“ на Штипско лето. [Performance]

Trbojevik, Natasa (2013) Настап со студентите од класите по кларинет и соло пеење на „Новогодишен концерт на вокалноинструменталниот оддел на Факултетот за музичка уметност“ во Мултимедијален центар при Угд Штип. [Performance]

Trbojevik, Natasa (2013) Настап со студентите од класата по соло пеење на доц.м-р Благица Поптомова и класата по кларинет од класата на доц.д-р Бранко Павловски на „Новогодишен концерт “ на Факултетот за музичка уметност во Мултимедијален Центар при Економскиот факултет- УГД Штип. [Performance]

Trbojevik, Natasa (2013) Koncert na pijano-duo Trbojevik-Nastovski vo Likoven salon Veles. [Performance]

Trbojevik, Natasa (2013) Koncert na pijano-duo Trbojevik-Nastovski vo OOMU "Boro Dzoni" vo Strumica. [Performance]

Trbojevik, Natasa (2013) Koncert na pijano-duo Trbojevik-Nastovski vo OOMU "R.Jurukov" vo Kocani. [Performance]

Trbojevik, Natasa and Miteva, Zlatka (2013) Уметничка соработка на пијано со студентите од класите по труба и соло пеење на „Концерт на студентите од класите на Благица Поптомова,Васил Ристов и Васил Докузов“во Уметничка галерија „Безистен“. [Performance]

Trbojevik, Natasa and Pavlovski, Branko (2013) Koncert na Branko Pavlovski i Natasa Trbojevik vo koncertna sala na FMU vo Stip. [Performance]

Trbojevik, Natasa and Pavlovski, Branko (2013) Koncert na duo Pavlovski-Trbojevik na festivalot Zlatna Lira vo Muzej na grad Skopje. [Performance]

V

Velickovska, Rodna and Jovanov, Ilco (2013) Пеачката традиција во кривопаланечкиот регион. Славишки зборник (2). pp. 169-189.

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) Чекор пред темнината - авторски компакт диск. [Audio]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) Хармонија 1 - рецензирана скриптa. ISBN 978-608-4708-67-4.

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) Days of Macedonian Music 2013 - Koncert na Reconsil Ensemble Vienna. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) Festival and conference for contemporary music “June in Buffalo” 2013. [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) Kreutzer Quartet & The New London Chamber Choir - Macedonia Now! [Performance]

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) Minifestival - Osterreich-Mazedonien. [Performance]

Z

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) Музички инспирации - звуци на есента. [Audio]

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) Музички инспирации - музика на барокот. [Audio]

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) Музички инспирации - дела за пијано на С. Рахмањинов. [Audio]

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) Музички инспирации - Концерти за пијано и оркестар - романтизам. [Audio]

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) Музички инспирации - современи композитори, Е. Сати и Б. Бритн. [Audio]

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) Музички инспирации - Исак Перлман. [Audio]

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) Историја на музиката 1. ISBN 978-608-4708-59-9.

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) Предизвиците на глобалната музичка култура во 21 век. Годишен зборник на трудови на Факултет за музичка уметност, 3 (1). pp. 1-7. ISSN 1857- 8659

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) Музички инспирации - Емисија посветена на клавирските дела на W.A. Mozart, R. Schuman и F. Liszt. [Audio]

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2013) Модели за музичко едуцирање во трето доба – изучување музички инструменти. In: Vospitanieto i obrazovanieto megu tradicionalnoto i sovremenoto. Institut za pedagogija/UKIM-Skopje. ISBN 978-608-238-012-4

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2013) Музичката традиција во Коџаџик, Дебарско. [Image] (In Press)

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2013) The impact of music education on the preference of musical genres in the Republic of Macedonia. Journal of Teaching and Education, 2 (4). pp. 135-141. ISSN 2156-6266

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) Tvorestvoto na makedonskite kompozitori vo uslovi na tranzicija 1991-2012/1991-2001/2001-2012. In: Muzika regiona u uslovima tranzicije (1990-2010), 25.01.2013, Sala Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Crna Gora. (Unpublished)

This list was generated on Fri Apr 12 07:29:35 2024 CEST.