Items where Division is "Faculty of Educational Science" and Year is 2013

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | J | K | M | N | P | S | T | Z
Number of items: 137.

A

Arsova, Nada (2013) Портфолиото како начин на вреднување на постигањата на учениците. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

B

Barbareev, Kiril (2013) Од суштина кон форма: Приказни од Болоњските шуми. Нова Македонија, Скопје.

Barbareev, Kiril (2013) Современи методи во наставата, активно вклучување на учениците и поттикнување на нивната креативност. In: Современи методи во наставата, активно вклучување на учениците и поттикнување на нивната креативност.

Barbareev, Kiril (2013) The epochal personality of the teacher. European Pedagogical Studies, 3-4.

C

Cackov, Oliver (2013) Последиците од Првата балканска војна во Брегалничко-струмичкиот регион. In: Струмица и струмичко за време на Балканските војни 1912-1913, 2013, Струмица.

Cackov, Oliver (2013) Активност македонског театра у српском печату измеЋу два светска рата. In: Културе у дијалогу. Комуникација и културни утицај. Филолошки Факултет Универзитета у Београду, Београд, pp. 293-299. ISBN 978-86-6153-0149-1

Cackov, Oliver (2013) Последиците од Првата балканска војна во Брегалничко-струмичкиот регион. In: Струмица и струмичко во времето на Балканските војни и Букурешкиот мировен договор. Завод за заштита на спомениците на културата у музеј Струмица, Струмица, pp. 179-184. ISBN 978-608-65524-1-1

Cepreganov, Todor (2013) Извештај од Патрик Хачисон Еванс, член на британска воена мисија во делот на Македонија во рамките на Грција во текот на Втората светска војна. MRTV.

Cepreganov, Todor (2013) Христо Силјанов и Првата балканска војна. In: 100 години од Балканските војни, научен собир, 3-4 Dec 2012, Skopje, Macedonia.

Cepreganov, Todor (2013) Струмица и Струмичко во Балканските војни (сеќавања на очевидци во извештајот на Карнигиевата комисија). Струмица и Струмичко во времето на Балканските војни и Букурешкиот мировен договор. Материјали од научниот собир одржан по повод 60 години од основањето на Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј -Струмица (1952-2012). 25-27 Oct 2013. pp. 13-18. ISSN 978-608-65524-1-1

Cepreganov, Todor (2013) Евреите од Солун во британската дипломатска кореспонденција непосредно по завршувањето на Првата светска војна. „Гласник” на Институтот за национална историја, 57 (1-2). pp. 95-108. ISSN 0583-4961

Cepreganov, Todor (2013) Черчил и Македонија 1941-1945. MRTV, Skopje.

Cepreganov, Todor (2013) Владимир Полежиновски - шеф на југословенската воена мисија во Франкфурт (Германија)(1945-1948). Д-р Владимир Полежиновски - живот и дело (Кичево, 6 декември 1912 - Скопје, 19 јуни 1980). pp. 85-96. ISSN 9989-159-50-5

Cepreganov, Todor and Dzinko, Teon and Avirovich, Irena and Nikolova, Sonja and Nechev, Zoran (2013) Велика Британија и Македонија Грчко-југословенска Федерација (1941-1942) - Документи. Documentation. Институт за национална историја, Скопје.

D

Dimovska, Blagica (2013) Комуникациите како алатка за менаџирање во образовните институции. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

F

Filov, Kire (2013) Св. Климент Охридски – апостол на словенското просветно дело. Воспитание - списание за образовна теорија и практика, 8. ISSN 1857-5331

Filov, Kire (2013) Културниот и општествениот живот на Евреите во Македонија до депортацијата на 11 март 1943 година(по повод 70 годишнината од депортацијата на Евреите од Македонија). In: IV Меѓународна конференција: Меѓународен дијалог, исток - запад, Св. Николе.

Filov, Kire (2013) Како бугарската војска ја „ослободи" Македонија во 1941 и 1944 година. Macedonian Treasury, Electronic Magazine (11). pp. 14-19. ISSN 1857-8314

Filov, Kire (2013) Educational activity of Emanuel Chuchkov Before and after Second World War. Teacher, International Јournal of Еducation, 5. pp. 69-75. ISSN 1857-8888

Filov, Kire (2013) Njemački dokument o aktivnosti VMRO-a i Vanča Mihajlova u Drugom svjetskom ratu. Hrvatski povijesni portal (8). pp. 27-30. ISSN 1846-4432

J

Josimovska, Verica and Cackov, Oliver (2013) Културата и просветата во Штип во време на Балканските војни. In: Четврта меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: Исток-Запад“ (Култура, славјанство и економија), Apr 2013, Sveti Nikole, Macedonia.

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2013) Здравствената служба во Вардарска Македонија во време на Втората светска војна. In: IV Македонски конгрес за историја на медицината со меѓународно учество, 18-19 Apr 2013, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Josimovska, Verica and Josimovska, Elena (2013) Сведоштва за Брегалничката епидемија 1913. In: Сто години од Балканските војни, Прилози од научен собир одржан 3-4 декември 2012 год. во Скопје. МАНУ, Скопје, pp. 495-510. ISBN 978-608-203-100-2

Jovanova-Dimitrova, Daniela (2013) Сличности и разлики на православното христијанство со римокатоличкото. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

Jovanova-Mitkovska, Snezana (2013) Курикулум, наставни содржини, можни промени. In: Научни скуп „Савремене тенденције у наставним и ваннаставним активностима на учитењским (педагошким) факултетима“, 06 Dec 2013, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању. (Unpublished)

Jovanova-Mitkovska, Snezana (2013) Метод на случај. Vospitanie, 8 (12). pp. 7-11. ISSN 1857-5331

Jovanova-Mitkovska, Snezana (2013) Предучилишното воспитание и образование - состојби и предизвици. In: Прва меѓународна конференција „Социо – културните проблеми и современи предизвици“, 18-19 Oct 2013, Државен универзитет во Тетово, Филозофски факултет. (Unpublished)

Jovanova-Mitkovska, Snezana (2013) Професионалните улоги и предизвици на воспитувачот во современото општество. In: Научно-стручна трибина на тема: „Наставникот - некогаш, денес, утре“, 04 Oct 2013, Stip, Republic of Macedonia. (Unpublished)

Jovanova-Mitkovska, Snezana and Popeska, Biljana (2013) Интеграциско – корелациска поврзаност на содржините од наставните предмети по Физичко и здравствено образование и Запознавање на околината во одделенската настава. In: International Scientific Conference "Socio-cultural issues and challenges of cotemporaneity", 18-19 Oct 2013, Државен Универзитет во Тетово.

Jovanova-Mitkovska, Snezana and Popeska, Biljana (2013) Наставникот и неговата компетентност за справување со асоцијалното однесување на децата и младите. In: Професионална подготовка на бъдещия учител за възпитателна работа, посветена на 70-годишнината на проф. д-р Лиляна Тодорова, Югозападен Университет “Неофит Рилски” Факултет по педагогика, Катедра Педагогика, 22 Nov 2013, Благоевград: Р. Бугаријa. (Unpublished)

Jovanova-Mitkovska, Snezana and Popeska, Biljana and Smilkov, Nikola and Cackov, Kiril (2013) Практичнаta настава и нејзината реализација на Факултетот за образовнни науки во Република Македонија. In: Научни скуп „Савремене тенденције у наставним и ваннаставним активностима на учитењским (педагошким) факултетима“, 06 Dec 2013, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању. (Unpublished)

Jovanovska, Silvija (2013) Комуникацијата помеѓу менаџерот (директорот) и одделенските раководители во функција на подобрување на наставата. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

K

Kitanov, Blaze (2013) Прича Силјан Штркот Марка Цепенкова –парабола људске и македонске судбине. Knizevnost za decu i njena uloga u vaspitanju i obrazovanju dece skolskot uzrasta. pp. 119-123.

Kitanov, Blaze (2013) Расказите и патописите на Ацо Шопов. Годишен зборник 2013 - Филолошки факултет, УГД - Штип, IV. ISSN 1857-7059

Kitanova, Irena (2013) Специфики на комплексната постапка за обработка на буква. Меѓународен дијалог: Исток - запад (култура, славјанство и економија). pp. 81-86. ISSN 978-608-4689-04-1

Kitanova, Irena (2013) Васпитно дејство бајке код деце предшколског и школског узраста. Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста - Тематски зборник.

Kitanova, Irena (2013) Physiological bases of reading. Teacher, International Јournal of Еducation, 5. pp. 120-123. ISSN 1857-8888

M

Miloseva, Lence (2013) A cognitive behavioral depression prevention program for early adolescents. Journal on Educational Psychology, 6 (3). pp. 32-41. ISSN 0973-8827Print/ 2230-7141Online

Mirascieva, Snezana (2013) Синергичан приступ македонском образовном систему у функцији повећања квалитета образовања. Nastava i ucenje: Kvalitet vaspitno-obrazovnog procesa. pp. 103-110. ISSN 978-86-6191-015-9

Mirascieva, Snezana (2013) ИКТ в обучението по Дидактика. In: Професионална подготовка на бъдещия учител за възпитателна работа, 22 Nov 2013, Югозападен Университет “Неофит Рилски” Благоевград, Факултет по педагогика.

Mirascieva, Snezana (2013) Оценка на работата в детската градина. Сборник Съвременни тенденции в предучилищното възпитание. pp. 18-22. ISSN 978-954-395-094-2

Mirascieva, Snezana (2013) Образованието и воспитанието - од традиција до современост-. Зборник на трудови од научно- стручна расправа на тема „Образованието и воспитанието - од традиција до современост“. ISSN 978-9989-147-96-8

Mirascieva, Snezana (2013) Од традиционално кон инклузивно образование/училиште/настава/наставник. Book of abstracts "Modern aspects of special education and rehabilitation of persons with disabilities". pp. 114-115. ISSN 978-608--238-026-1

Mirascieva, Snezana (2013) From traditional to inclusive education / school / teaching / teacher. In: Fourth International Conference "Modern aspects of special education and rehabilitation of persons with disabilities", 17-19 Oct 2013, Ohrid, Macedonia.

Mirascieva, Snezana (2013) Theory and practice of communication in the educational process. Education between tradition and modernity, 1. pp. 428-432. ISSN 978-608-238-011-7

Mirascieva, Snezana and Akeksovska, Marina (2013) Оценка на работата в детската градина. In: Четиринадесета международна научно-практическа конференция на тема :”Съвременни тенденции в предучилищното възпитание, 13-14 June 2013, Sandanski, Bulgaria.

Mirascieva, Snezana and Petrovski, Vlado (2013) Комуникациските компетенции потребни на менаџерот во образованието. Education between tradition and modernity, 2. pp. 497-505. ISSN 978-608--238-012-4

Mirascieva, Snezana and Petrovski, Vlado and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2013) Предизвиците на современото воспитание и образование во контекст на самооценувањето на учениците како социо-културен проблем. In: Социо-културни проблеми и предизвиците на современоста, 18-19 Oct 2013, Tetovo, Macedonia.

Mitevski, Orce and Popeska, Biljana and Mitevska Petruseva, Katerina (2013) Similarities In Latent Structures In Motor Space Obtained With Longitudinal Approach At 6 and 7 Years Old Children. International Journal of Scientific Issues in Physical Education, Sport and Health, 2 (2). pp. 57-62. ISSN 1857-8196

Mitevski, Orce and Popeska, Biljana and Nikovski, Goran and Klincarov, Ilija (2013) Manifestation, assesment and evaluation of explosive strength at 7 years old children. In: International Scientific Conference "Effects of physical activity application to anthropological status with children, youth and adults", 11-12 Dec 2013, Belgrade, Republic of Serbia. (Unpublished)

Mitevski, Orce and Popeska, Biljana and Nikovski, Goran and Klincarov, Ilija (2013) Manifestation, assessment and evaluation of explosive strength at 7 years old children. In: International Scientific Conference “Effects of Physical Activity Application to Anthropological Status with Children, Youth and Adults”, 11-12 Dec 2013, Faculty of Sport and Physical Education, University of Belgrade, Republic of Serbia.

N

Nacev, Trajce (2013) Античката патна комуникација. Сборник доклади на научния симпозиум с международно участие, Самоков, Р. Бугарија.

Nacev, Trajce (2013) Градежни техники во античкипот период во Брегалничкиот басен. In: "Од плитар до малтер" - меѓународен археолошки симпозиум, Струмица, Струмица. (Unpublished)

Nacev, Trajce (2013) Вински региони во провинција Македонија Втора. In: Седми Цар-Шишманови дни в Самоков, 06 Sept 2013, Samokov, Bulgaria. (Unpublished)

Nacev, Trajce (2013) Одбраната и заштитата кај доцноантичките утврдувања во долината на река Брегалница. In: Научна конференција „Денови на Јустинијан", Скопје, Nov 2013, Скопје, Македонија. (Unpublished)

Nacev, Trajce (2013) Антиката во Брегалничкиот басен. НУЗЗКН и Музеј, Штип.

Nacev, Trajce (2013) Конзервација, реставрација и реконструкција на културно - историскиот комплекс Цари Мали Град кај с. Белчин, општина Самоков. In: Чудото Цари Мали Град. Фондација Възраждане на Белчин, pp. 121-135. ISBN 978-954-9369-24-3

Nacev, Trajce (2013) Античката патна комуникација во Брегалничкиот басен. Ethnology of communication, 12 (8). pp. 263-272. ISSN 1311-493X

Nacev, Trajce (2013) Сакрална архитектура во градот Баргала од IV век до крајот на првата деценија на VII век. Зборник на трудови на Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип (3).

Nacev, Trajce and Sentevski, Nikola (2013) Основен проект за конзервација и реставрација на градбите во северозападниот агол на тврдината Скопско Кале(блокови VII – XIII). [Project] (Unpublished)

Nacev, Trajce and Stojanovski, Darko (2013) Прилог кон проучувањето на неолитската и енеолитската архитектура од средниот тек на река Брегалница - ракопис. Годишен зборник Факултет за образовни науки. pp. 103-112.

Nacev, Trajce and Stojanovski, Darko (2013) Пајонски утврдувања, населби и некрополи по долината на р. Брегалница-Малешевија, јуни–јули 2013 - прелиминарен извештај. [Project] (In Press)

Nacev, Trajce and Veselinov, Dragan (2013) Доцноантичките цивилни утврдувања по долината на река Брегалница. „Гласник” на Институтот за национална историја, 57 (1-2). pp. 39-48. ISSN 0583-4961

Naumova, Snezana (2013) Формативното оценување во наставата по странски јазик. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

Nikolovska, Violeta (2013) Мајчиниот јазик - фактор за идентитет и култура. Трибина посветена на Мајчиниот јазик, Здружение на педагошки работници - Штип.

Nikolovska, Violeta (2013) Што изгубивме низ времето (на примери од јазикот). „Јазикот наш денешен“ Зборник на трудови од XVII научен собир одржан во Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ - Скопје, 23. ISSN 978-608-220-018-7

Nikolovska, Violeta (2013) Македонската лингвистика и литературнојазичната норма /теориски и практичен пристап кон проблематиката врз основа на моделот на Б. Корубин/. Јазикот наш денешен. ISSN 978-608-220-018-7

Nikolovska, Violeta (2013) Влогот на Мисирков и на Пулевски кон остварувањето на народниот идеал. In: Меѓународна научна конференција „Македонистиката меѓу традицијата и современите предизвици“, 21-22 Nov 2013, Skopje, Macedonia.

Nikolovska, Violeta (2013) Femme fatale (семантички импликации). Македонски јазик (64). pp. 75-84. ISSN 0025-1089

Nikolovska, Violeta (2013) Linguistic culture – active attitude toward (standard) language norm. Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica, 14-15. ISSN 1857-6109

Nikolovski, Zvonimir (2013) Прилог кон доцноантичките утврдувања во североисточниот дел на Македонија. Ethnology of communication, VIII (12). pp. 273-295. ISSN 1311-493X

P

Petrova Gjorgjeva, Emilija (2013) Одбрани теми од педагогија. Универзитет „Гоце Делчев“, Штип. ISBN 978-608-4708-12-4

Petrova Gjorgjeva, Emilija (2013) Feature of successful educator. Наука 21 века: Вопросы, гипотезы, ответы научный журнал (1). ISSN 2307-5902

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana and Petrovski, Vlado (2013) Teachers and modern educational information technology. Наука 21 века: Вопросы, гипотезы, ответы научный журнал (3). ISSN 2307-5902

Petrovska, Sonja (2013) Assessment of teachers - a prerequisite for improving the quality of school education. In: Mеѓународна научна конференција - „Социо-културни проблеми и современи предизвици“, 18-19 Oct 2013, Филозофски факултет, Државен универзитет во Тетово, Р Македонија.

Petrovska, Sonja and Bocvarova, Jadranka (2013) Media in preschool age of child's life. Педагогика Научнотеоретично и методическо списание, 85 (6). pp. 877-889. ISSN 1314-8540

Petrovska, Sonja and Bocvarova, Jadranka (2013) Media in preschool age of child’s life. In: International Conference “Innovations, Challenges and Tendencies in the Post Modern Education”, 12-13 Sept 2013, Stara Zagora, Bulgaria.

Petrovska, Sonja and Sivevska, Despina (2013) „Рака за рака: Малите Бугарчиња и Македончиња“ IPA CROSS-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO007 Project: RD-02-29-162/23.07.2012 Ref.: 2007CB16IPO007-2011-2-104. [Project]

Petrovska, Sonja and Sivevska, Despina and Cackov, Oliver (2013) Role of the Game in the Development of Preschool Child. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 92. pp. 880-884. ISSN 1877-0428

Petrovska, Sonja and Sivevska, Despina and Cackov, Oliver (2013) Role of the Game in the Development of Preschool Child. Procedia, 92. pp. 880-884. ISSN 1877-0428

Petrovska, Sonja and Stankovska, Ana (2013) Теориските аспекти на социометрискиот статус на учениците (отфрлени/прифатени) и неговото образовно значење. Зборник на трудови - Прва меѓународна научна конференција: Влијанието на научно – технолошкиот развиток во областа на правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во Република Македонија, 1 (1). pp. 614-621.

Petrovska, Sonja and Stavreva Veselinovska, Snezana (2013) Contemporary Pedagogical Approaches for Developing Higher Level Thinking on Science Classes. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 92. pp. 702-710. ISSN 1877-0428

Petrovski, Vlado and Koceva, Daniela (2013) Образованието и воспитанието во современите општества. Зборник на трудови од научно-стручна расправа на тема „Образованието и воспитанието - од традиција до современост“. pp. 22-26. ISSN 978-9989-147-96-8

Petrovski, Vlado and Koceva, Daniela (2013) Наставникот современото образование и глобализацијата. In: Научно-стручна трибина на тема „Наставникот - некогаш, денес, утре“ , 04 Oct 2013, Stip, R. Makedonija.

Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana (2013) Мултукултурализмот во образовниот систем на Р. Македонија. Воспитание, списание за образовна теорија и практика, Штип, 2012/2013, 8 (12). pp. 93-101.

Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana (2013) Муликултурализам и интеркултурна комуникација. Универзитет „Гоце Делчев“, Штип. ISBN 978-608--4708-36-0

Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2013) Мултикултурните општества и етничко-културната дистанца. Philosophica. pp. 94-96.

Petrovski, Vlado and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana (2013) Tolerance in multicultural societies: Practices to mitigate ethnic and cultural distance. Наука 21 века: Вопросы, гипотезы, ответы научный журнал (3). pp. 3-117. ISSN 2307-5902

Popeska, Biljana (2013) Холистичкиот пристап во воспитно образовната работа со децата анализиран од аспект на физичкото воспитание. In: International Scientific Conference"Socio - cultural issues and challenges of contemporaneity", 18-19 Oct 2013, Државен Универзитет во Тетово.

Popeska, Biljana (2013) Ставовите на наставникот и личните афинитети – детерминанти за ефикасна реализација на физичкото воспитание. In: Научно - стручна трибина „Наставникот – некогаш, денес, утре “, 04 Oct 2013, Stip, R. Makedonija. (Unpublished)

Popeska, Biljana (2013) Мерење и вреднување на репетативната снага и статичката сила кај децата на 6 и 7 годишна возраст. Просветно дело - Списание за педагошки прашања, 66 (4). pp. 97-106. ISSN 0350-6711

Popeska, Biljana (2013) Development changes in motor space at 6 and 7 years old children. In: 17 Симпозиум за спорт и физичко образование на младите во организација на Федерација на спортските педагози на Република Македонија, 20-21 Sept 2013, Ohrid, Republic of Macedonia. (Unpublished)

Popeska, Biljana and Jovanova-Mitkovska, Snezana (2013) Draft battery of tests for evaluation of motor abilities at 6 years old children. In: 17 Симпозиум за спорт и физичко образование на младите во организација на Федерација на спортските педагози на Република Македонија, 20-21 Sept 2013, Ohrid, Republic of Macedonia. (Unpublished)

Popeska, Biljana and Jovanovski, Jovan and Mitevski, Orce (2013) Motor Abilities At 7 years Old Children. International Journal of Scientific Issues in Physical Education, Sport and Health, 2 (2). pp. 73-79. ISSN 1857-8196

Popeska, Biljana and Klincarov, Ilija and Mitevski, Orce and Nikovski, Goran (2013) Possibilities for realization of physical education teaching process in the first grade in Republic of Macedonia according the determined motor abilities of children. In: International Scientific Conference "Effects of physical activity application to anthropological status with children, youth and adults", 11-12 Dec 2013, Belgrade, Republic of Serbia.

Popeska, Biljana and Klincarov, Ilija and Mitevski, Orce and Nikovski, Goran (2013) Possibilities for realization of physical education teaching process in the first grade in Republic of Macedonia according the determined motor abilities of children. In: International Scientific Conference “Effects of Physical Activity Application to Anthropological Status with Children, Youth and Adults”, 11-12 Dec 2013, Faculty of Sport and Physical Education, University of Belgrade, Republic of Serbia.

Popeska, Biljana and Mitevski, Orce and Jovanovski, Jovan and Jovanova-Mitkovska, Snezana (2013) Characteristics of Motor Tests for Evaluation of Speed Used at 7 Years Old Children. In: 5th International Scientific Conference "Modern Trends of Physical Education and Sport ", 08-09 Nov 2013, Sofia, Bulgaria.

Popeska, Biljana and Mitevski, Orce and Mitevska Petruseva, Katerina (2013) Подвижните игри во функција на емоционалниот развој на децата во предучилишна возраст. Просветно дело - Списание за педагошки прашања, 66 (2-3). pp. 129-135. ISSN 0350-6711

Postolovski, Goran (2013) Historical Aspect of Bregalnitza Dioceses. Masters thesis, University Goce Delcev Shtip.

S

Shterjov, Lidija (2013) Влијанието на воспитната мерка - Засилен надзор од страна на центарот за социјална работа, врз положбата на децата и младите во системот на малолетничка правда. Masters thesis, University Goce Delcev Shtip.

Shterjov, Lidija (2013) Влијанието на воспитната мерка - Засилен надзор од страна на центарот за социјална работа, врз положбата на децата и младите во системот на малолетничка правда. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

Sivevska, Despina (2013) The relation of classroom climate and students achievements. Teacher, International Јournal of Еducation (2). pp. 263-269. ISSN 1857-8888

Sivevska, Despina and Bocvarova, Jadranka and Cackov, Oliver (2013) Вклученоста на децата од ромска националност во предучилишните установи. In: IX Симпозијум са међународним учешћем „Васпитач у 21. веку“, 29-30 March 2013, Sokobanja, Serbia.

Sivevska, Despina and Popeska, Biljana (2013) Слободното време на студентите од Педагошки факултет во Штип. In: Научни скуп „Савремене тенденције у наставним и ваннаставним активностима на Учитељским (педагошким) факултетима“, 06 Dec 2013, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању. (Unpublished)

Sivevska, Despina and Popeska, Biljana (2013) Place of living and socioeconomic status of students as a factors in organization of their leisure time. In: The 5th International Scientific Conference in Alma Mater, Modern trends of physical education and sport, 08-09 Nov 2013, Sofia, Bulgaria.

Sivevska, Despina and Popeska, Biljana and Stojanova, Biljana (2013) Сoработката меѓу предучилишните установи и семејството. In: IX Симпозијум са међународним учешћем „Васпитач у 21. веку“, 29–30 March 2013, Sokobanja, Serbia.

Smilkov, Nikola (2013) Никола Смилков - СКУЛПТУРИ. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2013) Скулптура „Аристотел“. UGD, Stip Macedonia .

Smilkov, Nikola (2013) Годишна изложба 2012. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2013) ДЛУШ Традиционална годишна изложба 2013. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2013) 7 Dfewa Mallnitzer Symposium Furmoderne Kunst. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2013) IV International Exhibition Art in Miniature. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola (2013) miniARTtura. [Show/Exhibition]

Smilkov, Nikola and Stojanovic, Milena (2013) Изложба по повод јубилејот 20 години од постоење на Учитељскиот факултет во Врање при Универзитетот во Ниш. [Show/Exhibition]

Stavreva Veselinovska, Snezana (2013) Взгляды и мнения студентов факультета педагогических наук о своем практическом потенциале и реализации учебной программы по предмету «Ознакомление с природой» через содержание учебника «Методика преподавания природы и общества». Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири, 1 (1). pp. 79-89. ISSN 2303-9744

Stavreva Veselinovska, Snezana (2013) Повторно поврзување на детскиот свет со светот на природата. Воспитание - списание за образовна теорија и практика, 15. pp. 121-133. ISSN 1857-5331

Stavreva Veselinovska, Snezana (2013) Applying web animation in the ICT frame in teaching contents of natural sciences at Pedagogical Faculties. Zbornik radova za devetog simpoziuma "Vaspitac u XXI vek", 1. pp. 410-425. ISSN 978-86-7746-424-0

Stavreva Veselinovska, Snezana (2013) Integrating teaching contents of teaching subjects My environment and English language for III grade of the nine-year primary education. Filoloska istrazivanja danas, 2. pp. 336-348.

Stavreva Veselinovska, Snezana (2013) Teaching method for Introduction to nature and society and students’ success (lesson – What is soil?). Pedagogical Magazine (1-2). pp. 83-91. ISSN 1857-7105

Stavreva Veselinovska, Snezana and Kirova, Snezana (2013) Проблемы использования информационно-компьютерных технологий как средств в учебном процессе. Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири (4). pp. 25-29. ISSN 2303-9744

Stavreva Veselinovska, Snezana and Kirova, Snezana (2013) Улучшение когнитивных способностей учащихся, как следствие инновационного подхода в преподавании естественных наук. Творческий вызов или интеллектуальный риск? Вестник Восточно-Сибирской Открытой Академии (ВСОА) (11). ISSN 2304-4705

Stavreva Veselinovska, Snezana and Kirova, Snezana (2013) Blending the teaching of environmental matters and English as a second or foreign language. Natura Montenegrina, 12 (3-4). pp. 1065-1071. ISSN 1451-5776

Stavreva Veselinovska, Snezana and Kirova, Snezana (2013) Experience in using e-learning materials for environmental education. Sedmi međunarodni simpozijum Tehnologija, informatika i obrazovanje - Stanje i problemi, ciljevi i mogućnosti, promene i perspektive, 1 (7). pp. 625-638. ISSN 978-99955-59-43-4

Stavreva Veselinovska, Snezana and Kirova, Snezana (2013) From traditional to modern concepts of teaching contents of the subjects the world around us and nature and society. Skola Tworcza w Odtworczym Swiecie, Biblioteka wspolczesnej mysli pedagogicznej, 2. pp. 85-94. ISSN 2300-2689

Stavreva Veselinovska, Snezana and Kirova, Snezana (2013) Student Perceptions of Interactive Whiteboards in a Biology Classroom. Tehnologija, informatika i obrazovanje - Stanje i problemi, ciljevi i mogućnosti, promene i perspektive, 1 (7). pp. 735-753. ISSN 978-99955-59-43-4

Stavreva Veselinovska, Snezana and Petrovska, Sonja (2013) Interactive learning in programmed teaching of the subject “Based of nature science” at Faculty of educational science– R. Macedonia. Proceedings of the Fifth International Scientific Conference – FMNS 2013, 4. pp. 157-165. ISSN 1314-0272

Stavreva Veselinovska, Snezana and Veselinovski, Marjan (2013) Принципы восстановления связей детей с природой. Международной очно-заочной научно-практической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского. pp. 79-82. ISSN 978-5-321-02312-9

Stavreva Veselinovska, Snezana and Zivanovic, Jordan (2013) Distribution of lead in selected animal organs and tissues in Probistip and its surroundings. Proceedings of the Fifth International Scientific Conference – FMNS 2013, 4. pp. 128-138. ISSN 1314-0272

Stavreva Veselinovska, Snezana and Zivanovic, Jordan and Todorovska, Aleksandra (2013) Effect of trifluraline herbicide on soil microflora in tomato seedlings in outdoor conditions in Karaorman, Stip area. Proceedings of Seminar of Ecology. pp. 189-197. ISSN 978-954-2961-75-8

Stavreva Veselinovska, Snezana and Zivanovic, Jordan and Todorovska, Aleksandra (2013) The number of somatic cells and microorganisms – indicators of the quality of raw cow milk in the Republic of Macedonia. Proceedings of Seminar of Ecology 2013. pp. 197-203. ISSN 978-954-2961-75-8

Stoimenova, Marija (2013) Современиот пристап во превенцијата кај воспитно запуштени деца во основните училишта. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

Stojanov, Trajce (2013) Основни проблеми и особености на руската религиска философија. PhD thesis, University "Ss Cyril i Methodius".

Stojanov, Trajce (2013) Русская философия сегодна. In: Философијата денес: Конференција по повод светскиот ден на философијата, 21 Nov 2013, Филозофски факултет, Скопје.

Stojanovski, Darko and Nacev, Trajce (2013) Grncharica, The misfit in the Balkan Neolithic? Pottery typology and the monochrome Neolithic phase in Macedonia. In: 19th EAA Annual Meeting, 4-8 Sept 2013, Pilsen, Czech Republic. (Unpublished)

T

Trajanovska, Elena (2013) Семејството и асоцијалното однесување кај децата и младите во средните училишта во Република Македонија. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

Trajkova, Blagica (2013) Проактивниот менаџмент во наставата. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

Z

Zdravev, Zoran and Zhezhova, Silvana and Dimov, Gorgi (2013) Имплементација на е-учење на УГД–наученитe лекции. Воспитание - списание за образовна теорија и практика, 8 (12). pp. 149-158. ISSN 1857-5331

This list was generated on Tue Oct 3 09:06:02 2023 CEST.