Items where Author is "Karanikolova-Cocorovska, Lusi"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 42.

Article

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2019) Цивилизациски и религиски аспекти менталитета у „Горском вијенцу“. Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa "Njegoševi Dani 7", održanog u Kotoru, 30.08.-03.09.2017, Univerzitet Grne Gore, Nikšić, 2019. ISSN ISBN: 978-86-7798-062-7

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2019) Суптилните противречности во лириката на Петар Прерадовиќ. Зборник на трудови / ФИЛКО Четврта меѓународна научна конференција, 23-25 маj 2019. ISSN 978-608-244-698-1

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2019) Семантостилемата „рака“ во романот „Ана Каренина“ од Лав Николаевич Толстој (морфостилистички и семантостилистички третман на детаљот-рака). Актуальные проблемы стилистики (номер 5), Ежегодный международный научный журнал Факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Москва 2019. ISSN 2312 9751

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2018) „Хераклеа Линкестис“ од Вања Лазарова или: за древноста, стаменоста, човечноста и бесконечноста. Palimpsest International Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research. ISSN 2545-3998

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2018) Душата и телото како белег на менталитетот (Категориите душа и тело во расказот „Жената на покојникот“ од Бора Станковиќ). „За душата“ Зборник на текстови од Меѓународната научна конференција одржана на 1-3 јуни 2016. ISSN 978-9989-2616-7-1

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2018) Елементите на традицијата и менталитетот во расказот „Старите дни“ од Бора Станковиќ. Zbornik na trudovi, Treta megjunarodna naucna konferencija FILKO, Stip, 26-27 april, 2018. ISSN 978-608-244-593-9

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2018) Блаже Конески – „Земјата и љубовта“ (1948) – за колективниот менталитет и националното себесознание. Spektar. ISSN 0352-2423

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2017) За женскиот менталитет и идентитет во расказот „Жената на покојникот“ од Бора Станковиќ. Palimpsest International Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research. ISSN 2545-3998

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2017) Менталитетот во кусата проза на Чехов (За женскиот, чиновничкиот и народскиот менталитет во кусата проза на Антон Чехов). ФИЛКО - Зборник на трудови од Втора меѓународна научна конференција за филологија, култура и образование. ISSN 978-608-244-308-9

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2017) Семиотика по сите сетила (Атрибутивноста како значење во песните „Седум навраќања кон мотивот трепетлика“ од Гане Тодоровски и „Ноќниче“ од Антун Густав Матош). Филолошки студии. ISSN 18576060

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2017) „Минливоста“ и „вечноста“ во Његошевиот „Горски венец“ (Времето како белег на менталитетот). Спектар (меѓународно списание за литературна наука). ISSN 0352-2423

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2017) Морфологија на сепството и другостa во песната „Болен Дојчин“ од Блаже Конески. Мултикултурализам и многоезичие, Сборник с доклади од Тринадесетите международни славистички четенија, Софија, 21-23 април,2016. ISSN 9786190006510

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2017) Through description and narration to mentality (Textual processes in the short story “The Iron Nurse” by Nemika Tuğcu). Hikmet, Journal of Scientific Reasearch. ISSN 1857-5935

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2016) Судбинската енергија на поетската реч (За поетската судбина на Гане Тодоровски, Атанас Вангелов и Тодор Чаловски). Палимпсест, Меѓународно списание за лингвистички, книжевни и културолошки истражувања. ISSN 2545-3998

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2016) Женскиот идентитет и менталитет на една руска и една македонска Ана (или: за родовата „другост“ на Толстоевата „Ана Каренина“ и на „Ана“ на Јован Котески). Прва меѓународна научна конференција „Филко“, Зборник на трудови, Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип. ISSN 978-608-244-308-9

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2016) Семантиката на „женскоста“ во лириката на Џахит Кулеби или: апотеоза на едноставната поетика. Hikmet, Journal of Scientific Reasearch, 14 (27). pp. 50-60. ISSN 1857-5935

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2016) Уште еден пристап кон „Сомнително лице“ – текст и театар. Култура, Меѓународно списание за културолошки истражувања. ISSN 1857-7717

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2015) For the categories `east` and `west` in the stories `White Fortress` by Ohran Pamuk and Zona Zamfirova by Stevan Sremac. Hikmet, Journal of Scientific Reasearch, 13 (25). pp. 30-41. ISSN 1857-5935

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2015) Семантиката на јазикот во рубриката „Сакам да кажам“ во дневниот весник „Вест“. Годишен зборник 2015-Филолошки факултет. pp. 21-29. ISSN 1857-7059

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2015) Портретирање преку дескрипција (За портретите на Францка и Лојзе во романот „На пругорнината“ од Иван Цанкар). Годишен зборник 2015 Филолошки факултет. pp. 131-141. ISSN 1857-7059

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2015) Дескриптивните „слики“ во романот „Селидби“ од Милош Црњански. Годишен зборник 2015-Филолошки факултет. pp. 197-207. ISSN 1857-7059

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2015) Категорија просторa у „Горском венцу“ (простор у функциjи менталитета и идентитета). Zbornik radova s medzunarodnog naucnog skupa Njegosevi dani 5, Niksik, 4-7 Sept, 2013. pp. 123-133. ISSN 978-86-7798-083-2

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2014) За традицијата и менталитетот во драмата „Бегалка“ од Васил Иљоски. Литературен збор. ISSN 0024-4791

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2014) За категориите „исток“ и „запад“ во романите „Белата тврдина“ од Орхан Памук и „Зона Замфирова“ од Стеван Сремац. Спектар, 32 (63). pp. 87-95. ISSN 0352-2423

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2014) Приказната за Силјан штркот и македонската стварност. Спектар, 32 (64). pp. 141-148. ISSN 0352-2423

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2014) Женскиот менталитет во раскажувачката проза на Јосип Козарац(За љубовта, еротиката и сексуалноста во „Тена“ и „Мира Кодолиќева“). Македонско - хрватски книжевни, културни и јазични врски, 5. pp. 443-454. ISSN 987-608-4744-00-9

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2013) Балканскиот менталитет и елементите на традицијата (За женскиот „идентитет“ и „менталитет“ во јужнословенските литератури). Култура, Меѓународно списание за културолошки истражувања. pp. 203-210. ISSN 1857-7717

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2013) Има ли дан?!... за њих...и за нас О поезији Коче Рцина и музици Тошета Проеског. Градина, часопис за књижевност, уметност и културу. 55/56/57. ISSN 9770436261009

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2013) Категоријата простор во поезијата на Христо Ботев (просторот во функција на менталитетот и идентитетот). Книжевна академија. pp. 48-60. ISSN 1409-9438

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2013) За традицијата и менталитетот во романот „Зона Замфирова“ од Стеван Сремац. Годишен зборник 2013 - Филолошки факултет, 4 (4). pp. 93-103. ISSN 1857-7059

Book Section

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2019) Описот во прозата, второ издание. In: Opisot vo prozata. Globe, edit, Germany. ISBN 978-613-9-41854-1

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2018) Бугарска книжевност XIX век. In: Бугарска книжевност XIX век. Универзитет „Гоце Делчев“, Штип. ISBN 978-608-244-512-0

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2014) Прилози за јужнословенските литератури. In: Прилози за јужнословенските литератури. Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Штип. ISBN 978-608-244-011-8

Conference or Workshop Item

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2014) Другата страна на реалноста (Стравот и надежта во „женските“ раскази на Иво Андриќ). In: Наука и глобализација, 17-19 May 2013, Пале, Босна и Херцеговина.

Book

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2016) Српска книжевност-универзитетски учебник. Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, Македонија. ISBN 978-608-244-296-9

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2015) Хрватска книжевност - учебник. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. ISBN 978-608-244-180-1

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2015) Практикум по хрватска книжевност. Univerzitet Goce Delcev, Stip. ISBN 978-608-244-181-8

Project

Dimova, Violeta and Daskalovska, Nina and Kuzmanovska, Dragana and Karanikolova-Cocorovska, Lusi and Mladenoski, Ranko and Leontik, Marija and Celik, Mahmut and Marolova, Darinka and Koceva, Vesna and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana and Todorova, Marija and Ulanska, Tatjana and Tasevska, Marica and Grkova, Marija and Jakimovska, Svetlana and Velinova, Eva and Vitanova-Ringaceva, Ana and Negrievska, Nadica and Karanikikj Josimovska, Jovana and Sarafova, Natasa and Kostova, Kristina (2018) Eвалуација на наставата по јазик и книжевност во високото образование. [Project] (Submitted)

Dimova, Violeta and Karanikolova-Cocorovska, Lusi and Mladenoski, Ranko and Velkova, Sanja and Nikolenko, Delfina and Taseva, Packa (2016) Литературолошките и културолошките истражувања и нивната функција во оспособувањето на студентите идни наставници. [Project] (Submitted)

Dimova, Violeta and Karanikolova-Cocorovska, Lusi and Mladenoski, Ranko and Prodanovska, Vesna and Velkova, Sanja and Nikolenko, Delfina and Taseva, Packa (2016) Литературолошките и културолошките истражувања и нивната функција во оспособувањето на студентите идни наставници. [Project] (Submitted)

Dimova, Violeta and Denkova, Jovanka and Karanikolova-Cocorovska, Lusi and Ivanovska, Biljana and Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko and Daskalovska, Nina and Leontik, Marija and Celik, Mahmut and Kukubajska, Marija Emilija and Kusevska, Marija and Jakimovska, Svetlana and Kuzmanovska, Dragana and Marolova, Darinka and Velinova, Eva and Kirova, Snezana and Petkovska, Biljana and Todorova, Marija and Prodanovska, Vesna and Donev, Dragan and Koceva, Vesna and Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija and Krsteva, Marija and Markoska, Nadica and Karanikikj Josimovska, Jovana and Ulanska, Tatjana and Golakov, Kostadin and Tasevska, Marica and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2016) Ментор. [Project] (Submitted)

Teaching Resource

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2016) Практикум по српска книжевност. ISBN 978-608-244-297-6.

This list was generated on Sat May 30 07:41:40 2020 CEST.