Items where Author is "Janevski, Vladimir"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 73.

Janevski, Vladimir (2019) Etnokoreoloska klasifikacija na orata vo Makedonija. Other. Здружение на етнокореолози на Македонија.

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko (2017) На аскер ќе одам - ДВД. [Video]

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko (2017) Махмуд се готви... [Video]

Janevski, Vladimir and Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Ilic, Blagica and Angelov, Goranco and Gavrilovski, Goce (2017) Традиционалната музичка култура во градот Штип од крајот на XIX и почетокот на XX век. [Project] (Submitted)

Janevski, Vladimir (2016) Накитот и китењето суштинска одлика во сценските адаптации. Зборник на трудови - Илинденски денови, 8. pp. 4-7.

Janevski, Vladimir (2016) Водичарки во планинските села од Скопска Блатија. Македонски Фолклор, 71. pp. 337-346. ISSN YU 0542-2108

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko and Ilik, Blagica (2016) Концертна турнеја низ Македонија. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir (2016) Играта калочоина во западна Македонија. Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи. ISSN 978-608-65143-6-5

Popeska, Biljana and Jovanova-Mitkovska, Snezana and Barbareev, Kiril and Janevski, Vladimir (2016) HOPSports On Line Streaming (OLS) Brain Breaks (BB) Research Project. [Project] (Unpublished)

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko and Ilik, Blagica and Ilievska, Melita (2015) На аскер ке одам. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko (2015) Концертна турнеа во Србија. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko (2015) Концертна турнеа низ Македонија. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir and Ilik, Blagica (2015) Концертна турнеа во Албанија. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir (2015) Народната носија суштинска одлика во сценските адаптации. Зборник на трудови - Илинденски денови, 7. pp. 5-8.

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko and Ilik, Blagica (2015) Фестивал во Турција - Бурса. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko (2015) Фестивал во Полска - Бјали Исток. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko (2015) прозорец кон традицијата. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko and Ilik, Blagica (2015) Концертна турнеа во Турција. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko and Ilic, Blagica and Ilievska, Melita (2015) Едукативни концерти. [Video] (In Press)

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida and Janevski, Vladimir (2015) Музичката традиција во Коџаџик - колевката на семејството Ататурк. [Image] (In Press)

Janevski, Vladimir and Ilic, Blagica and Ilievska, Melita (2015) Теренско истражување во Охридско. [Image]

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko (2015) Османлиските културни белези во Македонија. [Video]

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko (2015) концертна турнеа во холандија. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir and Svetozarevk, Branislav and Gorgieska, Anita and Zlatev, Simeon (2015) Османлиските културни белези во Македонија 2. Documentation. Institut Junus Emre - Skopje.

Janevski, Vladimir (2014) Теренско истражување во селата Бегниште и Ресава. [Image] (Unpublished)

Janevski, Vladimir (2014) Реквизите при изведба на орската традиција. Балканската култура низ призмата на фолклористичкото - етнолошките истражувања. pp. 349-356. ISSN 978-9989-642-84-5 (In Press)

Janevski, Vladimir (2014) Народните ора прикажани во текстилното народно творештво. Етнолог, 16. ISSN 1409-6404

Janevski, Vladimir (2014) Глувонемите ора, нивната стилска и морфолошка анализа. Македонски фолклор, 36 (69). ISSN 0542-2108

Janevski, Vladimir (2014) Форми во македонските играорни обрасци. Зборник на трудови - Илинденски денови, 6. pp. 4-9.

Janevski, Vladimir (2014) Нашето село... [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir (2014) Хајри Мате Дике. [Video]

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko (2014) Концертна турнеа низ Македонија. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir (2014) Традиционалната музика и игра на Балканот. [Video]

Janevski, Vladimir (2014) Методика на народни ора - скрипта. ISBN 978-608-244-145-0.

Janevski, Vladimir (2014) Семинар - Илинденски денови VI. In: Семинар за традиционална музика и игра, 29 July-01 Aug 2014, Bitola, R.Macedonia.

Janevski, Vladimir (2013) Коде се Мијаците. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko (2013) Ораовички собор. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko (2013) Чангулово. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir (2013) Форми и облици во македонскиот играорен репертоар. Фестивал за народни игри и песни, Илинденски денови - Битола, 5 (5). pp. 5-16.

Janevski, Vladimir and Angelov, Goranco (2013) Годишен концерт - Ревија на народни носии, инструменти, песни и ора. [Video]

Janevski, Vladimir (2013) Промоција на книгата „Народната носија во Овче Поле“. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir (2013) ...И ние сме деца... [Video]

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko (2013) Пустец. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko (2013) Каршијак. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir (2013) Концертна турнеа во Македонија. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir and Andonovski, Marjan and Atanasov, Sasko (2013) Теренско истражување во Радовишко поле. [Image] (In Press)

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko and Andonovski, Marjan and Atanasov, Sasko and Kostov, Stojance (2013) Едукативни семинари во Јапонија. [Image] (In Press)

Janevski, Vladimir (2013) Концертна турнеа на студентите во Јапонија. [Video] (In Press)

Janevski, Vladimir (2013) Изложба - Стари кошули млади невести. Стари кошули млади невести. (In Press)

Janevski, Vladimir (2013) Прес конференција. [Video]

Janevski, Vladimir (2013) Етнокореолошки карактеристики на македонските народни ора (по избрани примери). Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје. ISBN 978-9989-642-1

Janevski, Vladimir and Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Jovanov, Ilco and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Skarik, Milica and Gavrilovski, Goce (2013) Факултет за музичка уметност. [Video]

Janevski, Vladimir (2013) Комитско оро. Македонска академија на науките и уметностите: Сто години од Балканските војни, Скопје.

Janevski, Vladimir (2012) Narodnata nosija vo Ovce Pole. Documentation. Национална установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј, Штип.

Janevski, Vladimir (2012) Komitskoto oro. In: Сто години од балканските војни, 3-4 Dec 2012, MANU - Skopje.

Janevski, Vladimir (2012) Подготовка на сценска адаптација. Zbornik na trudovi IV, IV. pp. 4-10.

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko (2012) Душата на беровската чалгија. [Image] (Unpublished)

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko and Ilic, Blagica and Ilievska, Melita (2012) Нашата методика. [Video]

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko and Ilic, Blagica and Ilievska, Melita (2012) Чувари на традицијата. [Video]

Janevski, Vladimir (2012) Чешлање и плетење на коса кај девојка во с. Скочивир, битолско. In: etnologist.

Janevski, Vladimir (2012) Кореографското творештво на Трајко Прокопиев во ансамблот Танец. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 135-140. ISSN 1857-8659

Janevski, Vladimir (2012) Кореографското творештво на Трајко Прокопиев во ансамблот Танец. Yearbook - Faculty of Music Art, 3 (3). pp. 135-139. ISSN 1857-8659

Janevski, Vladimir (2011) Tehniki i metodi pri etnokoreoloski istrazuvanja. Zbornik na trudovi III, III. pp. 3-10.

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko and Ilic, Blagica and Ilievska, Melita (2011) 10 години едукативна, концертна и истражувачка дејност. [Video]

Janevski, Vladimir (2011) Пишаните и визуелни извори за традиционалните игри во крајот на 19 и почетокот на 20 век. Годишен зборник 2011 на Факултетот за музичка уметност при УГД Штип, 2 (2). ISSN 1857-7296

Janevski, Vladimir (2011) Pishanite i vizuelnite izvori za tradicionalnite igra za krajot na XlX i pochetokot na XX vek. In: Годишен зборник.

Janevski, Vladimir and Sumberg, Bobbie and Krsteva, Angelina and Nazim, Jasemin and Dimovska, Sanja and Gjogjovska, Tatjana and Hristova, Slavica and Trpevski, Davorin (2011) Young Brides, old treasures, Macedonian embroidered dress. Museum of International Folk Art - USA. pp. 1-300.

Janevski, Vladimir (2010) Glavni karakteristiki na igraornite podracja. Zbornik na trudovi II, II. pp. 3-10.

Janevski, Vladimir and Ilic, Blagica and Vitanova, Ankica (2008) Танци народни ора. ISBN 978-608-206-006-4.

Krsteva, Angelina and Janevski, Vladimir (2007) Berg encyclopedia of world dress and fashion - East Europe, Russia, and the Caucasus - Macedonia: ethnic dress, embroidery, jewerly and adornment. Berg Publishers, 9. pp. 460-467. ISSN 978 1 847788 398 8

Janevski, Vladimir (2004) Водичарке. [Video]

Janevski, Vladimir (2004) Оплитање. [Video]

Janevski, Vladimir (2004) Пишање. [Video]

This list was generated on Fri Sep 24 01:11:37 2021 CEST.