Items where Author is "Golakov, Kostadin"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 46.

Golakov, Kostadin (2021) Свети-Николе – главное поселение Овчепольской котловины, автор Н. Ристевски (превод на руски). Меѓународен центар за славјанска просвета - Свети Николе. ISBN 978-608-468-967-6

Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Arminovska, Limonka and Antonievski, Goran and Filiposki, Oliver and Sazdova, Julijana and Golakov, Kostadin and Belcev, Tole (2020) Гастрономски речник. Туристика, Скопје. ISBN 978-608-4872-06-1

Todorovic, Emilija and Metodijeski, Dejan and Filiposki, Oliver and Taleska, Milena and Dzambazovski, Kristijan and Golakov, Kostadin (2019) Туристички речник за Скопскиот регион. Туристика, Скопје. ISBN 978-608-4872-03-0

Niami, Emil and Golakov, Kostadin (2019) Супстантивираните придавки и прилошки определби во рускиот и во македонскиот јазик. ФИЛКО - Зборник на трудови од Четвртата меѓународна научна конференција ФИЛКО - филологија, култура и образование, 23-25 маj 2019, Воронеж, Русија. ISSN 978-608-244-698-1

Golakov, Kostadin (2019) Студија за византиската дипломатика (Приватноправни акти) од И. П. Медведев (превод од руски). Арс студио Скопје. ISBN 978-608-239-420-6

Niami, Emil and Golakov, Kostadin (2018) Јазичната политика и состојбите со рускиот јазик на истокот од Украина. Зборник на трудови од VII македонско-руска научна конференција (одржана во рамките на Меѓународниот славистички собир на 15-16 јуни 2017 г. во Скопје). ISSN ISBN 978-608-234-057-9

Golakov, Kostadin and Niami, Emil (2018) Стилот на преводот на драмата на а. П. Чехов „Вишновата градина“ од Марија Најчевска-Сидоровска. Зборник на трудови, Трета меѓународна научна конференција „ФИЛКО“ - филологија, култура и образование, 26-27 април 2018, Штип, Р. Македонија. ISSN 978-608-244-593-9

Metodijeski, Dejan and Golakov, Kostadin (2017) Македонија како потенцијална дестинација за руските туристи. Зборник на трудови од Втора меѓународна научна конференција за филологија, култура и образование ФИЛКО, 10-12 мај 2017, Воронеж, Русија. pp. 383-391. ISSN ISBN 978-608-244-469-7

Metodijeski, Dejan and Golakov, Kostadin (2017) Македонија како потенцијална дестинација за руските туристи. In: Втора меѓународна научна конференција ФИЛКО Филологија, култура и образование, 10-11 May 2017, Voronezh, Russia.

Golakov, Kostadin and Ulanska, Tatjana (2017) A Guide to the Famous Products, Places, Landmarks and Events in Macedonia (превод на англиски). Agency for support and promotion of tourism in the Republic of Macedonia, Skopje. ISBN 978-608-66110-0-2

Golakov, Kostadin and Zabolotnaya, Sofya (2017) Манастири Македониjе - туристички водич (превод на српски). Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија, Скопје. ISBN 978-608-66032-4-3

Golakov, Kostadin and Zabolotnaya, Sofya (2016) Путеводитель по монастырям Македонии (превод на руски). Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија, Скопје. ISBN 978-608-65886-5-6

Golakov, Kostadin (2016) Чингиз Ајтматов „И подолго од век трае денот“ (превод од руски). Арс Ламина - публикации, Скопје. ISBN 978-608-247-373-4

Golakov, Kostadin (2016) За сеќавањето и одговорноста. In: Ч. Ајтматов - И подолго од век трае денот. Арс Ламина - публикации, pp. 389-398. ISBN 978-608-247-373-4

Metodijeski, Dejan and Golakov, Kostadin (2016) Преглед на позначајните туристички водичи. Зборник на трудови од Прва меѓународна научна конференција ФИЛКО - Филологија, култра и образование. ISSN ISBN: 978-608-244-308-9

Dimova, Violeta and Denkova, Jovanka and Karanikolova-Cocorovska, Lusi and Ivanovska, Biljana and Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko and Daskalovska, Nina and Leontik, Marija and Celik, Mahmut and Kukubajska, Marija Emilija and Kusevska, Marija and Jakimovska, Svetlana and Kuzmanovska, Dragana and Marolova, Darinka and Velinova, Eva and Kirova, Snezana and Petkovska, Biljana and Todorova, Marija and Prodanovska, Vesna and Donev, Dragan and Koceva, Vesna and Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija and Krsteva, Marija and Markoska, Nadica and Karanikikj Josimovska, Jovana and Ulanska, Tatjana and Golakov, Kostadin and Tasevska, Marica and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2016) Ментор. [Project] (Submitted)

Golakov, Kostadin and Pivkovski, Dimitar (2016) „Давидович - Љубомудрец Словенски“ од Аркадиј Давидович (превод од руски на македонски). Фондација „Ховански“, Воронеж, Русија. ISBN УДК 821-84 (082) ББК 94.8я48 Д 86

Golakov, Kostadin and Ulanska, Tatjana (2016) A Guide to the Monasteries in the Republic of Macedonia (превод на англиски). Agency for promotion and support of tourism of Republic of Macedonia, Skopje. ISBN 978-608-65886-6-3

Golakov, Kostadin (2015) Изучувањето на рускиот јазик на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. „Човекот во глобалниот свет“, Материјали од Меѓународната научна конференција, (Воронежж, Русија, 18-20 мај 2015).. ISSN ISBN 978-5-9273-2207-7

Golakov, Kostadin (2015) Андреј Платонов „Откоп“ (превод од руски). Арс Ламина - публикации во соработка со Арс студио. ISBN 978-608-247-326-0

Golakov, Kostadin (2015) Збор-два за неколку современи руски раскази. Современост, 64 (3). pp. 120-127. ISSN 0038-5972

Golakov, Kostadin (2015) За среќата и љубовта. In: Л.Н. Толстој - Ана Каренина - Том 2. Арс Ламина - публикации, pp. 497-506. ISBN 978-608-247-272-0

Golakov, Kostadin (2015) За „дехуманизацијата“ на едно „хумано“ општество. In: Андреј Платонов - Откоп. Арс Ламина - публикации, pp. 125-133. ISBN 978-608-247-326-0

Golakov, Kostadin (2015) Лав Николаевич Толстој „Ана Каренина“ Том 2 (превод од руски). Арс Ламина - публикации во соработка со Арс студио. ISBN 978-608-247-272-0

Metodijeski, Dejan and Golakov, Kostadin (2014) Изучувањето на странските јазици на факултетите за туризам во Република Македонија. Годишен зборник 2014 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 5. ISSN 1857-7059

Jovanov, Jane and Golakov, Kostadin (2014) Мал македонско-руски тематски речник. Современост, Скопје. ISBN 978-608-4501-36-7

Golakov, Kostadin (2014) Иван Сергеевич Тургенев „Записите на Ловецот“ Том 1 (превод од руски). Арс Ламина - публикации во соработка со Арс студио. ISBN 978–608–229–734–7

Golakov, Kostadin (2014) Иван Сергеевич Тургенев „Записите на ловецот“ Том 2 (превод од руски). Арс Ламина - публикации во соработка со Арс студио. ISBN 978–608–229–735–4

Metodijeski, Dejan and Golakov, Kostadin (2014) Prague as the destination for Macedonians in the product of tourism agencies. Czech Hospitality and Tourism Papers, 10 (21). pp. 52-62. ISSN 1801-1535

Golakov, Kostadin (2014) Раскази за ловот, а патем и за рускиот народ во XIX век. In: И.С. Тургенев, Записите на ловецот - Том 2. Арс Ламина - публикации, pp. 211-220. ISBN 978–608–229–735–4

Jovanov, Jane and Golakov, Kostadin and Marolova, Darinka (2013) Развој на меѓукултурната комуникација како наука. Зборник на научни трудови, Четврта меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: Исток - Запад“ (Култура, славјанство и економија). pp. 158-160. ISSN 978-608-4689-04-1

Metodijeski, Dejan and Golakov, Kostadin (2013) Толковник на поими, термини и имиња од областа на туризмот (англиско-руско-македонски). Современост, Скопје. ISBN 978-608-4501-35-0

Metodijeski, Dejan and Golakov, Kostadin (2013) Курсевите за странски јазици како фактор за продолжување на туристичката сезона. Годишен зборник 2013 - Филолошки факултет, 4. pp. 23-28. ISSN 1857-7059

Marolova, Darinka and Jovanov, Jane and Golakov, Kostadin (2013) Култура и јазик. “Култура - Culture” - International Journal for Cultural Researches, 4. ISSN 1857-7714

Marolova, Darinka and Golakov, Kostadin (2013) University E-studying in the Republic of Macedonia. Quality of Learning and Teaching Conference Proceedings. ISSN 978-608-4503-88-0

Golakov, Kostadin (2012) Криза на културата во Република Македонија? Зборник на научни трудови - Трета меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: Исток - Запад“ (Култура, Славјанство и Економија), 3.

Marolova, Darinka and Golakov, Kostadin (2012) Електронското учење во високото образование на Р. Македонија. In: Универзитет на Југоисточна Европа, Национална високообразовна конференција, Квалитет на учење и предавање: политики и практики, 12.06.2012, Тетово. (Submitted)

Jovanov, Jane and Todorova, Marija and Marolova, Darinka and Golakov, Kostadin (2012) Теоријата за висококонтекстуалните и нискоконтекстуалните култури од Едвард Хол. Трета меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: ИСТОК-ЗАПАД“, 3. pp. 16-18.

Todorova, Marija and Marolova, Darinka and Jovanov, Jane and Golakov, Kostadin (2012) Разлики во современата меѓукултурна комуникација. Меѓународен дијалог: ИСТОК-ЗАПАД, 3. pp. 23-26.

Marolova, Darinka and Golakov, Kostadin (2012) Улогата и значењето на толкувачот. Годишен зборник 2012 - Филолошки факултет, 3 (3). ISSN 1857-7059

Golakov, Kostadin (2011) Глобализирани Словени - проблеми и перспективи, со примери од македонскиот јазик. Зборник на научни трудови, Втора меѓународна научна конференција „Културен дијалог: Исток - Запад (Култура, Славјанство и Економија), 2.

Marolova, Darinka and Golakov, Kostadin (2011) Колку универзитетските наставници во Македонија се сметаат себе си за компетентни за вршење на високообразовна дејност? Зборник на трудови на Третиот научно-стручен собир со меѓународно учество „Образованието во 21 век“ .

Golakov, Kostadin (2011) Видови на превод. Годишен зборник 2011 - Филолошки факултет, УГД - Штип. pp. 247-253. ISSN 1857-7059

Marolova, Darinka and Golakov, Kostadin (2011) Колку универзитетските наставници во Македонија се сметаат себе си за компетентни за вршење на високообразовна дејност? Образованието во 21 век - Зборник на трудови од третиот научно-стручен собир со меѓународно учество-Битола.

Jovanov, Jane and Golakov, Kostadin (2011) Македонско-руски разговорник со изговор. „Венеција“ - Штип. ISBN 9989-884-47-1

Golakov, Kostadin (2010) Зошто ни е потребна катедра за словенска филологија, односно славистика на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип? Годишен зборник 2010 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 1. pp. 152-162.

This list was generated on Tue Nov 30 04:19:38 2021 CET.