Items where Division is "Faculty of Natural and Technical Sciences" and Year is 1990

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | K | S
Number of items: 17.

A

Aleksandrov, Marin and Mankov, S and Serafimovski, Todor (1990) Нов тип Бизмутова минерализација за наоѓалиштето "Саса", источна Македонија. In: Книга 3 -Рудни наоѓалишта геохемија, металогенија и економска геологија. XII Конгрес на геолози на Југославија, Охрид, pp. 103-115.

Aleksandrov, Marin and Mankov, S and Serafimovski, Todor (1990) Сребрените минерали од олово - цинковото наоѓалиште Саса, Источна Македонија. In: Книга 3 -Рудни наоѓалишта геохемија, металогенија и економска геологија. XII Конгрес на геолози на Југославија, Охрид, pp. 86-92.

B

Blažev, Krsto (1990) Процесите на опализација врзани со неогениот вулканизам на примерот на лежиштето Спанчево. Рудни наоѓалишта, геохемија, металогенија и економска геологија.

Boev, Blazo (1990) Потекло на материјалот од кој се формирани нуканските стени на Кожув планина. Faculty of Geology and Mining - Stip, Ohrid.

Boev, Blazo (1990) Старост на вулканските стени на Кожув Планина. XII Kongres na geolozi na Jugoslavija, Ohrid.

Boev, Blazo (1990) Characterization of the constituents of the structural channels in Beryl. Faculty of Geology and Mining - Stip, Ohrid.

Boev, Blazo (1990) Microelements in the volcanic rocks of Kozuf Mountain. Faculty of Geology and Mining - Stip, pp. 14-25.

Boev, Blazo and Lepitkova, Sonja (1990) Петролошки Карактеристики на Вулканските Карпи од Околината на Алшар. Geologica Macedonica. pp. 15-30. ISSN 0352-1206

Boev, Blazo and Serafimovski, Todor and Lepitkova, Sonja (1990) Изотопите во Стронциумот во Терциерните Магматски Карпи од Територијата на Македонија. Geologica Macedonica. pp. 31-38. ISSN 0352-1206

Boev, Blazo and Serafimovski, Todor and Petrov, S. (1990) Хидротермални промени во дел од наогалиштето Алшар. Faculty of Geology and Mining - Stip, Ohrid.

K

Krstev, Boris (1990) Основи на металуршка преработка. .

Krstev, Boris and Golomeov, Blagoj (1990) Оптимирање на реагенсниот режим во фазата на груба Pb-Zn флотација во рудникот Злетово. Geologica Macedonica. ISSN 0352-1206

S

Serafimovski, Todor and Boev, Blazo and Milosavlevski, M (1990) Hydrothermal Alternations in LEAD-ZINC Deposit "ZLETOVO" on the Sample ore Veins II and III. Geologica Macedonica (1). pp. 123-132. ISSN O352-1206

Serafimovski, Todor and Boev, Blazo and Milosavlevski, M (1990) Хидротермални измени во оловно-цинковото наоѓалиште „Злетово“ врз примерот на рудна жица II и III. Geologica Macedonica. ISSN O352-1206

Serafimovski, Todor and Boev, Blazo and Mudrinik, C (1990) Изотропен состав на сулфурот во сулфидите од As-Sb наоѓалиште Алшар. Geologica Macedonica (1). pp. 165-172. ISSN 0352-1206

Serafimovski, Todor and Mankov, S and Cifliganec, Vančo (1990) Бизмутско - селенска минерализација во бакарното наоѓалиште Бучим - Радовиш. In: Книга 3 -Рудни наоѓалишта геохемија, металогенија и економска геологија. XII Конгрес на геолози на Југославија, Охрид, pp. 72-85.

Serafimovski, Todor and Petrov, Gose (1990) Морфоструктурни карактеристики на рудниот реон Кратово-Злетово. Geologica Macedonica. ISSN O352-1206

This list was generated on Sat May 8 21:41:37 2021 CEST.