Items where Author is "Ivanova, Elena"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 59.

Article

Ivanova, Elena (2020) Consequences of imposition of prison sentence on a woman as a perpetrator. Collection of Papers from the International Academic Conference Bratislava Legal Forum 2020 ,Comenius University in Bratislava, Faculty of Law.

Ivanova, Elena (2020) Criminal and criminological aspects of trafficking in human beings and other crimes related to the foreigner's illegal status in Republic of Macedonia. ILLYRIUS International Scientific Review/ n.14/ (I - 2020) scientific review (14). pp. 131-166. ISSN 2225-2894

Rogleva, Aleksandra and Ivanova, Elena (2020) Улогата на системот на социјална заштита во постапување со деца - жртви на сексуална злоупотреба. Proceedings of the Seventh International Scientific Conference 'Social changes in the global world'. ISSN 978-608-244-778-0

Ivanova, Elena (2019) Жени што убиваат (или повредуваат) од позиција на жртви на семејно насилство. Македонска ревија за казнено право и криминологија (1-2).

Ivanova, Elena and Marolov, Dejan (2019) Стандардите на европската Конвенција за човекови права во поглед на забраната за мачење, нечовечко или понижувачко постапување или казнување. Proceedings of the VI International Conference "Social Changes in the global world", Faculty of Law, Goce Delcev University.

Nanev, Lazar and Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena (2019) Компаративен осврт на пенитенцијарни услови за жената - затвореник во земјите од поранешна Југославија. Proceedings of VI International Conference "Social Changes in the global world" Faculty of Law, UGD, 1. pp. 441-464.

Ivanova, Elena and Marolov, Dejan (2019) Етиологија на женското престапништво. Годишен зборник на Правен факултет. ISSN 1857-8713

Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena (2019) Historical overview of the phenomenology of crimes commited by women, with special emphasis on the middle ages. Balkan Social Science Review, 13. pp. 57-72. ISSN 1857- 8772

Apasiev, Dimitar and Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena (2018) Начелото на законитост – нужен коректив против арбитрерноста на државните органи во кривичната постапка. Годишен зборник на Правен факултет, VIII (8). pp. 54-69. ISSN 1857-8713

Kosevaliska, Olga and Apasiev, Dimitar and Ivanova, Elena (2018) Начелото на законитост – нужен коректив против, арбитрерноста на државните органи во кривичната постапка. Годишен зборник на Правен факултет (8). pp. 54-69. ISSN 1857 – 8713

Marolov, Dejan and Ivanova, Elena (2018) Меѓународното право за животна средина во светот на глобализацијата. Годишен зборник на Правен факултет (8). ISSN 1857 – 8713

Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena (2018) Криминолошки аспекти на убиството на дете при пораѓање вршено од страна на жена. Proceedings of 5th International Scientific Conference "Social Changes in the global world", Faculty of Law - UGD (5). ISSN 978-608-244-548-9

Nanev, Lazar and Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena (2018) Бангкочките правила – lex ferenda за жената затвореник. Fifth international scientific conference "Social change in the global world" (5). pp. 399-419. ISSN 978-608-244-548-9

Kosevaliska, Olga and Tusevska, Borka and Ivanova, Elena (2018) Criminological aspects of pink collar crime. Balkan Social Science Review, 11 (11). pp. 51-64. ISSN 1857- 8772

Nanev, Lazar and Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena (2017) Притвор во постапката спрема деца. Зборник на трудови од Четврта научна меѓународна конференција Општествените промени во глобалниот свет, 4 (4). ISSN 978-608-244-353-9

Apasiev, Dimitar and Ivanova, Elena (2017) Судењето на вештерките во Римското и во Средновековното право. Зборник на трудови од Четвртата меѓународна научна конференција „Општествените промени во глобалниот свет“, 4. pp. 177-193. ISSN ISBN 978-608-244-423-9

Rogleva, Aleksandra and Ivanova, Elena (2016) Улогата на центрите за социјална работа во остварувањето на концептот на ресторативна правда спрема децата. Годишен зборник на Правен факултет. ISSN 1857-7229

Tusevska, Borka and Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena (2016) European versus Macedonian principles of public procurement contracts. VIZIONE. pp. 179-196. ISSN 1857- 9221

Iliev, Andrej and Ivanova, Elena and Petreski, Drage (2015) USSR- China relations in the Cold and post Cold war era. Wulfenia Journal, XXII (3). pp. 313-326. ISSN 1561-882X

Ivanova, Elena and Kosevaliska, Olga (2015) Зајакнување на акузаторните елементи преку новиот концепт на главната расправа во кривичната постапка на РМ. Годишен зборник на Правен факултет, 3 (3). ISSN 1857-7229

Marolov, Dejan and Ivanova, Elena (2015) Етичките аспекти на сурогатството наспроти ставовите на законската регулатива. Годишен зборник на Правен факултет (5). ISSN 1857-7229

Ivanova, Elena (2014) Воведување на вкрстеното испрашување преку одредбите на новиот Закон за кривична постапка. Годишен зборник Правен факултет, 3. ISSN 1857- 8713

Marolov, Dejan and Ivanova, Elena (2013) The Relations between Macedonia and Kosovo. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 12. pp. 259-264. ISSN 2307-4531

Marolov, Dejan and Ivanova, Elena (2013) Трговија со малолетни лица заради незаконито посвојување. Стручно списание Правник (259). pp. 51-56. ISSN 1409-5238

Ivanova, Elena (2013) Civic and uncivic values in Macedonia: value transformation, education and media (review). Balkan Social Science Review, 2. pp. 291-294. ISSN ISBN 978-1-137-03333-8

Ivanova, Elena (2013) Comparative View of the Problem with Human Trafficking In the Balkan Countries. Balkan Social Science Review (BSSR), 1 (1). ISSN 1857- 8772

Ivanova, Elena (2013) The Problem of Child Trafficking Enriched with Its Newest Purpose - Establishing Illegal Adoption. Balkan Social Science Review, 2. pp. 25-47. ISSN 1857- 8772

Marolov, Dejan and Ivanova, Elena (2013) The possible negative aspects of the adoption procedure. Academic Digest, Grigol Robakidze University (2). pp. 65-73. ISSN 2298-0202

Ivanova, Elena (2012) Посвојувањето на деца – меѓу материјалното и емоциите. Stipski Glas - Mozaik .

Ivanova, Elena (2011) International aspects of human trafficking – Especially trafficking with minors. European Scientific Journal, 21. ISSN 1857- 7431

Monograph

Stojanovski, Strasko and Apasiev, Dimitar and Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena and Sutova, Milica and Todorova, Biljana (2020) Семејно насилство. Documentation. Goce Delcev University, Stip.

Todorova, Biljana and Apasiev, Dimitar and Ivanova, Elena and Sutova, Milica and Kosevaliska, Olga and Stojanovski, Strasko (2020) Семејно насилство. Project Report. Универзитет „Гоце Делчев“-Штип.

Todorova, Biljana and Apasiev, Dimitar and Ivanova, Elena and Sutova, Milica and Kosevaliska, Olga and Stojanovski, Strasko (2020) Семејно насилство. Project Report. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Штип.

Conference or Workshop Item

Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena (2020) North Macedonia's policy responses to migration and asylum in the era of COVID-19. In: M.A.P.S Conference hosted by Queen Mary University of London 11 December 2020 Conflicting Responses to Refugees and Migrants in Covid-19 Europe – Vulnerability, Hostility and the Prospects of the New Pact on Migration and Asylum, 11 Dec 2020, Queen Mary, School of Law, London United Kindom .

Nikodinovska Krstevska, Ana and Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena (2020) Outsorcing and cooperation with third countries: Some observations from North Macedonia. In: Webinar on Outsorcing and cooperation with third countries, 08.07.2020, Athens.

Nikodinovska Krstevska, Ana and Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena (2020) Outsorcing and cooperation with third countries: Some observations from North Macedonia on irregular migration. In: Outsourcing and cooperation with third counries, Jean Monnet Network Project on migration and asylum policy systems -MAPS. (Unpublished)

Nanev, Lazar and Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena (2020) Криминолошка опсервација на последиците од Европската мигрантска криѕа. In: Social change in the global world 2020, Sept 2020, Stip, Macedonia.

Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena (2020) International crimes related to the foreigner's illegal status in Republic of Macedonia, in post migrant crises period. In: International scientific conference "Responsibility in the legal and social context", 18 Sept 2020, Nis, Serbia. (Unpublished)

Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena (2019) The profile of female offenders sentenced to imprisonment in the Republic of Macedonia. In: International Scientific Conference, Apr 2019, Nis, Serbia. (In Press)

Apasiev, Dimitar and Ivanova, Elena (2016) Криминолошки аспекти на проституцијата – со посебен осврт на античката правна уреденост. In: Social change in the global world, 1 Sept 2016, Stip, Macedonia.

Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena (2016) Конфискација на имот и имотна корист во случај на аболиција. In: Social change in the global world, 1 Sept 2016, Stip, Macedonia.

Ivanova, Elena and Doneva, Nada (2015) Воведувањето на порота во казненото законодавство на РМ - последен чекор во заокружување на акузаторниот процесен систем. In: Second International Scientific Conference: Social change in the global world, 3-4 Sept 2015, Stip, Macedonia.

Ivanova, Elena (2015) Видови и начини на вршење на трговија со малолетни лица. In: 6 Меѓународна научна конференција: Меѓународен дијалог: Исток-Запад, Sveti Nikole, Macedonia.

Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena (2014) Шенгенски информациски систем и заштита на податоците во него. In: Втора меѓународна конференција „Влијанието на научно – технолошкиот развиток во областа на правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во Република Македонија“, 30-31 Oct 2014, Skopje, Macedonia.

Ivanova, Elena and Doneva, Nada (2014) Современи истражни методи на државите членки на ЕУ со осврт на нивната имплементација во македонската легислатива. In: Општествените промени во глобалниот свет, 11-13 Sept 2014, Stip, Macedonia.

Afshari, Kayvon and Ivanova, Elena and Güther, Franziska and Labudovic, Stefan (2013) Social dimensions of human trafficking in the Western Balkans. In: Social Dimensions of Human Trafficking.

Book

Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena (2020) Меѓународно казнено право. Goce Delcev University. ISBN 978-608-244-769-8

Project

Ananiev, Jovan and Kosevaliska, Olga and Tusevska, Borka and Nikodinovska Krstevska, Ana and Ivanova, Elena and Galeva, Jordanka and Denkova, Jadranka (2020) Истражувачка група „Европско право, политики и институции“. [Project]

Miseva, Kristina and Ampovska, Marija and Ivanova, Elena and Stojanovski, Strasko (2018) Зборник на трудови од Петта научна меѓународна конференција Општествени промени во глобалниот свет. [Project]

Miseva, Kristina and Ampovska, Marija and Ivanova, Elena and Stojanovski, Strasko (2018) Зборник на трудови од Петта меѓународна научна конференција „Општествени промени во глобалниот свет: Секција млади истражувачи“. [Project]

Russo, Teresa and Nikodinovska Krstevska, Ana and Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena (2018) EU-Western Balkans Cooperation on Justice and Home Affairs. [Project]

Nikodinovska Krstevska, Ana and Tusevska, Borka and Kosevaliska, Olga and Ananiev, Jovan and Sutova, Milica and Ivanova, Elena and Jakimovska, Svetlana (2018) Jean Monnet Network “MAPS – Migration and Asylum Policy Systems. Weaknesses, Shortcomings and Reform Proposals”. [Project]

Ananiev, Jovan and Miseva, Kristina and Ampovska, Marija and Ivanova, Elena (2017) Четврта меѓународна научна конференција Општествени промени во глобалниот свет. [Project]

Kambovski, Igor and Ampovska, Marija and Apasiev, Dimitar and Ivanova, Elena and Zdraveva, Ana (2017) Улогата и значењето на Државното правобранителство во правосудниот систем на Република Македонија -The role and significance of the State Attorney's Office in the justice system of the Republic of Macedonia. [Project] (Submitted)

Thesis

Ivanova, Elena (2018) „Криминалитетот на жената во периодот од 2005-2015, со посебен осврт врз виктимолошките аспекти“. PhD thesis, Правен факултет „Јустинијан Први“ УКИМ.

Ivanova, Elena (2011) Сузбивање на трговијата со луѓе – со посебен осврт врз трговија со малолетни лица. Masters thesis, Univerzitet Kiril i Metodij, Skopje.

Teaching Resource

Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena (2018) Организиран криминал и корупција - скрипта. ISBN 978-608-244-577-9.

Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena (2018) Организиран криминал и корупција - практикум. ISBN 978-608-244-578-6.

Other

Nikodinovska Krstevska, Ana and Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena (2020) International conference on Conflicting Responses to Refugees and Migrants in Covid-19 Europe - Vulnerability, Hostility and the Prospects of the New Pact on Migration and Asylum. Queen Mary University of London, Zoom meeting.

This list was generated on Thu Aug 5 21:41:23 2021 CEST.