Items where Author is "Todorova, Biljana"

Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Monograph
Number of items: 32.

Article

Todorova, Biljana (2021) The right of paid sick leave as social insurance right and the coronavirus pandemic. Legal system in the period of the new reality - Thematic Conference Proceedings. pp. 75-86.

Todorova, Biljana (2021) Примена на најниска основица за пресметка и уплата на придонеси од задолжително социјално осигурување. Knowledge – International Journal, 45 (6). pp. 1309-1314. ISSN 2545-4439

Todorova, Biljana and Radulovik, Makedonka (2021) Some aspects of the social security system in the Republic of North Macedonia during coronavirus pandemic. Prizren Social Science Journal, 5 (1). pp. 86-89. ISSN 2616-387

Todorova, Biljana (2021) The effect of the COVID-19 pandemic on the gender perspective of labour relations. KNOWLEDGE International Journal Scientific Papers, 44 (3). pp. 239-244. ISSN 2545-4439

Todorova, Biljana (2021) The COVID-19 pandemic and violations of workers rights. Eighth International Scientific Conference SOCIAL CHANGES IN THE GLOBAL WORLD, 1 (1). pp. 301-312. ISSN 316.42:34(100)(062)

Todorova, Biljana (2021) Current issues of the social status and protection of the family in the Republic of North Macedonia. Proceedings of the International Conference on the occasion of the centennial anniversary of the Faculty of Philosophy (2-5 September, Struga 2020). pp. 781-792.

Todorova, Biljana (2020) New Forms“ of Employment, A Challenge for Social Security System. Proceedings of ‏The 5th International Conference on New Findings On Humanities and Social Sciences. pp. 1-13.

Todorova, Biljana and Radulovik, Makedonka (2020) Work-Life Balance: Challenges of gender equality in the labor market in the The Republic of North Macedonia VS European Union. ECLIC EU and comparative Law Issues and Challenges International Scientific Conference (4). pp. 751-770. ISSN 2459-9425

Todorova, Biljana (2020) Влијание на еколошката транзиција врз работните места. Proceedings of the Seventh International Scientific Conference 'Social changes in the global world' (7). pp. 445-458. ISSN 978-608-244-778-0

Stojanovski, Strasko and Koceva Lazarova, Limonka and Todorova, Biljana (2020) Политики на високо образование: Веројатност во перцепциите на средношколците за студирање на универзитетите. Proceedings of the Seventh International Scientific Conference 'Social changes in the global world' (7). pp. 729-756. ISSN 978-608-244-778-0

Radulovik, Makedonka and Todorova, Biljana and Avirovich, Irena (2020) Adolescent pregnancy occurrence and consequences. Prizren Social Science Journal, 4. pp. 28-34. ISSN 2616-387 X

Todorova, Biljana (2020) Европски социјални модел - изазови и перспектива социјалног модела Републике Северне Македоније. Зборник радова „Правна традиција и интегративни процеси“, 2. pp. 83-98. ISSN 978-86-6083-065-6

Todorova, Biljana and Radulovik, Makedonka (2020) Семејно-работен баланс како главен столб на семејните политики. Годишен зборник, Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје, Филозофски факултет - Скопје. pp. 493-502. ISSN 03501892

Todorova, Biljana (2020) Еднаква плата за работа со еднаква вредност. Годишен зборник на Правен факултет, 10 (10). pp. 119-123. ISSN 1857-8713

Todorova, Biljana (2020) Reform of the pension system in the European Union - various forms same challenges. Knowledge - International Journal, Scientific Papers, 38 (5). pp. 1229-1234. ISSN 2545-4439

Todorova, Biljana and Stojanovski, Strasko and Denkova, Jadranka (2019) Социјална заштита на жртви на семејно насилство и ставови на јавното мислење. Годишен зборник - 2019, Правен факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, 9 (9). pp. 78-91. ISSN 1857-8713

Temjanovski, Riste and Todorova, Biljana (2019) Traffic safety promotion and awareness-raising campaign: organizational and ecological issues. Journal of Economics, 4 (2). pp. 1-9. ISSN 1857-9973

Todorova, Biljana (2019) Социјална заштита на вработената жена за време на бременост и мајчинство. Општествените промени во глобалниот свет, 1 (6). pp. 137-152. ISSN 978-608-244-353-9

Miseva, Kristina and Ampovska, Marija and Todorova, Biljana (2019) Challenges and opportunities of the Macedonian pension system according the EU Recommendations (Social, legal and financial aspects). EU and comparative law issues and challenges series ( ECLIC 3) (3). pp. 988-1007. ISSN 2459-9425

Miseva, Kristina and Ampovska, Marija and Todorova, Biljana (2019) Challenges and opportunities of the Macedonian pension system according the EU recommendations (Social, Legal and Financial aspects). EU and comparative law issues and challenges series, 3. pp. 998-1019.

Radulovik, Makedonka and Todorova, Biljana (2019) Парични примања од социјална заштита на деца – осврт на правото на детски додаток. Годишен зборник на Филозофски факултет на Универзитетот „Св. Кирили и Методиј“ - Скопје, 72. pp. 589-601. ISSN 0350-1892

Todorova, Biljana (2018) How to reinforce the social prevention. Knowledge – International Journal, 28 (1). pp. 259-264. ISSN 2545-4439

Radulovik, Makedonka and Todorova, Biljana (2018) Sexual abuse of children and their protection. International Scientific Journal “Centrum” (10). pp. 212-227. ISSN 1857-9396

Todorova, Biljana and Belovski, Vojo (2018) Sources of the power and the authority of managers. Knowledge – International Journal, 28 (1). pp. 79-84. ISSN 2545-4439

Todorova, Biljana (2018) Улогата на вештачката интелигенција во остварувањето на социјалните права. IDEA, International Journal of Science and Arts, 2 (3). pp. 135-140.

Todorova, Biljana (2018) Општествената / правната одговорност и вештачката интелигенција. I D E A International Journal of Science and Arts, 2 (3). pp. 141-146.

Todorova, Biljana and Belovski, Vojo (2018) Односот меѓу трудовото и социјалното право со осврт на предизвиците на социјалното право во Република Македонија. Годишен зборник на Правен факултет (8). pp. 128-136. ISSN 1857 – 8713

Todorova, Biljana and Radulovik, Makedonka (2018) Омбудсманот и правата на детето во Република Македонија. Годишен зборник на Правен факултет (8). pp. 137-146. ISSN 1857 – 8713

Monograph

Stojanovski, Strasko and Apasiev, Dimitar and Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena and Sutova, Milica and Todorova, Biljana (2020) Семејно насилство. Documentation. Goce Delcev University, Stip.

Todorova, Biljana and Apasiev, Dimitar and Ivanova, Elena and Sutova, Milica and Kosevaliska, Olga and Stojanovski, Strasko (2020) Семејно насилство. Project Report. Универзитет „Гоце Делчев“-Штип.

Todorova, Biljana and Apasiev, Dimitar and Ivanova, Elena and Sutova, Milica and Kosevaliska, Olga and Stojanovski, Strasko (2020) Семејно насилство. Project Report. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Штип.

Belovski, Vojo and Todorova, Biljana (2019) Прирачник - Работни односи Паузи, одмори, отсуства, мирување на работниот однос и прекувремена работа со коментар на прописите и упатства за современите и успешни кадровски служби. Manual. Инспект Офис - редакција за стручна литература, Делчево.

This list was generated on Fri Jul 1 00:22:16 2022 CEST.