Items where Division is "Faculty of Music Art" and Year is 2011

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | G | I | J | K | M | N | P | T | V | Z
Number of items: 55.

A

Angelov, Goranco (2011) Музичкиот инструмент гајда и нејзините тонски карактеристики. In: Godisen zbornik br. 2, Fakultet za muzicka umetnost. Univerzitet Goce Delcev - Stip, pp. 159-170. ISBN 1857-7296

Atanaskova - Biljarska, Biljana and Mihajlovski, Angele (2011) Концерт на дуо флејта и пијано. [Performance] (Unpublished)

G

Gavrilovski, Goce (2011) Особеностите на народните музички инструменти во делото Трета Симфонија- „Рустика“, оп. 58, за симфониски оркестар, на композиторот В. Николовски. spisanie "Muzika", god.14, br.17. pp. 65-74. ISSN 1409-6579

Gavrilovski, Goce (2011) Jazz Tokatina. [Composition]

Gavrilovski, Goce (2011) Lattino piece for: Flute, Piano, Bass & Bongos. [Composition] (Unpublished)

Gavrilovski, Goce (2011) Preludium- Сонатен став за симфониски оркестар Гавриловски Гоце. [Performance] (Unpublished)

I

Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2011) The need for integration of modern e-methods in studying of the subject Musical education in Republic of Macedonia. The modern society and education, 2. pp. 1359-1365. ISSN 978-9989-823-33-6

J

Janevski, Vladimir (2011) Пишаните и визуелни извори за традиционалните игри во крајот на 19 и почетокот на 20 век. Годишен зборник 2011 на Факултетот за музичка уметност при УГД Штип, 2 (2). ISSN 1857-7296

Janevski, Vladimir (2011) Pishanite i vizuelnite izvori za tradicionalnite igra za krajot na XlX i pochetokot na XX vek. In: Годишен зборник.

Janevski, Vladimir (2011) Tehniki i metodi pri etnokoreoloski istrazuvanja. Zbornik na trudovi III, III. pp. 3-10.

Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko and Ilic, Blagica and Ilievska, Melita (2011) 10 години едукативна, концертна и истражувачка дејност. [Video]

Janevski, Vladimir and Sumberg, Bobbie and Krsteva, Angelina and Nazim, Jasemin and Dimovska, Sanja and Gjogjovska, Tatjana and Hristova, Slavica and Trpevski, Davorin (2011) Young Brides, old treasures, Macedonian embroidered dress. Museum of International Folk Art - USA. pp. 1-300.

Jankoski, Marjan (2011) Изведба на композијата „Танцот на изворите“ од авторот Марјан Јанкоски на националната телевизија МТВ1. [Performance]

Jankoski, Marjan and Mihajlovski, Angele (2011) Изведба на композицијата „Вдахновение“ од авторот Марјан Јанкоски. [Performance]

Jankov, Ivana (2011) Новогодишен концерт на студенти и професори на Факултетот за музичка уметност при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. [Performance]

Jovanov, Ilco (2011) Улогата и значењето на оркестарот на народни инструменти на македонската радио телевизија во одржувањето на сопствената музичка традиција. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 2 (2). pp. 5-12. ISSN 1857-8659

K

Kitanovski, Antonijo (2011) "Addis Abeba". [Audio]

Kitanovski, Antonijo (2011) "Togo" performed live at WOMEX 2012, Thessaloniki, Greece. [Performance]

Kitanovski, Antonijo (2011) Toni Kitanovski and "Go East Young Man". [Performance]

Kolevska, Gordana (2011) Marjan Jankoski - "Me inspirira zvukot na makedonskoto tlo" (TEA Moderna). TEA Moderna (564). pp. 15-17.

M

Mihajlovski, Angele (2011) Целовечерен концерт во Домот на култура „Јане Сандански“ во Пехчево во рамките на „Топол културен бран 2011“. [Performance]

Mihajlovski, Angele and Atanaskova - Biljarska, Biljana (2011) Концерт со флејтистката Билјана Атанаскова - Биљарска во Уметничката галерија Безистен во Штип. [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele and Jankoski, Marjan (2011) Целовечерен концерт со музичкиот состав „Портал“ во Уметничката галерија Дауп Пашин Амам во рамките на фестивалот Скопско Лето 2011. [Performance]

Mihajlovski, Angele and Jankoski, Marjan and Petrev, Sasko and Naumovski, Stojance and Trifunovik, Dragana and Vladimirova, Elena and Paraskov, Aleksandar (2011) Целовечерен концерт во уметничката галерија „Безистен“ во рамките на „Топол културен бран 2011“. [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele and Ribarski, Kiril (2011) Настап на свечениот прв час на почетокот на учебната 2011/2012 година. [Performance] (Unpublished)

Miteva, Zlatka and Trajkova, Nevenka (2011) Концерт на дуо флејта и пијано, Златка Митева - флејта, Невенка Трајкова - пијано, сала на ФМУ - Штип. [Image]

Miteva, Zlatka and Trajkova, Nevenka (2011) Концерт дуо флејта и пијано, Златка Митева - флејта, Невенка Трајкова - пијано, Сала „Димитар Ненов“ Софија, Бугарија. [Performance]

N

Nakova, Anita (2011) Солистички концерт по пијано на Анита Накова. [Performance]

Nakova, Anita and Naumovska, Marija (2011) Вечер на арии - концерт. [Performance]

Nasev, Lence (2011) Педагошката пракса во едукативниот процес на идните наставници по музичко образование. Годишен зборник 2011 на Факултетот за музичка уметност при УГД Штип, 2 (2). pp. 99-103. ISSN 1857-7296

Nasev, Lence (2011) Поглед кон животот и дејноста на Јосиф Ковачев – истакнат македонски педагог и реформатор од Штип. Годишен зборник на ИНИСА, УГД - Штип, 2 (1). pp. 155-162. ISSN 1857-7342

Nasev, Lence (2011) За жанрот синфониета. In: Традиција као инспирација, Међународни научни скуп, 15-16 Apr 2011, Бања Лука.

Nasev, Lence (2011) Наставник по музичко образование - професија со отворени врати. In: Струшка музичка есен, 2011, Struga, Macedonia.

Nasev, Lence (2011) Наставник по музичко образование - подготовка за реализација на изборните предмети во основните училишта. Зборник на трудови од Третиот научно-стручен собир со меѓународно учество, Битола, 9 Dec 2011. ISBN 987-608-4616-24-5.

Nasev, Lence (2011) Musical education and the necessity of lifelong education. In: International Scientific Symposium: Education between tradition and modernity, 22-24 Sept 2011, Ohrid, Macedonia.

Nasev, Lence (2011) Systematic teaching in music education. In: VI International Balkan Congress for Education and Science: The modern society and education, 29 Sept-1 Oct 2011, Ohrid, Macedonia.

P

Popovski, Saso and Micanov, Goce and Sekulovski, Aleksandar (2011) Balkan Jazz Collective featuring Goce Micanov - Edno Mome / Kikinda Jazz & Blues Festival 2011. [Performance] (Unpublished)

T

Trajkova, Nevenka (2011) Неофолклорните толкувања на жанрот соната и сонатина во областа на камерното дуо. Музика, 14 (17). pp. 29-42. ISSN 1409-6579

Trajkova, Nevenka (2011) Стојан Стојков : Неофолклорните толкувања на жанрот соната и сонатина во областа на камерното дуо. In: Струшка музичка есен, 2011, Струга, Македонија.

Trajkova, Nevenka (2011) Синтеза на додекафонија и модалност: Тенденции во камерното творештво на Гоце Гавриловски концептот на делото „CIRCLE“. Годишен зборник 2011, Факултетот за музичка уметност, 2 (2). pp. 79-90. ISSN 1857-7296

Trajkova, Nevenka (2011) Михайло Трандафиловски и неговият цикъл „Cekori” (Крачки) за цигулка и пиано. Muzikalni Horizonti, 11 (6). pp. 21-23. ISSN 1310-0076

Trajkova, Nevenka (2011) Настап на Невенка Трајкова со студент од класата на Проф.Кирил Рибарски на IX от Меѓународен натпревар „Даворин Јенко“ - Белград, Србија. [Video] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka and Ribarski, Kiril (2011) Настап на Невенка Трајкова со Проф. Кирил Рибарски на Новогодишен концерт на студенти и професори при ФМУ 2011. [Video] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa (2011) Концерт на Наташа Трбојевиќ во ООМУ „Стефан Гајдов” Велес. [Performance]

Trbojevik, Natasa (2011) Уметничка соработка на пијано на Концерт на студентите по кларинет во Ликовен салон - Велес. [Performance]

Trbojevik, Natasa (2011) Концерт на Филип Стевановски -тромбон(во класата на проф.м-р Кирил Рибарски) и Наташа Трбојевиќ-пијано во концертна сала на ФМУ-при УГД-Штип. [Performance]

Trbojevik, Natasa (2011) Концерт на Наташа Трбојевик во Ликовен салон -Велес. [Performance]

Trbojevik, Natasa (2011) Koncert na Natasa Trbojevik vo Umetnicka galerija "Bezisten". [Performance]

Trbojevik, Natasa and Karapandzov, Viktor (2011) Концерт на Виктор Карапанџов - туба и Наташа Трбојевиќ - пијано во Уметничка Галерија „Безистен“ Штип. [Performance]

Trbojevik, Natasa and Trajanov, Boris (2011) Настап со проф.м-р Борис Трајанов на „Новогодишен концерт на професори и студенти на Факултетот за музичка уметност, Универзитет Гоце Делчев“ во Мултимедијален центар, Економскиот факултет - Штип. [Performance]

V

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2011) Присутноста, употребата и улогата на музичките инструменти во дел од оркестарското творештво на Томислав Зографски (1934- 2000). Yearbook - Faculty of Music Art, 2 (2). pp. 33-43. ISSN 1857-8659

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2011) In Silence, Secret, Her me, mother. [Composition]

Z

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2011) Нови трендови во музичката култура кај младата популација во Скопје, Република Македонија. Godisen Zbornik, 2 (2). pp. 13-21. ISSN 1857-7296

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2011) Македонската Хорска Традиција преку дејноста на диригентите Ивица Зориќ и Сашо Татарчевски. Музика, 14 (17). pp. 141-150. ISSN 78.071.2 (497.7)

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2011) Музичките ансамбли - форми за културна комуникација меѓу младите. Prosvetno Delo, 64 (5). pp. 53-71. ISSN 0350-6711

This list was generated on Thu Apr 11 14:14:01 2024 CEST.