Items where Author is "Ulanska, Tatjana"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 34.

Article

Ulanska, Tatjana and Kuzmanovska, Dragana and Todorova, Marija and Kirova, Snezana (2020) Extra linguistic factors behind lexical change in modern English, Spanish and German. INTED2020 Proceedings 14th International Technology, Education and Development Conference. pp. 2307-2311. ISSN 2340-1079

Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Ulanska, Tatjana and Ivanova, Biljana (2020) Phraseological equivalence as a communication tool. INTED2020 Proceedings 14th International Technology, Education and Development Conference. ISSN 2340-1079

Daskalovska, Nina and Ulanska, Tatjana and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2019) The Effects of Explicit Supplemental Instruction on Students' Language Competence. Knowledge – International Journal, 30 (5). pp. 1151-1156. ISSN 2545 – 4439

Kuzmanovska, Dragana and Tasevska, Marica and Ulanska, Tatjana and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2019) Explicit instruction as a tool for improving language competence. 13th International Technology, Education and Development Conference, INTED, 11-13 March 2019, Valencia, Spain, 13 (13). pp. 3054-3057. ISSN 2340-1079

Todorova, Marija and Ulanska, Tatjana (2018) Усвојување на шпанскиот јазик како трет јазик кај македонските студенти. Palimpsest International Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research, 3 (6). pp. 281-289. ISSN 2545-3998

Daskalovska, Nina and Dimova, Violeta and Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana and Ulanska, Tatjana and Tasevska, Marica and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2017) The role of supplemental instruction in improving students’ language competence at the Faculty of Philology. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 19.3 (14). pp. 185-191. ISSN 1857-923X

Daskalovska, Nina and Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Ulanska, Tatjana (2016) The Use of Request Strategies by EFL Learners. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 232. pp. 55-61. ISSN 1877-0428

Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina and Ulanska, Tatjana (2016) On the Reliability of Discourse Completion Tests in Measuring Pragmatic Competence in Foreign Language Learners. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 25 (1). pp. 437-443. ISSN 2307-4531

Ulanska, Tatjana and Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana (2016) Семантичка споредба на терминологијата на сродство во англискиот и германскиот со македонскиот и српскиот јазик. Зборник на трудови / Прва меѓународна научна конференција филологија, култура и образование, 18-19 март 2016, Штип. pp. 1030-1035. ISSN 978-608-244-308-9

Koceva, Vesna and Todorova, Marija and Ulanska, Tatjana (2016) Преглед на критичките интерпретации на Крешеновиот модел на усвојување/ учење на немајчин јазик. Прва меѓународна научна конференција „Филко“, Зборник на трудови, Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, 1 (1). pp. 423-430. ISSN 978-608-244-308-9

Todorova, Marija and Ulanska, Tatjana (2016) Рано изучување на странски јазик. Зборник на трудови, Современото воспитание и образование - состојби, предизвици и перспективи -. pp. 83-87. ISSN 978-608-242-037-0

Kusevska, Marija and Ivanovska, Biljana and Daskalovska, Nina and Ulanska, Tatjana (2016) Profiling Pragmatic Competence of Foreign Language Learners. Romanian Journal of English Studies, 13 (1). pp. 79-90. ISSN 2286-0428

Ivanovska, Biljana and Daskalovska, Nina and Kusevska, Marija and Ulanska, Tatjana (2015) Определување прагматичка компетенција кај изучувачите на англиски и германски јазик. International Journal Scientific and Applicative papers: Knowledge, 11/1. ISSN 1857-92

Kusevska, Marija and Ulanska, Tatjana and Ivanovska, Biljana and Daskalovska, Nina and Mitkovska, Liljana (2015) Assessing Pragmatic Competence Of L2 Learners. Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguisticss (J-FLTAL). pp. 149-158. ISSN 2303-5528

Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina and Mitkovska, Liljana and Ulanska, Tatjana and Cenova, Monika and Krstevska, Viktorija (2015) Пpoeктот „Улогата на експлицитните инструкции за стекнување прагматичка компетенција при учењето англиски и германски јазик“ и негово претставување. Годишен зборник 2011 - Филолошки факултет, УГД - Штип. ISSN 1857-7059

Ulanska, Tatjana and Koceva, Vesna (2013) Профилот на идниот преведувач и толкувач во пресрет на влезот на Македонија во ЕУ. Годишен зборник 2013 - Филолошки факултет, УГД - Штип (4). pp. 207-212. ISSN 1857-7059

Koceva, Vesna and Ulanska, Tatjana (2012) Потреба од воведување на активности за обработка на инпут на часот по немајчин јазик. Годишен зборник 2012 - Филолошки факултет, УГД - Штип. pp. 13-18. ISSN 1857-7059

Ulanska, Tatjana and Kirova, Snezana and Petkovska, Biljana and Kuzmanovska, Dragana (2010) Initial English language competences in elementary state schools in Macedonia. Procedia Social and Behavioral Sciences 2 (2010) 2510–2513, 2. pp. 2510-2513.

Petkovska, Biljana and Kuzmanovska, Dragana and Ulanska, Tatjana and Kirova, Snezana (2010) Primary school education Standards for student’s assessment in primary school. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2. pp. 2366-2370.

Ulanska, Tatjana and Prodanovska, Vesna (2009) Primena informatiĉko-komunikacijske tehnologije u obrazovnim institucijama u Makedoniji. Tehnologija informatika obrazovanje za društvo uĉenja i znanja, I (5). pp. 185-191. ISSN 978-86-7447-083-1 (IPI)

Conference or Workshop Item

Kirova, Snezana and Ulanska, Tatjana and Kuzmanovska, Dragana and Ivanova, Biljana (2017) Computerisation in mandatory schooling in Мacedonia with an account to foreign language teaching. In: 11th International Technology, Education and Development Conference INTED 2017, 6-8 March, 2017, Valencia, Spain.

Ulanska, Tatjana and Kirova, Snezana (2015) Дијалог како техника на учење низ неколку приоди. In: Научно-стручна трибина на тема: „Компетенциите и професионалниот развој на учителот во 21 век“, 03 Oct 2014, Stip, Macedonia.

Ulanska, Tatjana and Kirova, Snezana (2015) Investigation of errors that native Macedonians make while learning English. In: Человек в глобальном мире, 18–20 May 2015, Voronezh, Russia.

Ulanska, Tatjana and Koceva, Daniela (2014) Промените во општеството како причина за семантичка екстензија во современиот македонски јазик. In: International Scientific Conference "Influence of the scientific and tehnological development in the field of law, economy, culture, education and security in Republic of Macedonia", 30-31 Oct 2014, Skopje, Macedonia.

Kuzmanovska, Dragana and Petkovska, Biljana and Ulanska, Tatjana (2011) External assessment in educational institutions in Macedonia. In: 9th ELTA Conference, 8-9 Apr 2011, Novi Sad.

Ulanska, Tatjana and Kirova, Snezana (2009) Културата и хуморот во наставата по англиски како странски јазик. In: Зборник радова са тречег конгреса Примењена лингвистика данас - измеџу теорије и праксе, 29 Nov - 01 Dec 2009, Нови Сад.

Kirova, Snezana and Ulanska, Tatjana (2009) The use of the learning management system 'Moodle' for promotion of online methodology. In: Proceedings of ICERI 2009 Conference, 16-18 Nov 2009, Madrid, Spain.

Book

Golakov, Kostadin and Ulanska, Tatjana (2017) A Guide to the Famous Products, Places, Landmarks and Events in Macedonia (превод на англиски). Agency for support and promotion of tourism in the Republic of Macedonia, Skopje. ISBN 978-608-66110-0-2

Golakov, Kostadin and Ulanska, Tatjana (2016) A Guide to the Monasteries in the Republic of Macedonia (превод на англиски). Agency for promotion and support of tourism of Republic of Macedonia, Skopje. ISBN 978-608-65886-6-3

Project

Dimova, Violeta and Daskalovska, Nina and Kuzmanovska, Dragana and Karanikolova-Cocorovska, Lusi and Mladenoski, Ranko and Leontik, Marija and Celik, Mahmut and Marolova, Darinka and Koceva, Vesna and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana and Todorova, Marija and Ulanska, Tatjana and Tasevska, Marica and Grkova, Marija and Jakimovska, Svetlana and Velinova, Eva and Vitanova-Ringaceva, Ana and Negrievska, Nadica and Karanikikj Josimovska, Jovana and Sarafova, Natasa and Kostova, Kristina (2018) Eвалуација на наставата по јазик и книжевност во високото образование. [Project] (Submitted)

Daskalovska, Nina and Dimova, Violeta and Kuzmanovska, Dragana and Venovska-Antevska, Snezana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana and Ulanska, Tatjana and Tasevska, Marica and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2017) Дополнителната настава во функција на подобрување на знаењата на студентите на Филолошкиот факултет. [Project]

Dimova, Violeta and Denkova, Jovanka and Karanikolova-Cocorovska, Lusi and Ivanovska, Biljana and Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko and Daskalovska, Nina and Leontik, Marija and Celik, Mahmut and Kukubajska, Marija Emilija and Kusevska, Marija and Jakimovska, Svetlana and Kuzmanovska, Dragana and Marolova, Darinka and Velinova, Eva and Kirova, Snezana and Petkovska, Biljana and Todorova, Marija and Prodanovska, Vesna and Donev, Dragan and Koceva, Vesna and Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija and Krsteva, Marija and Markoska, Nadica and Karanikikj Josimovska, Jovana and Ulanska, Tatjana and Golakov, Kostadin and Tasevska, Marica and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2016) Ментор. [Project] (Submitted)

Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina and Mitkovska, Liljana and Ulanska, Tatjana and Cenova, Monika and Krstevska, Viktrorija (2015) Улогата на експлицитните инструкции за стекнување прагматичка компетенција при учењето англиски и германски јазик. [Project] (Submitted)

Zdravev, Zoran and Ulanska, Tatjana and Kocaleva, Mirjana (2013) Parsing and multi-word expressions. Towards linguistic precision and computational efficiency in natural language processing (PARSEME). [Project]

This list was generated on Sat May 15 14:03:59 2021 CEST.