Items where Author is "Tusevska, Borka"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 74.

Article

Koevski, Goran and Tusevska, Borka and Spasevski, Darko (2021) Анализа на можноста за воведување на Друштво со ограничена одговорност со едно евро основна главнина според Германскиот модел. Годишен зборник на Правен факултет, 10 (10). pp. 85-91. ISSN 1857-7229

Tusevska, Borka (2020) Competition Law in the Republic of North Macedonia. Pravni vjesnik, 36 (3-4). pp. 43-68. ISSN 1849-0840

Tusevska, Borka and Sakleva, Violeta (2020) Системи на контрола во јавните набавки со посебен осврт на претходната (ex-ante) контрола. Општествените промени во глобалниот свет. pp. 460-485. ISSN 978-608-244-353-9

Aksamovic, Dubravka and Tusevska, Borka (2019) Reorganization and Financial restructuring of companies -Case Croatia and North Macedonia. Balkan Social Science Review, 14 (14). pp. 7-31. ISSN 1857- 8772

Koevski, Goran and Tusevska, Borka and Spasevski, Darko (2019) Формирање на трговско судство како алтернатива за редефинирање на судството во Република Северна Македонија. Општествените промени во глобалниот свет (6). pp. 52-63. ISSN 978-608-244-353-9

Tusevska, Borka and Spasevski, Darko (2018) Шпедитерските документи низ призмата на македонската судска практика. International magazine for social sciences “Vizione“ Skopje, 1 (31). pp. 131-144. ISSN 1409-8962/ 1857-9221 (online)

Kosevaliska, Olga and Tusevska, Borka and Ivanova, Elena (2018) Criminological aspects of pink collar crime. Balkan Social Science Review, 11 (11). pp. 51-64. ISSN 1857- 8772

Tusevska, Borka and Kosevaliska, Olga (2018) Comparative legal aspects of corporate crime. Judicial reforms and anti -corruption practices : challenges, prospects and transfer of experiences, 1. pp. 75-94. ISSN 978-608-248-023-7

Tusevska, Borka (2018) Принципот на целосна хармонизација во европското договорно право. Fifth international scientific conference "Social change in the global world", 1 (1). pp. 113-135. ISSN 978-608-244-548-9

Kosevaliska, Olga and Tusevska, Borka (2018) Building Capacities for Preventing Corruption in Higher Education in Macedonia. Higher Education, corruption and whistleblowers: proceedings of the International conference on corruption in higher education held on September 11, 2018 at South East European University, Skopje, Macedonia, 1 (1). pp. 23-43. ISSN 978-608-65157-4-4

Koevski, Goran and Tusevska, Borka and Spasevski, Darko (2017) Парадигмата во односите кај органите на надзор и органите на управување кај акционерските друштва. Европско право (10). pp. 45-52. ISSN 1857- 842X

Tusevska, Borka (2017) Specifikite na bankarskata garancija kako instrument za obezbeduvanje na pobaruvanje. Правна ревија Правоматика (2). pp. 62-80. ISSN 2545-4099

Tusevska, Borka (2017) Одговорност на стечајниот управник во Република Македонија. Општествените промени во глобалниот свет. pp. 27-47. ISSN 978-608-244-353-9

Veigel, Charles and Kosevaliska, Olga and Tusevska, Borka and Nikodinovska Krstevska, Ana (2016) The ‘Gazi Baba’ Reception Centre for Foreigners in Macedonia: migrants caught at the crossroad between hypocrisy and complying with the rule of law. The International Journal of Human Rights, 20. pp. 1-17. ISSN 1744-053X

Tusevska, Borka and Miseva, Kristina and Kosevaliska, Olga (2016) Contemporary Trends and Prospects of Practical Training for Students in the Public and Private Sector in the Republic of Macedonia. European Journal of Business and Social Sciences, 5 (8). pp. 1-13. ISSN 2235-767x

Miseva, Kristina and Tusevska, Borka and Kosevaliska, Olga (2016) Student Practical Training as part of Law Faculties through the Prism of the Public and Private Sector in Macedonia. PONTE International Scientific Researchers Journal, 72 (11). ISSN 0032-6356

Tusevska, Borka (2016) Нечесни договорни клаузули и нечесна деловна практика во авионскиот превоз. Општествените промени во глобалниот свет. pp. 397-415. ISSN 978-608-244-353-9

Koevski, Goran and Tusevska, Borka and Spasevski, Darko (2016) Осигурување од одговорност на членовите на органите на управување кај АД. Општествени промени во глобалниот свет. pp. 483-519. ISSN 978-608-244-353-9 I. International scientific conference

Tusevska, Borka and Miseva, Kristina and Kosevaliska, Olga (2016) Практичната настава во Република Македонија согледано преку дисциплината и посветеноста на студентите на Правните факултети. Годишен зборник 2016, Правен факултет. pp. 139-151.

Kosevaliska, Olga and Tusevska, Borka (2016) Crimes of Criminal Insolvency in Macedonian Legislation. Balkan Social Science Review, 7. pp. 47-65. ISSN 1857- 8772

Tusevska, Borka and Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena (2016) European versus Macedonian principles of public procurement contracts. VIZIONE. pp. 179-196. ISSN 1857- 9221

Tusevska, Borka (2015) Оправданоста на англосаксонскиот концепт на обврзност на понудата во меѓународната продажба на стока. Годишник на правниот факултет „Јустинијан Први” во Скопје, 52. pp. 467-483. ISSN 0583-5062

Tusevska, Borka (2015) Договор на обем во меѓународниот превоз на стоки според Ротердамските правила. Годишен зборник на Правен факултет, 4 (5). pp. 76-95. ISSN 1857-7229

Tusevska, Borka (2015) The Non - Discrimination Principle Through The Concept Of Establishment Of Companies In European Union. SEEU Review The Journal of South East European University, 11 (1). pp. 111-122. ISSN 1857-8462

Tusevska, Borka and Kosevaliska, Olga (2015) The enforcement of the decision of prejudicial question. Человек в глобальном мире, материалы Международной научной конференции (Воронеж, 18–20 мая 2015 г.). pp. 54-57. ISSN ISBN 978-5-9273-2207-7

Tusevska, Borka and Kosevaliska, Olga (2015) Правната заштита на јавните набавки низ призмата на кривичното граѓанското и управното право. International magazine for social sciences “VIZIONE “ Skopje, 23 (1). pp. 161-177. ISSN 1409-8962/ 1857-9221 (online)

Tusevska, Borka and Miseva, Kristina and Kosevaliska, Olga (2015) The personnel capacities and needs of small and medium trade companies seen through the traineeship in Republic of Macedonia. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 24 (7). ISSN 2307-4531

Tusevska, Borka (2014) Гарантните писма наспрема коносманите во транспортното право и практики. Годишен зборник на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип 2014 , 4 (4). pp. 77-93. ISSN 1857-8713

Tusevska, Borka (2014) Civil law versus common law concept of Freight forwarders. Balkan Social Science Review, 4. pp. 45-67. ISSN 1857- 8772

Tusevska, Borka (2014) Advantages and disadvantages of Seadocs and Bolero systems in electronic transfer bill of lading. Втора меѓународна научна конференција Зборник на трудови „Влијанието на научно – технолошкиот развиток во областа на правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во Република Македонија“, 1 (2). pp. 218-228. ISSN 978-608-4714-11-8

Tusevska, Borka (2014) Basic capital: Comparative aspects in European Union and Macedonia law. Втора меѓународна научна конференција Зборник на трудови „Влијанието на научно – технолошкиот развиток во областа на правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во Република Македонија“, 1 (2). pp. 228-237. ISSN 978-608-4714-11-8

Tusevska, Borka (2014) The perspective of Rotterdam Rules in International Transport. International magazine for Social Science, 22. pp. 303-313. ISSN 1857-9221

Bilic, Snezana and Sotiroski, Ljupco and Tusevska, Borka (2014) Success and Failure of the Macedonian Entrepreneurs. Research in Applied Economics, 6 (3). pp. 143-156. ISSN 1948-5433,

Tusevska, Borka (2014) За потребата од ревидирање на Инкотермс правилата. Стручно списание: Правник (262). pp. 43-50. ISSN 1409-5238

Koevski, Goran and Tusevska, Borka and Spasevski, Darko (2014) Предизвици при изработка на општите и посебните услови кај договорите за осигурување. Европско право, 22. pp. 130-142. ISSN 1857- 842X

Tusevska, Borka (2014) The liability of Freight forwarder according to Macedonian i International law. Iustinianus Primus Law Review, 4 (10). pp. 2-14. ISSN 1857-8683

Koevski, Goran and Tusevska, Borka and Spasevski, Darko (2013) Општите услови на работење и нечесните договорни одредби кај договорот за осигурување. Европско право, 2 (2). pp. 75-91. ISSN 1857- 842X

Tusevska, Borka (2013) Специфики на правните односи кај институти асигнација. Стручно списание Правник (252). pp. 43-49. ISSN 1409-5238

Tusevska, Borka (2013) Примена на меничните правила врз товарните листови. Стручно списание Правник (254). pp. 8-14. ISSN 1409-5238

Tusevska, Borka (2013) Transfer of rights incorporated into a bill of lading as a type of commodity security. Balkan Social Science Review, 1 (1). ISSN 1857- 8772

Gavrilovic, Nenad and Tusevska, Borka (2013) Koncept raskida ugovora zbog (materijalnih) nedostataka ispunjenja. Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici (6). pp. 10-28. ISSN 1986-5953

Sotiroski, Ljupco and Tusevska, Borka (2012) Логички шпедитерски оператор како перспектива на класичниот шпедитер. Правник (Pravnik) (231-23). pp. 66-72.

Tusevska, Borka (2012) Мерки на одбрана на акционерските друштва од преземање контрола. Зборник на Правен факултет - Штип .

Tusevska, Borka (2012) Правната рамка на мултимодалниот транспорт и правните односи помеѓу учесниците во мултимодалниот транспорт. Правник.

Tusevska, Borka (2012) Правната судбина на долготрајните облигации после отворањето на стечајната постапка. Pravnik. ISSN 1409 - 5238

Gavrilovic, Nenad and Tusevska, Borka (2012) Liability for material defects. Forum for civil law.

Gavrilovic, Nenad and Zdraveva, Neda and Tusevska, Borka (2012) Remedies for non performance in sales contracts - damage and interest. Civil law forum. ISSN 978-608-4697-04-6

Zdraveva, Neda and Gavrilovic, Nenad and Tusevska, Borka (2012) Unfair Contract terms in the Contract law of the Republic of Macedonia. Civil law forum. ISSN 978-608-4697-04-6

Tusevska, Borka (2011) Акредитивот како средство за плаќање во меѓународниот промет. Зборник на Правен факултет - Штип.

Tusevska, Borka (2009) Понуда на неопределени лица - општа понуда. Pravnik.

Tusevska, Borka (2009) Молчењето како начин на изразување волја на понудениот. Pravnik.

Book Section

Kosevaliska, Olga and Tusevska, Borka and Nikodinovska Krstevska, Ana (2016) Migration crisis: Macedonia at crossroads. In: Migration at sea. International Legal Perspectives and Regional Approaches. Giannini Editore, Naples, Italy, pp. 61-76. ISBN 978-88-7431-818-6

Monograph

Tusevska, Borka and Miseva, Kristina and Kosevaliska, Olga (2017) Практичната настава на студентите во Република Македонија – предизвици и перспективи на студентите од правните факултети. Project Report. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Штип.

Tusevska, Borka (2009) Меѓународно правни аспекти на понудата. Manual. Alfa 94 Skopje.

Conference or Workshop Item

Tusevska, Borka (2020) The concept of Leniency in European competition law. In: Bratislava Legal Forum 2020, Bratislava, Slovakia.

Nikodinovska Krstevska, Ana and Tusevska, Borka and Kosevaliska, Olga (2016) EU and Macedonia. Heading towards a common crisis management strategy? In: Contemporary concepts of crisis management, 14-16 Dec 2016, Ohrid, Macedonia. (Submitted)

Tusevska, Borka (2015) Правниот режим на одговорноста на државата на знамето во меѓународното транспортно право. In: Општествените промени во глобалниот свет Правен факултет Штип 2015, 03-05 Sept 2015, Stip, Macedonia.

Tusevska, Borka (2015) Прекуграничното спојување на трговските друштва. In: Охридска правна школа: Новите предизвици во уредувањето на правните односи во духот на Европските вредности, 2015, Ohrid, Macedonia.

Kosevaliska, Olga and Tusevska, Borka and Nikodinovska Krstevska, Ana (2015) Migration crisis: Macedonia on crossroads. In: International Conference on Migrations at sea: international law perspectives and regional approaches, 06 Oct 2015, Ohrid, Macedonia. (Unpublished)

Kosevaliska, Olga and Tusevska, Borka and Nikodinovska Krstevska, Ana (2015) Migration crisis: Macedonia on crossroads. In: Migration at sea: International Law Perspectives and Regional Approaches, Faculty of Law, University Goce Delcev - Stip, 6 Oct 2015, Ohrid, Macedonia. (In Press)

Tusevska, Borka and Kosevaliska, Olga and Sotiroski, Ljupco and Nanev, Lazar (2014) Стечаен криминалитет. In: Меѓународен дијалог Исток -Запад, 25-26 Apr 2014, Свети Николе, Македонија.

Tusevska, Borka (2014) The Piercing of the corporate veil doctrine: A comparative approach of the piercing of the corporate veil in European Union and Macedonia. In: Општествените промени во глобалниот свет Прва меѓународна научна конференција, 11-13 Sept 2014, Stip, Macedonia.

Sotiroski, Ljupco and Tusevska, Borka (2013) European dimension of Balkan transport policy. In: International Conference, 17 Sept 2013, Blagoevgrad, Bulgaria.

Sotiroski, Ljupco and Tusevska, Borka (2013) Impact of globalization on the national economy through the prism of logistics operators. In: Меѓународен дијалог Исток -Запад, 20-21 Apr 2013, Свети Николе, Македонија.

Tusevska, Borka (2013) Takeover as an instrument for better corporate governance. In: Organizational, financial, ethical and legal issues of corporate governance, 12 Apr 2013, Dubrovnik, Croatia.

Tusevska, Borka and Miseva, Kristina (2013) Consumer protection in financial services and the demands of European consumers. In: Regulatory Implants and Local Legal Regimes in the Mediterranean Region, 20-23 March 2013, Mersin, Turkey.

Book

Nikodinovska Krstevska, Ana and Tusevska, Borka and Kosevaliska, Olga and Stojanov, Trajce and Shikova, Natalija and Jakimovska, Svetlana and Gavrilovikj, Nenad and Ampovska, Marija and Denkova, Jadranka and Majhosev, Andon and Belovski, Vojo and Poposka, Zaneta and Marolov, Dejan (2019) Европска унија: право и политики. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Штип. ISBN 978-608-244-595-3

Kosevaliska, Olga and Nikodinovska Krstevska, Ana and Tusevska, Borka (2017) Ромите во текот на претходните анализи на Рамковниот договор. Здружение на правата на Ромите - Штип, Штип. ISBN 978-608-245-243-2

Nikodinovska Krstevska, Ana and Tusevska, Borka (2016) Migration at sea: International Legal Perspectives and Regional Approaches. Giannini Editore, Naples, Italy. ISBN 978-88-7431-818-6

Project

Ananiev, Jovan and Kosevaliska, Olga and Tusevska, Borka and Nikodinovska Krstevska, Ana and Ivanova, Elena and Galeva, Jordanka and Denkova, Jadranka (2020) Истражувачка група „Европско право, политики и институции“. [Project]

Nikodinovska Krstevska, Ana and Tusevska, Borka and Kosevaliska, Olga and Ananiev, Jovan and Sutova, Milica and Ivanova, Elena and Jakimovska, Svetlana (2018) Jean Monnet Network “MAPS – Migration and Asylum Policy Systems. Weaknesses, Shortcomings and Reform Proposals”. [Project]

Kosevaliska, Olga and Tusevska, Borka and Belovski, Vojo and Nanev, Lazar and Miseva, Kristina and Davkova, Lidija (2015) Кадровскиот капацитет, потребите и развојните потенцијали на малите и средни бизниси во источниот регион базирани на знаење. [Project] (Submitted)

Nikodinovska Krstevska, Ana and Tusevska, Borka and Kosevaliska, Olga and Sotiroski, Ljupco (2012) NETwork of experts on the legal aspects of MARitimeSAFEty and security - MARSAFENET. [Project]

Teaching Resource

Tusevska, Borka (2013) Скрипта по трговско право. ISBN 978-608-4708-45-2.

This list was generated on Thu Jun 17 23:47:02 2021 CEST.