Items where Author is "Pop Zarieva, Natalija"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 37.

Article

Donev, Dragan and Krsteva, Marija and Kostova, Kristina and Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija (2020) Улогата на квалификуваните преведувачи во глобализираниот свет во време на пандемија и инфодемија. Годишен зборник 2011 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 11 (16). pp. 51-57. ISSN 1857-7059

Iliev, Krste and Krsteva, Marija and Kostova, Kristina and Donev, Dragan and Pop Zarieva, Natalija (2020) Пренебрегнувањето на статусот и должноста на принцот Хал, неговиот грев на мрзеливост, неговата реформација и неговото паѓање во гревот на гордоста. Годишен зборник 2011 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 11 (16). pp. 27-35. ISSN 1857-7059

Krsteva, Marija and Donev, Dragan and Kostova, Kristina and Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija (2020) The Use of Letters in Postmodern Biofictions: The Paris Wife. Годишен зборник 2011 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 11 (16). pp. 19-25. ISSN 1857-7059

Pop Zarieva, Natalija and Donev, Dragan and Iliev, Krste and Kostova, Kristina and Krsteva, Marija (2020) Моќта на очите во „Дракула“ на Брам Стокер. Годишен зборник 2020 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 11 (15). pp. 55-61. ISSN 1857-7059

Kostova, Kristina and Krsteva, Marija and Pop Zarieva, Natalija and Iliev, Krste and Donev, Dragan (2020) Драмата во Среден век како основа за означување на културниот идентитет во Англија. ФИЛКО - Зборник на трудови од Петта меѓународна научна конференција за филологија, култура и образование, 5. pp. 155-161. ISSN 978-608-244-698-1

Pop Zarieva, Natalija (2020) From Praise to Disparagement: Byron's Critical Reception. International Journal Knowledge, 39 (1). pp. 39-43. ISSN 1857-923X

Pop Zarieva, Natalija and Iliev, Krste and Donev, Dragan (2019) „Дракула“ на Брам Стокер: Суеверие или религија? Годишен зборник на Филолошки факултет ‒ Штип, 10 (14). pp. 69-74. ISSN 1857-7059

Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija and Krsteva, Marija and Donev, Dragan (2019) The Origins of the Seven Deadly Sins. Годишен зборник 2011 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 10 (14). pp. 49-53. ISSN 1857-7059

Kostova, Kristina and Pop Zarieva, Natalija and Donev, Dragan and Iliev, Krste and Krsteva, Marija (2019) Андроцентричниот глас во драмата на Џон Озборн „Обѕрни се во гнев“. Годишен зборник 2011 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 10 (13). pp. 53-58. ISSN 1857-7059

Pop Zarieva, Natalija (2018) The Endurance of the Gothic: The Romantics’Contribution to the Vampire Myth. International Journal Knowledge, 28 (7). pp. 2339-2343. ISSN 2545-4439

Pop Zarieva, Natalija (2018) ‘The Rose Sultana of the Nightingale’: Oriental Images, Characters and Setting in Byron's "The Giaour". International Journal Knowledge, 28 (7). pp. 2289-2294. ISSN 2545-4439

Donev, Dragan and Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija (2018) Културолошки импликации во изучувањето на деловен англиски како странски јазик и неговата употреба како лингва франка. Годишен зборник 2018 - Филолошки факултет, УГД - Штип. ISSN 1857-7059

Donev, Dragan and Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija (2018) Културолошки импликации во изучувањето на деловен англиски како странски јазик и неговата културолошки импликации во изучувањето. Годишен зборник 2018 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 9 (11). pp. 77-81. ISSN 1857-7059

Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija and Donev, Dragan (2018) Attitudes to poetry in the antiquity and to dramatic poetry in Renaissance England. Годишен зборник 2018 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 9 (12). pp. 65-74. ISSN 1857-7059

Pop Zarieva, Natalija and Iliev, Krste (2018) LADY CAROLINE LAMB AND LORD BYRON: GLENARVON - A VAMPIRE OR A WANDERING JEW. ФИЛКО - Зборник на трудови од Трета меѓународна научна конференција за филологија, култура и образование, 2018 (3). pp. 523-528. ISSN 978-608-244-308-9

Pop Zarieva, Natalija and Iliev, Krste and Donev, Dragan (2018) MARY SHELLEY’S FRANKENSTEIN AND BYRON. Годишен зборник 2018 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 9 (11). pp. 29-34. ISSN 1857-7059

Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija and Donev, Dragan (2018) Some common traits shared by English renaissance revenge tragedies. Годишен зборник 2018 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 9 (12). pp. 25-32. ISSN 1857-7059

Pop Zarieva, Natalija and Iliev, Krste (2017) The Contribution of the film “Dracula Untold” to the evolution of Bram Stoker’s Dracula: A comparative analysis of the protagonists. Филко/ Filko Зборник на трудови од прва меѓународна научна конференција. (In Press)

Pop Zarieva, Natalija and Iliev, Krste (2016) The Byronic Hero: Emergence, Issues and Definition of his Progenies. Филко Зборник на трудови, 1 (1). pp. 741-747.

Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija (2016) Thematic and Textual Comparison of the Tragedies "Hamlet" by William Shakespeare and "Antigone" by Sophocles. ФИЛКО - Зборник на трудови од Прва меѓународна научна конференција за филологија, култура и образование, 1 (1). pp. 275-283. ISSN 978-608-244-308-9

Pop Zarieva, Natalija and Iliev, Krste (2016) Студија на случај: Зошто некои општествени движења се поуспешни од други? Зброник на трудови. Втора меѓународна научна конференција „Општествените промени во глобалниот свет“. pp. 158-167. ISSN 978-608-244-314-0

Pop Zarieva, Natalija and Iliev, Krste (2016) Comparative Linguistic Analysis of Russian and English Proverbs and Sayings. PALIMPSEST, 1 (2). pp. 25-35. ISSN 2545-3998

Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija (2015) Искушението и спасението на Сер Гавејн и Зелениот витез. Зборник на Филолошки факултет, УГД, 6 (6). pp. 191-196. ISSN 1857-7059

Pop Zarieva, Natalija and Iliev, Krste (2015) Влијанието на интернетот врз јазичната култура, когнитивниот и академскиот развој на пладите. Годишен зборник 2011 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 6 (6). pp. 39-46. ISSN 1857-7059

Pop Zarieva, Natalija (2014) Улогата на измамата и маските во „Хамлет“. Зборник на трудови, Филолошки факултет, 5 (5). ISSN 1857- 8667

Pop Zarieva, Natalija (2013) Фикција или реалност: популарната кутура на 21 век и постмодерната литература. Годишен зборник 2011 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 5 (5). pp. 139-149. ISSN 1857-7059

Pop Zarieva, Natalija (2012) Книжевните дела како средство и медиум за развивање позитивни морални вредности кај младите. Годишен зборник на Филолошки факултет, 3 (3). pp. 249-256. ISSN 1857-8667

Conference or Workshop Item

Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija (2014) Модернизам, постмодернизам и глобализација. In: Nauka i globalizacija, 17-19 May 2013, Filozofski fakultet Pale, Bosna i Hercegovina.

Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija (2014) Семејството и семејните вредности во глобалниот свет. In: Прва меѓународна научна конференција на тема: „Општествена промена во глобалниот свет“, 11-13 Sept 2014, Stip, Republic of Macedonia.

Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija (2013) Литературно читање од романот „Во театарот на светот“ од Целесте Бенџамин Трејси. In: Штипско културно лето 2013, 26 July 2013, Изложбена сала, Безистен, Штип. (Unpublished)

Pop Zarieva, Natalija (2013) "Centuries of American Women Poets" - Ann Bradstreet, Emily Dickinson, Emma Lazarus, Louise Bogan, Sylvia Plath, Ann Saxton, Diane Wakoski, Alice Walker, Erica Yong and Maya Angelou. In: Centuries of American women Poets, 6 March 2013, American Corner, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija and Krsteva, Marija (2012) Улогата на Македонија во создавањето и дисеминацијата на древните пишани знаци и азбучни сиcтеми низ вековите. In: 3rd International IJAS Conference on the Harvard Campus, 27-31 May 2012, Boston, Harvard Campus.

Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija (2012) Романот во Македонија и Америка во 20 век: Преку романите „Белата долина“ на Симон Дракул и „Бисерот“ на Џон Стеинбек и покрај разликите во тематиката, со сличен лирски сензибилитет и вечната идеја за борбата на доброто и злото. In: VIII Makedonsko-severnoamerikanska konferencija, 7-8 July 2012, Ohrid. (Unpublished)

Project

Kusevska, Marija and Ivanovska, Biljana and Daskalovska, Nina and Leontik, Marija and Donev, Dragan and Pop Zarieva, Natalija and Iliev, Krste and Tasevska, Marica (2018) Развивање на меѓукултурните прагматички истражувања и истражувањата на прагматиката на меѓујазикот и нивно поврзување со практиката. [Project] (Submitted)

Dimova, Violeta and Denkova, Jovanka and Karanikolova-Cocorovska, Lusi and Ivanovska, Biljana and Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko and Daskalovska, Nina and Leontik, Marija and Celik, Mahmut and Kukubajska, Marija Emilija and Kusevska, Marija and Jakimovska, Svetlana and Kuzmanovska, Dragana and Marolova, Darinka and Velinova, Eva and Kirova, Snezana and Petkovska, Biljana and Todorova, Marija and Prodanovska, Vesna and Donev, Dragan and Koceva, Vesna and Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija and Krsteva, Marija and Markoska, Nadica and Karanikikj Josimovska, Jovana and Ulanska, Tatjana and Golakov, Kostadin and Tasevska, Marica and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2016) Ментор. [Project] (Submitted)

Teaching Resource

Kukubajska, Marija Emilija and Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija (2015) Англиска литература 2: 16-18 век. ISBN 978-608-244-274-7.

Kukubajska, Marija Emilija and Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija and Krsteva, Marija (2014) Историја на британската и американската култура и цивилизација - скрипта. ISBN 978-608-244-059-0.

This list was generated on Tue Jun 22 10:19:55 2021 CEST.