Items where Author is "Jakimovska, Svetlana"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 65.

Article

Jakimovska, Svetlana (2019) О путу ка себи (или о српском преводу “Исповести“ Аурелија Аугустина, Издавачка књижарница Зорана Сојановића, Сремски Карловци, Нови Сад, 2018). Arhe - casopis za filozofiju (30). ISSN 1820-0958

Jakimovska, Svetlana (2019) Macedonian Nation in Translation: Translating Macedonian Realia into “Big Cultures”. Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures: National Identity in Translation (22). pp. 53-66. ISSN 2364-7558

Jakimovska, Svetlana (2018) Интерпретативната теорија во рамките на современите преведувачки теории. Годишен зборник на Филолошки факултет ‒ Штип, 9 (11). pp. 37-42. ISSN 1857-7059

Jakimovska, Svetlana (2018) Трансферот на културните елементи при препевот на стихозбирката „Бели Мугри“ од Кочо Рацин. ФИЛКО - Зборник на трудови од Втора меѓународна научна конференција за филологија, култура и образование, 1 (2). pp. 201-210. ISSN 978-608-244-308-9

Jakimovska, Svetlana (2018) Ускрснуће Гргура Турског. Folia Linguistica et Litteraria – Časopis za nauku o jeziku i književnosti, 20. pp. 209-215. ISSN 2337-0955

Jakimovska, Svetlana (2018) La traduction des éléments culturels macédoniens et croates dans le roman Sorcière de Venko Andonovski. Le même, le semblable et le différent au sein de la langue, de la littérature et de la culture dans les pays francophones (éd. Zvonko Nikodinovski), Skopje, 2018. pp. 196-210. ISSN ISBN 978-608-234-058-6

Jakimovska, Svetlana (2017) Analyse comparative de l’étymologie des termes orthodoxes macédoniens et français. Palimpsest International Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research, 2 (4). pp. 15-24. ISSN 2545-3998

Jakimovska, Svetlana (2017) Термините и нивните француски еквиваленти во зборникот „Терминологија од областа на теологијата“ од Јован Таковски. Зборник на трудови од Меѓународната научна конференција „Климентовото дело“, 1 (1). pp. 273-285. ISSN 978-608-244-404-8

Jakimovska, Svetlana (2017) La matrice de traductibilité comme modèle d’évaluation de la traduction (sur des exemples de la traduction française du recueil Les Aubes Blanches). Евалуацијата во наставата по странски јазици и книжевности. pp. 257-271. ISSN 978-608-234-052-4

Jakimovska, Svetlana (2016) Кон преводот на Ленка од Кочо Рацин на француски јазик. Годишен зборник на Филолошки факултет ‒ Штип, 7 (7). pp. 33-45. ISSN 1857-7059

Jakimovska, Svetlana (2016) La traduction de la tradition et de la modernité dans le roman Sorcière de Venko Andonovski. Les Etudes francaises aujourd'hui Tradition et modernite, 8. pp. 201-211. ISSN 978-86-7379-417-4

Jakimovska, Svetlana (2016) On translation on Church-Slavonic orthodox terms in French. Зборник на трудови од Првата меѓународна научна конференција ФИЛКО (филологија, култура, образование), 1 (1). pp. 297-307. ISSN 978-608-244-308-9

Jakimovska, Svetlana (2015) Преведувањето и културата. Културен живот (1-2). pp. 60-64. ISSN 0047-3731

Jakimovska, Svetlana (2015) Методи на терминолошката работа. Годишен зборник 2015 - Филолошки факултет, УГД - Штип (6). pp. 71-81. ISSN 1857-7059

Jakimovska, Svetlana (2015) Преводните решенија во македонскиот превод на збирката раскази „Продавница на тајни“ од Дино Буцати. Paralelismi linguistici, letterari e culturali. pp. 251-263. ISSN 978-608-234-036-4

Jakimovska, Svetlana (2015) Општи особености на македонскиот и на франнцускиот стручен јазик на правото. Годишен зборник на Правен факултет, 5 (5). pp. 99-111. ISSN 1857-7229

Jakimovska, Svetlana (2015) Les relations sémantiques des termes orthodoxes macédoniens et français de point de vue traductologique. Филолог, часопис за језик, књижњвност и културу, 6 (12). pp. 254-262. ISSN 2233-1158

Jakimovska, Svetlana (2015) Linguistic features of journalistic texts treating Macedonian Euro-Atlantic integrations. Зборник на научни трудови, Втора научна меѓународна конференција Општествени промени во глобалниот свет, 03-04 септ. 2015, Штип. pp. 1297-1311. ISSN 978-608-244-267-9

Jakimovska, Svetlana (2015) Функцијата на лексиката во расказот Samsung од Ранко Младеноски. Македонски јазик, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје (66). pp. 217-225. ISSN 0025-1089

Jakimovska, Svetlana (2015) The antonymy in Macedonian and French legal language. Iustinianus Primus Law Review, 6 (11). ISSN 1857-8683

Jakimovska, Svetlana (2014) Comparative analysis of Macedonian and French legal terms etymology. Balkan Social Science Review (4). ISSN 1857- 8772

Jakimovska, Svetlana and Marolova, Darinka (2014) A Comparative Review of the False Friends (Macedonian - French and Macedonian – German). International Journal of Sciences: Basic and Applied Research. ISSN 2307-4531

Jakimovska, Svetlana (2014) Complex Lexical Unites in the Legal Language and their Translations from French into Macedonian and Vice Versa. Balkan Social Science Review, 3. ISSN 1857- 8772

Jakimovska, Svetlana (2014) Традуктолошка анализа на стручен текст врз пример: анализа на преводот на Уставот на Република Македонија од македонски на француски јазик. Зборник на трудови од Меѓународната конференција за применете лингвистика: Практиката во јазикот, јазикот во практиката. pp. 291-304. ISSN 978-608-4506-34-8

Jakimovska, Svetlana (2014) Востановување на науката за преведувањето и на нејзините називи во научната средина. Литературен збор, 4-6. pp. 97-105. ISSN 0024-4791

Jakimovska, Svetlana (2014) Морфосинтаксички особености на француските правни текстови и нивно преведување на македонски јазик. Македонски јазик, 65. pp. 373-385. ISSN 0025-1089

Jakimovska, Svetlana (2014) Терминологијата како наука и терминолошката работа. Годишен зборник 2014 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 5. pp. 143-153. ISSN 1857-7059

Jakimovska, Svetlana (2014) Текстуална анализа на пресудите во Република Македонија и во Република Франција. Годишен зборник на Правен факултет. ISSN 1857-7229

Jakimovska, Svetlana (2013) Linguistic and translatology analysis of the Macedonian version of the European convention on human rights. Balkan Social Science Review, 2. pp. 101-121. ISSN 1857- 8772

Jakimovska, Svetlana (2013) Улогата на денотацијата и конотацијата во правната терминологија и при преведувањето правни текстови од француски на македонски јазик и обратно. „Хоризонти“ меѓународно научно списание на Универзитетот „Свети Климет Охридски“ (9). pp. 133-141. ISSN 1857- 856X

Jakimovska, Svetlana (2013) Метафората во стручниот јазик на правото и предизвикот таа да се преведе. Savremeni tokovi u lingvistickim istrazivanjima, 2. pp. 331-345. ISSN ISBN 978-86-6153-130-9

Jakimovska, Svetlana (2013) Синхрониска и дијахрониска анализа на правните термини во францускиот и во македонскиот јазик. Зборник - Меѓународен дијалог: исток-запад. pp. 60-64. ISSN 978-608-4689-04-1

Jakimovska, Svetlana (2013) Преведувањето од лингвистички аспект. Литературен збор, 1-3. pp. 69-77. ISSN 0024-4791

Jakimovska, Svetlana (2013) Електронски терминолошки ресурси за преведување правни текстови од француски на македонски јазик и обратно. Електронските ресурси и филолошките студии. pp. 181-194. ISSN 978-608-234-012-8

Jakimovska, Svetlana (2013) Проблеми при усвојување на правната терминологија. Францускиот јазик и литература во образовниот систем на Република Македонија: состојби и перспективи. pp. 139-149. ISSN 978-608-234-023-4

Jakimovska, Svetlana (2013) Поимите општ, заеднички и стручен јазик и нивниот заемен однос. Литературен збор, 4-6. pp. 39-47. ISSN 0024-4791

Jakimovska, Svetlana (2013) Analyse comparative du phénomène de la synonymie dans les terminologies juridiques française et macédonienne. Vestnik za tuje jezike. pp. 9-20. ISSN 2350-4269

Jakimovska, Svetlana (2013) Les aspects terminologiques des textes juridiques français et les défis de leur traduction en macédonien. Les études Françaises aujourd’hui. De la pensée à son expression. pp. 171-183. ISSN 0374-0730

Jakimovska, Svetlana (2013) Standardization of the Macedonian and French Legal Terminology as a Pre-Condition for a Successful Implementation of Euro-Atlantic Integrations. Balkan Social Science Review, 1 (1). pp. 115-126. ISSN 1857- 8772

Jakimovska, Svetlana (2012) La terminologie et les relations sémantiques dans la langue du droit. Les etudes francaises aujourd'hui. pp. 325-337.

Jakimovska, Svetlana (2012) Les tropes dans la langue juridique et leur traduction du français en macédonien et vice versa. Langue, littérature et culture françaises en contexte francophone. pp. 95-110.

Jakimovska, Svetlana (2011) Терминолошки особености на македонските правни текстови и нивно преведување на француски јазик. Хоризонти (7). pp. 705-715.

Jakimovska, Svetlana (2010) Терминолошки предизвици при преведувањето текстови со правна содржина: Преведување називи на судски институции од француски на македонски јазик и обратно. Стручно списание Правник (222). pp. 46-49. ISSN 1409-5238

Jakimovska, Svetlana (2010) Односите меѓу терминологијата и преведувањето (врз примери од правни текстови на француски и на македонски јазик). „Годишен зборник“ (36). pp. 473-483. ISSN 1 409 -8571

Conference or Workshop Item

Jakimovska, Svetlana (2017) Трансферот на културните елементи при препевот на стихозбирката „Бели мугри“ од Кочо Рацин. In: Втора меѓународна научна конференција ФИЛКО Филологија, култура и образование, 10-11 May 2017, Voronezh, Russia. (In Press)

Dimitrovski, Zoran and Dimitrov, Sasko and Cvetkov, Slavco and Jakimovska, Svetlana (2017) An overview of the pesticide application equipment in Ovcepole region in Republic of Macedonia. In: Sixth European Workshop on Standardised Procedure for the Inspection of Sprayers in Europe SPISE 6, Barcelona.

Jakimovska, Svetlana (2016) Термините и нивните француски еквиваленти во зборникот „Терминолојија од областа на теологијата“ од Јован Таковски. In: Меѓународна научна конференција „Климентовото дело“, 23-24 June 2016, Stip, Macedonia.

Jakimovska, Svetlana (2016) Le rôle de l'origine étymologique des termes orthodoxes lors de leur traduction du macédonien vers le français et vice-versa. In: Neuvième colloque « Les Études françaises aujourd’hui » La francophonie dans tous ses états, 4–5 Nov 2016, Novi Sad, Serbia. (In Press)

Jakimovska, Svetlana (2015) La traduction de la tradition et de la modernité dans le roman Sorcière de Venko Andonovski. In: Huitième Colloque Les Études Françaises Aujourd’hui Tradition et modernité, 13-14 Nov 2015, Nis, Serbia.

Jakimovska, Svetlana (2014) General and translatological characteristics of the Macedonian orthodox terminology. In: BASEES annual conference, 05-07 April 2014, Fitzwilliam college, Cambridge -United Kingdom. (In Press)

Jovanoska, S and Sapungioski, M and Damjanoski, G and Bozinoska, Biljana and Jakimovska, Svetlana and Simjonovska, J (2004) High-grade ICA stenosis: Clinical-ultrasound correlation. In: 3rd Balkan Congress of Radiology, October 8-11, 2004, Ohrid, Macedonia.

Project

Jakimovska, Svetlana (2020) Пребоената птица во преводот: романот на Косински „Обоената птица“ на различни јазици. [Project]

Jakimovska, Svetlana (2019) Раскажи ја својата приказна, Младинскиот работник како бренд. [Project]

Dimova, Violeta and Daskalovska, Nina and Kuzmanovska, Dragana and Karanikolova-Cocorovska, Lusi and Mladenoski, Ranko and Leontik, Marija and Celik, Mahmut and Marolova, Darinka and Koceva, Vesna and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana and Todorova, Marija and Ulanska, Tatjana and Tasevska, Marica and Grkova, Marija and Jakimovska, Svetlana and Velinova, Eva and Vitanova-Ringaceva, Ana and Negrievska, Nadica and Karanikikj Josimovska, Jovana and Sarafova, Natasa and Kostova, Kristina (2018) Eвалуација на наставата по јазик и книжевност во високото образование. [Project] (Submitted)

Nikodinovska Krstevska, Ana and Tusevska, Borka and Kosevaliska, Olga and Ananiev, Jovan and Sutova, Milica and Ivanova, Elena and Jakimovska, Svetlana (2018) Jean Monnet Network “MAPS – Migration and Asylum Policy Systems. Weaknesses, Shortcomings and Reform Proposals”. [Project]

Koceva, Vesna and Jakimovska, Svetlana (2018) M.I.N.E. Project - Move In the Next European Youth Strategy. [Project] (Submitted)

Daskalovska, Nina and Kuzmanovska, Dragana and Jakimovska, Svetlana and Marolova, Darinka and Velinova, Eva and Karanikikj Josimovska, Jovana and Belcev, Tole and Petkovska, Biljana and Basovska, Meri (2016) Стекнување и развивање на преведувачко-толкувачките компетенции кај студентите на насоката за преведување и толкување преку примена на најновите транслатолошки достигнувања и технологии. [Project] (Submitted)

Dimova, Violeta and Denkova, Jovanka and Karanikolova-Cocorovska, Lusi and Ivanovska, Biljana and Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko and Daskalovska, Nina and Leontik, Marija and Celik, Mahmut and Kukubajska, Marija Emilija and Kusevska, Marija and Jakimovska, Svetlana and Kuzmanovska, Dragana and Marolova, Darinka and Velinova, Eva and Kirova, Snezana and Petkovska, Biljana and Todorova, Marija and Prodanovska, Vesna and Donev, Dragan and Koceva, Vesna and Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija and Krsteva, Marija and Markoska, Nadica and Karanikikj Josimovska, Jovana and Ulanska, Tatjana and Golakov, Kostadin and Tasevska, Marica and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2016) Ментор. [Project] (Submitted)

Jakimovska, Svetlana (2016) Français sur objectifs spécifiques-FOS. [Project] (Submitted)

Dimitrovski, Zoran and Cvetkov, Slavco and Dzidrov, Misko and Sovreski, Zlatko and Dimitrov, Sasko and Jakimovska, Svetlana and Stojanova, Teodora (2015) Воведување на нови стандарди за задолжителна инспекција на машините и опремата за апликација на пестициди. [Project] (Submitted)

Thesis

Jakimovska, Svetlana (2009) Односите меѓу терминологијата и преведувањето (врз примери од правни текстови на француски и македонски јазик). PhD thesis, Филолошки факултет „Блаже Конески“.

Jakimovska, Svetlana (2009) Односите меѓу терминологијата и преведувањето (врз примери од правни текстови на француски и на македонски јазик). PhD thesis, Филолошки факултет Блаже Конески- Скопје.

Jakimovska, Svetlana (2007) Односите меѓу називот и поимот во терминологијата (врз примери од правни термини на македонски и на француски јазик). Masters thesis, Filoloski fakultet -Skopje.

Teaching Resource

Jakimovska, Svetlana (2017) Француски јазик 1 - практикум. ISBN 978-608-244-389-8.

Jakimovska, Svetlana (2014) Француски јазик 1 - рецензирана скрипта. ISBN 978-608-244-019-4.

This list was generated on Wed Jul 29 21:08:16 2020 CEST.