Items where Division is "Faculty of Tourism and Business Logistics" and Year is 2004

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: D | K | T
Number of items: 8.

D

Dimitrov, Nikola (2004) Промовирање на рурални училишта за реализирање на разни видови воспитно-образовна настава со користење на објекти од непосредната и природната средина. Просветно дело, LVII (4). pp. 35-51.

Dimitrov, Nikola (2004) Битола, монографија, прв дел Природно географски карактеристики и население. Working Paper. НИД Микена Битола .

Dimitrov, Nikola (2004) Библиотеките во работните организации - Печатарството и издаваштвото во Битола. [Project]

Dimitrov, Nikola (2004) Административно - територијална поделба на Битола и Битолско (минато, состојби и перспективи). Битолски весник, Год. XL, бр.2019-2034, фељтон од 18.II. до 02.VI.2004. (Unpublished)

Dimitrov, Nikola (2004) Предлози и размислувања за нова територијална организација на локалната самоуправа во Република Македонија. Зборник - Територијалната организација на општините како основа за идниот развој на Република Македонија. pp. 49-58.

Dimitrov, Nikola (2004) Реализација на воспитно образовната работа во непосредната природна околина. Просветно дело - Списание за педагошки прашања, 57 (4). pp. 35-51. ISSN 0350-6711

K

Koteski, Cane (2004) Тематски атлас на Мариово и Раечка котлина. Masters thesis, Универзитет „Св. Кирил и Методиј”- Скопје.

T

Taskov, Nako (2004) Туристичките вредности на бањите во Република Македонија. Македонска туристичка заедница, Скопје. ISBN 9989-57-254-2

This list was generated on Thu Sep 23 19:17:37 2021 CEST.