Items where Author is "Cepreganov, Todor"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 48.

Article

Cepreganov, Todor (2019) Економската состојба во Македонија според британската дипломатска кореспонденција и извештаите на воените мисии (јануари 1945-август 1945). Историја, 54 (2). pp. 135-151.

Cepreganov, Todor (2018) Д. Блахов во Британската документација. Димитар Влахов 1878-1953. pp. 1-211.

Josimovska, Verica and Cepreganov, Todor (2018) Документи за катастрофалниот земјотрес во Македонија од 1931 година. Review of the Institute of History and Archaeology, RIHA , 5 (1). pp. 26-41. ISSN 2671-3144 /e: 2671-3152 (In Press)

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2017) Британските идеи за федерации и за конфедерации на Балканот и во Југоисточна Рвропа за време на Втората светска војна. Историја, год .LII, бр. 1 (1). pp. 97-110. ISSN 0579-0263

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2017) Британските идеи за федерации и за конфедерации на Балканот и во Југоисточна Европа за време на Втората светсла војна. Историја, Здружение на историчарите на Република Македонија, год. LII, бр. 1. pp. 97-110. ISSN 0579-0263 (Unpublished)

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2017) The Balkan Wars as a Reason for Migration of Jews from Macedonia. Journal of History, 52 (2). pp. 105-114. ISSN 0579-0263

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2016) Колку се застапени мирот и толеранцијата во учебниците историја за основно и средно образование? Образованието во XXI век – состојби и перспективи –Меѓународна научна конференција, Штип, 24 – 25 септември, 2015. ISSN ISBN 978-608-244-275-4

Cepreganov, Todor (2016) Ѓорче Петров во администативната поделба на Македонија и во извештаите на Британските воени мисии во Македонија. Сто години населба „Ѓорче Петров“ (Научна трибина одржана на 15. 09. 2016 година во просториите на општината Ѓорче Петров).

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2015) Учеството на Евреите во НОД на Македонија. Евреите во Македонија. Историја, традиција, култура, јазик и религија. pp. 219-228.

Cepreganov, Todor (2014) Балканот мегу Балканските војни и Европа без граници - реалност или утопија. Конзулска Битола и историските, современите и идните културни и уметнички врски мегу Република Македонија и Република Србија (Зборник на трудови од Мегународен научен собир). pp. 383-389. ISSN 978-608-65122-3-1

Cepreganov, Todor (2014) Македонскиот национален идентитет во британската дипломатска кореспонденција. Украинско-Македонски научен зборник (6). pp. 99-106. ISSN 978-966-02-7146-3

Cepreganov, Todor (2013) Струмица и Струмичко во Балканските војни (сеќавања на очевидци во извештајот на Карнигиевата комисија). Струмица и Струмичко во времето на Балканските војни и Букурешкиот мировен договор. Материјали од научниот собир одржан по повод 60 години од основањето на Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј -Струмица (1952-2012). 25-27 Oct 2013. pp. 13-18. ISSN 978-608-65524-1-1

Cepreganov, Todor (2013) Евреите од Солун во британската дипломатска кореспонденција непосредно по завршувањето на Првата светска војна. „Гласник” на Институтот за национална историја, 57 (1-2). pp. 95-108. ISSN 0583-4961

Cepreganov, Todor (2013) Владимир Полежиновски - шеф на југословенската воена мисија во Франкфурт (Германија)(1945-1948). Д-р Владимир Полежиновски - живот и дело (Кичево, 6 декември 1912 - Скопје, 19 јуни 1980). pp. 85-96. ISSN 9989-159-50-5

Book Section

Cepreganov, Todor (2016) Исток не отпиша - Запад не не запишуе. In: Некои дилеми и состојби во нашето општество (истражувања). Форум плус, Скопје.

Cepreganov, Todor (2015) Македонското прашање од Сан Стефано до Букурешт. In: Балканот: Луѓе, војни и мир. Универзитет „Кирил и Методиј”-Институт за национална историја, Скопје, pp. 83-88. ISBN 978-9989-159-68-8

Cepreganov, Todor (2014) Борка Талески во сеќавањето на Вера Ацева. In: Зборник на трудови: 70 години од убиството на Борка Талески и Лазо Филиповски - Лавски. ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески”, Прилеп, pp. 18-28. ISBN 978-608-4747-00-0

Cepreganov, Todor and Cakarjanevski, Gorgi and Nikolova, Sonja (2014) Прилеп - Милениумско пулсирање 1014 - 2014, По првата светска војна до денес. In: Прилеп - Милениумско пулсирање. Локална самоуправа, Прилеп, pp. 158-173. ISBN 978-9989-767-66-1

Cepreganov, Todor and Angelovska-Panova, Maja and Zajkovski, Dragan (2014) The Macedonian Orthodox Church. In: Eastern Christianity and Politics in the Twenty - First Century. Routledge, Taylor and Francis Group, London and New York, pp. 426-438. ISBN 978-0-415-68490-3

Monograph

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2017) Британските планови за повоеното уредување на Балканот и Југоисточна Европа. Project Report. Zdruzenie na istoricarite na Republika Makedonija, Skopje.

Cakarjanevski, Gorgi and Cepreganov, Todor (2014) Прва македонска народноослободителна ударна бригада. Documentation. НУ Музеј „Др Никола Незлобински”, Струга.

Cepreganov, Todor and Dzinko, Teon and Avirovich, Irena and Nikolova, Sonja and Nechev, Zoran (2013) Велика Британија и Македонија Грчко-југословенска Федерација (1941-1942) - Документи. Documentation. Институт за национална историја, Скопје.

Cepreganov, Todor (2012) Политиката на Соединетите Американски Држави и на Велика Британија спрема Македонија во текот на Втората светска војна. Documentation. Институт за национална историја, Скопје.

Conference or Workshop Item

Cepreganov, Todor (2018) Реакцијата на амбасадорите на Велика Британија и САД за звстрискиот ултиматум на Кралството Србија. In: Почетоците на австриската дипломатија во Македонија со посебен осврт кон Австро-Унгарскиот конзулат во Битола/Монастир 1851-1919, 14-15 Oct 2018, Bitola, Macedonia. (Unpublished)

Cepreganov, Todor (2017) Киро Глигоров меѓу „сепаратизмот“ и „антикомунизмот“. In: Улогата на претседателот Киро Глигоров во меѓународното етаблирање на Република Македонија (по повод 100 години од раѓањето на Киро Глигоров, прв претседател на Република Македонија), 16 May 2017, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Cepreganov, Todor (2016) Искористеноста на западните и балканските историски извори во македонската историографија и електронските извори. In: Меѓународна научна конференција „70 години Институт за историја - 70 години македонска историографија", 13-14 Dec 2016, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2016) Comrade from UDB-а, destroy them all! In: Histories (Un)Spoken. Survival and Sociala-Professional Integration Strategies in Communist Political Prisoners' Families in Central and Eastern Europe in the '50s and '60s, 22-25 June 2016, Ramnicu Sarat, Romania. (Unpublished)

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2015) The Balkan Wars as a Reason for Migration of the Jews from the Part of Macedonia in the Frame of the Kingdom of Serbia. In: Congress The Balkans and Migration on the 100-th Anniversary of the First World War, 2-4 December 2015, Istanbul. (Unpublished)

Cepreganov, Todor and Cakarjanevski, Gorgi (2015) Прва македонско-косовска ударна бригада:Бригада на братството и единството ретроспектива. In: Шести меѓународен научен симпозиум „Афирмација, продлабочување и проширување, на вековните културни врски меѓу Р. Македонија и Р. Србија“, 30 Oct-1 Nov 2015, Bitola, Macedonia. (Unpublished)

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2015) Колку се застапени мирот и толеранцијата во учебниците по историја за основно и средно образование? In: Меѓународна научна конференција на Факултетот за образовни науки, 24-25 Sept 2015, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Cepreganov, Todor (2015) Словачка во идејата за Подунавска Федерација. In: Втор меѓународен научен собир Македонско-словачки книжевни, јазични и културни врски, 2-3 July 2015, MANU, Skopje. (Unpublished)

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2015) Толеранцијата и учебниците по историја во мултиетничко и ултиконфесионално општество (македонски случај). In: Состојби, предизвици и перспективи во воспитанието и образованието во Република Македонија, 13 May 2015, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Cepreganov, Todor (2015) Дали партиската организација во Македонија можеше да ги спаси Евреите? In: Дипломатијата и депортацијата на Евреите од Македонија во 1943 година, 27 Jan 2015, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2014) Евреите во Македонија во Народноослободителната војна 1941 - 1944. In: Евреите во Македонија историја, традиција, култура, јазик и религија - МАНУ, 18-19 Dec 2014, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja and Nechev, Zoran (2014) АВНОЈ - АСНОМ - ЈАЛТА - 8 Септември 1991 и македонската државност. In: АСНОМ и македонската државност, 28 Nov 2014, МАНУ, Скопје. (Unpublished)

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2014) Првата светска војна во македонската историографија. In: The Great War: Regional Approaches and Global Contexts, 18-21 June 2014, Sarajevo. (Unpublished)

Cepreganov, Todor (2014) Facing our past: Collective memory and history. In: Za idninata: Holokaust -komemoracija od nasata generacija, 25-30 Apr 2014, Skopje, Muzej na Holokaustot. (Unpublished)

Cepreganov, Todor (2014) Transition and the Macedonian historiography. In: History education beyond borders. How can we share our cultural heritage?, 31 March - 06 Apr 2014, Ohrid, Macedonia. (Unpublished)

Cepreganov, Todor (2014) Македонското средновековие во британските дипломатски извори. In: Самоиловата држава во историската, воено-политичката, духовната и културната традиција на Македонија, 24-26 Oct 2014, Strumica, Macedonia. (Unpublished)

Cepreganov, Todor (2013) Христо Силјанов и Првата балканска војна. In: 100 години од Балканските војни, научен собир, 3-4 Dec 2012, Skopje, Macedonia.

Book

Cepreganov, Todor and Dzingo, Teon and Josimovska, Verica and Cackov, Oliver and Nikolova, Sonja (2020) Македонскиот национален идентитет во британската и американската дипломатска и разузнавачка кореспонденција (1919-1945). Принт фактори, Скопје, Република Македонија. ISBN 978-608-245-540-2

Cepreganov, Todor and Dzinko, Teon and Avirovik, Irena and Nikolova, Sonja (2016) Велика Британија и идеите за Подунавска федерација, конфедерација и унија. Zdruzenie na istoricarite na Republika Makedonija, Skopje. ISBN 978-9989-776-12-0

Project

Cepreganov, Todor and Josimovska, Verica and Cackov, Oliver and Nikolova, Sonja and Dzinko, Teon (2017) Македонскиот национален идентитет во британската и американската дипломатска и обавештајна кореспонденција 1919-1945. [Project] (In Press)

Teaching Resource

Josimovska, Verica and Cepreganov, Todor (2020) Македонците во рамките на балканските земји меѓу двете светски војни. ISBN 978-608-244-712-4.

Josimovska, Verica and Cepreganov, Todor (2020) Македонците во рамките на балканските земји меѓу двете светски војни- Практикум. ISBN 978-608-244-711-7.

Other

Cepreganov, Todor (2016) Распаѓањето на СФРЈ. Faculty of Law, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Cepreganov, Todor (2013) Извештај од Патрик Хачисон Еванс, член на британска воена мисија во делот на Македонија во рамките на Грција во текот на Втората светска војна. MRTV.

Cepreganov, Todor (2013) Черчил и Македонија 1941-1945. MRTV, Skopje.

This list was generated on Tue Aug 3 05:32:21 2021 CEST.