Items where Author is "Nanev, Lazar"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 48.

Article

Nanev, Lazar and Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena (2019) Компаративен осврт на пенитенцијарни услови за жената - затвореник во земјите од поранешна Југославија. Proceedings of VI International Conference "Social Changes in the global world" Faculty of Law, UGD, 1. pp. 441-464.

Buzarovska - Lazetik, Gordana and Nanev, Lazar and Kosevaliska, Olga and Petrovska, Nevena (2019) Меморандумот од Нушател: Добри практики за правда за децата во антитерористички контекст. Македонска ревија за кривично право и криминологија, 26 (1-2). pp. 1-27. ISSN 1409-5327

Buzarovska - Lazetik, Gordana and Kosevaliska, Olga and Nanev, Lazar (2018) Phenomenology of child delinquency in Macedonia in the period from 2006 to 2016. Iustinianus Primus Law Review, 18 (1). pp. 1-22. ISSN 1857-8683

Nanev, Lazar and Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena (2018) Бангкочките правила – lex ferenda за жената затвореник. Fifth international scientific conference "Social change in the global world" (5). pp. 399-419. ISSN 978-608-244-548-9

Nanev, Lazar and Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena (2017) Притвор во постапката спрема деца. Зборник на трудови од Четврта научна меѓународна конференција Општествените промени во глобалниот свет, 4 (4). ISSN 978-608-244-353-9

Nanev, Lazar and Kosevaliska, Olga (2016) Заштита на деца жртви на кривични дела и сведоци во кривичната постапка. Стручно списание Правник (293). pp. 50-60. ISSN 1409-5238

Kosevaliska, Olga and Buzarovska - Lazetik, Gordana and Nanev, Lazar (2016) Ресторативна правда спрема деца. Македонска ревија за кривично право и криминологија, 1 (1). pp. 1-24. ISSN 1409-5327

Buzarovska - Lazetik, Gordana and Kosevaliska, Olga and Nanev, Lazar (2015) Слободното судско уверување и индивидуализацијата на санкциите во светлината на законските решенија за воедначување на казнената политика. Зборник на научни трудови, Втора научна меѓународна конференција Општествени промени во глобалниот свет, 03-04 септ. 2015, Штип, 1 (2). pp. 117-147. ISSN 978-608-244-267-9

Kosevaliska, Olga and Buzarovska - Lazetik, Gordana and Nanev, Lazar (2015) The “Extension” of the Roman Criminal Law in Today’s Macedonian Criminal Laws. Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy, 6 (2). pp. 318-323. ISSN 2039-9340 (print) 2039-2117 (online)

Kosevaliska, Olga and Buzarovska - Lazetik, Gordana and Nanev, Lazar (2015) Вештачењето и „еднаквоста на оружјата“. Здружение за кривично право и криминологија на Македонија, 22 (1). pp. 33-48. ISSN 1409-5327

Kosevaliska, Olga and Buzarovska - Lazetik, Gordana and Nanev, Lazar (2014) School bullying - A comparative approach -. Iustinianus Primus Law Review, 6 (10). pp. 1-18. ISSN 1857-8683

Kosevaliska, Olga and Nanev, Lazar (2014) Adequacy of the new terminology in the Law for justice for children. Balkan Social Science Review, 3 (1). pp. 1-20. ISSN 1857- 8772

Atanasovski, Ivan and Nanev, Lazar (2014) Difference between sports betting and gambling on the aspect of educational level of citizens who are active users of the games of chance in the Republic of Macedonia. Research in Physical Education, Sport and Health, 3 (1). pp. 47-50. ISSN 1857-8160

Kosevaliska, Olga and Buzarovska - Lazetik, Gordana and Nanev, Lazar (2013) Protection of personal data in criminal legislation in Macedonia vs. its protection in EU. Annals of the Bucharest University – The Law Series (Aub - Drept), 2 (2). pp. 1-20. ISSN 1011-0623

Nanev, Lazar and Kosevaliska, Olga (2013) Protection of personal data in the criminal legislation in Macedonia. Balkan Social Science Review (BSSR), 1 (1). pp. 1-15. ISSN 1857- 8772

Nanev, Lazar and Buzarovska - Lazetik, Gordana (2012) The new Macedonian concept of lay judges and their role in the criminal procedure. Iustinianus Primus Law Review, 3 (5). pp. 1-22. ISSN 1857-8683

Nanev, Lazar (2009) Условна осуда со заштитен надзор. Малолетничка правда: Ресторативна правда, 1 (1). pp. 233-242. ISSN 978-608-4532-05-7

Nanev, Lazar and Buzarovska - Lazetik, Gordana and Misoski, Boban (2008) Казнено-правната реформа и почитувањето на човековите права во Република Македонија. Здружение за кривично право и криминологија на Македонија, 2 (2). pp. 1-34. ISSN 1409-5327

Nanev, Lazar (2008) Улогата на судијата за малолетници во системот на малолетничка правда. Малолетничка правда - од идеја до практика, 1 (1). pp. 245-265. ISSN 978-9989-2868-3-4

Nanev, Lazar (2008) Криминолошки обележја на македонскиот економски криминалитет низ податоците на органите на казнениот прогон. Здружение за кривично право и криминологија на Македонија, 2-3 (1). pp. 553-591. ISSN 1409-5327

Nanev, Lazar and Buzarovska - Lazetik, Gordana (2008) Компаративнo истражување на решенијата за забрзување и поедноставување на казнената постапка. Здружение за кривично право и криминологија на Македонија, 1 (1). pp. 201-241. ISSN 1409-5327

Nanev, Lazar (2007) Спојување и раздвојување на постапката како претпоставки за успешно раководење со постапката. Здружение за кривично право и криминологија на Македонија, 2 (1). pp. 203-215. ISSN 1409-5327

Monograph

Nanev, Lazar (2005) Монографија - 60 години Основен суд, Кавадарци. Manual. Основен суд, Кавадарци.

Conference or Workshop Item

Nikolov, Igor and Atanasovski, Ivan and Nanev, Lazar (2016) Влијанието на ставовите на граѓаните на Република Македонија базирани на полот и возраста за законите од спортот во Република Македонија. In: Second International Scientific Conference - Research in Physical Education, Sport and Health, Skopje, 2016, Skopje, Macedonia.

Kosevaliska, Olga and Nanev, Lazar (2014) Информатичкиот систем на ЕВРОПОЛ. In: Влијанието на научно-технолошкиот развиток во областа на правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во Република Македонија: Зборник на трудови / Втора меѓународна научна конференција, 30-31 Oct 2014, Skopje, Macedonia.

Kosevaliska, Olga and Buzarovska - Lazetik, Gordana and Nanev, Lazar (2014) Предизвиците на новата кривична постапка против деца. In: Општествените промени во глобалниот свет, 11-13 Sept 2014, Правен Факултет УГД Штип.

Tusevska, Borka and Kosevaliska, Olga and Sotiroski, Ljupco and Nanev, Lazar (2014) Стечаен криминалитет. In: Меѓународен дијалог Исток -Запад, 25-26 Apr 2014, Свети Николе, Македонија.

Atanasovski, Ivan and Nikolov, Igor and Nanev, Lazar (2014) View points and opinions of Macedonian citizens on sports laws based on their Residency status. In: First International Scientific Conference - Research in Physical Education, Sport and Health, Ohrid, Ohrid.

Book

Kambovski, Vlado and Buzarovska - Lazetik, Gordana and Nanev, Lazar and Kosevaliska, Olga and Arifi, Besa and Saiti, Dzemali (2018) Коментар на Законот за правда за децата со практикум. Коментар на Законот за правда за децата со практикум, 1 (1). Совет за превентива против малолетничка деликвенција, SKopje. ISBN 978-608-66233-0-2

Buzarovska - Lazetik, Gordana and Kosevaliska, Olga and Nanev, Lazar (2015) Кривично постапување спрема деца во ризик и деца во судир со закон. Кривично постапување спрема деца во ризик и деца во судир со закон, 1 (1). Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Правен факултет Јустинијан Први, Скопје. ISBN 978-608-4655-53-4

Nanev, Lazar and Anastasovski, Ivan and Stojanoska Ivanova, Tatjana and Velickovska Aleksovska, Lence (2013) Спортот во општеството. Спортот во општеството, 1 (1). ГИ Глобал, Куманово. ISBN 978-608-65474-1-7

Nanev, Lazar and Atanasovski, Ivan and Qazimi, Ahmed and Pavlov, Gorgi and Momirovski, Petar (2012) Спортот како фактор за толеранција, заедништво и почитување. Геостратешки институт Глобал, Скопје. ISBN 978-608-65474-0-0

Buzarovska - Lazetik, Gordana and Nanev, Lazar and Kosevaliska, Olga (2012) Меѓународни документи за спроведување на малолетничката правда - Современи текови во постапувањето со малолетниците. СППМД, Кавадарци. ISBN 978-9989-9968-0-1

Buzarovska - Lazetik, Gordana and Nanev, Lazar and Kosevaliska, Olga (2012) Медијацијата во системот на малолетничка правда. СППМД, Кавадарци. ISBN 978-9989-9968-3-2

Nanev, Lazar and Buzarovska - Lazetik, Gordana and Kosevaliska, Olga and Ginovski, Mile and Gadzovska, Lefkija (2012) Концепт за зајакнување на општинските совети за превенција на малолетничкото престапништво. СППМП, Кавадарци. ISBN 978-9989-9968-0-1

Nanev, Lazar and Atanasovski, Ivan (2011) Спорт и право. Универзитет Св.Кирил и Методиј, Скопје, Факултет за физичка култура, Скопје. ISBN 978-9989-2850-3-5

Nanev, Lazar and Atanasovski, Ivan (2009) Превенција и репресија на терен на фудбалски натпревар. Фудбалска федерација на Република Македонија, Скопје. ISBN 978-9989-9836-1-0

Nanev, Lazar and Buzarovska - Lazetik, Gordana and Arnaudovski, Ljupco and Sofronievska, Lence (2006) Правда, јавност и доверба. Правда, доверба и јавност, 1 (1). SPPMD, SPPMD Kavadarci. ISBN 9989-9968-4-9-9-5

Nanev, Lazar (2003) Положбата на малолетникот во кривичната постапка. Положбата на малолетникот во кривичната постапка, 1 (1). СППМД, Кавадарци. ISBN 9989-9968-4-9-10-5

Nanev, Lazar and Arnaudovski, Ljupco (2002) Малолетнички казнен законик: нацрт текст. Малолетнички казнен законик: нацрт текст, 1 (1). Совет за превентива против малолетничка деликвенција, Кавадарци. ISBN 9989-9968-2-2

Nanev, Lazar and Mrkev, Petre (2000) Preventive plan of action for the Republic of Macedonia. Juvenile Delinquency: Preventive Plan of Action for the Republic of Macedonia, 1 (1). Council for Prevention of Juvenile Delinquency, Kavadarci. ISBN 9989-9968-1-4

Project

Kosevaliska, Olga and Tusevska, Borka and Belovski, Vojo and Nanev, Lazar and Miseva, Kristina and Davkova, Lidija (2015) Кадровскиот капацитет, потребите и развојните потенцијали на малите и средни бизниси во источниот регион базирани на знаење. [Project] (Submitted)

Nanev, Lazar and Ilievski, Jovan and Jakovcevska, Liljana and Kosevaliska, Olga (2014) Процедури за постапување со дете - жртва. [Project]

Nanev, Lazar (2011) Упатство за користење на АКМИС при внесување на индикатори за малолетничка правда. [Project]

Nanev, Lazar and Arnaudovski, Ljupco and Buzarovska - Lazetik, Gordana and Celeski, Dragi (2004) Стратегија за имплементација на алтернативните мерки. [Project]

Teaching Resource

Nanev, Lazar and Kosevaliska, Olga (2018) Практикум по Малолетничко казнено право. ISBN 978-608-244-530-4.

Nanev, Lazar and Kosevaliska, Olga (2018) Скрипта по Малолетничко казнено право. ISBN 978-608-244-529-8.

Nanev, Lazar (2013) Практикум по предметот Казнено процесно право. . (Unpublished)

This list was generated on Thu Jun 4 06:28:05 2020 CEST.