Items where Division is "Military Academy" and Year is 2002

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: D | P | S
Number of items: 7.

D

Deskovski, Stojce and Smileski, Rose and Gacovski, Zoran and Angelevski, Slavko (2002) Военото инженерство и едукација на кадри за потребите на Армијата на Република Македонија. Зборник на трудови од Прв конгрес на инженерите на Македонија „Инженерството-двигател на новиот милениум“, Струга, 24.-26 Oct 2002. pp. 449-454.

P

Petreski, Drage and Babamov, Nake and Smileski, Rose (2002) Воспоставување критериуми за испитување запалки за противтенковски мини. Зборник на трудови од „Прв симпозиум од областа на експлозивните материи, вооружувањето и воената технологија“, Охрид 2002. pp. 395-403.

Petreski, Drage and Babamov, Nake and Smileski, Rose (2002) Нов метод за динамичко испитување на запалки за противтенковски мини. Зборник на трудови од 8-ми симпозиум за теоретска и применета механика, Скопје, 3-5 Oct 2002. pp. 105-111.

S

Smileski, Rose and Naumoski, Jovan (2002) Испитување на оксидниот слој на бакарот создаден при корозија во синтетска морска вода. Прв конгрес на инжинерите на Македонија, Струга, 24-26 Oct 2002. pp. 267-272.

Smileski, Rose and Popovski, Orce (2002) Избор на растворувач за идентификација на бризантните експлозивни материи. Зборник на трудови од Прв симпозиум од областа на експлозивните материи, вооружувањето и воената технологија, Охрид, 25-28 Oct 2002, Воена академија „Генерал Михаило Апостолски” - Скопје. pp. 65-72.

Smileski, Rose and Trajkovska - Petkoska, Anka and Popovski, Orce (2002) Хроматографско испитување на амонимумнитратните експлозиви кои се употребуваат во стопанството. Современа македонска одбрана (5). pp. 57-66.

Stefanov, Mile and Smileski, Rose and Trajkovska - Petkoska, Anka (2002) Техника и технологија за производство на експлозивна материја „АН-ФО МАК-1“ и негова масовна примена во рудниците за примарни минирања на метали и неметали. Зборник на трудови од „Прв симпозиум од областа на експлозивните материи, вооружувањето и воената технологија“, Охрид, 25-28 Sept 2002. pp. 173-182.

This list was generated on Mon Dec 6 01:13:31 2021 CET.