Items where Division is "Faculty of Philology" and Year is 2006

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: M
Number of items: 15.

M

Mladenoski, Ranko (2006) Деконструкција на ликот во прозата на Драги Михајловски. Современост, 54 (5). pp. 82-96. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2006) Ликови-референти во современата македонска проза. Зборник на трудови од XXXII Научна конференција на XXXVIII Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура во Охрид. pp. 185-198. ISSN 9989-43-238-4

Mladenoski, Ranko (2006) Наратолошки прирачник. Современост, 54 (3). pp. 125-133. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2006) Суштински студии за наративната граматика. Современост, 54 (4). pp. 121-129. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2006) Функциите на фуснотите во македонската книжевност. Портал, VI (19-20). pp. 55-60. ISSN 1409-9713

Mladenoski, Ranko (2006) Книга од душата за душата. Современост, 54 (2). pp. 132-135. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2006) Морална деградација на ликот (книжевно-теориски аспекти). Современост, 54 (2). pp. 94-104. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2006) Стихови во потрага по метафизичкото. In: Радован П. Цветковски, Сонето претчувство. Современост, Скопје, pp. 54-59. ISBN 9989-2428-5-2

Mladenoski, Ranko (2006) За живото дело на Димитар Митрев. Современост, 54 (1). pp. 23-27. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2006) Полнозначност во едноставноста. Современост, 54 (3). pp. 147-150. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko (2006) Стихови за вечната човечна љубов. In: Никола Алтиев, Таа. Современост, Скопје, pp. 61-68. ISBN 9989-2525-6-4

Mladenoski, Ranko (2006) Потрага за свежим поетским дискурсом. Градина, 42 (12). pp. 152-155. ISSN 0436-2616

Mladenoski, Ranko (2006) Велешко-франкофонски осврти. Велес, год. X (10). pp. 130-134. ISSN 1409-6412

Mladenoski, Ranko and Tocinovski, Vasil and Gjorgjeska, Ruza and Lozanoski, Rasko (2006) Македонски јазик и литература за учениците од другите заедници за I година. Македонска искра, Скопје. ISBN 9989-157-63-4

Mladenoski, Ranko and Tocinovski, Vasil and Paneva, Sonja and Lozanoski, Rasko (2006) Македонски јазик и литература за средно стручно образование за I година. Македонска искра, Скопје. ISBN 9989-157-78-2

This list was generated on Wed May 22 13:42:24 2024 CEST.