Items where Division is "Faculty of Medical Science" and Year is 1989

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | K
Number of items: 10.

G

Gjorgjeska, Biljana (1989) QSAR studii za antimikrobnata aktivnost na pirolinonot. In: XI Sastanak kemicara Hrvatske, 16 - 17 Feb 1989, Zagreb, Hrvatska.

Gjorgjeska, Biljana (1989) Spectrophotometric, potentiometric and HPLC determinations of ketoconazole in solid pharmaceutical formulations. Гласник на хемичарите и технолозите на Македонија, 7.

K

Kamcev, Nikola and Kamceva, Milka (1989) Испитување присуство на анти-ХИВ антитела во серум од доброволни дарители на крв и пациенти од неколку ризични групи. Delo 74. ISSN 0350-2821

Kamcev, Nikola and Kamceva, Milka (1989) Посттрансфузиони реакции на крв и крвни компоненти во изминатите шест години во работните единици на ро Медицински центар-Штип. Delo 74. ISSN 0350-2821

Kamcev, Nikola and Kamceva, Milka (1989) Постигнати резултати на полето на крводарителството во општина Штип за периодот 1979-1988 година. Delo 74. ISSN 0350-2821

Kamcev, Nikola and Kamceva, Milka (1989) Детекција на HBsAg кај доброволни дарители на крв. Delo 74. ISSN 0350-2821

Kamcev, Nikola and Kamceva, Milka (1989) Крвни групи АБО, Rh фактор и застапеност на крвните подгрупи А2 и А2Б кај населението од источниот здравствен регион во СРМ. Delo 74. ISSN 0350-2821

Kamcev, Nikola and Zivkov, Zoran and Nikov, Blagoj and Hadzi-Vasilev, Petar (1989) Развој на Стоматолошката служба во Медицински центар-Штип преку стратегијата на Светската здравствена организација. Дело 74. ISSN 0350-2821

Kamceva, Milka and Kamcev, Nikola (1989) СИДА - сите заедно ќе ја победиме. Delo 74. ISSN 0350-2821

Kamceva, Milka and Kamcev, Nikola (1989) Постинфективна антирабична профилакса со HDC – вакцина на лица јавени во период од 1985-1988 година. Delo 74. ISSN 0350-2821

This list was generated on Sat May 15 15:09:21 2021 CEST.