Items where Division is "Faculty of Educational Science" and Year is 2007

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 21.

Article

Kitanova, Irena (2007) Портфолио како модел на школо без неуспешни ученици. Зборник на трудови од Меѓународна научно практична конференција. pp. 476-482.

Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Petrovski, Vlado (2007) IKT u nastavnoj komunikaciji u cilju stvaranja društva znanja i učenja. Tehnologija informatika obrazovanje (4). pp. 528-532.

Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Petrovski, Vlado (2007) With partnership between teachers and parents to a more effective teaching. Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика.

Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Petrovski, Vlado (2007) The new communication media - new possibilities in the development of the culture. Европа като културно пространство . pp. 137-138.

Mitevski, Orce and Popeska, Biljana (2007) Примена на дидактичкиот принцип на систематичност и постапност во процесот на учење и усовршување на гимнастичкиот елемент премет напред на партер. Програмско – организациска, стручна и научна димензија на училишниот спорт: Зборник на трудови. pp. 100-103.

Petrova Gjorgjeva, Emilija (2007) Characteristics of contemporary school seen through the prism of moral education. Московски педагошки факултет. pp. 362-366.

Petrova Gjorgjeva, Emilija (2007) Medijumska pismenost. Tehnologija informatika obrazovanje (4). pp. 116-119. ISSN 978-86-908273-4-3

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana and Petrovski, Vlado (2007) Primena multimedijalnih tehnologija. Tehnologija informatika obrazovanje (4). pp. 661-663. ISSN 978-86-908273-4-3

Petrovska, Sonja (2007) Ориентациона програма за педагошко образование на родители. Воспитание - списание за образовна теорија и практика (8-9). pp. 41-47. ISSN 1857-5331

Petrovska, Sonja and Stavreva Veselinovska, Snezana (2007) Cooperative learnig in heterogeneous groups - A model for establishing class cohesion and school success inprovement. Conference Proceedings - 10 international conference - Educational research and school practice, Role of education in reduction of poverty effects on children in transitional countries, Belgrade, 10. ISSN 978-86-7447-076-3

Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2007) Education and its role in the changes in modern society. Европа като културно пространство. pp. 33-35.

Popeska, Biljana (2007) Примена на елементи од структурата на телесната вежба при одредување на оптеретувањето на часот по аеробик со хетерогени групи. Програмско – организациска, стручна и научна димензија на училишниот спорт: Зборник на трудови. pp. 160-163.

Popeska, Biljana and Mitevska, Katerina (2007) Методски аспекти на реализација на игрите во воспитно - образовната работа. Зборник на трудови. pp. 120-122.

Popeska, Biljana and Mitevski, Orce (2007) Ефикасноста на процесот на учење на телесните движења во зависност од примената на дидактичкиот принцип на систематичност и постапност. Програмско – организациска, стручна и научна димензија на училишниот спорт: Зборник на трудови. pp. 100-103.

Popeska, Biljana and Spasovska, Katerina (2007) Споредба на добиените разлики од резултатите во моторичките тестови кај ученичките на 11 и 12 годишна возраст. Зборник на трудови: Програмско – организациска, стручна и научна димензија на спортот. pp. 299-303.

Stavreva Veselinovska, Snezana (2007) Moving from biophobia to biophilia. Abstract Book III Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation and marking the 80-Anniversary of Prof. Dr. Ljupo Grupce's and 60 years active scientific worklife, 1. pp. 195-196. ISSN 978-9989-648-11-3

Conference or Workshop Item

Kitanova, Irena (2007) Technology - key for modern school. In: IV Megunarodni simpozijum -Tehnologija, informatika i obrazovanja ucenja i znanja, 26 i 27 januar 2007, Novi Sad.

Book

Mirascieva, Snezana (2007) Комуникацијата меѓу наставникот и ученикот во основното училиште. Педагошки факултет „Гоце Делчев”, Штип. ISBN 978-9989-2622-1-0

Petrovski, Vlado (2007) Етничноста како фактор за образование во Република Македонија. Педагошки факултет: „Гоце Делчев“ - Штип, Штип. ISBN 978-9989-2622-5-8

Petrovski, Vlado (2007) Основи на општествено уредување со просветно законодавство. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Штип. ISBN 978-9989-0-6

Video

Barbareev, Kiril and Smilkov, Nikola (2007) Новогодишна претстава за деца работена со студентите на Педагошкиот факултет - Штип. [Video]

This list was generated on Mon Dec 4 00:52:07 2023 CET.