Items where Author is "Jovanov, Jane"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 10.

Article

Jovanov, Jane and Kirova, Snezana (2014) „Прекрасен нов свет“ - преглед и социофилософска анализa. Годишен зборник 2014 - Филолошки факултет, 5 (1). pp. 119-127. ISSN 1857-7059

Jovanov, Jane and Golakov, Kostadin and Marolova, Darinka (2013) Развој на меѓукултурната комуникација како наука. Зборник на научни трудови, Четврта меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: Исток - Запад“ (Култура, славјанство и економија). pp. 158-160. ISSN 978-608-4689-04-1

Kirova, Snezana and Jovanov, Jane (2013) Преглед на потеклото на имињата на деновите во неделата. Воспитание, Списание за образовна теорија и практика, 8 (12). pp. 61-69.

Marolova, Darinka and Jovanov, Jane and Golakov, Kostadin (2013) Култура и јазик. “Култура - Culture” - International Journal for Cultural Researches, 4. ISSN 1857-7714

Jovanov, Jane and Todorova, Marija and Marolova, Darinka and Golakov, Kostadin (2012) Теоријата за висококонтекстуалните и нискоконтекстуалните култури од Едвард Хол. Трета меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: ИСТОК-ЗАПАД“, 3. pp. 16-18.

Todorova, Marija and Marolova, Darinka and Jovanov, Jane and Golakov, Kostadin (2012) Разлики во современата меѓукултурна комуникација. Меѓународен дијалог: ИСТОК-ЗАПАД, 3. pp. 23-26.

Jovanov, Jane and Kirova, Snezana (2010) Uniting information technologies with studying language. Yearbook of the Faculty of Philology, 2010, I. pp. 29-36. ISSN 1857-7059

Conference or Workshop Item

Jovanov, Jane and Marolova, Darinka (2012) Прецедентни феномени од Втората светска војна во современиот македонски јазик. In: Македонскиот јазик како средство за комуникација и како израз на културатa, 10-11 May 2012, Skopje, Macedonia.

Book

Jovanov, Jane and Golakov, Kostadin (2014) Мал македонско-руски тематски речник. Современост, Скопје. ISBN 978-608-4501-36-7

Jovanov, Jane and Golakov, Kostadin (2011) Македонско-руски разговорник со изговор. „Венеција“ - Штип. ISBN 9989-884-47-1

This list was generated on Wed Oct 27 21:32:33 2021 CEST.