Items where Author is "Koceva, Vesna"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 46.

Article

Kuzmanovska, Dragana and Koceva, Vesna and Vitanova-Ringaceva, Ana and Kirova, Snezana and Ulanska, Tatjana and Ivanova, Biljana (2021) Phraseological units -“A thorn in the side” or “Icing on the cake” for language learners? EDULearn21, 13th International conference on education and new learning technologies. ISSN 2340-1117

Koceva, Vesna (2020) Главни карактеристики на комуникативниот пристап. ФИЛКО - Зборник на трудови од Петта меѓународна научна конференција за филологија, култура и образование, 5 (5). pp. 169-175. ISSN 978-608-244-698-1

Koceva, Vesna and Todorova, Marija (2020) Основни начела на природниот пристап на Крешен и Терел. ФИЛКО - Зборник на трудови од Петта меѓународна научна конференција за филологија, култура и образование, 5 (5). pp. 177-182. ISSN ISBN: 978-608-244-698-1

Koceva, Vesna and Prodanovska-Poposka, Vesna (2019) Research studies comparing the effectiveness of explicit and implicit grammar instruction. Knowledge - International Journal, Scientific Papers, 30 (5). pp. 1117-1124. ISSN 2545-4439

Todorova, Marija and Koceva, Vesna (2019) Повеќејазичност – фундаментален принцип на европската јазична политика. Knowledge - International Journal, Scientific Papers, 35 (6). pp. 1855-1862. ISSN 2545-4439

Koceva, Vesna (2019) Reactive implicit instruction vs. direct deductive proactive explicit instruction. Годишен зборник 2019 - Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, 10 (14). pp. 93-102. ISSN 1857-7059

Koceva, Vesna (2019) Types of explicit and implicit grammar instruction. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 34 (6). pp. 1643-1650. ISSN 1857-923X

Prodanovska-Poposka, Vesna and Koceva, Vesna (2018) Преглед на стратегиите за учење на странски јазик со посебен осврт на стратегиите за совладување на правилен изговор. Knowledge - International Journal, Scientific Papers, 23 (5). pp. 1331-1716. ISSN 2545-4439

Koceva, Vesna and Todorova, Marija (2018) Креирање на активности со структуриран инпут во рамките на поучувањето граматика со обработка на инпут. ФИЛКО - Зборник на трудови од Трета меѓународна научна конференција за филологија, култура и образование, 3 (3). pp. 293-299. ISSN 978-608-244-308-9

Todorova, Marija and Koceva, Vesna (2018) Усвојување на трет јазик (Ј3). ФИЛКО - Зборник на трудови од Трета меѓународна научна конференција за филологија, култура и образование, 3 (3). pp. 659-664. ISSN 978-608-244-308-9

Koceva, Vesna (2018) The Effects of Processing Instruction and Traditional Instruction on the Acquisition of the Present Perfect Tense in the Italian Language. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 38 (2). pp. 108-115. ISSN 2307-4531

Koceva, Vesna (2018) Krashen's theory of second language acquisition. Knowledge - International Journal, Scientific Papers, 22 (6). pp. 1511-1518. ISSN 2545-4439

Prodanovska-Poposka, Vesna and Koceva, Vesna (2018) Summary of the foreign language learning strategies and overview of the strategies in acquiring proper pronunciation. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 23 (5). pp. 1359-1365. ISSN 1857-92

Koceva, Vesna (2017) Теоријата на обработка на инпут на Ван Патен. Годишен зборник 2017, Филолошки факултет - Штип, 8 (9). pp. 17-25. ISSN 1857-7059

Koceva, Vesna and Todorova, Marija (2017) Дистинкција и поврзаност помеѓу експлицитното и имплицитното знаење на странскиот јазик. Годишен зборник 2017, Филолошки факултет - Штип, 8 (9). pp. 9-16. ISSN 1857-7059

Todorova, Marija and Koceva, Vesna (2017) Компоненти на наставата CLIL. Годишен зборник 2017 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 9 (10). pp. 39-46. ISSN 1857-7059

Koceva, Vesna (2017) Survey for Determining the Current Status of Grammar Instruction in Foreign Language Teaching in the Republic of Macedonia. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR) , 36 (6). pp. 213-225. ISSN 2307-4531

Koceva, Vesna (2017) Theories of foreign language learning and/ or acquisition. Knowledge - International Journal, Scientific Papers, 20 (6). pp. 2865-2871. ISSN 2545-4439

Koceva, Vesna (2016) Историски преглед на употребата и дефинирањето на поимите инпут и интејк во методиката на наставата по странски јазик. International scientific conference St. Kliment’s lifework, 1 (1). pp. 225-231.

Todorova, Marija and Koceva, Vesna (2016) Интернационализација на високото образование. Зборник на трудови од Меѓународната научна конференција „Климентовото дело“. pp. 233-238. ISSN 978-608-244-404-8

Koceva, Vesna and Todorova, Marija and Ulanska, Tatjana (2016) Преглед на критичките интерпретации на Крешеновиот модел на усвојување/ учење на немајчин јазик. Прва меѓународна научна конференција „Филко“, Зборник на трудови, Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, 1 (1). pp. 423-430. ISSN 978-608-244-308-9

Todorova, Marija and Koceva, Vesna (2016) Шпанскиот јазик во високото образование во Република Македонија. ФИЛКО - Зборник на трудови од Прва меѓународна научна конференција за филологија, култура и образование, 1 (1). pp. 989-995. ISSN 978-608-244-308-9

Koceva, Vesna and Todorova, Marija (2015) Ставовите на учениците во врска со изучувањето на граматиката на часот по странски јазик. Меѓународна научна конференција - зборник на трудови . pp. 69-74. ISSN 1857-8810

Todorova, Marija and Koceva, Vesna (2015) Анксиозност кај студентите во училницата по странски јазик. Меѓународна научна конференција - зборник на трудови. ISSN 1857-8810

Todorova, Marija and Koceva, Vesna (2015) Анксиозност во наставата по странски јазик. Годишен зборник 2015 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 6 (6). pp. 253-258. ISSN 1857-7059

Koceva, Vesna (2014) Поучувањето граматика во наставата по странски јазик. Меѓународен дијалог: Исток - запад (култура, славјанство и економија), 1 (5/2014). pp. 36-39. ISSN 978-608-4689-04-1

Koceva, Vesna (2014) Интернационализмите во говорот на младите во Италија. Зборник радова са научног скупа Наука и глобализација, Пале 17-19 мај 2013. ISSN 978-99938-47-58-8

Koceva, Vesna and Todorova, Marija (2013) Варијабилност на говорот на младите во Италија. Зборник на Четврта меѓународна научна конференција “Меѓународен дијалог:исток-запад“. pp. 100-103.

Todorova, Marija and Koceva, Vesna (2013) Мултикултурализам и многујазичност како дел од европската јазична политика. Зборник на Четврта меѓународна научна конференција “Меѓународен дијалог:исток-запад“. pp. 192-195.

Koceva, Vesna (2013) Семиологија на ѓаволот во македонскиот и во италијанскиот јазик. Литературен збор, 1 (3). pp. 83-91.

Koceva, Vesna (2013) Филмот како дополнително наставно средство во процесот на усвојување на немајчиниот јазик. Воспитание - списание за образовна теорија и практика, 8 (12). pp. 133-140. ISSN 1857-5331

Ulanska, Tatjana and Koceva, Vesna (2013) Профилот на идниот преведувач и толкувач во пресрет на влезот на Македонија во ЕУ. Годишен зборник 2013 - Филолошки факултет, УГД - Штип (4). pp. 207-212. ISSN 1857-7059

Todorova, Marija and Koceva, Vesna (2013) Анкетата како метод за научно истражување. Годишен зборник 2013 - Филолошки факултет, УГД - Штип (4). pp. 121-129. ISSN 1857-7059

Koceva, Vesna (2012) Кооперативното учење како метод за развивање на комуникативните вештини. Годишен зборник 2012 - Филолошки факултет, УГД - Штип. pp. 77-82. ISSN 1857-7059

Koceva, Vesna and Ulanska, Tatjana (2012) Потреба од воведување на активности за обработка на инпут на часот по немајчин јазик. Годишен зборник 2012 - Филолошки факултет, УГД - Штип. pp. 13-18. ISSN 1857-7059

Koceva, Vesna (2011) Методот тандем - алтернативен начин на учење на странските јазици. Годишен зборник 2011 - Филолошки факултет, УГД - Штип. pp. 179-184. ISSN 1857-7059

Koceva, Vesna (2011) Come parlano i giovani italiani d'oggi. Lingua, letteratura e cultura italiana - 50 anni di studi italiani, Atti del Convegno internazionale. pp. 387-392.

Koceva, Vesna (2010) Како зборуваат младите Италијанци денес. Годишен зборник 2010 - Филолошки факултет, УГД - Штип. pp. 135-142.

Project

Kertakova, Marija and Golomeova, Saska and Zhezhova, Silvana and Koceva, Vesna (2021) Проект покренат под иницијатива на Амбасадата на Република Италија во Република Северна Македонија по повод „Ден на италијанскиот дизајн во светот – 100 години од раѓањето на Отавио Мисони” – „Il Giorno del Design Italiano – 100 Anni dalla Nascita di Ottavio Missoni". [Project]

Dimova, Violeta and Daskalovska, Nina and Kuzmanovska, Dragana and Karanikolova-Cocorovska, Lusi and Mladenoski, Ranko and Leontik, Marija and Celik, Mahmut and Marolova, Darinka and Koceva, Vesna and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana and Todorova, Marija and Ulanska, Tatjana and Tasevska, Marica and Grkova, Marija and Jakimovska, Svetlana and Velinova, Eva and Vitanova-Ringaceva, Ana and Negrievska, Nadica and Karanikikj Josimovska, Jovana and Sarafova, Natasa and Kostova, Kristina (2018) Eвалуација на наставата по јазик и книжевност во високото образование. [Project] (Submitted)

Koceva, Vesna and Jakimovska, Svetlana (2018) M.I.N.E. Project - Move In the Next European Youth Strategy. [Project] (Submitted)

Dimova, Violeta and Denkova, Jovanka and Karanikolova-Cocorovska, Lusi and Ivanovska, Biljana and Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko and Daskalovska, Nina and Leontik, Marija and Celik, Mahmut and Kukubajska, Marija Emilija and Kusevska, Marija and Jakimovska, Svetlana and Kuzmanovska, Dragana and Marolova, Darinka and Velinova, Eva and Kirova, Snezana and Petkovska, Biljana and Todorova, Marija and Prodanovska, Vesna and Donev, Dragan and Koceva, Vesna and Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija and Krsteva, Marija and Markoska, Nadica and Karanikikj Josimovska, Jovana and Ulanska, Tatjana and Golakov, Kostadin and Tasevska, Marica and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2016) Ментор. [Project] (Submitted)

Teaching Resource

Koceva, Vesna and Negrievska, Nadica (2020) Морфологија на италијанскиот јазик 1. ISBN 978-608-244-725-4.

Koceva, Vesna and Negrievska, Nadica (2020) Практикум по Морфологија на италијанскиот јазик 1. ISBN 978-608-244-731-5.

Koceva, Vesna (2018) Преглед на методите во наставата по странски јазик - Практикум. ISBN 978-608-244-537-3.

Koceva, Vesna (2018) Una panoramica sui metodi di insegnamento delle lingue straniere. ISBN 978-608-244-536-6 .

This list was generated on Mon Dec 6 14:49:58 2021 CET.