Items where Division is "Military Academy" and Year is 2000

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: D | S
Number of items: 6.

D

Deskovski, Stojce and Smileski, Rose and Angelevski, Slavko (2000) Балистички аспекти на дејство на современите проектили за стрелечко вооружување врз човековото тело. Современа македонска одбрана (2). pp. 141-169.

Deskovski, Stojce and Smileski, Rose and Angelevski, Slavko (2000) Механички аспекти на дејство на проектилите врз човековото тело. Зборник на трудови од 7-ми Симпозиум за теоретска и применета механика, Друштво за механика на Р.Македонија, 28-30.09. Струга 2000 (А10). pp. 73-80.

S

Smileski, Rose and Popovski, Orce and Trajkovska - Petkoska, Anka (2000) Почитувањето на сигурносните растојанија во текот на транспортот на експлозивните материи како услов за максимална безбедност на патиштата. Зборник на трудови „Сообраќај и комуникации 2000, стратегиски правци за развој“ од Симпозиум на сојузот на сообраќајните инженери на Македонија и Министерството за сообраќај и врски на Р. Македонија, Охрид, 28-30 Sept 2000. pp. 160-165.

Smileski, Rose and Popovski, Orce and Trajkovska - Petkoska, Anka (2000) Хроматографско испитување на амонимуннитрат и тринитротолуен во бризантните експлозивни материи кои се употребуваат во стопанството. In: II. Советување за дупчење и минирање, со меѓународно учество, 25-27 May 2000, Охрид, Македонија.

Smileski, Rose and Popovski, Orce and Trajkovska - Petkoska, Anka (2000) Хроматографско определување на содржината на стабилизаторот во потисните експлозивни материи. Современа македонска одбрана (1). pp. 157-161.

Smileski, Rose and Trajkovska - Petkoska, Anka and Popovski, Orce (2000) Испитување на хемиската стабилност на потисните експлозивни материи со помош на течна хроматографија. Годишник на факултетот за безбедност, Скопје, 18 (1). pp. 71-80. ISSN 1409-5068

This list was generated on Tue Dec 7 01:00:27 2021 CET.