Items where Author is "Angelov, Goranco"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 118.

Article

Angelov, Goranco (2016) Зурла - музички инструмент на еден етнос во Р. Македонија и Р. Бугарија. Музика, 22. pp. 67-79.

Angelov, Goranco (2014) Гуслата во кратовско – гусларот Станко Стојанов од с. Туралево, Кратовско. Музејски гласник, 7. pp. 98-114. ISSN 1857-5374

Angelov, Goranco (2014) Народните музички инструменти во функција на етнотуризмот - со посебен осврт на зурлата и тапанот. Етнолог, 16. pp. 206-215. ISSN 1409-6404

Angelov, Goranco (2013) Музичките инструменти во македонските народни песни. Годишен зборник 2012 - Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 107-130. ISSN 1857- 8659

Book Section

Angelov, Goranco (2021) Љубен Јуртоски, изработувач на народни музички инструменти од Прилеп. In: Фолклорот во минатотот и денес, Зборник на трудови 2, Прилеп 2021. Фестивал за народни инструменти и песни „Пеце Атанасовски“, Прилеп - Долнени.

Angelov, Goranco (2021) Зурлаџиската традиција во Струмичко во 21 век. In: Македонски фолклор, Списание на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје. Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје, pp. 125-138. ISBN ISSN 0542-2108

Angelov, Goranco (2019) Фариз Хајрула – зурлаџија и изработувач на „Каба“ зурли во Р. Македонија. In: Годишен зборник. Универзитет „Гоце Делчев - Штип, Музичка академија, pp. 91-102. ISBN ISSN 1857-7296

Velickovska, Rodna and Angelov, Goranco (2019) Улогата на зурлаџиско-тапанарската тајфа од с. Ратево, Беровско, во зачувувањето на македонската мултиетничка култура. In: Макредонски фолклор. Институт за фолклор „Марко Цепенков“ - Скопје, pp. 165-182. ISBN 0542-2108

Angelov, Goranco (2018) Зурлата и сродните инструменти на неа - на Балканот. In: Македонски фолклор. Институт за фолклор „Марко Цепенков“ - Скопје, pp. 153-159. ISBN ISSN0542-2108

Angelov, Goranco (2018) Духовното богатство на Ромите зурлаџии и тапанџии - преданија и лични доживувања. In: Ѓурѓовден/Ерделези и традиционалната култура на Ромите во Македонија и на Балканот. Институт за фолклор „Марко Цепенков“ - Скопје, pp. 78-89.

Angelov, Goranco (2017) Ангеле Маркоски од Брвеница – изработувач и инструменталист на кавал. In: 41. меѓународна музичко-научна манифестација: Струшка музичка есен 2016 „Традицијата како инспирација“. Сојузот на композиторите на Македонија - СОКОМ, pp. 154-165. ISBN 978-9989-801-18-1

Angelov, Goranco (2017) Материјали за изработка на традиционалниот музички инструмент зурла-зурна во Р.Македонија и Р. Бугарија. In: Проекции на културните традиции: България - Македония. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ - София, pp. 243-254. ISBN 978-954-322-884-3

Angelov, Goranco (2017) Фестивалот и семинарот за изворни народни музички инструменти и песни „Пеце Атанасовски“ како афирматори на музичката фолклорна традиција. In: Годишен зборник, Универзитет „Гоце Делчев - Штип, Музичка академија. Универзитет „Гоце Делчев” - Штип, pp. 173-177. ISBN ISSN 1857-7296

Angelov, Goranco (2017) Зурлата во Република Македонија во публикации од странски истражувачи. In: Етнолог/Ethnologisт. Македонско етнолошко друштво, pp. 180-187. ISBN ISSN 1409-6404.

Angelov, Goranco (2016) Балканската етноорганологија и нејзиниот придонес во истражувањето на музичкиот инструмент зурла. In: Макредонски фолклор. ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“ - Скопје, pp. 303-316. ISBN ISSN 0542-2108

Angelov, Goranco (2016) Traditional musical instruments used in strengthening the national identity of the Macedonian people since 1989. In: Music and Dance in Southeastern Europe, Myth, Ritual, Post-1989, Audiovisual Ethnographies. Sout-West University “Neofit Rilski, Blagoevgrad, Blagoevgrad, pp. 215-221. ISBN 978-954-00-0123-4

Angelov, Goranco (2016) The function of the zurla players in the pelivan wrestling, in some parts of the Republic of Macedonia. In: Music and dance in Soutwestern Europe: New scopes of research and action. Faculty of Music, Belgrade, pp. 99-106.

Angelov, Goranco (2015) Д-р Боривоје Џимревски - музички фолклорист, теренски истражувач и еден од пионерите на македонската етноорганологија. In: Македонски фолклор. Институт за фолкор Марко Цепенков - Скопје, Skopje, pp. 13-22. ISBN ISSN 0542-2108

Angelov, Goranco (2015) Анализа на монографијата „Чалгиската традиција во Македонија“ од авторот Боривоје Џимревски. In: Македонски фолклор. Институт за фолкор Марко Цепенков - Скопје, pp. 87-93. ISBN ISSN 0542-2108

Angelov, Goranco (2015) Народните музички инструменти кај балканските народи со посебен осврт на инструментот зурла. In: Балканскиот фолклор како интеркултурен код. Institute of Folklore “Marko Cepenkov” – Skopje, Institute of Slavonic Philology Adam Mickiewicz University – Poznań, pp. 65-82. ISBN 978-9989-642-85-2

Angelov, Goranco (2015) Улогата на Александар Линин за развојот на македонската етноорганологија. In: Балканската култура низ призмата на фолклористичко-етнолошките истражувања. Институт за фолклор „Марко Цепенков" - Скопје, pp. 357-366.

Angelov, Goranco (2015) Форми на изучување на вештините на свирење на музичкиот инструмент зурла. In: Музика и образование. Сојуз на композитори на Македонија - СОКОМ, pp. 77-86. ISBN 978-9989-801-15-0

Angelov, Goranco (2014) Изработувањето на гајди во с. Ињево од страна на инструменталистот Јован Митев – Вано. In: Македонски фолклор. Институт за фолклор “Марко Цепенков“ - Скопје, Skopje, pp. 197-206. ISBN 0542-2108

Angelov, Goranco (2014) Зурлата кај Албанците во Кичево и кичевско. In: Музичко-научна манифестација „Струшка музичка есен“ Сработи, преработи, надработи. Сојуз на композиторите на Македонија (СОКОМ), pp. 101-108. ISBN 978-9989-801-12-9

Angelov, Goranco (2014) Некои тонски карактеристики кај гајдата. In: Музика - списание за музичка култура. Сојуз на композитори на Македонија, pp. 108-116. ISBN 1409-6579

Angelov, Goranco (2014) Зурнаджийската музика преди и след интернет (Зурлаџиската музика пред и по интернет). In: Добре дошли в киберия! Записки от дигиталния терен. Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, Софија, Р. Бугарија, pp. 317-325. ISBN 978-954-8458-49-8

Angelov, Goranco (2014) Folklore Institute Marko Cepenkov - Skopje, Museum of Musical Instruments. In: Proceedings of The Museum of History - Shumen. Regional Museum of History - Shumen, pp. 255-263. ISBN 0861-9581

Angelov, Goranco (2013) Ќемене, гусла, гусле, ќемане, г’дулка. In: Славишки зборник. ЛУ Градски Музеј – Крива паланка, Крива Паланка, pp. 157-168.

Angelov, Goranco (2012) Folk musical maker Dragi Kostovski from Shtip, Macedonia (Изработувачот на народни музички инструменти Драги Костовски од Штип). In: Etnologist. Makedonsko etnolosko drustvo, Skopje, pp. 247-257. ISBN 1409-6404

Angelov, Goranco (2011) Музичкиот инструмент гајда и нејзините тонски карактеристики. In: Godisen zbornik br. 2, Fakultet za muzicka umetnost. Univerzitet Goce Delcev - Stip, pp. 159-170. ISBN 1857-7296

Angelov, Goranco (2009) The custom “Pogazejki” as an integral part of the wedding ceremony and traditional songs which are sung during this custom (Обичајот “Погазејќи” како составен дел на свадбениот обред и обредните песни што се пеат при овој обичај). In: Makedonski folklor. Institut za folklor Marko Cepenkov-Skopje, Skopje, pp. 203-214. ISBN 0542-2108

Conference or Workshop Item

Angelov, Goranco (2022) Електронските медиуми - реална или иреална база за етномузиколошки истражувања. In: 21 International Symposium on Balkan Folklore - 2022. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2022) Музичко-научна манифестација Струшка музичка есен - 2022. In: Музички релации - историја, интерпретација, интердисциплинарност. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2021) Фестивалите за изворен фолклор - чувари на старата музичка и играорна традиција. In: „Струшка музичка есен 2021“. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2021) Симпозиум „70 години институт за фолклор и 50 години фолклористичка дејност на Иван Котев“. In: Симпозиум „70 години институт за фолклор и 50 години фолклористичка дејност на Иван Котев“. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2021) НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ФОЛКЛОРОТ ВО МИНАТОТО И ДЕНЕС-2“. In: ФОЛКЛОРОТ ВО МИНАТОТО И ДЕНЕС-2. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2019) Изработувачот на тамбури и реставратор на музички инструменти Томислав Петров од Штип и неговата улога во продолжувањето на инструменталната традиција. In: „Фолклористика: предизвици и перспективи“. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2019) Мултикултуризмот во Р. Македонија манифестиран преку инструментот зурла и зурлаџиската музика. In: Етнолошки и фолклористички аспекти на мултикултурализмот и интеркултурализмот на македонското општество, 26-27 Sept 2019, Kratovo. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2018) Музичките инструменти во научните публикации на д-р Александар Линин. In: 43. „Струшка музичка есен“ 2018 Музиката помеѓу творецот и публиката, 21-23 Sept 2018, Struga, Macedonia. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2018) Духовното богатство на Ромите зурлаџии - преданија и лични доживувања. In: „Ѓурѓовден/Ерделези и традиционалната култура на Ромите во Македонија и на Балканот“ 50 години од истражувањата на Елзи Иванчиќ Дунин на Ромите во Македонија. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2017) Зурлата и сродните инструменти на неа на Балканот. In: „Традиција и современост во фолклорот на балканските народи“. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2017) Зурлата во Р. Македонија во публикации од странски истражувачи. In: Ретроспективи и перспективи на македонската фолклористика и етнологија, 12 Oct 2017, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2017) Фариз Хајрула – зурлаџија и изработувач на „Каба“ зурли во Р. Македонија (презентација). In: Меѓународна музичко-научна манифестација „Струшка музичка есен“, 8-10 Sept 2017, Struga. (Unpublished)

Angelov, Goranco and Jovanov, Ilco (2017) Семинар за изворни инструменти и песни Прилеп 2017. In: Семинарот за изворни народни инструменти и песни - Прилеп. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2016) Материјали за изработка на традиционалниот музички инструмент зурла-зурна во Р. Македонија и Р. Бугарија. In: Современи проекции на културните традиции во европска перспектива: етнолошки, фолклористички и етномузиколошки аспекти, 27 Sept 2016, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2016) Традиционалните музички инструменти во функција на зајакнувањето на националниот идентитет на македонскиот народ по 1989 година. In: Fifth Symposium of the ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe, 2-8 May 2016, Blagoevgrad, Bulgaria. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2016) Ангеле Маркоски од Брвеница – изработувач и инструменталист на кавал. In: Струшка музичка есен, 2-4 Sept 2016, Struga, Macedonia. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2016) The function of the zurla players in the Pelivan wrestling in some parts of the Republic of Macedonia. In: Fourt symposium of the ICTM study group for music and dance in Southeastern Europe, Music and Dance in Southeastern Europe: New scopes of research and action, 24 Sept–1 Oct 2016, Belgrade-Petnica, Serbia.

Angelov, Goranco (2015) Балканската етноорганологија и нејзиниот придонес во истражувањето на музичкиот инструмент зурла. In: Теорија и емпирија: Институционализирана фолклористика и етнологија во Македонија и на Балканот, 20-21 Nov 2015, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Angelov, Goranco and Jovanov, Ilco and Velickovska, Rodna (2015) Семинар за изворни народни инструменти и песни Прилеп 2015. In: Семинар за изворни народни инструменти и песни „Пеце Атанасовски“, 30 June-03 July 2015, Dolneni, Prilep, Macedonia.

Angelov, Goranco (2014) The function of the zurla players in the Pelivan wrestling in some parts of the Republic of Macedonia. In: Fourt symposium of the ICTM study group for music and dance in Southeastern Europe, 24-30 Sept 2014, Belgrade-Petnica, Serbia. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2013) Значењето на теренските истражувања во зачувувањето на народните музички инструменти. In: Трети национални младежки четения по етнология, 05 Dec 2013, Blagoevgrad, Bulgaria. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2013) Киберфолклор „Зурлаџиска музика, пред и по интернет глобализацијата“. In: Добредојдовте во Киберија, белешки од дигиталниот свет, 20-21 June 2013, Софија, Р. Бугарија. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2012) Folk music instruments used by Balkan people with a special review to the instrument zurla. In: II Интердисциплинарна, меѓународна научна конференција „Балканскиот фолклор како интеркултурен код“, Познањ, Полска. (Unpublished)

Angelov, Goranco (2012) Изработувањето на традиционалниот музички инструмент зурла во Струга во 21 век, изработувачот Раде Ложанкоски. In: Музичка научна манифестација „Струшка музичка есен“, 15-16 Sept 2012, Струга, Македонија.

Book

Angelov, Goranco (2014) Промоција на книгата „Музичкиот инструмент Ќемане во Македонија“ од авторот Горанчо Ангелов. Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје. ISBN 978-9989-642-83-8

Angelov, Goranco (2014) Музичкиот инструмент ќемaне во Македонија. Орска и инструментална народна традиција, 10 . Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје. ISBN 978-9989-642-83-8

Project

Janevski, Vladimir and Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Ilic, Blagica and Angelov, Goranco and Gavrilovski, Goce (2017) Традиционалната музичка култура во градот Штип од крајот на XIX и почетокот на XX век. [Project] (Submitted)

Performance

Angelov, Goranco (2022) Новогодишен концерт на студентите по традиционални инструменти 2022. [Performance]

Angelov, Goranco (2020) Ехо од минатото – Музика изведена на гајда (Echo of the past - Music performed on bagpipes). [Performance]

Angelov, Goranco (2019) Новогодишен концерт 2019 на студентите по традиционални инструменти во класата на проф. м-р Горанчо Ангелов. [Performance]

Angelov, Goranco (2019) Годишен концерт на вокална и инструментална традиционална музика 2019 проф. м-р Горанчо Ангелов. [Performance]

Angelov, Goranco (2019) Afternoon Concert Break "A recital of Classical Music and Traditional Bagpipe Melodies". [Performance]

Angelov, Goranco (2018) Музички настап на промоција на книга во Свети Николе. [Performance] (In Press)

Angelov, Goranco (2018) Годишен концерт на Оркестарот на традиционални инструменти 2018. [Performance] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2018) Целовечерен концерт во Македонска Каменица. [Performance] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2015) Горанчо Ангелов - Соло гајда, настап по повод Светскиот Ден на Музиката во градскиот парк во Скопје, локација Школка. [Performance] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2014) Соло гајда „Традиционални напеви“. [Performance]

Miteva, Zlatka and Trbojevik, Natasa and Pavlovski, Branko and Poptomova, Blagica and Micanov, Goce and Angelov, Goranco and Mihajlovski, Angele (2014) Настап на Хуманитарен концерт за д-р Евица Бојаџиева во Мултимедијален Центар - Штип. [Performance] (Unpublished)

Image

Angelov, Goranco (2022) Концерт „15 традиционални мелодии по повод 15годишнината на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. [Image]

Angelov, Goranco (2020) Теренско истражување во Р. Бугарија, Благоевград. [Image] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2020) Теренско истражување во Штип поврзано со изработување на тамбури. [Image] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2019) Теренско истражување во Р. Албанија. [Image] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2019) Теренско истражување во Злетово. [Image] (Unpublished)

Video

Angelov, Goranco and Janevski, Vladimir (2021) Новогодишен коцерт на Музичката академија - оддел етнокореологија. [Video]

Angelov, Goranco (2019) Теренско истражување во општина Лозово за време на одржување на пеливански борби придружени од зурли и тапан. [Video]

Angelov, Goranco (2019) Теренско истражување во село Брвеница. [Video]

Angelov, Goranco (2018) Новогодишен концерт на традиционална вокална и инструметнална музика 2018. [Video]

Angelov, Goranco (2018) Концерт на традиционална музика во Демир Капија. [Video]

Angelov, Goranco (2017) Новодишен концерт на традиционални инструменти 2017, Музичка академија, УГД - Штип, проф. Горанчо Ангелов. [Video]

Angelov, Goranco (2017) Новодишен концерт на традиционални инструменти 2017, Музичка академија, УГД - Штип, проф. Горанчо Ангелов. [Video]

Angelov, Goranco (2017) Годишен концерт 2017 Музичка академија, проф. Горанчо Ангелов. [Video]

Angelov, Goranco (2017) Теренско истражување во Р. Бугарија, с. Каврикирово. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2017) Теренско истражување, пеливански борби во село Чалакли. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2016) Новогодишен концерт на Катедра за етнокореологија и Џез студии 2016. [Video]

Angelov, Goranco (2016) Концерт на традиционална музика на „Светиниколско културно лето 2106“. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2016) Годишен концерт на студентите по етнокореологија и џез студии 2016 год. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2015) Новогодишен концерт 2015 на студентите по традиционални инструменти класа доц. м-р Горанчо Ангелов, Катедра за Етнокореологија. [Video]

Angelov, Goranco (2015) Целовечерен концерт на студентите по традиционални инструменти во класата на доц. м-р Горанчо Ангелов во рамките на „Штипско културно лето“ 2015. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco and Kitanovski, Antonijo and Jovanov, Ilco (2015) „Музика на светот“ целовечерен концерт. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2014) Теренско истражување с. Микрево, Сандански, Р. Бугарија. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2014) Теренско истражување за време на одвивањето на Пијанечко-малешевска свадба 2014 во Делчево (Источна Македонија). [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2014) Теренско истражување за време на одржувањето на фестивалот на Русалии во с. Секирник, Струмичко. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2014) Теренско истражување за време Пеливански натпревари во село Шутово, Кичевско. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2014) Теренско истражување во Делчево - зурлите и тапаните за време на сунет кај ромите. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2014) Теренско истражување за време на одвивањето на Галичка свадба с. Галичник (Западна Македонија). [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2014) Доц. м-р Горанчо Ангелов „Годишен концерт на студентите по традиционални инаструменти 2014 год.“. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2013) Новогодишен концерт 2013 на студентите по традиционални инструменти од класата на Доц. м-р Горанчо Ангелов, Катедра за Етнокореологија. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2013) Горанчо Ангелов и ансамблот „Етникум“, концерт во Берово на Фестивалот Форест Фест-Берово, 7 и 8 декември 2013. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2013) Доц. м-р Горанчо Ангелов со ансамблот ЕТНИКУМ. Концерт на традиционална музика на манифестацијата Штипска пастрамајлијада 2013 год. во организација на Општина Штип. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2013) Целовечерен концерт на студентите по Традиционални инструменти од катедрата за Етнокореологија, во класата на Доц. м-р Горанчо Ангелов. [Video] (Unpublished)

Janevski, Vladimir and Angelov, Goranco (2013) Годишен концерт - Ревија на народни носии, инструменти, песни и ора. [Video]

Angelov, Goranco and Hristov, Josif (2013) Доц. м-р Горанчо Ангелов, гостин на гајда и кавал на Годишниот концерт на учениците по народни инструменти од Средното и основното музичко училиште „Сергеј Михајлов“ - Штип. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2012) Новогодишен концерт на студентите по традиционални инструменти во класата на доц. м-р Горанчо Ангелов, катедра за Етнокореологија. [Video]

Angelov, Goranco (2012) Целовечерен концерт на студентите од катедрата за Етнокореологија, класа доц. м-р Горанчо Ангелов. [Video]

Angelov, Goranco (2012) Концерт на студентите од катедрата за Етнокореологија, класа доц. м-р Горанчо Ангелов. [Video]

Angelov, Goranco (2012) Теренско истражување во Кичево. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2012) Штипско културно лето 2012. [Video] (Submitted)

Angelov, Goranco (2012) Годишен концерт на студентите по традиционални инструменти од катедрата за Етнокореологија, класа Доц. м-р Горанчо Ангелов. [Video]

Angelov, Goranco (2012) Теренско истражување с. Куклиш Употребата на зурлите и тапаните за време на пеливанските натпревари. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco (2012) Теренско истражување во село Ињево поврзано со верскиот празник Лазара. [Video] (Unpublished)

Angelov, Goranco and Ribarski, Kiril (2012) Горанчо Ангелов, солист на зурла со септетот на Кирил Рибарски, тромбон. Свечената академија по повод 27 март, патронен празник на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. [Video]

Teaching Resource

Angelov, Goranco (2022) Семинар „Летна академија Танец“ - 2022. .

Angelov, Goranco (2022) Семинар за народни инструменти и песни „Пеце Атанасовски“ 2022 год. .

Angelov, Goranco and Velickovska, Rodna (2021) Семинар за народни инструменти и песни „Пеце Атанасовски“ 2021 год. .

Angelov, Goranco (2016) Семинар за изворни инструменти и песни Прилеп 2016. . (Unpublished)

Angelov, Goranco (2016) Традиционални инструменти 1 - скрипта. ISBN 978-608-244-017-0.

Angelov, Goranco (2014) Семинар за изворни народни инструменти и песни (свирење и пеење). . (Unpublished)

This list was generated on Fri Sep 29 13:11:23 2023 CEST.