Items where Author is "Stojkov, Stojko"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 37.

Article

Stojkov, Stojko and Butusova, Natalija (2018) О проблемах гарантирования прав македонского национального меньшинства в Болгарии. Сравнительное конституционное обозрение, 124 (3). pp. 15-32. ISSN 1812-7126

Stojkov, Stojko (2018) МПЦ меѓу бермудскиот триаголник на православниот етнофилетизам и маѓепсаниот круг на очајот. Народна воля македонски вестник за теория, история, култура и изкуство.

Stojkov, Stojko (2018) „Склавинија“ кај Теофилакт Симоката. Историја, 53 (1). pp. 15-40. ISSN 0579-0263

Stojkov, Stojko (2018) Царство, етницитет, наследства, интерпретации: Самoиловото царство меѓу националните митови и научните контроверзии. 1000 години од битката на Беласица и од смртта на цар Самоил. pp. 113-138. ISSN 978-9989-159-78-7

Stojkov, Stojko and Josimovska, Verica (2017) Идеите за етногенеза на македонскиот народ пред 1944. Review of the Institute of History and Archaeology, RIHA, 4 (1). pp. 80-93. ISSN 2671-3144 eISSN: 2671-3152 (In Press)

Stojkov, Stojko (2017) Планирање на минатото - сонување на иднината: народи, етногенези и политика во бугарската и македонската медиевистика. 70години институт за историја - 70 години македонска историографија. pp. 177-216.

Stojkov, Stojko (2017) Свети Климент како наш и каков? Meѓународна научна конференција Климентово дело. pp. 175-194. ISSN ISBN 978-608-244-404-8

Josimovska, Verica and Stojkov, Stojko (2016) Organization of illegal sanitation service in Macedonia during the WWII. Review of the Institute of History and Archaeology, RIHA, 3 (1). pp. 117-131. ISSN 2671-3144 eISSN: 2671-3152

Stojkov, Stojko (2016) Изучувањето на македонската национална историја во бугарските училишта. Состојби, предизвици и перспективи во воспитанието и образованието во Република Македонија: зборник на трудови. ISSN 78-608-242-037-0

Stojkov, Stojko and Butusova, Natalija (2016) Государственная национальная политика как гарантия национального самоопределения (на примере России и Болгарии). Современное общество и право, 23 (2). pp. 91-99.

Stojkov, Stojko and Butusova, Natalija (2016) За гаранцијата на правата на македонското национално малцинство во Бугарија. Proceedings, International scientific conference Social change in the global world (2). ISSN ISBN: 978-608-244-353-9

Stojkov, Stojko (2016) Концепции за решавање на Македонското прашање на страните на весникот Пиринско дело (1945 – 1947). Гласник на институтот за национална историја, 1 (60). pp. 225-248. ISSN 0583-4961

Stojkov, Stojko (2016) Македонското малцинство во Бугарија од признавање кон негирање 1948 – 1989. Годишен зборник на ФОН, 6 (1). pp. 67-86.

Stojkov, Stojko (2016) Јазик Словенски во старословенските текстови (IX – XIV век). Историја, Здружение на историчарите на Република Македонија, 50/51 (1). pp. 121-146. ISSN 0579-0263

Stojkov, Stojko (2015) Фикцијата на објективните критериуми против правото на самоопределување: примерот на македонското малцинство во Бугарија. Зборник на научни трудови, Втора научна меѓународна конференција Општествени промени во глобалниот свет, 03-04 септ. 2015, Штип, 2. pp. 660-676. ISSN 978-608-244-267-9

Stojkov, Stojko (2015) Македонское меньшинство в Болгарии и бессилие международной правозащитной системы. Человек в глобальном мире, материалы Международной научной конференции (Воронеж, 18–20 мая 2015 г.). ISSN ISBN 978-5-9273-2207-7

Stojkov, Stojko (2015) По следите на истината или опит за прехвърляне на вината?! Makedonski glas, 35-36. pp. 13-15.

Stojkov, Stojko (2015) Фалшификация или актуализация на паметта? Народна воля македонски вестник за теория, история, култура и изкуство (12-4). pp. 10-11.

Stojkov, Stojko (2015) Bitola plate - dilemmas and interpretations. Самуиловата држава во историската, воено-полиитчката, духовната и културната традиција на Македонија, 2. pp. 80-105. ISSN ISBN 978-608-65524-6-6

Stojkov, Stojko (2015) Бугарскиот етнос и мултиетничка Бугарија: константа и еволуција на сфаќањата во византиските извори во X век. Гласник, 59 (1-2). pp. 63-86. ISSN 0583-4961

Stojkov, Stojko (2014) Национални мистификации – от песента до смъртта. Народна волја македонски вестник за теория, история, култура и изкуство, 12. pp. 10-11.

Stojkov, Stojko (2014) Крунисувањето на Самуил за цар и митот за царот евнух. Гласник на институтот за национална историја, 58 (1-2). pp. 73-92. ISSN 0583-4961

Book Section

Stojkov, Stojko (2018) Свети Климент: Од Епископа словýнска до επισκοπου βουλγαριασ. Трансформација во разбирањето на категориите Словени и Бугари во византиските извори. In: Милениумското зрачење на Св. Климент Охридски Скопје, 28 – 29 октомври 2016 година Скопје. МАНУ, Скопје, pp. 219-238. ISBN 978-608-203-228-3

Monograph

Stojkov, Stojko (2015) Осъдена надежда. Other. Правозащитен комитет толератност.

Stojkov, Stojko (2014) ТАБУ - време на страх и страдание, преследването на македонците в България по времето на комунизма (1944 - 1989). Documentation. Друштво на репресираните Македонци во Бугарија, Сандански, Бугарија.

Conference or Workshop Item

Stojkov, Stojko (2018) Историјата како оружје: митот за „насилната македонизација“ во бугарската политика и наука. In: 70 години Институт за национална историја, 09 Nov 2018, Skopje, Macedonia. (Submitted)

Stojkov, Stojko (2018) 1018: Потоа. In: Самуиловата држава-1000 години потоа (1018-2018), 25-26 Oct 2018, Ohrid, Macedonia. (Submitted)

Stojkov, Stojko (2016) Планирање на минатото - сонување на иднината: народи, етногенези и политика во бугарската и македонската медиевистика (споредбена анализа). In: Меѓународна научна конференција 70 години институт за историја - 70 години македонска историографија, 12 Dec 2016, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Stojkov, Stojko (2016) Свети Климент – епископ словенски / επισκοπου Βουλγαριας. In: Милениумското зрачење на св. Климент Охридски, 29-30 Oct 2016, Skopje, Macedonia. (Submitted)

Stojkov, Stojko (2016) The term „Sclavinia“ - Byzantine invention, western influence? In: 23rd International Congress of Byzantine studies, 24 Aug 2016, Belgrade, Serbia. (Unpublished)

Stojkov, Stojko (2016) Свети Климент како наш и каков. In: Меѓународна научна конференција Климентовото дело, 23-24 June 2016, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Stojkov, Stojko (2015) Објективни критериуми и право на самоопределување. In: Општествените промени во глобалниот свет Правен факултет Штип 2015, 03-05 Sept 2015, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Stojkov, Stojko (2015) Прогонување на непостоечките. In: Macedonia: on the periphery of European modernity, 17-19 July 2015, Lerin, Greece. (Unpublished)

Stojkov, Stojko (2014) Битолската плоча – дилеми и интерпретации. In: Самуиловата држава во историската, воено-политичката, духовната и културната традиција на Македонија, 24-26 Oct 2014, Strumica, Macedonia. (Unpublished)

Stojkov, Stojko (2014) Царство, етничности, наследства, интерпретации. In: Реферат прочитан на Свечениот собир и тркалезна маса по повод одбележувањето на 1000 години од битката на Беласица и смрта на цар Самуил, 06 Oct 2014, MANU - Skopje, Macedonia. (Unpublished)

Teaching Resource

Stojkov, Stojko (2016) Византија во вториот милениум. ISBN 978-608-244-331-7.

Other

Stojkov, Stojko (2015) Сценариј за документарната емисија: Македонците во бугарската политика (1948-2014). Македонска радио телевизија. (Submitted)

This list was generated on Fri Jan 22 17:54:35 2021 CET.