Items where Division is "Faculty of Educational Science" and Year is 2006

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 12.

Article

Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Petrovski, Vlado (2006) A positive relation between the teacher and the pupil in teaching - a condition for a more successful teaching. Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европеиската интеграция. pp. 457-459.

Nacev, Trajce and Beldedovski, Zvonko (2006) Новооткриен термален објект во Баргала. Macedoniae acta archeologica (17). pp. 289-302. ISSN 0350-1639

Petrova Gjorgjeva, Emilija (2006) Distant learning - challenge and social need in the European family. Национална култура и европска идентичност. pp. 130-131.

Petrova Gjorgjeva, Emilija (2006) Ecological education, need and challenge of today. II International symposium of ecologists of the Republic of Montenegro. Proceedings of the symposium. pp. 495-497.

Popeska, Biljana and Mitevski, Orce (2006) Утврдување на факторската структура, промените и идентичноста на латентната стурктура во морфолошкиот простор кај ученичките на 11 и 12 годишна возраст. Програмско – организациска, стручна и научна димензија на спортот:Зборник на трудови . pp. 309-315.

Spasovska, Katerina and Popeska, Biljana (2006) Компаративна анализа на добиените резултати од просечните вредности на применетите моторички тестови кај учениците од 5 и 6 одделение. Програмско – организациска, стручна и научна димензија на училишниот спорт: Зборник на трудови . pp. 352-356.

Stojanov, Trajce (2006) Мистична антропологија на обожувањето. Филозофија (17). pp. 89-115. ISSN 1409-9985

Stojanov, Trajce (2006) Преглед на руската философија и утврдување на нејзините особености. Филозофија, 1 (19). pp. 49-83. ISSN 1409-9985

Book Section

Josimovska, Verica and Josimovski, Josip (2006) Лекари на работа во Струмица од турскиот период до Втората светска војна. In: Зборник на трудови, Втор конгрес за историја на медицината со меѓународно учество, Струмица. МАИМ, Штип, pp. 55-59.

Josimovska, Verica and Josimovski, Josip (2006) Анета Јанакиева Томчова, прва жена лекар во Струмица. In: Зборник на трудови, Втор конгрес за историја на медицината со меѓународно учество, Струмица. Македонска асоцијација за историја на медицината, Штип, pp. 85-88. ISBN 9989-2122-3-6

Book

Atanasoska, Tatjana and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2006) Општа педагогија. Факултет за учители Битола, Битола. ISBN 9989-100-09-8

Petrovski, Vlado (2006) Социологија. Педагошки факултет, Штип. ISBN 9989-2622-0-9

This list was generated on Mon Dec 4 02:11:43 2023 CET.