Items where Author is "Ivanova, Biljana"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 35.

Article

Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Ulanska, Tatjana and Ivanova, Biljana (2020) Phraseological equivalence as a communication tool. INTED2020 Proceedings 14th International Technology, Education and Development Conference. ISSN 2340-1079

Ivanova, Biljana and Kirova, Snezana and Kuzmanovska, Dragana (2020) Анксиозноста кај учениците при изучувањето на странски јазик. Годишен зборник на Факултетот за образовни науки. ISSN 1409-9187

Ivanova, Biljana and Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana (2020) Предности при изучувањето на странски јазик од најмала возраст. Зборник на трудови / Петта меѓународна научна конференција ФИЛКО филологија, култура и образование, 8-9 октомври 2020, Штип (V). ISSN ISBN: 978-608-244-787-2

Kuzmanovska, Dragana and Ristova, Lidija and Ivanova, Biljana (2020) Моќта на фразеологизмите во светот на рекламите. Зборник на трудови / Петта меѓународна научна конференција ФИЛКО филологија, култура и образование (V). ISSN 978-608-244-787-2

Trajanovska, Elena and Gjurovikj, Maja and Ivanova, Biljana (2020) Standards-based education in achieving language interoperability. Зборник на трудови / Петта меѓународна научна конференција ФИЛКО филологија, култура и образование (V). ISSN 978-608-244-787-2

Ivanova, Biljana and Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana (2020) The influence of evaluation on students’ motivation to learn a foreign language. Воспитание - списание за образовна теорија и практика, 11 (15). pp. 105-110. ISSN 1857-5331

Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana (2019) Фразеологизмите како важна алка во процесот на усвојување на странскиот јазик. ФИЛКО. ISSN 978-608-244-698-1

Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana and Mrmeska, Viktorija (2019) Phraseological Optimum in Teaching Foreign Languages. INTED2019 Proceedings Exploring New frontiers in Education. pp. 2509-2512. ISSN 2340-1079

Ivanova, Biljana and Kirova, Snezana and Kuzmanovska, Dragana and Tasevska, Marica (2018) Investigation of instrumental and integrative motivation of learning second/foreign language in Macedonia. Годишен зборник 2018 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 9 (12). pp. 85-93. ISSN 1857-7059

Dimova, Violeta and Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana (2018) Evaluation of teaching language and literature in higher education. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 28 (3). pp. 775-778. ISSN 2545 – 4439

Ivanova, Biljana and Kirova, Snezana and Kuzmanovska, Dragana (2018) Developing Ideas for Writing Essays in Foreign Languages. Proceeding book: Contemporary education - condition, challenges and perspectives, VI International Scientific Conference. pp. 135-138. ISSN ISBN 978-608-244-525-0

Dimova, Violeta and Daskalovska, Nina and Kuzmanovska, Dragana and Ivanova, Biljana (2017) Дополнителната настава прв чекор во подобрување на јазичната компетенција на студентите на Филолошкиот факултет-идни наставници по македонски,англиски и германски јазик. Knowledge – International Journal, 20 (6). pp. 2787-2791. ISSN 1857-923X

Dimova, Violeta and Daskalovska, Nina and Kuzmanovska, Dragana and Ivanova, Biljana (2017) Дополнителната настава прв чекор кон подобрување на јазичната компетенција на студентите на филолошкиот факултет - идни наставници по македонски, англиски и германски јазик. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 20.6. 2787 -2791. ISSN 1857-92

Daskalovska, Nina and Dimova, Violeta and Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana and Ulanska, Tatjana and Tasevska, Marica and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2017) The role of supplemental instruction in improving students’ language competence at the Faculty of Philology. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 19.3 (14). pp. 185-191. ISSN 1857-923X

Ivanova, Biljana and Kirova, Snezana and Kuzmanovska, Dragana (2017) Teaching profession – a good choice or not? Годишен зборник, Факултет за образовни науки. ISSN 1409-9187

Ivanova, Biljana and Kuzmanovska, Dragana (2016) External assessment in the educational institutions in the Republic of Macedonia. Knowledge, International Journal, Scientific and Applicative Papers, 15 (2). pp. 695-698. ISSN 1857 -92

Kirova, Snezana and Kuzmanovska, Dragana and Ivanova, Biljana (2016) Што треба модерното училиште да учи. Образованието во XXI век – состојби и перспективи –Меѓународна научна конференција, Штип, 24 – 25 Септември, 2015. pp. 233-237. ISSN ISBN 978-608-244-275-4

Dimova, Violeta and Ivanova, Biljana (2016) Местото на методиката во современиот научен и воспитно-образовен систем. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 12 (2). pp. 55-57. ISSN 1857-923X

Kuzmanovska, Dragana and Ivanova, Biljana and Kirova, Snezana (2016) Advantages of using ICT in higher education. Hikmet, Journal of Scientific Reasearch, 2 (28). pp. 65-69. ISSN 1857-5935

Dimova, Violeta and Ivanova, Biljana (2016) Educology, pedagogy, and teaching methods of the literary education. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 13 (3). pp. 43-46. ISSN 1857-92

Ivanova, Biljana and Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana (2016) Prefix negation in English, German, and Macedonian language in the teaching process - analysis of explicit lexical prefix negations. Зборник на трудови / Прва меѓународна научна конференција филологија, култура и образование, 18-19 март 2016, Штип. pp. 238-246. ISSN ISBN 978-608-244-308-9

Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana (2015) Креативноста и знаењето го креираат патот до училишниот успех. Сосотојби, предизвици и перспективи во воспитанието и образованието во Република Македонија: зборник на трудови. pp. 59-62. ISSN ISBN 978-608-242-021-9

Conference or Workshop Item

Kirova, Snezana and Kuzmanovska, Dragana and Ivanova, Biljana (2018) Фразеологизми со броеви во англискиот и германскиот јазик. In: ФИЛКО, 18-19 March 2016, Stip, Macedonia.

Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana (2017) Имплементација на електронските медиуми во наставата по странски јазици. In: 4thInternational Scientific Conference: Social Change in the Global World, 06-07 Sept 2017, Stip, Macedonia.

Ivanova, Biljana and Kirova, Snezana and Kuzmanovska, Dragana (2017) Multimedia in teaching foreign languages. In: Петта научно - стручна конференција со меѓународен карактер на тема: Современото воспитание и образование - состојби, предизвици и перспективи-, 17 May 2017, Stip, Macedonia.

Kirova, Snezana and Ulanska, Tatjana and Kuzmanovska, Dragana and Ivanova, Biljana (2017) Computerisation in mandatory schooling in Мacedonia with an account to foreign language teaching. In: 11th International Technology, Education and Development Conference INTED 2017, 6-8 March, 2017, Valencia, Spain.

Kirova, Snezana and Kuzmanovska, Dragana and Ivanova, Biljana (2017) Споредба на пословиците на четири јазици. In: International Conference dedicated to the 1100th Anniversary of the death of St. Kliment, 23-24 June 2016, Stip, Macedonia.

Ivanova, Biljana and Kirova, Snezana and Kuzmanovska, Dragana (2017) Влијание на вештините за пишување и зборување на комуникацијата на студентите на англиски и германски јазик. In: Втора меѓународна научна конференција ФИЛКО Филологија, култура и образование, 10-11 May 2017, Voronezh, Russia.

Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana (2017) Македонскиот предлог на – камен на сопнување кај изучувачите на германскиот и англискиот јазик. In: Втора меѓународна научна конференција ФИЛКО Филологија, култура и образование, 10-11 May 2017, Voronezh, Russia.

Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana (2016) Фразеологизмот во наставата по странски јазик – пречка или предизвик. In: Научно - стручна трибина „Предизвиците и перспективите на учителската професија“, 7 Oct 2016, Stip, Macedonia.

Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana (2016) Интернационалниот карактер на народните пословици и поговорки. In: IV научно- стручна конференција со меѓународен карактер на тема „Современото воспитание и образование - состојби, предизвици и перспективи", 18 May 2016, Stip, Macedonia.

Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana (2016) Улогата на наставникот во интеркултуралното образование. In: Научно - стручна трибина „Учителот и средината за учење и развој“, 02 Oct 2015, Stip, Macedonia.

Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana (2015) Еквивалентност помеѓу поговорките и пословиците во македонскиот, германскиот и англискиот јазик. In: Јазичната слика на светот, 23-24 Apr 2015, Skopje, Macedonia.

Project

Dimova, Violeta and Daskalovska, Nina and Kuzmanovska, Dragana and Karanikolova-Cocorovska, Lusi and Mladenoski, Ranko and Leontik, Marija and Celik, Mahmut and Marolova, Darinka and Koceva, Vesna and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana and Todorova, Marija and Ulanska, Tatjana and Tasevska, Marica and Grkova, Marija and Jakimovska, Svetlana and Velinova, Eva and Vitanova-Ringaceva, Ana and Negrievska, Nadica and Karanikikj Josimovska, Jovana and Sarafova, Natasa and Kostova, Kristina (2018) Eвалуација на наставата по јазик и книжевност во високото образование. [Project] (Submitted)

Daskalovska, Nina and Dimova, Violeta and Kuzmanovska, Dragana and Venovska-Antevska, Snezana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana and Ulanska, Tatjana and Tasevska, Marica and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2017) Дополнителната настава во функција на подобрување на знаењата на студентите на Филолошкиот факултет. [Project]

This list was generated on Sun Jul 25 12:08:21 2021 CEST.