Items where Author is "Petrovski, Vlado"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 61.

Article

Koceva, Daniela and Petrovski, Vlado (2015) Проблеми и дилеми за воведување на религиско образование во образовниот систем на Република Македонија. Зборник на трудови: Научно -стручна трибина „Компетенциите и професионалниот развој на учителот во 21 век“. pp. 137-141. ISSN ISBN: 978-608-244-245-7

Petrovski, Vlado and Koceva, Daniela (2015) Мултикултурализмот и професионалниот развој на учителот. Зборник на трудови: Научно -стручна трибина „Компетенциите и професионалниот развој на учителот во 21 век“. pp. 37-43. ISSN ISBN: 978-608-244-245-7

Petrovski, Vlado and Koceva, Daniela (2015) Наставникот - современото образование и глобализацијата. Зборник на трудови од Научно - стручна трибина „Наставникот - некогаш, денес, утре“. pp. 11-23. ISSN ISBN:978-608-244-116-0

Koceva, Daniela and Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana (2015) Стручната подготвеност на наставниците за реализација на наставата по религиското образование во Република Македонија. Зборник на трудови од Научно - стручна трибина „Наставникот - некогаш, денес, утре“. pp. 95-99. ISSN ISBN:978-608-244-116-0

Koceva, Daniela and Petrovski, Vlado (2014) Семејното насилство - социјална појава на денешницата. Воспитание, 9 (13). pp. 35-42. ISSN 1857-8705

Koceva, Daniela and Petrovski, Vlado (2014) Односот на религијата и глобализацијата во современиот свет. First International Scientific Conference: Social Change in the Global World. pp. 841-848. ISSN 978-608-244-129-0

Petrovski, Vlado and Koceva, Daniela (2014) Inter-Religion dialogue and tolerance in schools in Macedonia. Modern Education - conditions, challenges and perspectives. pp. 45-50.

Petrovski, Vlado and Koceva, Daniela (2014) The role and importance of the control functions in the educational process. Современото воспитание и образование-состојби, предизвици и перспективи. pp. 25-30. ISSN 978-608-242-001-1

Koceva, Daniela and Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana (2014) Глобализацијата и нејзиното влијание врз образованието. Philosophica - International Journal of Social and Human Sciences, 1 (1-2). pp. 128-131. ISSN 1857-8454

Petrovski, Vlado and Koceva, Daniela (2014) Образовните институции и јавната политика. Савремене тенденције у наставним и ваннаставним активностима на Учитељским (Педагошким) факултетима- тематски зборник. pp. 638-645. ISSN 978-86-6301-011-6

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Kirova, Snezana and Mirascieva, Snezana and Petrovski, Vlado (2014) Карактеристики на успешен воспитувач. Педагошка ревија (1-2). pp. 29-35. ISSN 1409-9187

Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2013) Мултикултурните општества и етничко-културната дистанца. Philosophica. pp. 94-96.

Petrovski, Vlado and Koceva, Daniela (2013) Образованието и воспитанието во современите општества. Зборник на трудови од научно-стручна расправа на тема „Образованието и воспитанието - од традиција до современост“. pp. 22-26. ISSN 978-9989-147-96-8

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana and Petrovski, Vlado (2013) Teachers and modern educational information technology. Наука 21 века: Вопросы, гипотезы, ответы научный журнал (3). ISSN 2307-5902

Petrovski, Vlado and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana (2013) Tolerance in multicultural societies: Practices to mitigate ethnic and cultural distance. Наука 21 века: Вопросы, гипотезы, ответы научный журнал (3). pp. 3-117. ISSN 2307-5902

Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana (2013) Мултукултурализмот во образовниот систем на Р. Македонија. Воспитание, списание за образовна теорија и практика, Штип, 2012/2013, 8 (12). pp. 93-101.

Mirascieva, Snezana and Petrovski, Vlado (2013) Комуникациските компетенции потребни на менаџерот во образованието. Education between tradition and modernity, 2. pp. 497-505. ISSN 978-608--238-012-4

Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2012) Теории образования. Педагогика и современность, 1 (2). pp. 71-79. ISSN 2304-9065

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana (2012) Библиотекарь как менеджер в школьной библиотеке. Педагогика и современность (2). pp. 178-186. ISSN 2304-9065

Mirascieva, Snezana and Petrovski, Vlado and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2012) Роль директора в формировании профессионального развития учителей. Педагогика и современность (2). pp. 141-149. ISSN 2304-9065

Koceva, Daniela and Petrovski, Vlado (2012) Мултикултурализам - етнички конфликт како општествен феномен - причини и анатомија на конфликтот. Yearbook 2012, Faculty of Educational, 133. pp. 77-84. ISSN 1409-9187

Koceva, Daniela and Petrovski, Vlado (2012) Образовната политика и осврт кон разликите во образовните постигнувања по етничка основа во Република Македонија. Воспитание, списание за образовна теорија и практика,2012/2013, 6 (12). pp. 141-148.

Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana (2012) Multiculturalism in the educational system of the Republic of Macedonia. Воспитание, 8 (12). pp. 93-100.

Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2011) Современиот образовен менаџмент основа за успешно функционирање на образовните институции. The VI International Balkan Congress for Education and Science: The modern society and education (1466). pp. 127-130. ISSN 978-9989-823-33-6

Petrovski, Vlado (2011) Современите развојни процеси, образованието и вработувањето. The VI International Balkan Congress for Education and Science: The modern society and education (1466). pp. 131-134. ISSN 978-9989-823-33-6

Petrovski, Vlado (2011) Contemporary modern industrial societies and the role of education. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2011 (15). pp. 1362-1365. ISSN 1877-0428

Mirascieva, Snezana and Petrovski, Vlado and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2011) Educational institutions, communication with public and quality of the life. The VI International Balkan Congress for Education and Science: The modern society and education. pp. 53-59. ISSN 978-9989-823-33-6

Petrovski, Vlado (2011) Modern Development Processes, Education and Employment. The VI International Balkan Congress for Education and Science: The modern society and education. pp. 131-138. ISSN 978-9989-823-33-6

Petrovski, Vlado and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana (2011) Modern educational management, a basis for successful functioning of educational institutions. The VI International Balkan Congress for Education and Science: The modern society and education. pp. 127-130. ISSN 978-9989-823-33-6

Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2011) Multiculturalism, globalization and the implications on education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15 (256). pp. 1366-1371. ISSN 1877-0428

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana and Kirova, Snezana (2011) Solving the problem of waste. Procedia Social and Behavioral Sciences 15 (2011) 1475–1478, 15. pp. 1475-1478.

Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana and Jakimova, Daniela (2010) Multiculturalism and the bilingualism in The Republic of Macedonia. Годишник Наука - Образование- Изкуство, 4. pp. 22-27. ISSN 1313-5236

Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2010) Multiculturalism and the bilingualism in the Republic of Macedonia. Naukata, obrazovanieto i izkustvoto prez 21-vi vek, Godisnik, 4 (569). pp. 22-27. ISSN 1313-5236

Petrovski, Vlado (2009) Multicultural Social Environment and Kindergartens in the Spirit of Globalization. Предучилищното детство и отговорностите на съвременното общество. pp. 58-63. ISSN 978-954-471-095-8

Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2009) Family as a factor of education in the Republic of Macedonia - an ethnic dimension. Педагогическото образование в България. Състояние и тенденции. pp. 386-388.

Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Petrovski, Vlado (2007) With partnership between teachers and parents to a more effective teaching. Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика.

Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2007) Education and its role in the changes in modern society. Европа като културно пространство. pp. 33-35.

Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Petrovski, Vlado (2007) IKT u nastavnoj komunikaciji u cilju stvaranja društva znanja i učenja. Tehnologija informatika obrazovanje (4). pp. 528-532.

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana and Petrovski, Vlado (2007) Primena multimedijalnih tehnologija. Tehnologija informatika obrazovanje (4). pp. 661-663. ISSN 978-86-908273-4-3

Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Petrovski, Vlado (2007) The new communication media - new possibilities in the development of the culture. Европа като културно пространство . pp. 137-138.

Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Petrovski, Vlado (2006) A positive relation between the teacher and the pupil in teaching - a condition for a more successful teaching. Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европеиската интеграция. pp. 457-459.

Petrovski, Vlado and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2005) The language of education and the recommended bilingualism in the country. Interculturality in the educational process. pp. 104-108.

Petrovski, Vlado and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Kitanov, Blaze (2005) Ethnic distance and ethnic tolerance in schools in the Republic Macedonia. Културна идентичност и европйска интеграция. pp. 140-144.

Petrovski, Vlado (2003) Религијата како фактор за образование во Република Македонија. Annual Miscellaneous collection (2003/2004) (3-4). pp. 46-55.

Conference or Workshop Item

Petrovski, Vlado and Koceva, Daniela (2014) Мултикултурализмот и професионалниот развој на учителот. In: Научно-стручна трибина на тема: „Компетенциите и професионалниот развој на учителот во 21 век“, 03 Oct 2014, Stip, Republic of Macedonia.

Koceva, Daniela and Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana (2014) Education and the labour market in R. Macedonia in the globalization context. In: 3rd World Conference on Design, Arts and Education, 02-03 May 2014, Dubrovnik, Croatia. (Submitted)

Mirascieva, Snezana and Petrovski, Vlado and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2013) Предизвиците на современото воспитание и образование во контекст на самооценувањето на учениците како социо-културен проблем. In: Социо-културни проблеми и предизвиците на современоста, 18-19 Oct 2013, Tetovo, Macedonia.

Petrovski, Vlado and Koceva, Daniela (2013) Наставникот современото образование и глобализацијата. In: Научно-стручна трибина на тема „Наставникот - некогаш, денес, утре“ , 04 Oct 2013, Stip, R. Makedonija.

Mirascieva, Snezana and Petrovski, Vlado and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2011) Educational institutions, communication with public and quality of the life. In: VI International Balkan Congress for Education and Science: The modern society and education, 29 Sept -1 Oct 2011.

Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2011) Современиот образовен менаџмент основа за успешно функционирање на образовните институции. In: VI International Balkan Congress for Education and Science: The modern society and education, Ohrid.

Petrovski, Vlado (2011) Современите развојни процеси, образованието и вработувањето. In: VI International Balkan Congress for Education and Science: The modern society and education.

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana (2011) Bloom‟s Taxonomy (Classification of Cognitive Areas – Analyzing, Creating, Evaluating). In: VI International Balkan Congress for Education and Science: The modern society and education.

Mirascieva, Snezana and Petrovski, Vlado (2010) The democratic relations in the teaching in a direction towards creative and simulative learning environment. In: Vти научен собир „Образование за хумано општество“, 28-29 May 2010, Ohrid, Macedonia.

Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2008) The multiethnic and the reflections on the education in the Republic of Macedonia. In: Scientific Conference "Intercultural dialogue and integration", 12-13 May 2008, Blagoevgrad, Bulgraia.

Book

Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana (2013) Муликултурализам и интеркултурна комуникација. Универзитет „Гоце Делчев“, Штип. ISBN 978-608--4708-36-0

Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana (2010) Методика на наставата по Религиско образование. Универзитет „Гоце Делчев“, Штип. ISBN 978-608-4504-20-7

Petrovski, Vlado (2007) Етничноста како фактор за образование во Република Македонија. Педагошки факултет: „Гоце Делчев“ - Штип, Штип. ISBN 978-9989-2622-5-8

Petrovski, Vlado (2007) Основи на општествено уредување со просветно законодавство. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Штип. ISBN 978-9989-0-6

Petrovski, Vlado (2006) Социологија. Педагошки факултет, Штип. ISBN 9989-2622-0-9

Project

Mirascieva, Snezana and Petrovska, Sonja and Petrovski, Vlado (2014) Универзитетски курикулум за интеркултурна работа со млади. [Project]

Petrovski, Vlado and Koceva, Daniela (2011) „Толеранција,дијалог,соработка! [Project]

This list was generated on Sun Jan 29 18:49:53 2023 CET.