Items where Division is "Military Academy" and Year is 1999

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: P | S
Number of items: 3.

P

Popovski, Orce and Smileski, Rose and Trajkovska - Petkoska, Anka (1999) Детекција на Циклотриметилентринитроамин и 1-метил-2,4,6-тринитробензен (ТНТ) со помош на течна хроматографија. Зборник на објавени трудови од XVI. Конгрес на хемичарите и технолозите, со меѓународно учество, 28-30 Oct 1999, Скопје. pp. 443-446.

S

Smileski, Rose (1999) Фотоелектрохемиски испитувања на оксидните слоеви на бакар во деаерирана синтетичка морска вода. Зборник на објавени трудови од XVI. Конгрес на хемичарите и технолозите на Македонија со меѓународно учество, Скопје, 28-30 Oct 1999. pp. 607-610.

Smileski, Rose and Popovski, Orce (1999) Транспорт на експлозивните материи во јавниот сообраќај. Зборник на трудови од Симпозиум на Сојузот на сообраќајните инженери на Македонија и Министерството за сообраќај и врски на Р. Македонија, Охрид 23-25.09.1999, Сообраќај и комуникации на прагот на XXI век, Скопје. pp. 175-179.

This list was generated on Tue Dec 7 01:10:05 2021 CET.