Items where Author is "Belcev, Tole"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 33.

Article

Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko (2017) Контекстот св. Климент vs Прличев во македонската културна меморија. Зборник на трудови од Меѓународната научна конференција „Климентовото дело“, 1 (1). pp. 85-93. ISSN 978-608-244-404-8

Donev, Dragan and Belcev, Tole and Stefanovska, Dance (2017) Постмодернистички стратегии во македонската модерна и постмодерна поезија. Годишен зборник 2017 - Филолошки факултет, УГД - Штип.

Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko (2016) Металитературните сегменти во „Театарски роман“ на Булгаков и во „Вештица“ на Андоновски. Зборник на трудови од Првата меѓународна научна конференција ФИЛКО (филологија, култура, образование), I (1). pp. 51-59. ISSN 978-608-244-308-9

Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko (2016) „Македонска крвава свадба“ – нови интерпретативни аспекти. Годишен зборник на Филолошки факултет – Штип, 7 (1). pp. 85-94. ISSN 1857-7059

Belcev, Tole and Trajanova, Aleksandra (2016) Нараторите и наратерите во романот „Бабаџан“ од Живко Чинго. Годишен зборник на Филолошки факултет – Штип, 7 (1). pp. 47-60. ISSN 1857-7059

Mladenoski, Ranko and Belcev, Tole (2015) Театарскиот роман на Булгаков на македонски јазик. Современост, 64 (3). pp. 131-133. ISSN 0038-5972

Mladenoski, Ranko and Belcev, Tole (2015) Македонски поеми и епови за најславниот македонски крал. Годишен зборник на Филолошки факултет ‒ Штип, 6. pp. 119-129. ISSN 1857-7059

Stefanovska, Dance and Belcev, Tole (2015) Нараторите во „Ќерката на Математичарот“ од Венко Андоновски. Годишен зборник на Филолошки факултет ‒ Штип, 6 (1). pp. 175-183. ISSN 1857-7059

Taseva, Packa and Belcev, Tole (2015) Естетската функција на симболот во „Бели мугри“ од Рацин. Годишен зборник на Филолошки факултет ‒ Штип, 6 (1). pp. 131-140. ISSN 1857-7059

Spaskova, Sanja and Belcev, Tole (2015) Нараторите и фокализаторите во романот „Смртта на дијакот“ од Драги Михајловски. Годишен зборник на Филолошки факултет ‒ Штип, 6 (1). pp. 151-159. ISSN 1857-7059

Mladenoski, Ranko and Belcev, Tole (2015) Ликот на Александар III Македонски во македонскиот расказ од 20 век. Современост, 64 (3). pp. 79-82. ISSN 0038-5972

Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko (2014) Константин Кирил Филозоф во „Папокот на светот“. Зборник на трудови од XL Меѓународна научна конференција на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. pp. 91-102. ISSN 978-9989-43-371-9

Belcev, Tole and Koceva, Stanka (2014) Зборообразување во современиот македонски јазик. Годишен зборник на Филолошки факултет ‒ Штип, 5 (1). pp. 19-31. ISSN 1857-7059

Mladenoski, Ranko and Belcev, Tole (2013) Епитафните модалитети во стиховите на Гане Тодоровски. Зборник на трудови од XXXIX Меѓународна научна конференција на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 2012. pp. 53-62. ISSN 978-9989-43-367-2

Belcev, Tole and Ivanovska, Biljana and Limani, Jakup (2011) Опис за населеното место Мерово, етимолошко и јазично објаснување за ојконимот. Годишен зборник 2011 - Филолошки факултет, УГД - Штип. ISSN 1857-7059

Book Section

Belcev, Tole (2010) Речник на странски зборови во македонскиот јазик - том 2. In: Речник на странски зборови во македонскиот јазик - том 2. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Филолошки факултет, Штип. ISBN 978-96-608-4504-17-7 (t.2)

Conference or Workshop Item

Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko (2016) Секциско предавање на тема „Контекстот св. Климент vs Прличев во македонската културна меморија“. In: Меѓународна научна конференција „Климентовото дело“, 23 и 24 јуни 2016 година, Штип, Република Македонија. (Unpublished)

Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko (2016) Секциско предавање на тема „Металитературните сегменти во ’Театарски роман‘ на Булгаков и во ’Вештица‘ на Андоновски“. In: I Меѓународна научна конференција ФИЛКО, 18-19 March 2016, Stip, Macedonia. (Unpublished)

Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko (2013) Секциско предавање на тема Константин Кирил Филозоф во Папокот на светот. In: XL Меѓународна научна конференција на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, 29-30 June 2013, Ohrid, Macedonia. (Unpublished)

Mladenoski, Ranko and Belcev, Tole (2012) Секциско предавање на тема Епитафните модалитети во стиховите на Гане Тодоровски. In: 39та Меѓународна научна конференција на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, 20-21 July 2012, Ohrid, Macedonia. (Unpublished)

Marolova, Darinka and Belcev, Tole (2012) За (не)апсолутноста на преодноста кај глаголите според Конески и Хелбиг/Буша. In: Блаже Конески и македонскиот јазик, литература и култура", 15-16 Dec 2011, Skopje.

Book

Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Arminovska, Limonka and Antonievski, Goran and Filiposki, Oliver and Sazdova, Julijana and Golakov, Kostadin and Belcev, Tole (2020) Гастрономски речник. Туристика, Скопје. ISBN 978-608-4872-06-1

Belcev, Tole (2016) Речник на турцизми, архаизми, дијалектизми и ретко употребувани зборови во македонскиот јазик. Универзитет „Гоце Делчев“, Филолошки факултет, Штип, Република Македонија. ISBN 978-608-244-343-0

Taskov, Nako and Belcev, Tole and Mitreva, Elizabeta (2015) Современ лексикон за менаџери и економисти во бизнис логистика. Универзитет „Гоце Делчев”, Штип, Македонија. ISBN 978-608-244-237-2

Kordanovski, Mihail and Belcev, Tole (2015) Астрономски календар. БороГрафика, Скопје. ISBN 978-608-4539-06-3

Fotov, Risto and Belcev, Tole and Fotova, Katerina and Miteva-Kacarski, Emilija and Veselinova, Elena (2013) Економско-финансиски лексикон. Goce Delcev University, Stip. ISBN 978-608-4708-42-1

Ivanovska, Biljana and Belcev, Tole (2012) Македонско-германски речник. UGD Stip 2012. ISBN 978-608-4504-72-6

Belcev, Tole and Celik, Mahmut (2012) Македонско-турски разговорник со изговор. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.

Ivanovska, Biljana and Belcev, Tole (2012) Germansko-makedonski & makedonsko-germanski recnik. UGD Stip.

Belcev, Tole and Dimova, Violeta and Celik, Mahmut and Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Nikodinovska, Dijana (2010) Речник на странски зборови во македонскиот јазик А-К. Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев", Штип. ISBN 978-608-4504-16-0 (т.1)

Belcev, Tole and Dimova, Violeta and Celik, Mahmut and Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Nikodinovska, Dijana (2010) Речник на странски зборови во македонскиот јазик Л-Ш. Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев", Штип. ISBN 978-608-4504-17-7 (т.2)

Project

Daskalovska, Nina and Kuzmanovska, Dragana and Jakimovska, Svetlana and Marolova, Darinka and Velinova, Eva and Karanikikj Josimovska, Jovana and Belcev, Tole and Petkovska, Biljana and Basovska, Meri (2016) Стекнување и развивање на преведувачко-толкувачките компетенции кај студентите на насоката за преведување и толкување преку примена на најновите транслатолошки достигнувања и технологии. [Project] (Submitted)

Dimova, Violeta and Denkova, Jovanka and Karanikolova-Cocorovska, Lusi and Ivanovska, Biljana and Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko and Daskalovska, Nina and Leontik, Marija and Celik, Mahmut and Kukubajska, Marija Emilija and Kusevska, Marija and Jakimovska, Svetlana and Kuzmanovska, Dragana and Marolova, Darinka and Velinova, Eva and Kirova, Snezana and Petkovska, Biljana and Todorova, Marija and Prodanovska, Vesna and Donev, Dragan and Koceva, Vesna and Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija and Krsteva, Marija and Markoska, Nadica and Karanikikj Josimovska, Jovana and Ulanska, Tatjana and Golakov, Kostadin and Tasevska, Marica and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2016) Ментор. [Project] (Submitted)

This list was generated on Wed Jan 19 05:28:13 2022 CET.