Items where Author is "Todorova, Marija"

Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Project
Number of items: 45.

Article

Prodanovska-Poposka, Vesna and Todorova, Marija (2023) Affective variables in the foreign language learning process. Palimpsest-International Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research, 8 (15). pp. 261-271. ISSN 2545-3998

Todorova, Marija and Prodanovska-Poposka, Vesna (2023) Attitudes of high school students toward mother tongue usage in foreign language classroom. Vopitanie - Journal of Educational Sciences Theory and Practice, 18 (1). pp. 62-69. ISSN 1857-8705

Kuzmanovska, Dragana and Koceva, Vesna and Vitanova-Ringaceva, Ana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana and Koteva, Ivana and Todorova, Marija (2022) Perception of Women in Society Given through Proverbs and Sayings. EDULEARN22 – 14th International Conference on Education and New Learning Technologies. pp. 5345-5349. ISSN 2340-1117

Todorova, Marija and Prodanovska-Poposka, Vesna (2022) Разликата помеѓу Spanglish и Chicano English. Knowledge - International Journal, 50 (5). pp. 599-603. ISSN 2545-4439

Todorova, Marija and Prodanovska-Poposka, Vesna (2022) Teachers’ perspectives on prevalence of the mother tongue in foreign language teaching. Vospitanie - Journal of Educational Sciences, Theory and Practice, 17 (1). pp. 34-39. ISSN 1857-8705

Todorova, Marija (2021) Онлајн настава по шпански јазик во услови на пандемија. Knowledge – International Journal, 46 (6). pp. 281-286. ISSN 2545-4439

Todorova, Marija (2021) Контрастивна анализа на гласовните системи на шпанскиот и на италијанскиот јазик. Годишен зборник 2021- Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, 12 (17). pp. 9-14. ISSN 1857-7059

Todorova, Marija and Prodanovska-Poposka, Vesna (2021) Стратегии при усвојување на шпански јазик (ј3) кај студенти со англиски јазик (ј2). Годишен зборник 2021- Филолошки факултет, УГД - Штип, 12 (18). 205 -213. ISSN 1857-7059

Gicev, Vlado and Trifunac, Mihailo and Todorova, Marija (2021) Reduction of peak ground velocity by nonlinear soil response – II:excitation by a P-wave pulse. Earthquake Engineering and Engineering Vibration, https://doi.org/10.1007/s11803-021-2054-3, 20. pp. 823-841.

Ulanska, Tatjana and Kuzmanovska, Dragana and Todorova, Marija and Kirova, Snezana (2020) Extra linguistic factors behind lexical change in modern English, Spanish and German. INTED2020 Proceedings 14th International Technology, Education and Development Conference. pp. 2307-2311. ISSN 2340-1079

Koceva, Vesna and Todorova, Marija (2020) Основни начела на природниот пристап на Крешен и Терел. ФИЛКО - Зборник на трудови од Петта меѓународна научна конференција за филологија, култура и образование, 5 (5). pp. 177-182. ISSN ISBN: 978-608-244-698-1

Todorova, Marija (2020) Дијалектите на шпанскиот јазик во Соединетите Американски Држави. Годишен зборник 2020- Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, 11 (16). pp. 9-15. ISSN 1857-7059

Todorova, Marija and Prodanovska-Poposka, Vesna (2020) Гласовните системи на шпанскиот и на англискиот јазик. Зборник на трудови / Петта меѓународна научна конференција ФИЛКО филологија, култура и образование, 8-9 октомври 2020, Штип , 5 (5). pp. 345-350. ISSN ISBN: 978-608-244-787-2

Prodanovska-Poposka, Vesna and Todorova, Marija (2020) Foreign language teaching for gifted learners: overview of listening, reading, speaking and writing. Зборник на трудови - Втора интернационална научна конференција „Надарените и талентираните креатори на прогресот“, 2 (2). pp. 552-557. ISSN 376.54(063)

Todorova, Marija and Koceva, Vesna (2019) Повеќејазичност – фундаментален принцип на европската јазична политика. Knowledge - International Journal, Scientific Papers, 35 (6). pp. 1855-1862. ISSN 2545-4439

Todorova, Marija (2019) Невербална комуникација во наставата. Зборник на трудови / ФИЛКО Четврта меѓународна научна конференција, 23-25 маj 2019, 4 (4). pp. 373-377. ISSN 978-608-244-698-1

Todorova, Marija (2019) Наставата по шпански како странски јазик во Република Северна Македонија. Зборник на трудови, Филолошки факултет, 10 (14). pp. 85-91. ISSN 1857- 8667

Todorova, Marija (2019) Mеѓукултурни разлики во вербалната и невербалната комуникација. Зборник на трудови, Филолошки факултет, 10 (14). pp. 103-109. ISSN 1857- 8667

Todorova, Marija and Ulanska, Tatjana (2018) Усвојување на шпанскиот јазик како трет јазик кај македонските студенти. Palimpsest International Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research, 3 (6). pp. 281-289. ISSN 2545-3998

Todorova, Marija (2018) Многујазичен наставник. Годишен зборник 2018 - Филолошки факултет, 12. pp. 95-101. ISSN 1857-7059

Koceva, Vesna and Todorova, Marija (2018) Креирање на активности со структуриран инпут во рамките на поучувањето граматика со обработка на инпут. ФИЛКО - Зборник на трудови од Трета меѓународна научна конференција за филологија, култура и образование, 3 (3). pp. 293-299. ISSN 978-608-244-308-9

Todorova, Marija (2018) Улогата на англискиот јазик (Ј2) при усвојување на шпанскиот јазик (Ј3) од страна на македонски студенти. Годишен зборник 2018 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 9 (11). pp. 69-76. ISSN 1857-7059

Todorova, Marija and Koceva, Vesna (2018) Усвојување на трет јазик (Ј3). ФИЛКО - Зборник на трудови од Трета меѓународна научна конференција за филологија, култура и образование, 3 (3). pp. 659-664. ISSN 978-608-244-308-9

Koceva, Vesna and Todorova, Marija (2017) Дистинкција и поврзаност помеѓу експлицитното и имплицитното знаење на странскиот јазик. Годишен зборник 2017, Филолошки факултет - Штип, 8 (9). pp. 9-16. ISSN 1857-7059

Todorova, Marija (2017) Усвојување на втор јазик. ФИЛКО - Зборник на трудови од Втора меѓународна научна конференција за филологија, култура и образование, 2 (2). pp. 597-604. ISSN 978-608-244-308-9

Todorova, Marija (2017) Придобивки од интернационализација на високото образование. Годишен зборник 2017 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 9 (10). pp. 47-52. ISSN 1857-7059

Todorova, Marija and Koceva, Vesna (2017) Компоненти на наставата CLIL. Годишен зборник 2017 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 9 (10). pp. 39-46. ISSN 1857-7059

Todorova, Marija (2017) Интегрирано учење на содржина и на јазик (CLIL). Годишен зборник 2017 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 8 (9). pp. 63-70. ISSN 1857-7059

Todorova, Marija and Koceva, Vesna (2016) Интернационализација на високото образование. Зборник на трудови од Меѓународната научна конференција „Климентовото дело“. pp. 233-238. ISSN 978-608-244-404-8

Koceva, Vesna and Todorova, Marija and Ulanska, Tatjana (2016) Преглед на критичките интерпретации на Крешеновиот модел на усвојување/ учење на немајчин јазик. Прва меѓународна научна конференција „Филко“, Зборник на трудови, Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, 1 (1). pp. 423-430. ISSN 978-608-244-308-9

Todorova, Marija and Koceva, Vesna (2016) Шпанскиот јазик во високото образование во Република Македонија. ФИЛКО - Зборник на трудови од Прва меѓународна научна конференција за филологија, култура и образование, 1 (1). pp. 989-995. ISSN 978-608-244-308-9

Todorova, Marija and Ulanska, Tatjana (2016) Рано изучување на странски јазик. Зборник на трудови, Современото воспитание и образование - состојби, предизвици и перспективи -. pp. 83-87. ISSN 978-608-242-037-0

Koceva, Vesna and Todorova, Marija (2015) Ставовите на учениците во врска со изучувањето на граматиката на часот по странски јазик. Меѓународна научна конференција - зборник на трудови . pp. 69-74. ISSN 1857-8810

Todorova, Marija and Koceva, Vesna (2015) Анксиозност кај студентите во училницата по странски јазик. Меѓународна научна конференција - зборник на трудови. ISSN 1857-8810

Todorova, Marija and Koceva, Vesna (2015) Анксиозност во наставата по странски јазик. Годишен зборник 2015 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 6 (6). pp. 253-258. ISSN 1857-7059

Todorova, Marija (2014) Многујазична методика. Годишен зборник на Филолошки факултет, 5 (5). pp. 195-202. ISSN 1857-7059

Koceva, Vesna and Todorova, Marija (2013) Варијабилност на говорот на младите во Италија. Зборник на Четврта меѓународна научна конференција “Меѓународен дијалог:исток-запад“. pp. 100-103.

Todorova, Marija and Koceva, Vesna (2013) Мултикултурализам и многујазичност како дел од европската јазична политика. Зборник на Четврта меѓународна научна конференција “Меѓународен дијалог:исток-запад“. pp. 192-195.

Todorova, Marija and Koceva, Vesna (2013) Анкетата како метод за научно истражување. Годишен зборник 2013 - Филолошки факултет, УГД - Штип (4). pp. 121-129. ISSN 1857-7059

Jovanov, Jane and Todorova, Marija and Marolova, Darinka and Golakov, Kostadin (2012) Теоријата за висококонтекстуалните и нискоконтекстуалните култури од Едвард Хол. Трета меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: ИСТОК-ЗАПАД“, 3. pp. 16-18.

Todorova, Marija and Marolova, Darinka and Jovanov, Jane and Golakov, Kostadin (2012) Разлики во современата меѓукултурна комуникација. Меѓународен дијалог: ИСТОК-ЗАПАД, 3. pp. 23-26.

Marolova, Darinka and Todorova, Marija (2012) Невербалната комуникација како транскултурна категорија. Годишен зборник 2012 - Филолошки факултет, УГД - Штип. ISSN 1857-7059

Todorova, Marija (2011) Историски и социјален аспект на шпанскиот јазик како дел од наставната содржина. Годишен зборник 2011 - Филолошки факултет, УГД - Штип. pp. 193-202. ISSN 1857-7059

Project

Dimova, Violeta and Daskalovska, Nina and Kuzmanovska, Dragana and Karanikolova-Cocorovska, Lusi and Mladenoski, Ranko and Leontik, Marija and Celik, Mahmut and Marolova, Darinka and Koceva, Vesna and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana and Todorova, Marija and Ulanska, Tatjana and Tasevska, Marica and Grkova, Marija and Jakimovska, Svetlana and Velinova, Eva and Vitanova-Ringaceva, Ana and Negrievska, Nadica and Karanikikj Josimovska, Jovana and Sarafova, Natasa and Kostova, Kristina (2018) Eвалуација на наставата по јазик и книжевност во високото образование. [Project] (Submitted)

Dimova, Violeta and Denkova, Jovanka and Karanikolova-Cocorovska, Lusi and Ivanovska, Biljana and Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko and Daskalovska, Nina and Leontik, Marija and Celik, Mahmut and Kukubajska, Marija Emilija and Kusevska, Marija and Jakimovska, Svetlana and Kuzmanovska, Dragana and Marolova, Darinka and Velinova, Eva and Kirova, Snezana and Petkovska, Biljana and Todorova, Marija and Prodanovska, Vesna and Donev, Dragan and Koceva, Vesna and Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija and Krsteva, Marija and Markoska, Nadica and Karanikikj Josimovska, Jovana and Ulanska, Tatjana and Golakov, Kostadin and Tasevska, Marica and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2016) Ментор. [Project] (Submitted)

This list was generated on Mon Dec 4 10:47:47 2023 CET.