Items where Division is "Faculty of Tourism and Business Logistics" and Year is 2007

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: D | M | T | V
Number of items: 6.

D

Dimitrov, Nikola (2007) Извештај од емпириско истражување во училиштата за проблемот „Трговија со луѓе“. [Project]

Dimitrov, Nikola (2007) Циклусот на учење во наставата по географија. Manual. USAID & AED.

Dimitrov, Nikola and Gj.Dimovska, Marija (2007) Demographical structure of Bitola jews before deported in 1943 years. Прилози (Contributions) при Македонското научно друштво во Битола, IV. pp. 359-379.

M

Mitreva, Elizabeta (2007) Методологија за менаџмент на квалитет во реконструкцијата и одржувањето на шински возила. Masters thesis, Технолошко-металуршки факултет, Скопје,Универзитет „Св. Кирил и Методиј“– Скопје.

T

Temelkov, Zoran (2007) Менаџирање на финансиски средства и извори на финансиски средства во Македонија, наменети за претприемачи. In: Претприемништво - проблеми, дилеми и перспективи. Економски институт - Скопје, Скопје, pp. 219-229. ISBN 978-9989-2020-8-7

V

Vasileski, Dragan and Markoski, Blagoja and Panov, Nikola and Dimitrov, Nikola and Pavlovski, Georgi (2007) Национална географија. МОН, Скопје.

This list was generated on Sat May 15 11:20:47 2021 CEST.