Items where Author is "Velinova, Eva"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 46.

Article

Karanikikj Josimovska, Jovana and Velinova, Eva (2019) Компетенции и методи при евалуација и оценување во наставата по италијански јазик и книжевност на странски студенти. Годишен зборник на Филолошкиот факултет - Штип, X (13). pp. 81-95. ISSN 1857 - 7059

Velinova, Eva (2019) „Американски предавања“ од Итало Калвино. Годишен зборник 2019 - Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, 10 (14). pp. 113-117. ISSN 1857-7059

Velinova, Eva (2019) Bakhtin`s dialogism in the novel "Three daughters of Madame Liang" by Pearl S. Buck. Knowledge - International Journal, Scientific Papers, 32.4. pp. 467-473. ISSN 2545-4439

Velinova, Eva (2019) Proust and Ariosto: Interpreting the Signs of Desire. IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), 24 (9). pp. 19-25. ISSN 2279-0837

Velinova, Eva (2018) Развојните фази на средновековната италијанска поезија. Годишен зборник 2018 - Филолошки факултет, УГД - Штип. pp. 49-55. ISSN 1857-7059

Velinova, Eva (2018) Семиотиката на „Прашките гробишта“ од Умберто Еко. ФИЛКО - Зборник на трудови од Третата меѓународна научна конференција за филологија, култура и образование, 3 (3). pp. 185-193. ISSN 978-608-244-308-9

Velinova, Eva (2018) Le développement et la dégradation d'un personnage de Proust: le baron de Charlus. Палимпсест, Меѓународно списание за лингвистички, книжевни и културолошки истражувања, 3 (6). pp. 195-207. ISSN 2545-3998

Velinova, Eva (2018) Италијанската лауда во XIII век: „Дамата од Рајот“ или „Плачот на Богородица“. Годишен зборник 2018 - Филолошки факултет, УГД - Штип, IX (11). pp. 23-28. ISSN 1857-7059

Velinova, Ana and Velinova, Eva (2017) Музеј и структура - од линеарен до централен простор. Годишен зборник на Филолошки факултет ‒ Штип, 8 (9). pp. 87-91. ISSN 1857-7059

Velinova, Eva (2017) Аспектите на времето во драмскиот текст „Ничија земја“ на Харолд Пинтер. Годишен зборник на Филолошки факултет ‒ Штип, 8 (9). pp. 35-42. ISSN 1857-7059

Marolova, Darinka and Velinova, Eva (2017) Биргеровата „Леноре“ - парадигма за непреболна љубов. ФИЛКО - Зборник на трудови од Втора меѓународна научна конференција за филологија, култура и образование, 2 (2). pp. 367-372. ISSN 978-608-244-308-9

Karanikikj Josimovska, Jovana and Velinova, Eva (2017) La valutazione e la verifica nell`insegnamento della litteratura italiana in un contesto di italiano LS: una continua sfida. Assessment in foreign language & literature teaching, 1 (1). pp. 271-284. ISSN 978-608-234-052-4

Velinova, Eva and Marolova, Darinka (2016) Кризата на историјата и на книжевниот лик во романот „Човек без својства“ на Роберт Музил. ФИЛКО - Зборник на трудови од Прва меѓународна научна конференција за филологија, култура и образование. ISSN 978-608-244-308-9

Velinova, Eva and Marolova, Darinka (2016) Традиционалниот азиски театар и драматургијата на Бертолд Брехт. Годишен зборник 2016 - Филолошки факултет, УГД - Штип, VII (8). pp. 71-78. ISSN 1857-7059

Velinova, Eva (2016) Les motifs du matricide dans les écrits de jeunesse de Marcel Proust. Palimpsest International Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research, 1 (2). pp. 94-98. ISSN 2545-3998

Velinova, Eva (2016) Marcel Proust et les personnages juifs dans A la recherche du temps perdu. Palimpsest International Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research, 1 (1). pp. 149-156. ISSN 2545-3998

Velinova, Eva (2016) The identity of Albertine or the unreachable reality in Proust. Годишен зборник 2016 - Филолошки факултет, УГД - Штип. pp. 71-83. ISSN 1857-7059

Velinova, Eva and Marolova, Darinka (2016) The traditional Asian theater and the dramaturgy of Bertold Brecht. Годишен зборник 2016 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 7 (8). pp. 71-78. ISSN 1857-7059

Marolova, Darinka and Velinova, Eva (2015) Equivalence in Translation through German, French and Macedonian Examples. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 24 (7). pp. 405-411. ISSN 2307-4531

Velinova, Eva and Karanikikj Josimovska, Jovana (2015) Карло Голдони и реформата на италијанскиот театар. Годишен зборник 2015 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 6 (1). pp. 185-189. ISSN 1857-7059

Velinova, Eva (2015) Кон преводот на „Светата ноќ“ од Тахар Бен Желун. Огледало, 26 (229). pp. 4-5. ISSN 0351-2126

Velinova, Eva and Karanikikj Josimovska, Jovana (2015) Canone inverso или за уметноста и бескрајот (критички осврт на романот од Паоло Мауренсиг). Годишен зборник 2015 - Филолошки факултет, УГД - Штип, VI (6). pp. 169-173. ISSN 1857-7059

Velinova, Eva (2015) The French Third Republic through the Narrative Experience. Balkan Social Science Review, 6. pp. 59-75. ISSN 1857- 8772

Velinova, Eva (2015) The Memory and the Reconstruction of Postcolonial Identities: Toni Morrison`s Novel Beloved. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 24 (5). pp. 184-203. ISSN 2307-4531

Velinova, Eva (2014) Интеркултурните релации меѓу Истокот и Западот и нивната репрезентација во литературата (преку примери од делото на Марсел Пруст). Наука и глобализација - Зборник радова са научног скупа, 1/2 (8). pp. 717-724. ISSN 978-99938-47-57-1

Velinova, Eva (2014) Интертекстуалноста во книжевното творештво на Марсел Пруст. Меѓународен дијалог: Исток - запад (култура, славјанство и економија), I (5). pp. 15-17. ISSN 978-608-4689-04-1

Velinova, Eva (2014) The impact of Russian novel on the work of Marcel Proust. „Спектар“, меѓународно списание за литературна наука, XXXII (63). pp. 97-106. ISSN 0352-2423

Markoska, Nadica and Velinova, Eva (2013) Гестовите во италијанскиот јазик. Меѓународен дијалог: Исток-Запад (култура, славјанство и економија). pp. 43-46. ISSN 978-608-4689-04-1

Velinova, Eva and Markoska, Nadica (2013) Јазикот како обележје на француската култура во книжевното творештво на Марсел Пруст. Меѓународен дијалог: Исток - запад (култура, славјанство и економија). pp. 139-142. ISSN 978-608-4689-04-1

Velinova, Eva (2013) Концептот на наративен идентитет кај Пол Рикер и неговата применливост на творештвото на Марсел Пруст. Годишен зборник 2013, Филолошки факултет, УГД - Штип, 4. ISSN 1857-7059

Velinova, Eva (2013) Marcel Proust`s "Time Regained" in the whirlwind of interpretations. Spektar, 31 (61). pp. 145-151. ISSN 0352-2423

Velinova, Eva (2012) The political thought and the literary work of Niccolo Machiavelli in XVI century Italy. Годишен зборник 2012 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 3. pp. 203-210. ISSN 1857-7059

Velinova, Eva (2011) The Legend of Roland in French-Italian Context from Medieval Knightly Epic to Renaissance Irony. Годишен зборник 2011 - Филолошки факултет, УГД - Штип, II. pp. 43-50. ISSN 1857-7059

Velinova, Eva (2010) The problem of law in the work of Franz Kafka. Yearbook 2010, I. pp. 73-80. ISSN 1857-7059

Conference or Workshop Item

Marolova, Darinka and Velinova, Eva (2018) Phraseologisms with the component “soul” in German, French and Macedonian language. In: За душата - Меѓународна научна конференција, 1-3 June 2016, Skopje, Macedonia.

Marolova, Darinka and Velinova, Eva (2015) Фактори за квалитетот на усното преведување. In: 44. Меѓународна средба на книжевните преведувачи, 31 Aug-01 Sept 2015, Lesok, Macedonia.

Velinova, Eva (2009) The memory and the reconstruction of postcolonial identities: Toni Morrison`s novel Beloved. In: Memory and Truth, 28-31 Oct 2009, Blagoevgrad, Bulgaria.

Project

Dimova, Violeta and Daskalovska, Nina and Kuzmanovska, Dragana and Karanikolova-Cocorovska, Lusi and Mladenoski, Ranko and Leontik, Marija and Celik, Mahmut and Marolova, Darinka and Koceva, Vesna and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana and Todorova, Marija and Ulanska, Tatjana and Tasevska, Marica and Grkova, Marija and Jakimovska, Svetlana and Velinova, Eva and Vitanova-Ringaceva, Ana and Negrievska, Nadica and Karanikikj Josimovska, Jovana and Sarafova, Natasa and Kostova, Kristina (2018) Eвалуација на наставата по јазик и книжевност во високото образование. [Project] (Submitted)

Daskalovska, Nina and Kuzmanovska, Dragana and Jakimovska, Svetlana and Marolova, Darinka and Velinova, Eva and Karanikikj Josimovska, Jovana and Belcev, Tole and Petkovska, Biljana and Basovska, Meri (2016) Стекнување и развивање на преведувачко-толкувачките компетенции кај студентите на насоката за преведување и толкување преку примена на најновите транслатолошки достигнувања и технологии. [Project] (Submitted)

Dimova, Violeta and Denkova, Jovanka and Karanikolova-Cocorovska, Lusi and Ivanovska, Biljana and Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko and Daskalovska, Nina and Leontik, Marija and Celik, Mahmut and Kukubajska, Marija Emilija and Kusevska, Marija and Jakimovska, Svetlana and Kuzmanovska, Dragana and Marolova, Darinka and Velinova, Eva and Kirova, Snezana and Petkovska, Biljana and Todorova, Marija and Prodanovska, Vesna and Donev, Dragan and Koceva, Vesna and Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija and Krsteva, Marija and Markoska, Nadica and Karanikikj Josimovska, Jovana and Ulanska, Tatjana and Golakov, Kostadin and Tasevska, Marica and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2016) Ментор. [Project] (Submitted)

Teaching Resource

Velinova, Eva (2018) Практикум по предметот Италијанска култура и цивилизација 1. ISBN 978-608-244-569-4.

Velinova, Eva (2018) Италијанска култура и цивилизација 1 - скрипта. ISBN 978-608-244-568-7.

Velinova, Eva and Karanikikj Josimovska, Jovana (2015) Италијанската книжевност на барокот, просветителството и неокласицизмот - скрипта. ISBN 978-608-244-162-7.

Velinova, Eva and Karanikikj Josimovska, Jovana (2015) Практикум по предметот Италијанската книжевност на барокот, просветителството и неокласицизмот. ISBN 978-608-244-163-4.

Other

Velinova, Eva (2011) Jean Bessière:The Concept of Storytelling and the Paradoxes of Literature:Between Bergson and Deleuze (translated from French by Eva Velinova). Macedonian Academy of Science and Arts, Skopje.

Velinova, Eva (2011) Philippe Daros:Instability of the Regime of Reading, Repetition and Difference: Definitional Elements of a "Mimesis without Model" (translated from French by Eva Velinova). Macedonian Academy of Science and Arts, Skopje.

This list was generated on Mon Nov 29 15:24:30 2021 CET.