Items where Author is "Rogleva , Aleksandra"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 21.

Article

Rogleva, Aleksandra and Jordanov, Kiril (2021) Спроведување на постапките за јавни набавки поради крајна итност во време на пандемија на Ковид - 19. Правен дијалог (23). ISSN 1857-7644

Rogleva, Aleksandra (2020) Влијанието на медиумите врз правата на децата во современото општество со посебен осврт на состојбата во Република Северна Македонија. Правен Фокус (Focus Iuris) - прво издание. ISSN 2671-3667

Rogleva, Aleksandra (2020) Основни слабости на правно - институционалната рамка за заштита на децата од сексуална виктимизација во Р. Северна Македонија. Македонска ревија за казнено право и криминологија на Македонија. ISSN 1409-5327

Rogleva, Aleksandra (2020) Спречување на корупција во јавните набавки во домашниот правен систем. Proceedings of the Seventh International Scientific Conference 'Social changes in the global world'. ISSN 978-608-244-778-0

Rogleva, Aleksandra and Ivanova, Elena (2020) Улогата на системот на социјална заштита во постапување со деца - жртви на сексуална злоупотреба. Proceedings of the Seventh International Scientific Conference 'Social changes in the global world'. ISSN 978-608-244-778-0

Kosevaliska, Olga and Rogleva, Aleksandra (2020) Меѓународен и национален контекст на прашањето за насилство врз децата од страна на возрасни во современото општетество. Годишен зборник на Правен факултет. ISSN 1857-8713

Rogleva, Aleksandra (2017) Родосквернавењето како облик на сексуално насилство врз деца - општествена и казнено - правна реакција. Proceedings of the Fourth International Scientific Conference 'Social changes in the global world'. ISSN 978-608-244-423-9

Rogleva, Aleksandra and Ivanova, Elena (2016) Улогата на центрите за социјална работа во остварувањето на концептот на ресторативна правда спрема децата. Годишен зборник на Правен факултет. ISSN 1857-7229

Doneva, Nada and Rogleva, Aleksandra (2016) Поим и казнено - правна уреденост на сексуалната експлоатација на деца во домашниот правен систем. Student's Social Science Journal.

Rogleva, Aleksandra and Doneva, Nada (2016) Child Sexual Abuse: Legal frame, mechanisms and future challenges in the Republic of Macedonia. Меѓународен годишник на факултетот за безбедност 2016/2. ISSN 1857-6508

Rogleva , Aleksandra (2015) Процесна заштита на деца - жртви и сведоци на кривични дела во македонското законодавство. Меѓународен дијалог: Исток - Запад (право и политикологија), Списание на научни трудови, Шеста меѓународна научна конференција . ISSN 1857-9302

Rogleva, Aleksandra and Nikolovska Vrateovska, Dance (2015) Најновите контролни механизми за казнено - правна заштита на јавните набавки во Р. Македонија во функција на спречување од злоупотреби на јавните финансии. Proceedings of the Second International Scientific Conference 'Social changes in the global world'. ISSN 978-608-244-267-9

Rogleva, Aleksandra (2015) Зајакнување на капацитетите на казнено - поправните установи преку образованието, обуката и стручното усовршување како облици на третман на осудените лица кои издржуваат казна затвор. Зборник на трудови „Состојби, предизвици и перспективи во воспитанието и образованието во Република Македонија“. ISSN 978-608-242-021-9

Nikolovska Vrateovska, Dance and Niceva Tikvesanska, Violeta and Mojsoska, Snezana and Dzambazova Nikolovska, Vanja and Rogleva, Aleksandra (2015) Функцијата на учителот и образованието во генезата на човечкиот капитал и економија базирана на знаење. Зборник на трудови од научно-стручна трибина „Компетенциите и професионалниот развој на учителот во 21 век“, 03.10.2014. Факултет за образовни науки, Штип. ISSN 978-608-244-245-7

Nikolovska Vrateovska, Dance and Rogleva, Aleksandra (2015) Еколошката економија - услов,а животната средина - детерминанта на здравјето: Регулатива и предизвици во Македонија. International Journal Scientific and Applicative papers: Knowledge. ISSN 1857-92

Doneva, Nada and Rogleva, Aleksandra (2015) Казнено - правна уреденост на абортусот во Република Македонија и европското законодавство. International Journal Scientific and Applicative papers: Knowledge. ISSN 1857-92

Vrateovska Nikolovska, Dance and Mojsoska, Snezana and Rogleva, Aleksandra (2015) Redefinition of Macroeconomic and Macroprudential policy and BASEL III Concept. Proceedings of International Scientific Conference - Researching Security: Approaches, concepts and policies, 5. ISSN ISBN: 978-608-4532-77-4

Rogleva, Aleksandra and Doneva, Nada (2014) Развојот на современите комуникациски технологии и нивното влијание на проблемот на сексуална злоупотреба на деца. Влијанието на научно-технолошкиот развиток во областа на правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во Република Македонија. ISSN 978-608-4714-11-8

Conference or Workshop Item

Vrateovska Nikolovska, Dance and Rogleva, Aleksandra (2014) Економија на животна средина: правна рамка, инструменти, механизми и идни предизвици во Р.Македонија. In: International Student Conference of enviromental protection and related sciences applicable in enviromental protection, 14 Nov 2014, Novi Sad, Serbia. (Unpublished)

Thesis

Rogleva, Aleksandra (2018) Феноменолошки карактеристики на сексуалната злоупотреба на деца со посебен осврт на мерките за превенција, третман и заштита. PhD thesis, Правен факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.

Rogleva, Aleksandra (2011) Казнено - правни аспекти на педофилијата. Masters thesis, Правен факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.

This list was generated on Mon Nov 29 14:52:13 2021 CET.