Items where Author is "Petkovska, Biljana"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 29.

Article

Kuzmanovska, Dragana and Niceva, Vesna and Petkovska, Biljana (2016) Интеркултурално комуникациски компетентен наставник. Образованието во XXI век – состојби и перспективи –Меѓународна научна конференција, Штип, 24 – 25 Септември, 2015. pp. 409-412. ISSN ISBN 978-608-244-275-4

Petkovska, Biljana and Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana (2015) Зошто да се учат странските јазици? Годишен зборник 2015 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 6. pp. 223-227. ISSN 1857-7059

Kuzmanovska, Dragana and Petkovska, Biljana and Nicheva, Vesna (2014) Успешен трансфер на поговорките и пословиците од еден во друг јазик. Годишен зборник 2013 - Филолошки факултет, УГД - Штип. ISSN 1857-7059

Petkovska, Biljana and Kirova, Snezana and Kuzmanovska, Dragana (2014) Проектот како важен елемент во остварување на наставниот процес. Савремене тенденције у наставним и ваннаставним активностима на Учитељским (педагошким) факултетима. pp. 322-327. ISSN 978-86-6301-011-6

Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Petkovska, Biljana (2014) Три методи за учење на новите генерации. Воспитание - списание за образовна теорија и практика, 9 (13). pp. 87-93. ISSN 1857- 8705

Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Petkovska, Biljana (2014) Анализа на фразеолошките единици со компонентата „уста“ во германскиот и во англискиот јазик. Годишен зборник 2014 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 5 (1). pp. 33-41. ISSN 1857-7059

Kuzmanovska, Dragana and Petkovska, Biljana and Arsova, Nada and Nicheva, Vesna (2013) Учебникот како наставно средство и извор на знаење. Воспитание - списание за образовна теорија и практика, 8 (12). pp. 39-43. ISSN 1857/5331

Kuzmanovska, Dragana and Petkovska, Biljana (2013) Именските фразеологизми со компонентата зооними разгледувани во македонскиот, германскиот и англискиот јазик. Yearbook 2012, Faculty of Philology, 3 (3). pp. 151-156. ISSN 1857-7059

Jovanov, Dalibor and Sijakova-Ivanova, Tena and Petkovska, Biljana (2012) X-Ray Diffraction and Mineralogical Study of Vertisol in Eastern Macedonia. IIOAB JOURNAL, 3 (1). pp. 26-30. ISSN 0976-3104

Kirova, Snezana and Petkovska, Biljana and Kuzmanovska, Dragana (2012) Investigation of motivation and anxiety in Macedonia while learning English as a second/foreign language. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46. pp. 3477-3481.

Kuzmanovska, Dragana and Veselinova, Darinka and Petkovska, Biljana (2011) Разграничување на поимите преведување и толкување. Годишен зборник 2011 - Филолошки факултет, УГД - Штип. pp. 231-237. ISSN 1857-7059

Marolova, Darinka and Kuzmanovska, Dragana and Petkovska, Biljana (2011) Разграничување на поимите преведување и толкување. Годишен зборник 2011 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 2 (1). ISSN 1857-7059

Kuzmanovska, Dragana and Veselinova, Darinka and Petkovska, Biljana (2011) Distinguish the concepts of translation and interpretation. Годишен зборник 2011 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 2. pp. 231-237. ISSN 1857-7059

Kuzmanovska, Dragana and Petkovska, Biljana and Nicheva, Vesna (2011) Professional Retraining and Supplementary Education for Information Society. The VI International Balkan Congress for Education and Science: The modern society and education. pp. 135-138. ISSN 978-9989-823-33-6

Kuzmanovska, Dragana and Petkovska, Biljana (2010) Улогата на негацијата во неутрализирање на антонимностите во македонскиот, англискиот и германскиот јазик. Филолошка истраживања данас. pp. 37-43.

Petkovska, Biljana (2010) Лингвистички структурализам. Годишен зборник 2010 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 1 (1). pp. 149-154. ISSN 1857-7059

Ulanska, Tatjana and Kirova, Snezana and Petkovska, Biljana and Kuzmanovska, Dragana (2010) Initial English language competences in elementary state schools in Macedonia. Procedia Social and Behavioral Sciences 2 (2010) 2510–2513, 2. pp. 2510-2513.

Petkovska, Biljana and Kuzmanovska, Dragana and Ulanska, Tatjana and Kirova, Snezana (2010) Primary school education Standards for student’s assessment in primary school. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2. pp. 2366-2370.

Conference or Workshop Item

Petkovska, Biljana and Kirova, Snezana and Kuzmanovska, Dragana (2015) Ставовите на студентите во врска со наставничките компетенции. In: Научно-стручна трибина: Компетенциите и професионалниот развој на учителот во 21. век, 03 Oct 2014, Stip, Macedonia.

Kuzmanovska, Dragana and Petkovska, Biljana and Kirova, Snezana (2015) Јазиците- мостови и ѕидови во комуникацијата. In: Second International Scientific Conference: Social change in the global world, 3-4 Sept 2015, Stip, Macedonia.

Kirova, Snezana and Kuzmanovska, Dragana and Petkovska, Biljana (2015) What should modern school learn. In: Меѓународна научна конференција: Образованието во XXI век – состојби и перспективи, 24-25 Sept 2015, Stip, Macedonia. (Submitted)

Kuzmanovska, Dragana and Petkovska, Biljana and Kirova, Snezana (2014) Наставникот како главна нишка во забавување на процесот на заборавање кај учениците. In: Современото воспитание и образование-состојби, предизвици и перспективи, 14 May 2014, Stip, Macedonia.

Petkovska, Biljana and Kirova, Snezana and Kuzmanovska, Dragana (2014) Улогата на наставникот во изучувањето на странските јазици. In: Современото воспитание и образование - состојби, предизвици и перспективи, 14 May 2014, Stip, Macedonia.

Kirova, Snezana and Petkovska, Biljana (2014) Англицизмите како директни заемки во македонскиот јазик. In: Научни скуп: Наука и глобализација, 17–19 May 2013, Пале, Источно Сарајево, Република Српска.

Kuzmanovska, Dragana and Petkovska, Biljana and Ulanska, Tatjana (2011) External assessment in educational institutions in Macedonia. In: 9th ELTA Conference, 8-9 Apr 2011, Novi Sad.

Kuzmanovska, Dragana and Petkovska, Biljana (2009) Лексичките негации во македонскиот, германскиот и англискиот јазик. In: Зборник радова са тречег конгреса Примењена лингвистика данас - измеџу теорије и праксе, 29.11-01.12.2009, Нови Сад.

Kuzmanovska, Dragana and Petkovska, Biljana (2009) Assessment of student learning. In: Proceedings of ICERI 2009 Conference, 16-18 November, 2009, Madrid, Spain.

Project

Daskalovska, Nina and Kuzmanovska, Dragana and Jakimovska, Svetlana and Marolova, Darinka and Velinova, Eva and Karanikikj Josimovska, Jovana and Belcev, Tole and Petkovska, Biljana and Basovska, Meri (2016) Стекнување и развивање на преведувачко-толкувачките компетенции кај студентите на насоката за преведување и толкување преку примена на најновите транслатолошки достигнувања и технологии. [Project] (Submitted)

Dimova, Violeta and Denkova, Jovanka and Karanikolova-Cocorovska, Lusi and Ivanovska, Biljana and Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko and Daskalovska, Nina and Leontik, Marija and Celik, Mahmut and Kukubajska, Marija Emilija and Kusevska, Marija and Jakimovska, Svetlana and Kuzmanovska, Dragana and Marolova, Darinka and Velinova, Eva and Kirova, Snezana and Petkovska, Biljana and Todorova, Marija and Prodanovska, Vesna and Donev, Dragan and Koceva, Vesna and Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija and Krsteva, Marija and Markoska, Nadica and Karanikikj Josimovska, Jovana and Ulanska, Tatjana and Golakov, Kostadin and Tasevska, Marica and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2016) Ментор. [Project] (Submitted)

This list was generated on Wed Jun 23 12:56:24 2021 CEST.