Items where Author is "Ignjatov, Ivan"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 23.

Article

Mojsov, Kiro and Janevski, Aco and Andronikov, Darko and Jordeva, Sonja and Golomeova, Saska and Gaber, Stevan and Ignjatov, Ivan (2021) Production and application of glucose oxidase enzyme in textile technology. tekstilna industrija, 69 (1). pp. 21-27. ISSN 00402389

Ignjatov, Ivan (2020) Предизвици при обезбедување на соодветен ревизорски доказ. Билтен на Здружение на финасиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија - Велес. ISSN 1857 - 8837

Ignjatov, Ivan (2020) Ревизија на програми финансирани од Европската Унија кои се имплементираат децентрализирано во Република Северна Македонија. Билтен на Здружение на финасиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија – Велес. ISSN 1857 - 8837

Ignjatov, Ivan (2020) Важноста на спроведување ревизии за осигурување на квалитет на ревизорските активности. Билтен на Здружение на финасиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија - Велес. ISSN 1857 - 8837

Mojsov, Kiro and Janevski, Aco and Andronikov, Darko and Jordeva, Sonja and Gaber, Stevan and Ignjatov, Ivan (2020) Enzymatic treatment of wool fabrics with lipase in the improvement of some properties of wool fabrics. Tekstilna industrija, 68 (1). pp. 4-11. ISSN 0040-2389

Temjanovski, Riste and Arsova, Monika and Ignjatov, Ivan (2019) Bicycle transport: Towards urban mobility or new culture symbol for healthy society. Journal of Economics, 4 (2). pp. 18-27. ISSN 1857-9973

Mojsov, Kiro and Janevski, Aco and Andronikov, Darko and Jordeva, Sonja and Kertakova, Marija and Golomeova, Saska and Gaber, Stevan and Ignjatov, Ivan (2019) Behaviour of biopolishing on dyeability and certain properties of cotton fabrics. Tekstilna industrija, 67 (1). pp. 20-24. ISSN 0040-2389

Ignjatov, Ivan (2019) Карактеристики, можности и предизвици за користење на европските фондови преку инструментот за претпристапна помош (ИПА). Македонско здружение за маркетинг „Маркетинг“ – Скопје. ISSN 1857-9787

Sofijanova, Elenica and Andronikov, Darko and Ignjatov, Ivan (2019) Planing for quality – organization and responsibillity for purchasing. Journal of Economics, 4 (2). pp. 54-61. ISSN 1857-9973

Kertakova, Marija and Mojsov, Kiro and Andronikov, Darko and Janevski, Aco and Jordeva, Sonja and Golomeova, Saska and Gaber, Stevan and Ignjatov, Ivan (2018) Fashion in the early XXth century-analysis of fashion and fashion tendencies during the first and second decade of the XXth century. Tekstilna industrija, 66 (2). pp. 35-43. ISSN 0040-2389

Mojsov, Kiro and Andronikov, Darko and Janevski, Aco and Jordeva, Sonja and Kertakova, Marija and Golomeova, Saska and Gaber, Stevan and Ignjatov, Ivan (2018) Production and application of α-amylase enzyme in textile industry. Tekstilna industrija, 66 (1). pp. 23-28. ISSN 0040-2389

Mojsov, Kiro and Janevski, Aco and Andronikov, Darko and Jordeva, Sonja and Gaber, Stevan and Ignjatov, Ivan (2017) Advantages of enzyme in textile technology. Tekstilna industrija, 64 (4). pp. 38-41. ISSN 0040-2389

Ignjatov, Ivan (2016) Појавата на неправилности и можна измама и превентивни мерки. Асоцијација за корпоративна безбедност - Втора меѓународна научна и стручна конференција - Општествени, економски, правни, безбедносни и социјални детерминанти за развој на корпоративната безбедност во Република Македонија, регионот и пошироко. ISSN COBISS.MK-ID 102934026 ISBN 978-608-65953-4-0 CIP 355.45(082)

Kocevski, Dean and Ignjatov, Ivan (2015) Влијанието на брзиот технолошки развој во современи меѓународно економски односи. Македонско здружение за маркетинг „Маркетинг“ – Скопје. ISSN 1857-9787

Ignjatov, Ivan (2015) Брзиот технолошки развој и ревизијата на можните измами. Македонско меѓународно здружение за маркетинг. ISSN 1857-9787

Ignjatov, Ivan (2015) Улогата на внатрешната ревизија како алатка на врвното раководство. Asocijacija za korporativna bezbednost. ISSN CIP 3(062) ISBN 978-608-65953-0-2 COBISS.MK-ID 100887562

Ignjatov, Ivan (2014) Ревизијата и измамата. Билтен на здружение на финасиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија - Велес. ISSN 1857-8837

Ignjatov, Ivan (2014) Улогата и значењето на различните видови на ревизија како инструмент за заштита на финансиските интереси и подобрување на успешноста во работењето. Билтен на Здружение на финасиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија – Велес. ISSN 1857 - 8837

Conference or Workshop Item

Ignjatov, Ivan (2020) Обезбедување на соодветни ревизорски докази. In: Институт на овластени внатрешни ревизори на Македонија „Обезбедување на соодветни ревизорски докази“. (Submitted)

Ignjatov, Ivan (2020) Challenges in reporting irregularities and cases of fraud. In: Association of Certified Fraud Examiners - Меѓународна конференција за борба против измами - Anti Fraud Tech Fair, 15-21 Nov 2020, Athens, Greece (virtual conference). (Unpublished)

Ignjatov, Ivan (2018) Управување, менаџмент на ризици и контролни процеси. In: Институт на овластени внатрешни ревизори на Македонија "Управување, менаџмент на ризици и контролни процеси". (Submitted)

Ignjatov, Ivan (2018) Важноста на постоењето на соодветна ревизорска функција како предуслов за ефикасно и ефективно искористување на ЕУ фондовите. In: Институт на овластени внатрешни ревизори на Македонија - Меѓународна конференција „Future challenges of the Internal Audit - Идните предизвици на внатрешната ревизија“. (Submitted)

Ignjatov, Ivan (2018) Одвраќање на измами и одговор кон инциденти. In: Институт на овластени внатрешни ревизори на Македонија "Одвраќање на измами и одговор кон инциденти". (Submitted)

This list was generated on Sun Jul 25 11:25:08 2021 CEST.