Items where Division is "Faculty of Music Art" and Year is 2010

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | J | M | N | T | V | Z
Number of items: 28.

G

Gavrilovski, Goce (2010) Специфичности во работата со надарени ученици- дефинирање и идентификација. УГД- ФМУ- Штип- Годишен Зборник 2010 год., со трудови од научно- стручниот собир на тема- Улогата на музиката во образовниот процес, 1 (1). pp. 77-84. ISSN 1857-7296

Gavrilovski, Goce (2010) Токатина за соло пијано C-F-G-C-F-C. [Composition] (Unpublished)

Gavrilovski, Goce (2010) Gavrilovski Goce „Tokatni Varijanti“ за две пијана или четири- рачно пијано 2009 год. [Composition] (Unpublished)

Gavrilovski, Goce (2010) " Instrumentalno oro " za: Oboa, Violina, Viola, Celo. [Composition] (Unpublished)

J

Janevski, Vladimir (2010) Glavni karakteristiki na igraornite podracja. Zbornik na trudovi II, II. pp. 3-10.

Jankoski, Marjan (2010) Примената на народните инструменти во одделенската и предметната настава. In: Годишен зборник. Факултет за музичка уметност, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Македонија, pp. 85-89. ISBN 978-608-4504-30-6

M

Mihajlovski, Angele (2010) Настап на Хуманитарен концерт во НУЦК „Ацо Шопов“ - Штип. [Performance] (Unpublished)

Mihajlovski, Angele (2010) Wedding songs, dances and customs from Stip and surrounding. In: Wedding songs, dances and customs from Stip and surrounding.

Mihajlovski, Angele and Jankoski, Marjan (2010) Концерт во рамките на свечената академија по повод чествувањето на патронот на градот Штип - Св. Никола. [Performance]

Mihajlovski, Angele and Jankoski, Marjan and Petrev, Sasko and Paraskov, Aleksandar (2010) Настап на манифестацијата „Вечер на Живко Чинго“ во Охрид, 13.08.2010 година со музичкиот состав „Портал“. [Performance]

Mihajlovski, Angele and Jankoski, Marjan and Petrev, Sasko and Paraskov, Aleksandar (2010) Струшки вечери на поезијата 2010 со музичкиот состав „Портал“ на вечерта насловена „Ноќ без интерпункција“ („Night Without Punctuation“). [Performance]

Miteva, Zlatka and Trajkova, Nevenka (2010) Настап на XVIII меѓународен натпревар "Музиката и Земјата" во Софија, Р. Бугарија. Национален музей „Земята и хората” - град София.

N

Nasev, Lence (2010) Предметот музичко образование во рамките на основното образование. Yearbook - Faculty of Music Art, 1 (1). pp. 59-62. ISSN 1857-8659

Nasev, Lence (2010) Музичката форма на ораториумот „Похвала Кирилу и Методију“ од Томислав Зографски - Синтеза на музички традиции. Списание „Музика”, год.13, бр.16. 03-22. ISSN 1409-6579

Nasev, Lence (2010) Музичката форма на ораториумот „Похвала Кирилу и Методију“ од Томислав Зографски - синтеза на музички традиции. In: Струшка музичка есен, 2010, Struga, Macedonia.

T

Trajanov, Boris (2010) U. Giordano Andrea Chénier- Monologue of Gérard Concert of Honor of his teacher Biserka Cvejic in in National Theatre Belgrade, Serbia 13.11.2010. [Performance]

Trajkova, Nevenka (2010) Интерпретацијата и комплементарноста како проблеми во ансамблото музицирање, поставени од принципите и карактеристиките на современите македонски композитори. Музика, 13 (16). pp. 73-82. ISSN 1409-5579

Trajkova, Nevenka (2010) Интерпретацијата и комплементарноста како проблем во ансамбловото музицирање (на солистички инструмент со придружба на пијано), поставени од композиторските принципи и карактеристики на современите македонски композитори. In: Струшка музичка есен, 10-12 Sept 2010, Струга, Македонија.

Trajkova, Nevenka and Miteva, Zlatka (2010) Концерт дуо флејта и пијано , Златка Митева и Невенка Трајкова - Штипско културно лето 2010. [Performance] (Unpublished)

Trajkova, Nevenka and Miteva, Zlatka (2010) Годишен концерт на студенти од ФМУ при Универзитет Гоце Делчев - Штип 2010, Настап на Невенка Трајкова со студент од класата на Проф. Златка Митева. [Performance] (Unpublished)

Trbojevik, Natasa (2010) Настап со Марјан Николовски - студент во класата на проф. Борис Трајанов на „Годишен концерт на факултетот за музичка уметност“ во Мултимедијален центар при УГД Штип. [Performance]

Trbojevik, Natasa (2010) Концерт на Димитар Кожухаров-бас и Наташа Трбојевиќ-пијано на Штипско лето. [Performance]

Trbojevik, Natasa (2010) Настап на Новогодишен хуманитарен концерт. [Performance]

Trbojevik, Natasa (2010) Уметничка соработка на пијано на „Концерт на студентите од класата по труба на проф.Jован Самоников “. [Performance]

Trbojevik, Natasa and Poptomova, Blagica and Kozuharov, Dimitar (2010) Настап на XI традиционален мајски концерт со Димитар Кожухаров-бас и Благица Поптомова-сопран. [Performance]

V

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2010) Makedonski kompozitor - aktuelni sostojbi. Muzika, 13 (16). pp. 54-60. ISSN 1409-6579

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2010) Стручниот профил на дипломиран музички теоретичар - педагог. Yearbook - Faculty of Music Art, 1 (1). pp. 29-32. ISSN 1857-7296

Z

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2010) Улогата на музичката едукација во функција на спроведување на предметот Музичко образование во одделенската настава. Godisen Zbornik, 1 (1). pp. 13-21. ISSN 1857-7296

This list was generated on Fri Apr 12 01:25:25 2024 CEST.